Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor trei ierarhi: Vasile‚ Grigorie şi Ioan

Eu sunt Păstorul Cel bun, şi Mă vestesc cine sunt Eu, Cel ce grăiesc. Amin.

Eu sunt Domnul Iisus Hristos, şi Mă cobor pe pământ cuvânt, şi Mă vestesc când cobor ca să-l păstoresc pe om, căci M-am dus la Tatăl ca să vin, şi nu stau în cer, ci lucrez pe pământ, căci sunt Păstor.

Deschideţi-Mi, voi, cei ce staţi înaintea Mea când Mă vestesc să Mă cobor cuvânt în cartea Mea de azi, căci îmi sunteţi cărare spre om, aşa cum Tatăl a orânduit. Vine Domnul ca să-Şi hrănească poporul, căci azi e sărbătoare de arhierei cereşti, şi vin cu ei în carte şi cuvântăm peste pământ! Pace vouă!

Pace ţie, poporul Meu! Sunt cu tine în cuvânt. Eu sunt Dumnezeul celor vii, al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov şi al tuturor celor ce au ascultat de cuvântul Meu în vreme, şi sunt Dumnezeul lui Vasile, al lui Grigorie şi al lui Ioan, şi vin pe pământ cu sfinţii Mei şi grăiesc cu ei, şi ei cu Mine şi cu poporul Meu de pe pământ şi cu tot omul care se apleacă să audă din cer, căci cine aude numai de pe pământ cu urechile lui, acela nu mai are urechi de auzit pe cele din cer.

Pace ţie, poporul Meu cel din români deosebit de Duhul Sfânt Mângâietorul, Care îl învaţă de la Dumnezeu pe om! E sărbătoarea Mea cu tine şi a sfinţilor Mei sărbătoriţi azi în sobor în cer şi pe pământ. Aceşti arhierei au fost hărăziţi de Mine să lucreze în zilele acestea peste pământ şi să pecetluiască începutul lucrării Mele de cuvânt prin trâmbiţa Mea Verginica acum cincizeci şi cinci de ani. Le-am dat atunci cuvânt să coboare din cer dintre sfinţi şi să vină să binecuvinteze coborârea Mea din zilele acestea şi să binecuvinteze vasul prin care Eu, Domnul, aveam să trâmbiţez peste pământ prin trâmbiţa a şasea, ca apoi să Mă fac râu de cuvânt şi să-Mi pecetluiesc un loc aparte şi un popor mititel, şi de deasupra lui să grăiesc şi să Mă aşez în carte cuvânt şi să păstoresc cu toiag de fier pe tot omul căruia îi este dat de Dumnezeu să audă glasul Păstorului Cel cu crucea. Amin.

Eu sunt Păstorul Cel bun. Acum două mii de ani am coborât din cer de la Tatăl şi M-am născut pe pământ din trup fecioresc şi am stat treizeci şi trei de ani pe pământ, iar la sfârşit Mi-am pus viaţa pe cruce pentru oi ca să Mă fac cunoscut Păstorul Cel cu crucea. O, cum să nu spun Eu cine sunt de fiecare dată când Mă cobor pe pământ cuvânt ca să păstoresc cu el? Dacă este scris în Scripturi să vin să păstoresc neamurile cu toiag de fier, cum să nu împlinesc Eu, Domnul, pe cele scrise despre Mine prin prooroci? Toiagul Meu de fier este cuvântul, şi sunt Păstorul Cel tainic, şi întăresc credinţa omului când îi grăiesc lui. O, cel ce spune că nu este Dumnezeu acest cuvânt, acela este scris între cei necredincioşi, care iubesc minciuna, căci stăpânitorul acestui veac este tatăl minciunii şi îl ţine pe om în necredinţă şi îi dă omului această hrană, hrana necredinţei, dar iată, vin şi Eu să-l hrănesc pe om, şi fiecare îi dă omului ceea ce are. Eu sunt Cel ce dau omului viaţă şi sunt dintru început Cuvântul lui Dumnezeu, şi întru Mine este viaţă, şi viaţa este lumina oamenilor, precum este scris.

Mă mângâi cu Tatăl când grăiesc cu omul pe pământ, şi se mângâie de la Mine şi de la Tatăl omul credincios, care aşteaptă venirea Mea cu sfinţii, căci Eu nu umblu singur când călătoresc pe calea Mea spre om, ci umblu cu sfinţii, căci scris este: «El vine pe cal alb, şi oşti din cer vin după El, călare pe cai albi, şi numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu şi păstoreşte neamurile cu toiag de fier şi Se numeşte Credincios şi Adevărat». Amin, amin, amin.

–O, Dumnezeule al lui Avraam, al lui Isaac şi al lui Iacov! O, Doamne al nostru, al sfinţilor Tăi cei de după venirea Ta pe pământ, născut din trupul cel fecioresc al mamei Tale Fecioara! O, Doamne al nostru, al lui Vasile, al lui Grigorie şi al lui Ioan, Tu eşti Dumnezeul celor vii! Omul de pe pământ nu grăieşte cu morţii când grăieşte cu sfinţii Tăi, cerându-le lor ajutor în durerile lui şi în greul vieţii lui pe pământ. Toţi sfinţii Tăi sunt vii, precum vii sunt Avraam, Isaac şi Iacov, şi n-ar fi să fie altă fericire pe pământ pentru om ca şi atunci când el grăieşte cu Tine şi cu sfinţii Tăi. Tu eşti Cel viu, şi tot aşa sunt şi sfinţii Tăi, care au luat din Tine viaţa. Tu, Doamne, eşti atât de tainic şi atât de măreţ întru sfinţii Tăi! Tu, Doamne, eşti puterea cuvântului Tău împlinitor, dar prea mult l-a orbit pe om stăpânitorul acestui veac, satana, care curând, curând îşi va sfârşi goana lui după suflete de oameni din pricina duhului invidiei în care a căzut la început când a căzut din cer prin om, căci omul cel zidit de mâna Ta la început s-a semeţit ca să nu Te asculte aşa cum i-ai poruncit să asculte, şi prin neascultare a căzut omul din rai, şi a căzut atunci şi îngerul care îl slujea îndeaproape pe om, şi a căzut cu el toată ceata lui cea slujitoare omului, şi de atunci se hrăneşte el cu duhul invidiei asupra Ta, Doamne, şi de atunci dă să-i tragă pe oameni şi să-şi facă împărăţie mereu şi să stea cu ea în luptă împotriva Ta, dar iată, Tu ai armie de sfinţi, iar proorocii din toate vremile au fost locaşe ale Tale, din care Tu mereu, mereu rosteai cuvânt de biruinţă a Ta împotriva duşmanului Tău, satana, ca să-l umileşti pe el şi să-l tragi pe om de sub asuprirea lui, de sub întunericul lui, aşa cum ai grăit acum două mii de ani cuvânt proorocesc prin Ioan, cel iubit al Tău. Iată, de lângă Tine cuvântăm cuvânt de învăţătură peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi pe pământ şi suntem mărturisitori, căci mărturia Ta, Doamne, este duhul proorociei, duhul prin care Tu ai lucrat şi lucrezi peste pământ. Amin.

Noi suntem slujitorii Celui viu, Celui Credincios şi Adevărat şi suntem sfinţii Lui cei vii, arhierei după rang, prin alegerea Lui, slujitori ai Dumnezeului Celui viu. Acum cincizeci şi cinci de ani El ne-a dat cuvânt să coborâm pe pământ şi să aşezăm binecuvântare arhierească peste lucrarea Lui de trâmbiţare din zilele acestea, şi ne-am coborât cu trupul şi am binecuvântat şi am împărtăşit cu sfintele taine pe cea care avea apoi să fie trâmbiţa Domnului pe pământ mai înainte de venirea Lui cu taina râului vieţii. La începutul acestei trâmbiţări am fost slujitori, şi tot aşa am fost aşezaţi şi apoi, pentru a pecetlui grădiniţa cea de azi a cuvântului Domnului şi pe cei aşezaţi de El şi de noi şi de martorul Lui cel de azi din biserică, slujitori ai bisericii Domnului acum, la sfârşit, şi tainic am lucrat, aşa cum şi Domnul a lucrat tainic când a venit şi Şi-a aşezat împărăţia Sa peste cei puţini ai Săi acum două mii de ani, căci atunci, ca şi acum, El n-a fost crezut şi primit de cei la care a venit să le dea izbăvirea, care este împărăţia Sa.

Grăim ţie, popor al Domnului, cel din neamul român deosebit de El pentru lucrările Sale cele de azi, şi grăim fiilor oamenilor. O, cei ce ascultă de Dumnezeu pe pământ, aceia sunt fiii lui Dumnezeu, iar cei ce nu ascultă de El pe pământ, aceia sunt fiii oamenilor şi au de tată pe diavolul, căruia ei îi slujesc, şi n-are cine să le desfacă mintea ca să priceapă şi să vadă lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea lui satana, căci n-au învăţător cu milă peste ei, şi venim spre ei ca să-i păstorim şi să le spunem că împărăţia cerurilor pe pământ nu este din lumea aceasta, ci este din cer de la Dumnezeu pentru cei credincioşi şi sfinţi ai Lui.

O, grăim ţie, popor credincios, fiu al cuvântului lui Dumnezeu. O, aşează-te în mare veghe, căci tu trebuie să ridici rugăciune sfântă şi tare pentru toţi fiii oamenilor ca să-i întoarcă Domnul pe ei la pocăinţă spre iertarea păcatelor lor şi spre luminarea lor apoi cu lumina cea de sus, lumina învierii din moartea păcatelor, căci păcatul este moarte peste om. O, sileşte-te, fiule, spre rugăciune trează, că trebuie să biruieşti cu Domnul şi cu sfinţii Lui lucrarea cea amăgitoare a satanei, care lucrează tainic ca să tragă după el oameni, căci iată, lucrează cu trudă mare cu slujitorii lui ca să pecetluiască pe oameni cu pecetea lui, dar Domnul a spus mereu peste acest neam să se trezească şi să vegheze pentru venirea Domnului şi pentru venirea lui antichrist, şi apoi să rămână cu Domnul acest neam şi să asculte de glasul Lui de Păstor. Amin.

Noi, cei trei arhierei sărbătoriţi azi, în sobor de sfinţi, lăsăm peste tine binecuvântare întreită, popor cu nume nou de nou Ierusalim pe pământ între oameni. Lăsăm peste tine pecetea Dumnezeului Celui viu, şi în chip tainic te însemnăm cu ea în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Mângâietorul, căci suntem aleşi de Domnul să binecuvântăm şi să veghem peste lucrarea Sa de azi şi peste slujitorii ei şi peste tot poporul ei cel credincios. Fiţi fii ai rugăciunii sfinte şi tari, căci prin rugăciune cu har peste ea veţi fi biruitori cu Mielul Tatălui, Domnul Iisus Hristos. Cereţi destrămarea lucrării celor ascunse ale lui satana şi cereţi Domnului ocrotire poporului Său cel credincios de peste tot şi învăţaţi poporul să se însemneze mult cu semnul sfintei cruci cu cele trei degete strâns împreunate în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Mângâietorul, şi tot aşa să însemneze căsuţele şi toate lucrurile lor şi toate lucrările lor, iar lucrările lor să fie lucrările Domnului. Amin. Cu cât duhul satanicesc îşi arde tot mai mult mirodeniile lui ca să-i încânte pe cei de pe pământ spre el, cu atât mai mult poporul Domnului să ardă candelele cu untdelemn, cu bileţel scris în ele cu numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, spre mărirea lui Dumnezeu pentru biruinţă, iar biserica Domnului să se întărească şi să strige la Dumnezeu pentru biruinţa Mielului şi a celor răscumpăraţi de El. Amin. Cu post şi cu rugăciune să stea poporul sfinţit înaintea Domnului, şi fericit este cel ce se sfinţeşte din acest cuvânt, cu care păstoreşte azi Domnul Iisus Hristos pe pământ. Amin.

O, fii ai oamenilor, Dumnezeu nu este al celor morţi, ci al celor vii. Voi nu vorbiţi cu morţii atunci când vă rugaţi şi grăiţi în rugăciune cu sfinţii Domnului, ci vorbiţi cu cei vii atunci. Vă întărim credinţa în Domnul şi în sfinţii Lui. Fiţi credincioşi! Nimic nu pierd cei credincioşi, care ştiu prin credinţă să-L aibă pe Domnul de partea lor, aşezându-i pe sfinţii Lui mijlocitorii lor spre El. Fiţi veghetori! Pe pământ vine în chip acoperit păcatul lepădării de credinţă, iar Domnul are grijă să vă deschidă ochii ca să pricepeţi şi să strigaţi la El pentru scăparea voastră de sub stăpânirea lui satana. O, iubiţi sărăcia şi puţinul din toate, că nu vă fac nici un bine bogăţiile cele înşelătoare şi trecătoare. Iubiţi sfinţenia şi fiţi treji ca să nu vi se spargă casa, ca să nu intre în inima voastră duhul cel înşelător, care vine cu faţa ascunsă spre voi ca să nu-i ştiţi arama. Mereu, mereu v-a trezit Domnul prin cei ce sunt iubiţii Lui pe pământ.

O, stai treaz, popor român, căci stai pe pământul ţării strălucirii, proorocită de Daniel proorocul, căci pe vatra ta stă Domnul cuvânt de Păstor şi cuvintează peste pământ în zilele acestea. Ia aminte la glasul Lui de Păstor! Veghează ca să nu vină furul peste credinţa ta, ci întăreşte-o ca să o ai, şi ca să ai har prin ea şi să ai biruinţă asupra satanei prin credinţa ta. Amin.

Iar Tu, Doamne, întăreşte cuvântul nostru, al arhiereilor Tăi peste poporul Tău de azi şi peste neamul român şi trezeşte-l Tu pe el ca să vegheze şi ca să biruiască el în numele Tău pe duşmanul Tău şi al lui. Dă-i neamului român credinţă tare, căci strămoşii lui cei sfinţi stau înaintea Ta pentru vatra neamului român, cetatea coborârii Tale cuvânt pe pământ acum, la sfârşit de timp. Dă-i neamului român întreită binecuvântare, şi mare să-i fie lui biruinţa, o, Mieluţule al Tatălui! O, trezeşte Tu neamul român şi aşează-l în veghe şi dă-i lui biruinţa, o, Doamne! Amin, amin, amin.

– O, ucenici iubiţi, fii slujitori din partea Mea peste poporul Meu şi peste lucrarea Mea de azi! Graiul vostru peste poporul Meu şi peste neamul român, Eu, Domnul, îl întăresc şi îl binecuvintez ca să ia împlinire. Amin.

O, neam român, strămoşii tăi cei sfinţi stau toţi înaintea Mea pentru biruinţa Mea şi a ta, căci ei văd în mijlocul tău lucrarea lui Dumnezeu-Cuvântul, Care-ţi întăreşte ţie veghea şi credinţa şi biruinţa. O, veghează, tată, iar Eu îţi voi da duhul veghii şi te voi dărui cu darul credinţei sfinte şi te voi păstori, căci păstorii tăi, puţini, puţini din ei veghează pentru viaţa ta ca să nu vină lupul să frângă din ea. O, stai cu candelele aprinse, popor român. în toate casele să se aprindă candele şi să ardă cu rugăciune în ele în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh pentru sfărâmarea lucrării lui satana. Amin.

Faceţi-vă cruce cu mâna dreaptă, cu cele trei degete strâns împreunate, fii români! Păstraţi-vă mâna ca să vă închinaţi cu ea lui Dumnezeu cu semnul sfintei cruci, şi închinaţi-vă cărările şi casele şi hrana şi apa şi duhul şi sufletul şi trupul, căci vremea lepădării de credinţă îşi ascunde faţa, dar Eu vin şi te învăţ faţa ei ca s-o cunoşti şi ca să te aşezi înaintea Mea să-Mi ceri izbăvirea ta, neam român, căci voiesc să fac din mijlocul tău cer nou şi pământ nou, şi de la acest început să-Mi aşez din loc în loc biruinţa Mea cea aşteptată de veacuri, şi cu ea fericirea omului şi apoi salvarea poporului Meu Israel, cel care M-a răstignit pe cruce acum două mii de ani ca să nu-i fiu Eu lui Dumnezeu, dar Eu îi sunt, după făgăduinţele făcute lui prin proorocii Mei şi ai lui, şi voiesc să-l trezesc pe el întru venirea Mea iarăşi de la Tatăl la om, căci cerul şi pământul pot trece, dar nu va trece nici un cuvânt al Meu fără să-i dau Eu toată împlinirea lui peste pământ şi peste om. Amin.

Pace ţie, neam român! Veghează, tată! Dumnezeul tău este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Din veac şi până în veac, Acesta a fost Dumnezeu în cer şi pe pământ. Amin.

O, pace ţie, poporul Meu cel luat de Mine în slujba Mea din mijlocul neamului român! Veghează, tată, peste acest neam! Tu eşti binecuvântat aparte. Veghează, dar! Eu sunt ocrotitorul tău, şi cu tine veghez peste neamul român, şi cereşte veghem. Pace ţie! Azi e sărbătoare de arhierei cereşti în mijlocul tău. Amin.

Şi acum, trâmbiţa Mea Verginica se pregăteşte pentru locul cel din cer al însoţitorului ei dat ei de Mine la începutul acestei lucrări şi apoi răpit de lângă ea de lucrarea satanei. Ea a venit acum şi l-a luat ca să-l dezrobească de sub satana, care-l ţinea legat, căci altfel acesta nu putea fi dezlegat de sub legăturile atât de tari cu care a fost legat de satana. Voi, cei trei slujitori ai jertfelnicului cel de foc din grădiniţa cuvântului Meu de azi, numiţi de acum numele acestui fiu cu rugăciune pe masă timp de patruzeci de zile în patruzeci de sfinte liturghii pentru el, aşa cum Eu i-am învăţat pe ai Mei să lucreze pentru cei ce pleacă nepregătiţi din trup. Eu, Domnul, vă voi povăţui pe voi îndeaproape şi vom birui pentru calea cea bună spre cer a acestui sufleţel, căci satana e tare supărat acum, când i s-a stricat biruinţa lui prin care Mi-a ţinut acest fiu în lanţurile lui prin cea care l-a smuls pe el demult, demult din braţul Meu de Păstor. Pace vouă, fiilor! V-am dat ajutor mare să puteţi pentru acest fiu dezlegat acum de sub legături ca să-l puneţi voi la locul lui, voi, şi nu cea care l-a robit pe el sub satana, căci altfel n-am putut să-l scot, decât aşa cum am lucrat acum cu el. Amin.

Pace ţie, poporul Meu! Veghează, tată, pentru biruinţa Mea şi a ta! Fii credincios şi învaţă tot mai mult să ştii să Mă primeşti când vin cu veşti la tine, căci cel ce nu Mă primeşte, acela nu Mă cunoaşte, fiindcă aşa vrea el.

Pace ţie, poporul Meu! Eu sunt Păstorul Cel bun, Domnul Iisus Hristos! Eu sunt Păstorul tău, poporul Meu. Amin, amin, amin.

12-02-2009