Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Eu sunt Cel ce sunt. Sunt Cel ce Mă port pe heruvimi şi pe serafimi. Sunt Cel Unul născut din Tatăl mai înainte de vecii şi Cel ce M-am întrupat în Fecioară de la Duhul Sfânt ca să vin între oameni Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, şi sunt de o fiinţă cu Tatăl. Amin.

Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, şi sub acest nume vin iarăşi cuvânt pe pământ, căci acum două mii de ani am venit din cer şi M-am lăsat răstignit pentru om şi am înviat apoi, după cum era scris să fie cu Mine, şi M-am suit iarăşi la Tatăl, şi iată, vin iarăşi, vin cuvânt pe pământ, căci sunt fără de început şi fără de sfârşit, ca şi Tatăl, iar Duhul Sfânt, Făcătorul vieţii, Cel Care a grăit prin prooroci, Mă desăvârşeşte acum cu împărăţia Mea cea fără de sfârşit pe pământ peste oameni, căci cei ce au fost, iarăşi vor fi şi vor învia, iar cei vii care vor fi ca sfinţii, se vor desăvârşi prin duhul vieţii ce va să fie în veac, căci împărăţia Mea nu va avea sfârşit. Amin.

Deschideţi Domnului, copii veghetori în porţi pentru venirea Mea! Mi-am strâns iarăşi poporul ca să-l iau la sân şi să-i dau cuvântul vieţii, cuvântul facerii, tată, căci vreau să-l umplu de viaţă veşnică pe cel hrănit de darurile cuvântului Meu, cu care iarăşi am venit la om. Strigarea Mea după om s-a făcut râu de cuvânt peste grădiniţa în care-Mi cobor cuvântul acum, la sfârşit de timp, iar această vreme a Mea este scrisă în Scripturi să fie. Nimic nu fac, nimic nu grăiesc de la Mine însumi, ci numai ce este scris prin Duhul vin şi împlinesc. Amin.

Iată ce venire slăvită, ce zi de sărbătoare peste pământurile binecuvântate de Mine ca să fie în jurul grădiniţei ieslei cuvântului Meu, şi pe care Eu, Domnul, îmi strâng adesea poporul ca să-i dau din sânul Meu! Sunt cu oştirile de sfinţi şi de îngeri, iar puterile cereşti Ne slujesc. îngerul Meu, Mihail arhanghelul, stă în faţa oştirilor îngereşti şi rosteşte aşa: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare aminte, căci Domnul cuvintează peste pământ şi Se vesteşte întru venirea Sa». Amin.

Eu, Domnul Iisus Hristos, Mă fac cuvânt peste cei vii şi peste cei morţi, că e sărbătoare îngerească, şi vin să-l mângâi pe omul care a fost, şi pe cel care este, şi pe cel care va fi. Le-am dat veste prin îngerul Meu la cei adormiţi, care Mă aşteaptă să vin să-i trezesc, şi le-a spus lor îngerul Meu că sunt chemaţi la masă de înviere pe pământul cel nou ales pentru slava Mea cea de la sfârşit de timp, iar ei au ascultat de Domnul şi au venit la masă de pomenire.

Am vestit pe poporul cel hrănit la masa Mea de cuvânt şi i-am spus să se strângă la izvor ca să-i întăresc pe piatra credinţei viaţa şi împlinirea Mea întru el.

M-am vestit cu sărbătoare cerească de sfinţi şi de îngeri şi am chemat la masă de înviere pe cei ce te iubesc pe tine pentru că eşti al Meu, poporul Meu.

Mă vestesc cu dragostea Mea pentru om peste tot neamul român, neamul Meu cel nou-ales, căci din nou Mi-am ales un popor, ca să am ţară şi să am popor în ea pentru venirea Mea, şi am făcut aşa pentru că aşa era scris să fac şi să-Mi aleg iarăşi un Ierusalim, şi iată, Mi-am ales şi am împlinit acest cuvânt. Amin.

O, sfinţi îngeri, şi voi, puteri cereşti, care-Mi slujiţi venirii Mele şi zilelor Mele de slavă cu oamenii pe pământ! Mângâiaţi-vă şi duceţi de la margini la margini vestea venirii Mele cu sfinţii pe pământul neamului român şi daţi puteri îngereşti poporului cuvântului Meu, prin care Eu Mă vestesc cuvânt peste pământ. Amin.

O, poporul Meu pe care Eu, Domnul, Mă sprijin ca să-Mi lucrez lucrarea venirii Mele acum! O, caută, tată, să te asemeni cu Mine, căci am venit să zidesc iarăşi omul, şi în om să-l zidesc am venit, şi de aceea îţi cuvintez ţie atât de mult, de se miră fiii oamenilor pentru cele ce Eu lucrez azi cu tine, căci fiii necredinţei sunt azi tot ca şi cei din vremea lui Noe, care nu auzeau şi nu credeau că Eu vin să spăl pământul de necredinţă şi de omul care M-a dat de peste el cu chipul şi cu asemănarea Mea în om. O, popor hrănit din cer, tu prin credinţă eşti popor al Meu, iar Eu te îmbucăturesc mereu cu duhul vieţii, care-ţi dă ţie putere să Mă împlineşti în tine cu voia Mea, căci voia Tatălui şi a Mea este sfinţirea ta, fiule. Ea are mare, mare lucrare în om, iar cuvântul Meu de peste tine te pecetluieşte mereu, mereu, ca să vadă duhul rău mereu proaspătă pecetea Mea deasupra ta şi să slăbească în putere duhul rău, şi va slăbi, amin, şi apoi oamenii se vor căuta unii pe alţii ca să se îndemne spre izvorul acesta şi vor lua din el putere de viaţă, duh dătător de viaţă, duhul pe care Eu, Domnul, îl pun în cuvântul Meu când grăiesc cu el peste pământ. Fiii lui Dumnezeu sunt cei hrăniţi cu Dumnezeu şi de la Dumnezeu, şi aşa se fac ei cunoscuţi diavolilor că sunt fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor, iar fiii oamenilor vor alerga după fiii lui Dumnezeu şi le vor cere vas cu untdelemn, care luminează arzând cu feştilă ca să vadă şi ei calea şi să se trezească la viaţa cea pe care Eu, Domnul, o cer omului pentru ca să poată sta el înaintea Mea la venirea Mea cu viaţa veacului ce va să fie, căci pământul cel nou, pe care Eu Mi-am aşezat aici acum împărăţie cu tine, poporul Meu, se va întinde în lung şi în lat şi va creşte, precum este scris, şi nu te întreba cum va fi aceasta, căci toate cele ce sunt scrise despre slava Mea de nou Ierusalim peste pământ, toate, toate se vor împlini la credinţa ta cea neîndoielnică, cea plină de răbdare şi de iubire, poporul Meu, dar fii unealta slavei Mele, tată, şi cu care Eu să ar şi să semăn şi să îngrijesc lumea ce va să fie, căci aşa este credinţa cea roditoare din lucrarea ei, poporul Meu. O, nu e chip mai frumos pe pământ ca şi chipul omului care se face templu al lui Dumnezeu, locaş al Duhului Sfânt între oameni! Aşa să luminezi tu între fiii oamenilor, aşa să-L vesteşti tu pe Iisus Hristos venit în trup, venit în tine cu fiinţa Lui, cu viaţa Lui, cu iubirea Lui, cu lucrarea Lui care lucrează departe şi de departe, fiule hrănit cu Duhul Cel dătător de viaţă şi Care din Dumnezeu purcede. E zi de sărbătoare de îngeri, fiule, iar îngerii te cuprind în slava lor cea de la Mine peste ei şi-ţi lucrează puteri cereşti, şi iată ce slavă aici acum! Iar cele nevăzute ale slavei Mele te cuprind în ele, şi curând, curând ţi se vor deschide ochii pe ele, şi ele vor dărui veşmântul nestricăciunii, căci Eu şi cu tine la această slavă lucrăm, şi ea se va dărui în ziua ei de slavă văzută faţă în faţă cu omul credincios şi cu omul necredincios, pentru unii spre viaţă veşnică, iar pentru alţii spre durere veşnică, după cum este scris, poporul Meu. Amin.

Acum îi îmbrăţişez în cuvânt pe cei ce te iubesc şi care vin în sărbători la tine pentru slava Mea de peste tine, pentru izvorul Meu împărţitor de cuvânt, împărţitor de puteri de sus. îi îndemn, poporul Meu, şi pe ei, ca şi pe tine, să-şi iubească învierea şi apoi viaţa, căci cine-şi iubeşte viaţa pe pământ, aşa şi-o pierde, dar cine şi-o îngrijeşte pe ea pentru duhul învierii, acela îmi dă Mie viaţa sa, iar Eu fac din trupul lui palat de odihnă a Mea şi a sfinţilor Mei şi a îngerilor Mei, căci aceasta este pe pământ plata celor ce-şi dau Mie de sălaş viaţa lor, şi aşa se înţelege că fiii oamenilor sunt fiii oamenilor, iar cei ce se dau Mie templu şi odihnă, aceia sunt fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor şi sunt fiii învierii. Amin.

Vă dau hrana de pe masa Mea cu poporul Meu. Vă dau chemare dulce la viaţa care nu piere. Voi, cei ce iubiţi pe poporul cuvântului Meu pentru că este al Meu, nu vă veţi pierde plata, căci Eu am spus aceasta atunci şi acum. O, aplecaţi-vă să beţi din izvorul vieţii, căci cuvântul Meu s-a făcut izvor peste pământ din locul acesta ales de Mine încă de la începutul pământului ca să fie el începutul cel nou al pământului nou, înnoit de Mine prin cuvânt şi sfinţit prin cuvânt. Căutaţi-Mă, ca să Mă găsiţi, şi Mă veţi afla, şi veţi afla că sunt în voi şi că vă aştept răbdând şi aşteptând. Veniţi la izvor, veniţi să vă mângâiaţi în sărbători lângă poporul cuvântului Meu, căci zbuciumul e mare pe pământ, dar aici aflaţi odihnă şi mângâiere şi putere pentru cele ce vor rămâne pe pământ. Pace vouă! Slăviţi-L pe Dumnezeu pentru slava Lui cu care Se dăruieşte vouă! Luaţi din iubirea Mea şi purtaţi-o în voi ca să deveniţi dumnezei prin har şi să Mă odihnesc în voi cu faţa Duhului Sfânt şi cu lucrarea Lui apoi. Nimic nu este veşnic pe pământ, nimic, nimic, decât Dumnezeu şi poporul Său ce va să fie. Pace vouă! Credinţă sfântă vouă! Pace vouă!

Poporul cel venit cu îngerul Meu din locul aşteptării duhului învierii peste cei ce aşteaptă glasul arhanghelului ca să se scoale ei pentru veacul ce va să fie, acest popor atât de mult venit acum la sărbătoarea îngerească, Eu, Domnul, îl privesc şi-Mi revărs peste el duhul mângâierii, făgăduinţa învierii cea deplină a trupurilor lor, după faptele lor şi după mare mila Mea, pe care am pus-o la lucru acum prin stăruinţa cu care mijlocesc la Mine cei aşezaţi de Mine în grădiniţa cuvântului Meu ca să ceară ei la Dumnezeu dezlegarea făpturii şi odrăslirea cea nouă, învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină şi să fie pe pământ curând, curând.

Pace vouă, celor ce aşteptaţi învierea! Un picuţ, şi voi lăsa peste pământ haina nestricăciunii care va să fie, şi voi vă veţi ridica nestricăcioşi, căci Eu la această lucrare lucrez acum cu poporul Meu de pe pământ, şi pe care Mi l-am zidit prin cuvânt. O, bucuraţi-vă şi priviţi la slava Mea bucurându-vă, căci poporul Meu de azi e slava Mea cea de la venirea Mea, şi curând, curând, Eu, Domnul, vă voi curma aşteptarea. Un picuţ şi toată făptura va lua veşmântul nestricăciunii, şi bucuria aceasta va întoarce pe pământ veşnicia a toate câte au fost făcute de Dumnezeu, şi care iarăşi vor fi, precum este scris, şi când Eu, Domnul, voi rosti şi voi spune: «Făcutu-s-a!». Amin.

Te mângâi şi pe tine din locul izvorului Meu de cuvânt, neam român. Primeşte această şoaptă a mângâierii Mele şi ia din Duhul Meu, căci Eu numai duios îţi grăiesc ca să te povăţuiesc şi ca să-ţi facă ţie bine fapta poveţii Mele de peste tine. Ţi-am şoptit adesea şi cu dor te-am strigat şi ţi-am şoptit: Trezeşte-te! E mare întunericul, şi lumina nu se mai vede, dar Eu te strig, trezeşte-te şi pune ochii pe lumină, căci Eu sunt lumina şi izbăvirea ta şi tainic te veghez şi te strig pentru veghe. Trezeşte-ţi iubirea, ţara Mea! Fie voia Mea peste tine! Am strai de sărbătoare pentru tine şi vreau să te vestesc întâia între popoare înaintea Mea. Nu te potrivi la omul care te trage înapoi mirându-se pentru alegerea ta. Ceea ce Eu am făcut la început şi acum, făcut rămâne, şi taina ta este pământul întoarcerii Mele de la Tatăl la om, şi iată, am tronul cuvântului Meu pe vatra ta, şi tu prea puţin preţuieşti şuviţa vieţii care grăieşte din gura Mea ca să bei tu şi să-L cunoşti pe Dumnezeu, Care vine la tine cu toată podoaba Lui cea tainică şi Care-ţi va încorona fruntea curând, curând, ţară a întoarcerii Mele de la Tatăl la om. Pace ţie! Din mijlocul poporului cuvântului Meu îţi binecuvintez cu proaspăt cuvânt vatra şi neamul tău, ţară română. în zi de serbare îngerească pe pământul tău cu poporul Meu, cu biserica Mea cea nouă, te cuprind în Duhul Sfânt ca să te urez cu daruri de înviere şi de facere nouă peste făptura ta. Vino să cunoşti voia Mea, vino la izvor şi ia-Mă, şi apoi vino la Mine, căci iată, Eu vin la tine şi vin mereu până ce şi tu vei învăţa venirea, venirea ta spre slava Mea din tine ca să fii un duh cu Mine, ţara Mea de azi. Amin.

Eu, Domnul, te cuprind în duh de sărbătoare îngerească, poporul Meu de peste tot, şi care te-ai adunat ca să fii hrănit din cer şi ca să petreci cu îngerii, căci îngerii au pus sobor de sărbătoare în mijlocul tău, sobor îngeresc, tată. Am duh de învăţătură peste tine, şi te voi cuprinde în el în ziua aceasta şi-ţi voi da putere să împarţi şi tu învăţătura Mea. îţi voi desluşi taine, tată. îţi voi împrospăta înţelegerea şi-ţi voi da putere să poţi să fii mare înaintea Mea atât cât Eu îţi cer să fii. Te voi primeni cu podoabe cereşti, cu taine adânci de cuvânt ieşit din gura Mea, căci tu eşti cel ce creşti şi cel ce înveţi de la Mine să fii mic, să fii prunc la sânul Meu, căci numai cei ce ştiu să-Mi stea la sân şi să se hrănească cu Mine, numai aceia sunt fiii împărăţiei Mele, numai aceia sunt templu Duhului Sfânt, Care Se face cuvânt ca să intru Eu la om, şi să Mă vărs în voi şi să Mă deşert din voi şi să Mă împart spre viaţa multora, şi apoi spre răscumpărarea lor, fiilor, ca să fiu Eu Păstorul lor pe vecii, iar ei să fie ca şi voi poporul Meu, popor al Mielului Păstor, popor răscumpărat din necazul cel mare, popor al veacului ce va să fie. Amin, amin, amin.***

Îngerul Meu Mihail a rostit cuvânt peste oştirile îngereşti ca să însoţească spre locurile lor pe cei care au venit şi au luat de la izvor cuvânt cu duh dătător de viaţă în el. Amin.

Îngerul Meu Mihail Mă vesteşte la porţi ca să intru iarăşi cuvânt în carte pentru tot lucrul zilei, pentru creşterea şi statornicia poporului Meu cel din toată vremea lucrării cuvântului Meu, lucrător cincizeci de ani peste poporul Meu. O, mare este poporul cuvântului Meu. El este cel ce a auzit din gura Mea cuvânt, acum, la sfârşit de timp, şi care apoi l-a împlinit pe el peste viaţa lui. Amin.

Intru iarăşi, copii din porţi. Fiţi tari pentru coborârea Mea în carte, căci Eu vă întăresc. Suspinul din voi este cel mai sus stat al Meu în voi şi cu voi, căci lucrarea coborârii Mele cuvânt de la Tatăl la om vă stoarce puterea trupului, dar pentru ca să înţeleagă omul această mare împlinire a Mea, care lucrează acum pe pământ, îi trebuie omului mare milă de Dumnezeu, mare dor şi mare iubire, şi numai atunci, numai aşa poate omul să priceapă şi să creadă greul Meu de peste voi, suspinul Meu cu care stau în voi de vă ţin aprins duhul, căci dacă Eu n-aş sta în voi, voi v-aţi prăbuşi în încercări, că duhul rău s-a îmbrăcat pe deasupra cu tot felul de feţe şi de lucrări ca să vă curme vouă statul înaintea Mea, şi Mie lucrarea de venire de la Tatăl după om. O, fie-vă milă de oameni, tată, şi aceasta să vă întărească duhul şi trupul şi sufletul şi statul vostru înaintea Mea pentru venirea Mea, ca să-l învăţ pe om şi să-l strig pe el pe calea vieţii veşnice, şi pe care să şi-o pregătească omul apoi, căci viaţa veşnică pe pământ şi-o lucrează omul, nu dincolo de trup. O, tată, toată ziua aţi fost îndureraţi adânc, dar plini de milă pentru poporul Meu, care vine, vine mereu la izvor, şi pe care prin iubirea voastră îl ţine sus spre Mine.

O, copii din porţi, biruiască-vă mereu iubirea Mea pentru om şi mila Mea de el, şi aşa veţi putea să ardeţi ca Mine după salvarea omului, că-Mi plâng oştirile îngereşti după om, după locul Meu din om. Plâng îngerii uitându-se la oameni, căci oamenii trăiesc în voile lor şi nu le place să aibă îngeri, să aibă cârmă peste ei din partea Mea pentru paza lor de ispite şi de căderi şi de păcate, că nu poate omul să scape de el, să scape de păcate ca să intre sub cortul Meu, sub pază de îngeri, tată. O, fiilor copii, ferice şi iar ferice de cei ce ştiu să stea sub iubirea voastră, sub paza voastră, sub învăţătura voastră, căci am în voi darurile învăţăturii vieţii veşnice şi voiesc să vă întăresc spre împărţirea lor, aşa cum şi lucraţi, căci poporul Meu vă iubeşte, tată, şi ar sta cu voi mult şi nu s-ar sătura, căci voi aveţi iubirea Mea în voi pentru el, şi prin ea Eu i-am cules şi îi culeg pe ei, şi prin ea îi umplu de puterea de a se face fii ai lui Dumnezeu, numai că printre ei sunt din cei ce vă dispreţuiesc cu multul, unii din prostie, alţii din neînţelepciune, alţii din necredinţă, alţii din pricina păcatelor lor, iar alţii din mândria de a nu se apleca să fie şi ei copii ca şi voi, lucrători lângă voi ca şi voi, căci duhul invidiei Mi-a nimicit omul, şi între om şi om el sapă cu mândrie şi cu tărie, de-Mi strică Mie calea cu omul, statul Meu în om, căci Eu nu pot să locuiesc la un loc cu duhul rău, şi nu pot nici să fac curat de duhul rău acolo unde el se cuibăreşte prin voia şi prin lucrarea omului purtător de duh rău.

Mi-aţi fost atât de dragi în ziua aceasta prin tăcerea şi prin vorbirea voastră, copii veghetori înaintea cuvântului Meu când el vine! Aţi insuflat poporului Meu duhul îndumnezeirii lui, îndemnându-l să nu-L sacrifice pe Dumnezeu pentru voile sale. Cel ce înţelege şi se lasă sub această veşnică taină a vieţii netrecătoare în om, acela îl are mereu pe Dumnezeu viu şi adevărat în el, aşa cum atât de puţini oameni înţeleg să facă minunea aceasta peste viaţa lor. I-aţi îndemnat la lucrul duhului pe cei de lângă voi popor al Meu, şi tânjiţi cu dor să-i vedeţi lucrând Duh Sfânt pe fiii poporului Meu. O, pe toate le mai faci tu, măi poporul Meu de peste tot, dar lucrul Duhului Sfânt suferă aşteptând să-I dai măcar când şi când loc în vremea zilelor tale dacă nu poţi să-I fii mereu locaş sfinţit şi lucrat de El. O, ascultă iubirea celor ce-ţi zdruncină pacea ta ca s-o iei pe a Mea, căci pacea Mea în tine este lucrarea Duhului Sfânt, Care-Şi are sălaş în sfinţi, poporul Meu.

O, copii veghetori în calea cuvântului Meu ca să-l daţi apoi poporului Meu spre împlinire! V-am rugat şi încă vă rog să scrieţi epistole de înviere peste cetăţile poporului Meu, că multă înviere trebuie peste tot pe unde sunt cei ce vin când şi când la izvorul vieţii. Iată cum vă înconjoară acum cei adormiţi pentru darul milei Mele în voi, pentru lucrarea Mea din voi, pentru coborârea Mea prin voi pe pământ ca să vină învierea după această lucrare veşnic lucrătoare de înviere! Taina Mea cu voi Eu, Domnul, o voi descoperi curând, curând în poporul Meu, şi mulţi vor plânge cu durere fără margini că n-au ştiut să vrea să înţeleagă şi să creadă de la Mine ce dar mângâietor de om am avut Eu în voi în zilele acestea pentru cel ce a stat frumos şi dulce în braţul Meu de Păstor ceresc. O, e greu de creştinul care vă desparte pe voi de Mine ca să vă înjosească şi ca să vă judece apoi, că unul ca acela uită cel mai de început lucru al Meu în cei purtători de Dumnezeu pentru om, căci Eu sunt Cel ce am spus la ucenicii lucrători: «Eu în voi, şi voi în Mine», aşa cum şi vouă v-am spus, tată. Mi-am strâns atunci ucenici ca şi acum, şi apoi am mers cu ei oriunde Mă duceam, precum este scris despre Mielul lui Dumnezeu şi despre cei ce umblă cu Mielul. I-am luat pe unii din ranguri şi i-am coborât spre duhul umilinţei Mele şi i-am făcut ucenicii Mei, şi i-am luat pe alţii din familiile lor şi le-am arătat fericirea lor spunându-le: «Fericiţi cei ce lasă pentru Mine mamă şi tată, soţie şi copii, ranguri şi averi ca să umble cu Mine şi să Mă vestească oamenilor, fiindu-Mi mărturisitori de la margini la margini, ucenici ai vestirii Evangheliei împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ cu oamenii». O, tată, fericiţi sunt cei ce nu se împiedică în nimic ca să vină să-Mi lucreze Mie apoi şi ca să se facă pildă de lepădare de sine pentru toţi cei ce vor să părăsească moartea şi roadele ei, şi apoi să ia pe ei haina vieţii, calea cea cu lumină pe ea şi care nu-i ascunde pe ei, ci îi vădeşte următori ai Mei, aşa cum am lucrat cu Moise de l-am luat din casa lui şi l-am îmbrăcat în cuvântul Meu cel de foc şi l-am făcut para Duhului Sfânt lucrător înaintea lui Faraon cel robitor al poporului Meu Israel, şi l-am făcut pe el izbăvitorul fraţilor lui, care suspinau în Egipt pentru ispăşirea păcatului lor cel vânzător de frate, păcat făcut din invidie, tată.

Voiesc prin voi să curăţ păcatele poporului Meu cele făcute cu duhul, măi fiilor copii, căci voi staţi înaintea Mea cei mai copii dintre toţi cei ce sunt poporul Meu de peste tot, şi de aceea vă spun Eu vouă fii-copii. Am spus cândva prin cuvânt că Eu lucrez să-Mi fac creştini, şi din creştini să-Mi fac fii, şi din fii să-Mi fac copii, şi n-am putut până acum să-Mi fac copii din fii, căci păcatul invidiei, păcat făcut cu duhul, cu mintea cea pământească a omului, îl ţine mare peste Mine pe om şi nu pot lui să-i fiu Dumnezeu, aşa cum lui Adam n-am putut să-i mai fiu Dumnezeu după ce el M-a invidiat ca să Mă întreacă apoi în mărire şi să fie mai mare decât Mine, şi a fost, căci M-a dat de peste el şi şi-a căpătat libertatea sa, tată, şi prin ea a făcut păcat împotriva Mea şi n-a mai vrut cu Mine Adam.

Stau oştirile îngereşti înfricoşate sub cuvântul Meu acum, căci Eu grăiesc cu mare putere de cuvânt, şi iau aminte îngerii, şi Eu Mă mlădiez deasupra tronului de heruvimi şi de serafimi pe care stau aici, acum, căci ei se cutremură sub trupul şi sub cuvântul Meu, şi puterile cereşti se clatină şi răspund şi îmi slujesc lucrarea Mea cu tine, poporul Meu, şi am înaintea ta pe cei ce-ţi dau grăirea Mea cu tine. Vai celor ce dau să-i umilească pe ei prin lucrarea duhului rău slujit de om! Vai celor ce-i îngenunchează pe ei ca să meargă ei în coate şi în genunchi, după cum voieşte voia celor ce îi umilesc pe ei aşa, pe cei ce stau umiliţi, scară a venirii Mele ca să Mă ţină pe Mine între pământ şi cer şi ca să-Mi lucrez venirea despre care Eu am spus acum două mii de ani în cuvântul Evangheliei împărăţiei Mele peste pământ şi peste om! Cei ce au păcătuit Mie, neştiind aceia că Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, din cer venit pentru om, aceia au fost iertaţi prin iubirea Mea, dar cei ce au păcătuit de atunci şi până azi aşa, după ce Eu M-am dovedit Dumnezeu adevărat prin înviere, aceia au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, cu Care Eu am venit să lucrez înaintea omului prin semne şi minuni ale credinţei în Mine a oamenilor care Mă întâlneau pe cale, şi iată, cei ce păcătuiesc cu păcatul dispreţuirii asupra celor pe care Eu i-am făcut scară a Mea de venire cu mântuirea Mea prin cuvânt peste om, aceia sunt împotriva lui Dumnezeu Duhul Sfânt, nu împotriva lor, şi de aceea Eu am spus: vai celor ce dau să-i umilească pe ei prin lucrarea duhului rău slujit de om, îngenunchindu-i pe ei pentru voia lor, iar Eu am spus tainic, şi acum spun pe faţă că desculparea unei vinovăţii nu se face prin învinuire, prin aruncarea vinei ca să fie alţi vinovaţi, ci se face prin iubire, prin credinţă, şi apoi prin iertarea de la Dumnezeu şi nu de la om, iar această ştiinţă şi iertare lucrează prin duhul proorocesc, prin descoperirea Mea în cei purtători de Dumnezeu. Amin.

Iată, taină îţi spun, poporul Meu, căci stau cu tine mult ca să te învăţ dacă te-am luat la sân în ziua aceasta de slavă a îngerilor Mei. O, fiule, când satana a stat faţă în faţă cu Mine şi întreit M-a ispitit, după ce am ieşit la Iordan din apa botezului şi când cerurile s-au deschis ca să grăiască peste toţi Tatăl că sunt Fiul Lui iubit întru Care El a binevoit pe pământ, M-am întors apoi de la Iordan plin de Tatăl şi de Duhul Sfânt şi M-a dus Duhul în pustie, şi acolo n-am mâncat patruzeci de zile, şi apoi am flămânzit. Satana când a văzut că am flămânzit, dădea să Mă aibă la mână şi Mi-a zis: «Dacă zici că eşti Fiul lui Dumnezeu, rosteşte peste această piatră să se facă pâine», dar Eu l-am întâmpinat zicându-i lui: «Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu». Satana M-a dus apoi pe un munte înalt, ca să văd o clipă împărăţia lui şi Mi-a zis: «Mie mi-a fost dată stăpânirea aceasta, şi o dau cui voiesc; închină-Te mie, şi toată va fi a Ta». Eu însă, i-am zis lui: «Mergi înapoia Mea, satană, căci scris este: „lui Dumnezeu să te închini şi să-L slujeşti pe El”». Şi, iarăşi, a treia oară M-a ispitit sus, pe aripa templului, şi Mi-a zis satana: «Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, că scris este: „Domnul va porunci îngerilor pentru Tine ca să Te sprijinească, şi ei Te vor purta pe mâini ca să nu Te loveşti”», dar şi Eu a treia oară i-am răspuns lui satana şi i-am zis că s-a scris: «Să nu ispiteşti pe Dumnezeu». Şi dacă i-am zis aşa, s-a îndepărtat satana, iar Eu M-am dus în Galileea şi în Nazaret şi peste tot şi Mă vesteam cu puterea cuvântului împărăţiei Mele, de se mirau toţi, şi Tatăl era întru Mine. O, iată, poporul Meu ce înseamnă Dumnezeu în om! învaţă, fiule, lucrarea Mea peste tine, căci duhul proorocesc îl cunoaşte pe satana că e satana, dar duhul cel omenesc nu-l cunoaşte pe el, şi îl cade satana pe om în ispită, măi tată. O, nu te lua, poporul Meu, după cel ce defaimă omul, că nu are omul dreptul acesta. Eu, Sfântul sfinţilor spun aceasta, fiule. Tu ia-te după omul care te mustră spre înţelepţire, tată, dar nu te lua după mâncare ca să te apleci lui satana pentru pâine, şi nu te lua după bunurile lumii ca să le doreşti şi să te închini lor şi stăpânului lor, şi nu te înclina nici să-L încerci pe Dumnezeu, căci este scris: «Să nu ispiteşti pe Dumnezeu». Primeşte, poporul Meu, povaţa Mea, primeşte-o, tată, şi caută să rămâi, şi caută să nu păcătuieşti prin neîmplinirea cuvântului Meu. Am numai şi numai învăţătură pentru tine, că iată, lucrarea Mea de venire are acum duşmani din mijlocul tău, poporul Meu, şi-Mi este defăimată, tată, calea Mea spre pământ, şi Eu Mă voi scula acum pentru Mine şi voi da să-i curăţ de întuneric pe cei care lucrează cu voie şi fără de voie pată pe lucrarea Mea ca să-ţi încerce credinţa ta şi a multora care se mângâie de la râul Meu de cuvânt, poporul Meu.

O, copii din porţi, loviţi de necredinţa din poporul Meu şi de duhul cel rău al ei! O, tată, suspinul vostru e în Mine, precum Eu sunt Cel ce suspin în voi pentru lucrarea Mea lovită de rodul duhului cârtirii şi al nemulţumirii din creştin. O, tată, voi sunteţi dispreţuiţi acum şi defăimaţi de cei ce se cred tari prin ei înşişi, prin mintea lor semeaţă şi iscoditoare, prin adevărul pe care-l cred ei adevăr din închipuirea lor, dar închipuirea este de la diavol, şi mulţi o folosesc ca pe un dar duhovnicesc, şi aşa greşesc aceştia faţă de Mine şi aşa slujesc ei diavolului şi nu ştiu ce fac. O, nu poate să vă numească pe voi desfrânaţi omul curat, tată. Cel curat nu-l apasă nici pe cel desfrânat, dar cel ce nu este curat vă face pe voi desfrânaţi ca să-şi acopere cu aceasta paşii lui cei fără Dumnezeu, voia lui de sine, fiilor copii. O, nu-i nimic, tată. Cei dispreţuiţi pe calea Mea cu ei, aceia sunt cei în care Eu Mă odihnesc cu venirea Mea şi din care priveghez pentru poporul Meu, dar pe Mine lumea din om nu Mă poate iubi în voi, şi mai ales când Eu îi spun omului faptele lui cele depărtate de Mine prin ele însele, tată.

O, poporul Meu cel din vremea celor cincizeci de ani de cuvânt, acum, când Eu iarăşi vin de la Tatăl la om! O, poporul Meu, acest cuvânt şi lucrarea lui de coborâre până la tine îşi are de Mine pusă temelia încă din vremea lui Verginica, pe când Eu Mi-am adus aproape pe cei în care M-am sprijinit apoi cu duhul credinţei sfinte şi al dragostei de sus. Dar pentru că Eu M-am sprijinit pe ei cu îndemnul şi cu veghea pentru calea cea sfântă în poporul Meu pe mai departe, după ce Mi-am luat trâmbiţa la cer, aceşti copii au fost dispreţuiţi de cei iubitori de sine din popor şi răi cu sufletul din ei, dar ei Mă iubeau şi Mă miluiau cu mila lor şi îmi ridicau spre credinţă ucenici, şi aşa Mi-am ridicat Eu alt popor prin lucrarea dragostei lor, şi prin care dau să-i ridic iarăşi la sânul Meu pe cei ce Mi-au fost popor în vremea Mea cu Verginica şi apoi M-au părăsit pentru ale lor. O, poporul Meu, Eu prin iubirea celor ce M-au iubit şi M-au slujit şi prin duhul lor curat Mi-am ridicat un nou popor şi l-am povăţuit prin cuvântul Meu şi prin ei, şi apoi dintre ei Mi-am aşezat la temelia lucrării Mele de venire la tine pe mai departe cuvânt, că minunat a fost planul Meu cel dintru început întocmit şi adus spre împlinire acum, căci precum s-a împlinit cu Mine cele scrise despre Mine, aşa şi cu ei Eu împlinesc acum pe cele ce le am de împlinit pentru venirea Mea acum, şi iată, mare şi dulce este taina prin care Eu cobor acum la tine, poporul Meu! Atât de minunat am lucrat de Mi-am făcut scară pe mai departe pentru cuvântul Meu peste tine, tată, şi în leagăn de îngeri slujitori Mi-i ţin pe cei pe care Eu Mă sprijin ca să cobor la tine să-ţi fiu Păstor şi să nu cazi tu iar în cele părăsite de tine pentru calea Mea, aşa cum mulţi au căzut iar, tată.

O, poporul Meu, te-am învăţat mereu să nu te opreşti lângă cei ce te dezbracă de credinţa ta în cuvântul Meu, care te povăţuieşte pentru împărăţia Mea. Te-am povăţuit mereu să nu te opreşti în ceata celor răzvrătiţi, chiar dacă numai unul sau doi ar fi aceştia, dar cu ei este ceată de diavoli, tată, căci ei slujesc diavolului. O, nu te opri cu ei, că te faci asemenea lor şi cu mintea şi cu inima şi cu credinţa şi cazi apoi în necredinţă, tată, iar necredinţa e plată a celor lucrate de tine fără plăcerea Mea, şi cazi sub lucrarea duhului răzvrătirii şi al vânzării de Dumnezeu şi de fraţi, cazi în păcatul trădării şi al răzbunării, şi apoi în lepădare de Hristos, căci nu eşti al lui Hristos când faci aşa, ci eşti împotriva Lui şi eşti antichrist, fiule, şi iată ce înseamnă antichrist! O, poporul Meu, când Eu grăiam prin Verginica şi aveam lângă gura Mea pe cel iscoditor, spuneam atunci: «Fiilor, fiilor, acum când grăiesc, e şi antichrist lângă patul trâmbiţei Mele», şi erau patru, cinci creştini când spuneam aşa, dară când erau mai mulţi, câţi antichrişti pândeau viaţa Mea?

O, urâtă este plata celor ce se împotrivesc binelui lor prin răzvrătirea lor, fiilor, prin îngâmfarea lor, tată! Ce-au folosit fiii lui Core dacă au cârtit şi s-au împotrivit lui Moise lovindu-l cu pietre? L-am luat pe Moise şi l-am scos din casa sa şi l-am făcut prooroc şi salvator pentru Israel cel robit în Egipt, şi apoi poporul l-a zdrobit pe Moise şi n-a mai crezut în el şi în cuvintele Mele prin el, şi a crezut numai Iosua cuvântul Meu. Când Israel nu l-a mai vrut pe Moise de călăuză a lui, l-a învinuit pe el pentru femeia etiopiancă, de unde Eu l-am chemat şi l-am făcut proorocul Meu pentru salvarea lui Israel, dar iată, cei răzvrătiţi nu fac altceva mai bun decât ce a făcut Israel, care a căzut în adânc prin păcatul răzvrătirii, fiilor.

O, curăţiţi-vă inimile, voi, cei ce vă răzvrătiţi ca Israel, căci Ilie, proorocul Meu, a stat la femeia din Sarepta mai bine de trei ani, aşa cum Eu l-am trimis să stea, şi nu s-a dus de la sine să stea, şi a proorocit şi atunci şi a lucrat puteri şi atunci, ba a ridicat dintre morţi pe Iona şi l-a făcut prooroc al Meu pe fiul văduvei cel înviat, şi nu mai ziceau ucenicii lui Ilie că el este desfrânat. O, ţi-am spus, poporul Meu, să citeşti mult de tot cuvântul Meu, care depărtează pe duhul rău din inima şi din mintea ta, şi să-l citeşti cu inima curată, tată, ca să nu mori faţă de el şi de împlinirea lui peste tine, căci dacă nu asculţi aşa, te faci împotrivitorul Meu, fiule. O, ţi-am spus mereu, poporul Meu, că nu-i frumos să iubeşti întunericul, tată. Aşa ţi-am spus mereu, şi fii atent că este adevărată Evanghelia Mea prin care am spus că toate cele grăite la întuneric se vor vesti de pe acoperişuri, iar tu nu te bucura, nu te odihni, nu te răcori când lucrezi în ascuns crezând că-ţi faci bine aşa, căci îngerii Mei vor împlini cuvântul Evangheliei Mele pentru cele ce sunt lucrate la întuneric, şi Eu voi birui cu lumina şi pentru lumină, tată, şi voi birui şi pentru tine dacă Mă laşi să te ajut şi să te curăţesc de cele ascunse în tine şi care te învinuiesc la Dumnezeu, fiule. Eu sunt Cel ce prin îngeri te voi scoate din tine şi te voi pune faţă în faţă cu tine pentru toate cu câte tu M-ai îndurerat, şi voi lucra cum am lucrat cu Adam şi cu Cain, care dădeau să se ascundă de Dumnezeu în ei înşişi, şi au fost pedepsiţi de înseşi faptele lor dacă n-au ascultat pentru pocăinţa lor. Vino, tată, şi te spovedeşte de păcate, vino la Mine cu fratele tău pe care l-ai zdrobit prin ascunderi între tine şi el împotriva Mea şi a mersului Meu de azi. Vino, că te aştept, că de mult ţi-am spus să vii şi n-ai venit să te curăţ şi să te iert, şi apoi să apăr lucrarea Mea de vrăjmăşia diavolului. Eşti greu de păcate necurăţate de pe tine, şi tu trebuia să fii uşor, fiule. Vorbirea în doi trebuie vindecată, poporul Meu, că e boală satanică această lucrare potrivnică lui Dumnezeu şi tainei frăţiei dintre fraţi. Această boală nu aduce decât dezbinare în trupul bisericii Mele, şi prin acest obicei diavolesc pune satana la cale de şapte mii de ani nimicirea neamului omenesc, poporul Meu. Se înspăimântă cei morţi când îşi văd urmările acestui păcat şi chinul cel neadormit, sub care aşteaptă, bieţii de ei, de pe undeva izbăvirea lor. O, numai tu poţi să-i izbăveşti cu lucrarea ta bisericească între frate şi frate şi cu lumina inimii tale, pe care să ţi-o vadă şi viii şi morţii prin mărturisirea ta bisericească şi prin rugăciunea ta apoi pentru toţi cei ce au murit necurăţaţi de acest întunecat păcat, căci nimeni între oameni nu face acest păcat pentru binele lui însuşi, ci îl face pentru întuneric şi pentru plata întunericului, tată.

O, adu-ţi aminte, poporul Meu, de cele şase vase de la nunta din Cana, care erau pentru curăţirea iudeilor, fiule, şi să ştii că aceasta a fost pildă şi proorocie pentru îndeletnicirea omului cu curăţirea sa, căci Eu M-am dus la nunta din Cana şi am spus să fie împlinite cu apă toate cele şase vase când nu mai era vin pe masa nunţii, şi apoi să scoată slugile şi să dea nunului, şi ştiau această minune a Mea numai slujitorii care puseseră apa pentru ca să fac Eu din ea vin la nuntă, şi aceia erau prietenii mamei Mele, povăţuiţi de ea spre Dumnezeu, iar nunul i-a spus mirelui nunţii: «Orice om pune mai întâi vinul cel bun, iar când se ameţesc oaspeţii îl pun pe cel mai slab, dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum», şi mirele a fost slăvit de nuntaşi. Iată, vasele erau pentru curăţire înainte de nuntă pentru vinul cel nou, şi aceasta a fost pildă, poporul Meu cel pregătit de Mine pentru masa nunţii, căci Eu nu fac cum face omul punând mai întâi vinul cel bun, ci numai după ce omul se curăţă pentru nuntă, numai după aceea îi dau Eu lui vinul cel nou, unirea lui cu Mine, şi ca să se cunoască rodul, tată, aşa cum s-a cunoscut la nunta din Cana, de Mi i-am luat ucenici pe mire şi pe mireasă şi i-am scăpat pe ei de păcatul nunţii şi am făcut din ei templul nunţii Mele, templul odihnei Mele, poporul Meu. Te îndemn pentru această pildă a nunţii, tată, şi pentru care Eu M-am dus la nuntă în Cana. Curăţeşte-te, fiule, de tot ce nu-i frumos să faci înaintea Mea şi înaintea fratelui tău, şi numai apoi să iei din vinul cel nou, din vinul nunţii Mele cu tine, pregătit acum, la sfârşit, ca să-l iau nou cu ucenicii Mei cei noi, ca şi Paştele cel nou pregătit de ei. Amin.

Caută-te, fiule, bine şi nu mai opri şi nu mai dosi, şi bisericeşte şi nu altfel să te curăţeşti, căci în biserica Mea de nou Ierusalim nu se lucrează pe ascuns curăţirea aşa cum povăţuieşte lumea şi preoţii ei pe oameni, ci se lucrează în lumină viaţa şi învăţătura şi îndreptarea vieţii, aşa cum şi ucenicii Mei cei dintâi lucrau, şi tot aşa aşezau ei lucrul Meu prin cetăţile cu creştini în ele. Aveţi încredere în Dumnezeu şi aveţi încredere unul în altul pentru curăţire plăcută Mie, fiilor, căci altfel de lucrare duce la vânzare de Dumnezeu şi de fraţi, duce la trădare, la răzbunare, duce la duşmănie ceea ce nu este cunoscut de toată biserica, şi duce la cârtire şi la bârfă, tată, şi acestea sunt uneltele diavolului, fiule. O, nu aşa este în poporul Meu cel nou, care se curăţă mereu prin lucrarea celor ce stau înaintea lor şi înaintea Mea pentru ei ca să fie ei curaţi. Tu, fiule care voieşti să te cureţi de tine, să nu lucrezi pentru sufletul tău ca în biserica din lume, că îţi spun Eu că întuneric peste om scriu Eu această lucrare pe care o lucrează cei din biserica lumii, şi preoţii lumii te vând lui Caiafa şi lui Pilat, tată, că nu pot ei stăpâni peste oameni decât dezbinându-i pe ei mai întâi. O, vindecă-te de acest lucru rău şi lucrează ca în Scriptură, poporul Meu, că ea te învaţă ca Mine şi nu ca omul care te trage spre el ca să te înveţe ascundere şi apoi trădarea fratelui tău.

Feriţi-vă de păcat, fiilor, că păcatul este duh rău. Iată ce vă învăţ: feriţi-vă să ascultaţi pe la uşi şi pe la ferestre, căci satana cel căzut din cer se foloseşte de aceste slăbiciuni omeneşti şi-l face pe om să audă ceea ce nu este, căci ceea ce este în ascuns, este lucrarea cea nevăzută a diavolului, care bagă vrajbă şi duşmănie între om şi om, şi apoi îi aduce omului năluciri, ca să vadă cu ochi de diavol omul, şi tot aşa să şi audă ceea ce nu este, fiindcă diavolii au intrat în oameni ca să-i piardă, ca să-i facă diavoli şi să nu mai poată omul să urce acolo de unde au căzut îngerii prin semeţia omului întâi zidit, care s-a vrut mai mare ca Dumnezeu între pământ şi cer, mai sus decât Cel ce l-a zidit pe el, şi de atunci satana îl duşmăneşte pe om şi-l face să-i facă voia, şi nu ştiu oamenii să înţeleagă lucrarea satanei ca să se ferească de ea. Duhul Meu Cel Sfânt, Duhul din prooroci este Acela Care ştie să-i spună omului cursa care stă deschisă să-l prindă, dar omul nu-i cunoaşte pe prooroci, aşa cum nici pe diavol nu-l cunoaşte cu lucrarea lui ascunsă, că unde nu poate duhul de prooroc, poate diavolul, şi iată, nu-l pot deprinde pe om să primească de la Mine pază peste viaţa lui, pentru ce nu este bine şi vine peste el pentru răul din el.

O, poporul Meu, omul nu trebuie să-L ispitească pe Dumnezeu, dar trebuie să-L primească pe El. Nu trebuie să se ia omul după închipuirile lui, că aceasta îl face să se bizuie pe sine şi să Mă părăsească pe Mine când vin spre el. Primeşte-L, tată, pe Dumnezeu peste paşii tăi, că am venit pe pământ cu venirea Mea ca să-ţi veghez viaţa şi mântuirea şi credinţa ta şi ca să nu cazi de la sânul Meu de Păstor, tată, căci dacă tu te iei după tine cum că ştii tu, cazi în ispita diavolului, fiule. Cel ce se ia după sine îşi pierde credinţa în Mine, iar cel ce-şi pierde numai un pic credinţa şi credincioşia, se duce pe apa sâmbetei, căci faptele omului îi aduc lui rodul lor apoi, rodul închipuirii lui, după care el se cârmuieşte. Dar Eu vreau pe tine să te am la şcoala învăţăturii cu care veghez peste tine ca să-ţi spun dinainte pe cele ce se zbat să te cuprindă şi să te clatine de lângă Mine, şi uită-te tu în cuvântul Meu de trezire a ta ca să-i vezi împlinirea lui când tu n-ai ştiut cum să asculţi de el ca să previi întâmplările dureroase care vin şi te cuprind pe neaşteptate când tu nu ştii să primeşti de la Mine cuvânt. O, fiule, cel ce se ia după închipuirile lui pentru cele ce sunt şi vor fi, acela este prooroc mincinos şi acesta este duh care-l cade pe om de sub paza Mea, duh care slujeşte diavolului înăuntrul omului.

O, poporul Meu cel din toată vremea acestei lucrări de cuvânt! Ţi-am spus ţie azi că fiii lui Dumnezeu sunt cei hrăniţi cu Dumnezeu şi de la Dumnezeu între fiii oamenilor, şi aşa se fac ei cunoscuţi diavolilor că sunt fiii lui Dumnezeu între fiii oamenilor. Curând, curând vor căuta fiii oamenilor după fiii lui Dumnezeu şi le vor cere untdelemn ca să-şi lumineze calea spre viaţa veacului ce va să fie, şi nu te întreba cum va fi aceasta, căci toate cele scrise să fie în slavă de nou Ierusalim pe pământ, toate se vor împlini, aşa cum s-a împlinit cuvântul Meu cel prin trâmbiţa Mea şi cel prin surioara ei apoi, de Mi-am zidit cetate sfântă de nou Ierusalim pe pământ şi Mi-am aşezat în ea popor jertfitor, unealtă a slavei Mele pentru ca să vin şi să am casă pe pământ şi să am fântână şi să dau din ea celui ce însetează după Mine şi după iubirea Mea pentru om. Amin.

Şi acum îngerul Meu Mihail veghează pentru poporul cel atât de mult, care a venit la sărbătoarea îngerilor pentru pomenirea lui şi pentru învierea lui spre nestricăciune. Un picuţ, şi va veni ridicarea lui, căci Eu, Domnul, am fost începătura învierii celor adormiţi, care curând, curând se vor ridica nestricăcioşi şi vor mărturisi această lucrare de venire a Mea cuvânt pe pământ şi pe cei ce-Mi slujesc pentru ea, şi, iarăşi, pe cei ce au lucrat înaintea Mea faptele credinţei cuvântului Meu de azi, că mare este taina venirii Mele acum de la Tatăl la om şi pentru om. Amin.

Am duh de învăţătură pentru tine, poporul Meu, şi mult te voi cuprinde în el mereu, mereu, iar tu să-Mi fii credincios, tată, ca să-l ţii pe diavol înapoia ta, aşa cum Eu l-am ţinut când M-a încercat după ce am ieşit din apa Iordanului când M-am supus lui Ioan pentru botezul cu apă. Caută mereu, mereu după apă, poporul Meu, şi botează-ţi mereu fiinţa în apa spălării de greşale, în duhul curăţirii de cele ce te despart de Dumnezeu, şi atunci diavolul va pleca de la tine şi nu te va mai încerca cu închipuirile lui mincinoase, şi care dă apoi să le împlinească la credinţa ta în ele. O, vino, tată, să te curăţ de tine şi de diavol, că am la izvor pe cei ce ştiu să te învieze şi să te dea Mie mereu, ca să fii mereu curăţat de depărtarea ta de Mine. Iată câtă învăţătură am turnat azi peste tine, tată.

Ia chipul Meu şi poartă-l, poporul Meu cel din toată vremea cea de cincizeci de ani a cuvântului Meu în mijlocul tău. Te aştept să fii după chipul şi asemănarea Mea, fiule, şi vei putea dacă te vei apleca să crezi tot cuvântul Meu din vremea Mea cu tine. îţi dau putere să poţi, numai să vrei, tată. Eu te voi ţine de mânuţă şi te voi păzi de duhul necredinţei, căci duhul satanei s-a sculat cu asprime ca să încerce credinţa ta, dar Eu te voi învăţa şi-ţi voi desluşi cuvântul Meu ca să ştii de la Mine şi nu de la om cum să crezi în toate câte Eu cuvintez acum. Amin.

Pe nori de îngeri am stat deasupra grădinii cuvântului Meu. întăriţi statul vostru înaintea venirii Mele cuvânt, copii veghetori în porţi, iar porţile să fie întărite şi sprijinite, tată. Amin. Să vină la voi poporul Meu ca să-l învăţaţi iubirea de Dumnezeu şi sfinţenia, fără de care nu poate omul pentru Mine şi pentru el. în duh de sărbătoare a îngerilor Mi-am dăruit iubirea şi l-am învăţat de aproape pe poporul Meu.

învaţă, poporul Meu, de la duhul vieţii veşnice al cuvântului Meu şi lasă-te spre ridicare şi vino să Mă iei de la izvor, dar vino să înveţi şi să împlineşti, tată, şi vino să te curăţeşti pentru nuntă, pentru masa nunţii, aşa cum Eu te-am povăţuit în ziua aceasta de mare slavă, slava oştirilor îngereşti, care au de călăuză peste ele pe îngerul Mihail, îngerul Meu şi al tău, poporul Meu. Amin, amin, amin.

21-11-2007