Cuvântul lui Dumnezeu la Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și GavriilDeschideți ca să intru în cetate și în carte cu slavă de cuvânt și cu oștirile îngerești cele fără de număr, fiilor care străjuiți între pământ și cer pentru venirea Domnului la voi ca să împărțiți voi cuvântul venirii Lui peste pământ apoi! Vin cu sfinții și vin cu îngeri în oștiri nenumărate și intru la voi și găsesc cetatea și masa gătite de sărbătoare ca să vină cei din cer la voi și să-Mi las cuvântul sărbătorii îngerilor și să fac apoi minuni nevăzute ca să ajut credința celor slabi cu veghea, slabi de înger, fiilor.

O, pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Pace și celor ce Mă iau de la voi când vin cuvânt pe pământ cu a doua Mea venire de la Tatăl la oameni, așa cum este scris să vin! Sunt venit în ziua aceasta cu miriade de miriade de îngeri, precum este scris în Scripturi despre oștirile îngerești, o, și nu are cine să citească și să înțeleagă și să creadă apoi Scripturile venirii Mele a doua oară de la Tatăl după om, fiilor. Vă am pe voi cu credință, și nu pot fără de credință de pe pământ să împlinesc nimic din cele scrise și vestite prin servii Mei prooroci în vremile de demult. Mă aplec și vă mulțumesc că v-ați aplecat să vă pregătesc și să-Mi ieșiți înainte cu credință, fiilor, o, că e vreme de mari împliniri cerești peste pământ și n-aveam cum să le lucrez, decât așa cum am lucrat acum două mii de ani când Mi-am ales niște ucenici ca să-i ajut să creadă și să umble cu Mine apoi și să vadă ei slava lucrărilor lui Dumnezeu între oameni și să mărturisească ei apoi peste pământ, căci Eu M-am dus apoi la Tatăl pentru două mii de ani și i-am lăsat pe ei mărturisitori ai Mei, ai lui Hristos peste timp, și să ducă ei Evanghelia Mea peste pământ din unii în alții, iar acum iată ce măreție, ce împliniri, fiilor, în vremea Mea cu voi, și câtă credință trebuie să așez înaintea Mea pe unde trec cu cuvântul slavei Mele ca să-l și împlinesc apoi!

Voi, fiilor, știți puterea cuvântului Meu și dau să-i fac pe mulți de pe pământ să creadă ca voi și să Mă aștepte și să Mă primească așa ca voi, o, că a venit și vine vremea împlinirilor mari, și nu mai încape între cei din cer bucuria că a venit și vine vremea Mea iarăși pe pământ cu oamenii, că vine Domnul cu sfinții și cu îngerii în cete fără de număr și Se slăvește în cuvânt peste pământ, fiilor.

Să audă cei de pe pământ ce grăiesc Eu cu voi! Eu sunt Cel ce Mi-am ales dintre oameni ucenici acum două mii de ani și i-am așezat temelia bisericii Mele și am lucrat cu ei după orânduiala pusă de Mine peste ei, iar Eu lucram din Tatăl între ei. Eu sunt și acum, Eu, Cel ce iarăși Mi-am ales ucenici ca și atunci, și sunteți aleși de Mine, nu de oameni, o, și Mi-am întărit iarăși biserica pe piatra ei cea dintâi, și care s-a mișcat din pricina multor păcate iubite de cei ce slujesc la altare și calcă peste orânduiala cea din părinți și clatină pământul și cerul cu neorânduiala vieții lor și lucrului lor, care nu mai este după Dumnezeu, ci după oameni este, iar Eu nu pot nimic să împlinesc cu cei aleși de oameni și nedesăvârșiți pentru lucrul cel de la Dumnezeu peste oameni, dar am ce să fac, și pot cu cei aleși de Mine ca să-i desăvârșesc Eu, o, și așa se lucrează când Dumnezeu lucrează, și v-am păstrat cu mare grijă în toată vremea cu acest cuvânt peste pământ și peste un popor mult povățuit, și de aceea am stat mereu cu povața Mea lângă voi, cei din urmă, că vedeam din cer și veneam și vă spuneam pe pământ, și numai așa am putut rămâne cu voi, fiindcă în vremea Mea cu voi nu a fost mulțime adunată după voi și pe lângă voi ca să trebuiască să vă împrăștie oamenii lui antichrist, o, și așa am putut să vă păstrez și să vă hrănesc tainic și să ajung cu voi la împlinirile de azi prin cei credincioși Mie, prin credința voastră, fiilor, iar în ziua aceasta sunt cu ceată mare, sunt aici cu oștirile îngerești și cu masă de cuvânt, și nu este loc aici pentru plimbăreți, o, nu mai este așa, și este loc pentru adus și împărțit povețe din cer, de la Cel ce vede și are cum să vă învețe pe voi și să vă deslușească tainele cerești și să împărțiți voi peste tot puterea lui Dumnezeu, Care lucrează prin cuvânt, fiilor.

Aici este locul din care se veghează pentru țară și popor din partea cerului, cu îngeri și cu sfinți prin lucrare de cuvânt, căci s-a dus vremea și puterea fiarei roșii de peste voi și poate Domnul acum, și este scris să fie așa, să biruiască Hristos asupra fiarei roșii și să slăbească puterea cea rea a omului necredincios și nestatornic pentru Dumnezeu, o, că a fost greu de tot mersul lucrării Mele prin cuvânt din pricina celor ce s-au lăsat slăbiți în credință și au lucrat de la mijloc și au făcut slăbire mersului Meu, ca și pe vremea cea dintâi a turmei creștine cârmuite prin apostoli, căci se duceau în lume înapoi dintre cei ce umblau o vreme cu Dumnezeu, și apoi cârteau și cădeau și defăimau pe cei rămași pe calea crucii Mele.

O, așa a fost și acum, că a stat creștinul vreme multă lângă izvorul Meu și cădea apoi în neputința de a mai merge mai departe cu Dumnezeu și se ducea în lături printre fiii veacului trecător, de unde au venit din lume, din viața cea cu păcat, și loveau înapoi cu dispreț, cu învinuiri, cu defăimarea drumului pe care și ei au mers și au putut să meargă până s-au dat spre slăbiciuni și s-au tras deoparte cu ele. Eu însă am rămas cu voi pe mai departe și mergem, fiilor, o, că nu mai e de stat, că vin împlinirile Scripturilor și rușinarea celor ce s-au îndoit și s-au smintit și au slăbit și li s-a luat darul credinței și au pierdut, bieții de ei, din pricina îngâmfării care doboară omul de pe picioare oricine ar fi el, și care rămâne fără Domnul, căci este scris că Domnul stă împotriva celor mândri, iar celor smeriți le dă har.

Iată, pe lângă oștirile îngerești stau la masa de azi toți cei de la Adam și până azi născuți pe pământ și trecuți spre adormire și aud ei glasul Domnului și chemarea la masă și ascultă și vin la chemarea Mea prin strigarea cea de aici pentru ei și pentru rugăciunile cele pentru ei, de aici trimise la cer spre iertarea păcatelor lor, iar această mare de suflete se bucură nespus înaintea tainei lui Dumnezeu, Care aduce la împlinire Cer nou și Pământ nou și Ierusalim nou, precum este scris în Scripturi să se împlinească văzut între pământ și cer dincolo de vederea ochilor trupești, o, că nu se suie la mintea pământenilor vederea lucrărilor lui Dumnezeu, cele tainic înființate prin cuvânt, și care așteaptă la hotar să se lase spre vedere, o, și am la masa de azi această măreață bucurie și mângâiere a sufletelor celor trecuți, și care stau cete-cete acum și își împart această mângâiere în ziua aceasta de slavă, de sărbătoare cu slavă la masa Mea cu voi, fiilor.

O, vă cuprind în duhul mângâierii pe voi și pe cei adunați lângă voi în ziua aceasta de slavă cerească peste cetatea cuvântului Meu, că ați pregătit bucurie mare aici, acum, o, fii ai cuvântului Meu care vă hrănește pe voi.

E mare mângâiere din cer pe pământ, și de pe pământ spre cer în ziua aceasta binecuvântată în mijlocul poporului cuvântului Meu, în cetatea Mea de cuvânt pe meleagul neamului român, unde Eu, Domnul, Îmi pasc turma, oile care ascultă de glasul Meu. Îngeri miriade am astăzi martori ai tainei Mele cu voi peste pământ, și se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului și se vor închina Lui toate semințiile neamurilor, și peste care Domnul stăpânește, precum este scris.

Vă cuprind, fiilor, acum în nor de heruvimi și de serafimi, norul din care Eu vă grăiesc vouă acoperit de aripile nevăzute ale oștirilor de sus, care Mă poartă. Îngerii luau chip pentru trimiterea lor cu cuvinte din cer, de împlinire pe pământ, o, și așa este mereu până azi, numai să fie cine să creadă și să primească din cer, și primesc doar cei pregătiți cu credința prin păzirea poruncilor, prin temerea de Dumnezeu, și mai ales prin viață sfântă, prin nemâncarea de carne și prin sfințenie, căci carnea nu ajută credința, iar poporul Israel care nu L-a primit pe Domnul mânca tot timpul carne și păcat, căci carnea este păcat, și de aceea i-am povățuit Eu pe cei care au dat de la ei împlinirea cerută pentru stat la masă cu Domnul aici, și le spun și acum lor așa:

O, nu forțați porțile, nu cereți să fiți la masa Mea aici dacă nu sunteți cunoscuți de cei de aici că sunteți așezați cu viață de Nou Ierusalim, și pentru care nu v-ați învoit și nu v-ați luptat și nu v-ați ales deoparte pentru Domnul. Am strigat mereu peste poporul care a dat să se apropie și să ia povața Mea de pe masa de aici, dar n-a ales să se adune lângă Mine cei așteptați să poată ceea ce Domnul cerea pentru cei care dau să rămână ai Mei. Strig și azi și spun celor ce au putut fi în poporul de Nou Ierusalim, și le spun lor așa:

Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am dat să te adun ca pe puii adunați sub aripile mamei lor pe vreme grea! O, n-ai dat să-ți faci adăpost sub mantia Mea, n-ai voit până la sfârșit cu Domnul, iar acum ești trist și pustiu printre fiii acestui veac trecător și-ți plângi pașii pierduți și Mă auzi binecuvântând celor ce Mă binecuvintează pe pământ.

O, Românie, Românie, țara Domnului la sfârșit de timp, o, cât te-am mai strigat în vremea cuvântului Meu din mijlocul tău! Am voit și voiesc să te adun și să-ți dau Cerul cel nou și Pământul cel nou. Te întreb și acum, vrei tu, oare, acest mare dar? Mi-a dat Tatăl să te dăruiesc cu aceste podoabe fără de preț. O, vino spre această slavă a ta de la Tatăl, vino, iubito, vino, țara Mea de azi! Stau cuvântând de deasupra ta și-ți rostesc cu dor mult numele tău frumos și mare la Domnul. Eu te voi ajuta să fii și să rămâi și să-L slujești cu viață sfântă pe Domnul Dumnezeul tău, și voi fi Cel Care va împlini această sfântă măreție a ta de la Domnul.

O, pământule, pământule plin cu fiii neamurilor de peste tine, o, câte minuni doveditoare a lucrat Dumnezeu de deasupra peste tine! Cer nou și Pământ nou am de așezat la vedere și nu știu oamenii cum vine această împlinire. Omul zidit de mâna lui Dumnezeu a ajuns în iad și a stat aproape cinci mii de ani ai vremii măsurate de pe pământ, o, și M-a trimis Tatăl în iad după om pe calea pe care a ajuns Adam în iadul lui satana și am spus în ziua aceea că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat și i s-a luat ceea ce el a luat de la Dumnezeu, adică pe omul zidit de Dumnezeu, și apoi pe urmașii lui în număr mare, și apoi Eu am venit înapoi și Mi-am luat trupul din mormânt și M-am arătat viu și lucrător pe mai departe pentru lucrarea Tatălui dată Mie, ca să Mă întorc apoi iarăși la Tatăl, de-a dreapta Sa.

Iată ce spun Eu tuturor celor de pe pământ vii cu trupul: Toată viața omului pe pământ este locul și timpul în care el trebuie să-și pregătească veșnicia cu Hristos, unde trebuie să-și strângă ca să aibă, ca să-și facă loc lângă Domnul, o, că M-am dus ca să pregătesc loc, ca acolo unde sunt Eu, să fie și cei ce se pregătesc să fie ai Mei aici, și pe vecii apoi.

E mare și e dulce taina vieții veșnice și am venit cuvânt pe pământ să-i spun omului de ea. Stau cetele îngerești privind slava cuvântului Meu când Mă scriu cu el pe pământ. O, stai și tu, creștine, stai și tu cuprins în taina și puterea cuvântului Meu de peste tine, stai cu temere de Dumnezeu, Care-ți cuvintează ție tainele cele pentru tine și pentru soarta ta cerească, dacă vrei iubirea Mea s-o ai de partea ta în viața ta cea veșnică. Trupul Meu cel înviat e plin de măreție. Mă port cu el între cer și pământ și Mi-e dor să Mă vezi lângă tine aievea și să ne privim la masă când stăm. O, caută cu dor această părtășie cu Mine, că Eu cu dor aștept să-ți înnoiești văzul și să-L vezi pe Dumnezeu, fiule creștin. De aproape șaptezeci de ani grăiesc peste pământ acoperit de aripile heruvimilor slavei Domnului și ale serafimilor care-Mi tăinuiesc trupul și mersul Meu peste tot.

Și acum iar și iar vă cuprind în norul de heruvimi și de serafimi din care vă grăiesc cuvântul Meu, a doua Mea venire de la Tatăl la om, fiilor. E plin de Dumnezeu meleagul cetății cuvântului Meu. Plutește Duhul Meu și iubește mult și iartă mult, și mult mângâie El și vă spune: Pace vouă și mesei Mele cu voi și cu cei din cer, fiilor! Pace vouă din partea cetelor îngerești, o, fiilor! Răsună trâmbițele îngerilor peste pământ ca să tremure tot mai mult satana la glasurile îngerești care-Mi poartă venirea.

Pace peste tine, România Mea, căci Domnul cu tine începe veacul cel nou, veacul care va rămâne pe vecii, o, țara Mea cea de la sfârșit de timp! Amin, amin, amin.

21-11-2023