Cuvântul lui Dumnezeu la treisprezece ani de la punerea pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Mâna Mea dumnezeiască binecuvintează din Tatăl, cu putere şi cu lucrare de îngeri şi de sfinţi, sărbătoarea aşezării pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim de pe pământ. Mâna Mea stă neclintită acoperind cu toate puterile cereşti locul Meu de prăznuire întreită a Paştelui cel nou, iar ucenicii Mei cei de acum două mii de ani lucrează cu puteri arhiereşti mereu, mereu la masa cea de Paşti nou pe care Eu, Domnul, le-am promis-o că o voi aşeza nouă şi vom bea şi vom mânca la ea Paşti nou întru împărăţia cea nouă a Tatălui Meu, căci îi dau Tatălui Meu toată agoniseala, toată lucrarea, şi pe Mine însumi Lui mereu Mă dau, căci El Mi-a supus Mie toate, iar Eu lucrez întru El, şi tot ce lucrez îi supun Lui, şi Eu însumi Mă supun Lui, căci îi sunt ucenic desăvârşit. Amin, amin, amin.

Ascultaţi glasul Meu şi aşezaţi-Mi-l în carte, copii care-Mi staţi porţi de intrare a Mea în Ierusalim şi în carte, fiilor. Vreau să-Mi hrănesc pe poporul Meu care a părăsit lumea ca să se facă moştenire a Mea, împărăţie a Mea, şi Eu să-l păzesc pe el prin îngerul Meu şi să Mă slăvesc peste el cu semne mari, cu ocrotire mare, căci îi sunt Mângâietor de la Tatăl, şi cuvântul cel de peste el sunt. Amin.

Eu sunt Cel Atotputernic, iar omul este slab şi este neputincios, şi numai Eu port grijă de poporul Meu şi îl învăţ să-L iubească pe Făcătorul şi să rabde aşteptându-L, căci omul de pe pământ nu este învăţat să aştepte, să rabde şi să iubească pe drumul Meu cel greu după om, şi de aceea am suferit Eu şi am plâns cu tot trupul sânge şi apă pentru tot omul care nu este învăţat să aştepte pe Dumnezeu şi să meargă cu răbdare pe calea Lui precum sfinţii au răbdat lucrând pentru cununa lor cea de la Mine, pentru cununa răbdării sfinţilor. Amin.

Eu sunt Cel îndurător şi îmi păzesc via Mea şi moştenirea Mea, iar pentru această biruinţă tu trebuie să stai aşezat bine în duh de răbdare şi să-Mi slujeşti numai cu duh de ascultare între Mine şi tine, între tine şi cei ce te călăuzesc pe tine pentru Mine, poporul Meu Ierusalim. O, e zi de mare sărbătoare în cer şi pe pământ pentru Tatăl şi pentru Fiul şi pentru Duhul Sfânt şi pentru toate puterile cereşti de sfinţi şi de îngeri, poporul Meu. Te îndemn la rugăciune cu dor şi cu dulce în ea înaintea Mea, căci omul cel fără rugăciune fierbinte şi mereu şi bineplăcută Mie este prins de diavolul, iar Eu de aceea le-am spus prin Duhul la apostoli şi la ucenici: «Ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi», iar aceasta nu este altceva decât lucru de Duh Sfânt între frate şi frate, între ucenic şi ucenic, căci numai aşa omul rămâne întru Mine, şi Eu întru el, iar cel ce nu învaţă în el faţa Duhului Sfânt, cine nu Mă hrăneşte pe Mine din el cu lucrare de Duh Sfânt, acela se ridică şi Mă doboară pe Mine pentru el. Dar Eu pe tine te învăţ să fii împărăţia Mea, poporul Meu, căci Eu te hrănesc cu ea mereu, iar tu să ţii din răsputeri la dragostea pe care o aşez Eu în mijlocul tău pentru ca să ai viaţă prin ea, fiule, căci vai omului care se hrăneşte numai cu pâine, şi de aceea îi dau Eu omului din masa cuvântului Meu, care s-a făcut dragostea Mea în tine, Ierusalime de azi, iar masa Mea cu tine nu a putut-o birui din mersul ei nici împăratul, nici judecătorul, nici păstorul cel lumesc, nici vânzătorul, nici neîmplinitorul şi nici vreun alt duh străin care nu are nimic în Mine, căci Eu sunt Cel Atotputernic şi pot cu toţi cei ce stau acoperiţi de mâna Mea fără să se teamă de cel ce desparte pe om de Dumnezeu, fără să se aplece omului străin de Dumnezeu.

O, copii hrăniţi cu viaţă din cer şi cu calea ei! Viaţa cea din cer are o cale cu mare taină în ea, iar lucrarea ei se mărturiseşte, şi aceasta este taina vieţii, ca în gura a doi sau trei martori să stea toată mărturia cea adusă înaintea Mea. Amin.

O, ce lucrare frumoasă! Lucrarea cea mărturisitoare omoară toată puterea diavolului, iar turma Mea este în siguranţă şi ţinută de mânuţă, căci Eu sunt în cer şi pe pământ deopotrivă, şi să ştie toţi cei de până acum care nu au lucrat lucru cu ascultare şi cu ştire precum între cei din cer, să ştie aceştia că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, şi dacă sunt, sunt adevărat, şi spun tuturor celor nepricepuţi şi neînţelepţi pentru cele cereşti, spun că răzvrătirea, precum şi căinţa cea fără de putere şi de inimă curată, sunt de nefolos la Dumnezeu şi sunt de folos la diavol, şi fericiţi sunt cei duhovniceşti care se împlinesc în duhul cel lucrător prin iubire şi care din iubire se aleg şi se văd prin roadele lor, şi Eu le spun lor să se întărească în duhul cel mărturisitor, să se întărească şi mai mult, căci acest popor este scris în cer împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Amin, amin, amin.

Eu, după ce M-am aşezat în Tatăl ca să fac în El sălaş celor care Mă iubesc mărturisind lucrarea Mea cea din Tatăl, Mi-am lăsat ucenici mărturisitori, iar Ioan cel iubit mărturisea despre Mine: «Viaţa s-a arătat şi am văzut-o, şi mărturisim şi vă vestim viaţa cea de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă, şi ce am văzut şi ce am auzit mărturisim, ca cei ce cred să aibă împărtăşire cu noi, iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, şi acestea vi le spunem ca bucuria noastră să fie deplină, şi vă vestim că Dumnezeu este Lumină, şi nici un întuneric nu este întru El». Amin.

O, poporul Meu, e sărbătoarea cerului pe pământ cu tine. E ziua cea de sărbătoare când Eu, Domnul, am despărţit veacurile, cel ceresc de cel pământesc, şi am făcut în loc ales de Mine dintru început cer nou şi pământ nou, împărăţie a cerurilor. Amin.

E zi de învăţat şi de mărturisit. Umblaţi în lumina Mea ca să aveţi împărtăşire unul cu altul şi ca să fiţi curăţiţi de orice păcat prin Sângele Meu, căci Eu sunt credincios şi drept în tot cuvântul Meu şi şterg păcatele şi toată nedreptatea pe care Mi-a făcut-o cel ce se întoarce cu iubire şi cu mărturisire pentru calea lui cu Mine. Cel ce păzeşte căile Mele, acela este cel ce Mă cunoaşte. Cel ce păzeşte cuvântul Meu, întru acela după adevăr dragostea Mea este desăvârşită, şi prin ea Eu îi cunosc pe ai Mei. Amin.

Cel ce zice că este al Meu, acela este dator să umble precum Eu am umblat şi să se arate precum Eu M-am arătat ca să fiu cunoscut, căci nu poate fi nimănui prieten sau frate acela care nu se arată cine este şi ce face. Am spus vouă, copii ai poporului Meu, că lucrul cu ştire, lucrul cu ascultare este paza vieţii şi moartea duhului rău care sapă la rădăcina pomilor tari. Dar pomii tari se întăresc în furtuni, căci sunt solidari prin rădăcină mai întâi, şi apoi prin partea lor cea văzută. Rădăcinile lor se unesc între ele, căci ei stau unul lângă altul şi stau tari în furtuni înteţindu-şi mai adânc rădăcina, şi nu sunt doborâţi. Numai pomul singur în câmp este doborât, dar cei alăturaţi stau uniţi şi străjuiesc în furtuni; în furtuni şi nu pe vreme blândă, fiilor. Amin. V-am învăţat pe toţi, căci pentru toţi grăiesc când grăiesc, şi am spus să vă binecuvinteze Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt cu înţelepciunea, şi prin ea, cu duh blând şi smerit ca al unui copil, căci vai omului mare, şi ferice de copii, că de copii are grijă Tatăl. Amin.

Iată sărbătoare de cuvânt, zi de aducere-aminte când Eu, Domnul, cu mână tare am întins cerul ca un cort peste voi, copii unşi peste vremea aceasta de mâna Domnului şi a sfinţilor Lui. Eu sunt Cel ce am norii suire şi coborâre, umblând pe aripile vânturilor şi făcând pe îngerii Mei duhuri, şi pe slugile Mele pară de foc. La început am întemeiat pământul pe temeliile lui şi nu se va povârni în veacul veacului. La sfârşit întemeiez cer nou şi pământ nou şi Ierusalim nou, precum este scris, iar ceea ce este nou face să treacă ceea ce este mai înainte, şi Mi-am întemeiat tron, şi din tron, glas de cuvânt peste pământ, şi fac vânturile trimişii Mei, iar flăcările de foc, slugile Mele, precum am lucrat pe munte înaintea lui Moise cu flăcări de foc scrierea poruncilor vieţii. Aşa lucrez şi la sfârşit cerul şi pământul şi Mă mlădiez cu lucrarea Duhului Sfânt ca s-o puteţi purta, fiilor. Dar tot flacără de foc este şi azi duhul cuvântului Meu, şi este credinţă în cei ce-l au pe el lucrător de la Mine peste cei ce se sfinţesc, şi fericiţi, de şapte mii de ori fericiţi sunt cei ce cred şi se sfinţesc pentru Mine, Cel ce am norii suire şi coborâre şi umblu pe aripile vânturilor cu îngerii şi cu car de foc. Amin.

O, copii înţelepţiţi de cuvântul vieţii, viaţa este o poruncă, fiilor, şi am spus vouă să îndemnaţi pe fiii poporului ales să fie flacără de Duh Sfânt şi să fie ca împărăţia cerurilor poporul şi nu ca pe pământ, căci cu flăcări de foc am scris Eu poruncile vieţii, iar viaţa trebuie să fie împlinirea poruncilor vieţii. Amin. Grăiţi zi de zi poruncile vieţii şi tainele lor şi lucrarea lor în voi şi peste tot lucrul vostru, copii ai noii împărăţii. Vreau să fac din voi peste pământ norii suirii şi ai coborârii Mele pentru inima omului şi să fim purtaţi de vântul Duhului Sfânt, şi flăcări de foc să ne arătăm între oameni, că Eu de aceea am întemeiat Ierusalimul şi l-am numit nou, l-am numit aşa ca să treacă cele de până acum, fiindcă cele ce nu se văd sunt, iar cele ce se văd nu sunt. Amin.

O, nu iubiţi pe cele ce nu sunt, ci pe cele ce sunt, fiilor, şi învăţaţi ce taină sunteţi voi, şi credeţi în taina aceasta, şi să străluciţi cu ea peste pământ de şapte ori mai mult ca soarele, căci Duhul Sfânt şi templele Lui de pe pământ sunt soarele şi luna care străjuiesc cerul cel nou şi pământul cel nou, după cum scrie în Scripturi despre cetatea cea nouă care n-are trebuinţă de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o, şi făclia ei este Mielul, şi neamurile vor umbla întru lumina ei, iar regii neamurilor vor aduce la ea mărirea lor. Amin.

Grăiesc cu putere de Duh Sfânt, că e sărbătoarea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, iar voi, cei ce staţi sub sarcina Mea ca să daţi fiinţă în carte cuvântului Meu, aduceţi-Mă pe pământ când Mă dau vouă cuvânt, că vă numesc pe voi suirea şi coborârea Mea, aripi de vânt şi flăcări de foc cu care-Mi scriu cuvântul vieţii veşnice pe pământ. Amin. Stau cu voi la masa împărăţiei cerurilor şi am cu Mine toate puterile cele cereşti, toţi sfinţii şi toţi îngerii, şi binecuvântăm ieslea cuvântului şi pe voi, cei ce-Mi staţi ca un chivot în care Eu am strâns izvorul cuvântului Meu pentru oamenii care se împărtăşesc din el spre viaţa lor. Amin.

Binecuvintez din Tatăl pe cei unşi cu mână tare pentru jertfa cea întreită în grădiniţa cuvântului Meu, şi nici un vrăjmaş să nu se atingă de ei, oricât de grea ar fi peste ei crucea Mea cea de azi. Toţi vrăjmaşii să-şi găsească sfârşit răutăţii şi invidiei lor, că nu este păcat mai aspru, mai aprig şi mai stricător ca şi invidia care hrăneşte cu mândrie şi cu îngâmfare spre orbirea lui pe cel ce nu Mă are pe Mine în el, ci se are pe el. Toate duhurile potrivnice mersului Meu cu cei unşi de mâna Mea cea tare în vremea aceasta, să fie sfărâmate, să se ducă în locuri neumblate de cei ce s-au ales ai Mei, iar poporul cuvântului Meu şi unşii Mei cei din mijlocul lui pentru el, sunt biserica Mea, moştenirea Mea, şi porţile iadului nu o vor birui pe ea. Amin.

îl mângâi în taină şi pe arhiereul Meu prin care a rămas pe pământ mărturisirea ivirii pietrei cea de nou Ierusalim, şi îl îmbrac pe el în armura îngerului Meu Mihail, îngerul poporului Meu care este moştenirea Mea. îl păzesc pe el de toţi câinii care latră la el, căci câinii care latră nu muşcă, şi îi dau lui pic cu pic cununa răbdării până la plinirea ei când sfinţii şi îngerii îl vor împodobi pe el. îl mângâi în taină şi îl fac să simtă pe Mângâietorul Cel de la Mine şi îi grăbesc vremea iubirii şi a împodobirii lui, că Mi-e tare milă de toţi cei fără de viaţă în ei, iar cei ce stau aşezaţi peste oameni sub nume de slujitori ai Mei sunt antichrişti, nu sunt păstori şi nu au milă de om, ci au numai slavă deşartă şi vorbire deşartă care nu se prinde de nimeni, precum nici viaţa Mea cea veşnică nu se prinde de ei. Voi începe să Mă ating de ei şi să le dobor mândria şi să-i aşez în umilire, că Mi-e milă de cei fără de viaţă în ei, şi voi ridica păstor după inima Mea, şi totul se va înviora la glasul lui cel sfânt. Amin.

O, Ierusalime al începutului veacului cel nou, viaţa este o poruncă, poporul Meu. Am scris cu flacără de foc pe piatră poruncile vieţii, iar cine le trăieşte pe ele se face flacără de foc. Rosteşte poruncile vieţii, şi mai vârtos împlineşte porunca cea care pe toate le poartă în ea, şi să iubeşti cuvântul Meu cel dat ţie de cei ce-l iau de la Mine precum Moise a luat poruncile vieţii şi le-a adus lui Israel cel ce a uitat de Dumnezeu pentru el însuşi.

Sfinţeşte zilele venirii Mele la tine cuvânt şi sfinţească-se numele Tatălui Meu întru tine, cel ce faci voia Lui pe pământ ca şi în cer. Fă-o, poporul Meu, şi iartă-l pe fratele tău precum şi Tatăl te iartă, şi nu vei cunoaşte ispita, ci vei cunoaşte de-a pururi izbăvirea pe care El, Domnul Dumnezeu, ţi-o pregăteşte şi te ţine mereu în ea. Amin. Fă-te sărbătoarea Mea şi odihna Mea, Ierusalime, şi binecuvântată să fie de Mine şi de tine ziua când Eu şi cu tine şi cu martorul Meu cel din biserica lumii, arhiereul Irineu, am scris pe pământ, pe piatră, veac nou, împărăţie a cerurilor, cer nou şi pământ nou pe pământ, căci împărăţia lui Dumnezeu şi mântuirea şi puterea şi stăpânirea Hristosului Său prin cei ce au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor, a biruit şi biruieşte pentru plinirea răbdării sfinţilor, precum scrie în Scripturi, poporul Meu. Amin.

Viaţa Mea în om este porunca lui Dumnezeu scrisă cu foc pe pământ. Arată-te în Mine, că e vremea arătării slavei lui Dumnezeu! Arată-Mă în tine, că mare şi slăvită este taina vieţii Mele în om, taina de ucenic al Mielului lui Dumnezeu, şi îndeletniceşte-te, poporul Meu, cu viaţa în toată clipa, căci moartea înseamnă tot ceea ce nu este viaţă, iar tu numai viaţă cerească să fii pe pământ, numai cuvânt de Duh Sfânt, numai întreg întru Mine şi Eu întru tine, că e vremea arătării Domnului peste pământ, poporul Meu, popor al veacului cel nou pe pământ. Am despărţit veacurile cu tine, Ierusalime nou, şi le spun neamurilor pământului această taină, iar tu să fii semnul tainei vieţii veşnice şi să trăieşti aşa înaintea Mea, şi mereu, mereu să-Mi faci venirea în mijlocul tău, ca să fac Eu din tine venirea Mea şi să Mă arăt tuturor cu tine şi să vadă cerul şi pământul cu tine venirea Mea, copil mărturisitor al vieţii şi al tainelor ei pe pământ. Amin, amin, amin.

Acum, fiilor de la ieslea cuvântului Meu, ascultaţi şi împliniţi pregătire de praznic pentru sărbătoarea marelui prooroc Ilie, înaintemergătorul celei de a doua veniri a Mea de lângă Tatăl. Strângeţi poporul vestindu-l de această sărbătoare şi prăznuiţi cu rugăciuni scumpe, cu cântări de slavă, cu duh dumnezeiesc între Mine şi voi, între voi şi voi, iar Eu să fiu Mângâietorul între voi, dimpreună cu sfinţii care vor prăznui în cer şi pe pământ, în cele ce nu se văd şi în cele ce se văd de la voi, pe marele Ilie proorocul, care însoţeşte mereu venirea Mea, calea venirii Mele, că mare este lucrarea lui între cer şi pământ pentru coborârea Mea cuvânt din Tatăl. înteţiţi tot mai mult privegherea şi rugăciunea cea fierbinte pentru voi şi pentru tot trupul care are suflet în el. însoţiţi-vă cu cereri mari şi mici pentru tot ce aveţi voi şi Eu trebuinţă pe pământ. Iubiţi cel mai mult petrecerea cu Mine, şi toate cele de trebuinţă vouă şi Mie cu voi pe pământ vor fi din destul, căci lucrul Evangheliei Mele are mare plată, fiilor.

Fiţi cuminţi în toată vremea. Fiţi cereşti şi rugători cerului şi nedespărţiţi de Dumnezeu şi de sfinţi. Fiţi blânzi şi nu uitaţi duhul umilinţei, care-l face pe om frumos înaintea Mea prin îngerii care-l slujesc pe cel blând şi smerit cu inima. Amin, amin, amin.

22-07-2004