Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica întâi a Postului Mare, a ortodoxiei

Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt îţi întăreşte duhul păcii tale şi puterea iubirii de Dumnezeu, care întăreşte puterea ta şi calea ta cu Mine, popor cu nume nou. Vin cuvânt în cartea Mea cu tine ca să-ţi dau pacea Mea. Pace ţie! Nu este pace fără Domnul, şi de aceea Mă dau ţie ca să Mă ai, şi îţi zic cu dor: Pace ţie! Amin.

O, poporul Meu, întăreşte pacea Mea în mijlocul tău, căci odihna Mea din tine îţi aduce ţie tot ce trebuie să ai şi să poţi şi să fii. învăţătura Mea îţi aduce mereu îndemn să fii odihna Mea, să fii popor al ascultării şi să iubeşti să faci voia Mea, căci cuvântul Meu de peste tine te învaţă de multă vreme să fii tu cerul pe pământ în mijlocul oamenilor, iar când nu va mai fi nici o fărâmă de lumină pe pământ, tu să fii cerul Meu şi lumină să fii peste tot pământul şi de şapte ori mai mult să străluceşti, iar pentru această lucrare este mult de lucrat şi cu multă iubire trebuie să te înveţi să fii lumină, să fii putere de la Dumnezeu, poporul Meu, şi să nu laşi jos puterea Mea din tine, că Eu trebuie să împlinesc prin tine toată voia Mea cea pentru înnoirea a toate. Amin.

Iată câtă credinţă îţi trebuie, Ierusalime! Eu din zi în zi mai mult vreau să le spun sfinţilor cereşti că mare este credinţa ta, iar tu umple-ţi de pacea Mea calea ta cu Mine şi ai grijă de Mine, poporul Meu. Când tu ai grijă de Mine, toate câte trebuie să ai şi să faci tu, acelea vin de la grija ta de Mine, nu de la grija Mea de tine.

Dau să te povăţuiesc tot mai cu putere, tot mai cu dor spre începutul cel ceresc, ca iar să fie acest început pe pământ, dar tu trebuie să te îndemni frate pe frate spre acest început, că Eu ţi-am spus mereu că în cer nu e ca pe pământ. Ai grijă de cer pe pământ, Ierusalime nou, şi tot şi toate îţi vor veni în ajutor şi se vor aşeza în slujba Mea şi a ta pentru împărăţia Mea din tine şi din mijlocul tău, dar Eu te-am învăţat să ai unire mereu şi numai un gând de-a pururi, ca să fie cerul păcii în mijlocul tău, iar Dumnezeu să strălucească în tine şi din tine, căci scris este despre «cetatea care nu va avea trebuinţă de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o, iar făclia ei este Mielul, şi neamurile vor umbla întru lumina ei, iar împăraţii pământului vor aduce la ea mărirea lor». Amin.

O, poporul Meu, tu trebuie să fii pe pământ taina vieţii, taina cerului, iar puterea credinţei tale este taina care te ajută spre această împlinire, că Eu aştept cu mare dor, spre vederea ta şi a neamului de pe pământ, cerul cel nou şi pământul cel nou, cale dulce, cale netedă, iubire fără seamăn pe ea în cei ce o au pe ea pe calea aceasta.

O, Ierusalime aşezat pe pământ prin cuvântul Meu, voiesc să iau de pe tine tot greul tău, toată apăsarea care te oboseşte pe cale, şi voiesc să fii popor ales între popoare aşa cum este scris despre tine în Scripturi. îţi dau putere de înţelepciune pentru împlinirea lucrării Mele cu tine ca să înţelegi că tu lucrarea Mea o ai de lucrat pe pământ. E greu pe pământ, dar în mijlocul tău voiesc să nu fie greu, ci voiesc să-ţi fie uşor şi ţie şi Mie, dar trebuie multă, multă împărăţie a cerurilor în curţile Mele cu tine, ca să vadă sfinţii în mijlocul tău Scriptura Mea prin care am spus la ucenicii Mei să fie peste ei precum în cer voia Mea pe pământ, iar Eu să le dau lor pâinea şi pacea şi paza Mea peste ei.

Credinţa ta, poporul Meu, aceasta să fie: precum în cer aşa şi pe pământ, aşa cum am hărăzit Eu prin cuvântul Scripturii cea rostită pentru ucenicii Mei, căci pe pământ e numai lume peste tot, şi e ca pe pământ, fiindcă unde nu este voia Mea cu voia omului, nu este cerul pe pământ. Iată, nici un fel de credinţă nu-ţi trebuie ţie decât să crezi Scriptura aceasta pe care am sortit-o Eu la cei ce se sfinţesc pentru Dumnezeu, şi prin care am zis: «Precum în cer aşa şi pe pământ», iar tu să ai toată înţelepciunea acestei Scripturi care taie de la tine apăsarea grijilor vieţii, dând Tatălui toată grija aceasta, numai să porţi tu pe pământ grija împărăţiei cerurilor în tine şi în mijlocul tău, poporul Meu, şi să lucrezi tu cerul pe pământ în orice faci, în orice grăieşti, în orice iubeşti, căci iubirea şi viaţa ta Eu trebuie să fiu. Amin.

Te-am povăţuit mereu, poporul Meu, să ai grijă de pacea ta, de puterea ta, de sănătatea ta, şi unul altuia să vă daţi şi să vă lucraţi acestea, ca prin aceste cereşti lucrări să fiţi la fel, să gândiţi la fel, şi de la mijloc să luaţi apoi din ele şi să aveţi, dar toate în Domnul lucrate, precum în cer aşa şi pe pământ, poporul Meu.

Aveţi mare şi multă grijă să vă potriviţi unii cu alţii, fiilor, şi să aveţi înţelepciunea Mea pentru această lucrare, că unde nu este aşa, nu este unire, iar unde nu este ca în cer, e greu pentru Dumnezeu, poporul Meu.

Iubiţi cerul, fiilor, dar iubiţi-l cum l-au iubit şi cum îl iubesc cei din cer. Nu vă întrebaţi unii pe alţii cum să faceţi lucrarea aceasta, ci doar îndemnaţi-vă unii pe alţii la lucrarea şi la credinţa aceasta, căci aşa este drept să credeţi voi, şi tot aşa să şi lucraţi. O, Mi-e milă de voi, fiilor. Sunteţi strânşi de greutăţi şi de lipsuri, că e greu pe pământ, iar Eu voiesc să fiţi voi cer pe pământ şi să aibă Tatăl grijă de voi prin împărăţia lui Dumnezeu din voi şi dintre voi. îndeletniciţi-vă să lucraţi mult cer în toată clipa mişcărilor voastre şi a odihnei voastre, şi nu uitaţi Scriptura Mea cea despre păsările cerului şi despre crinii câmpului, căci cine uită de ea, nu are putere de credinţă spre împlinirea ei.

O, poporul Meu, nu poate fi o mai bună credinţă ca aceea care împlineşte împărăţia cerurilor pe pământ între oameni. Nu vă uitaţi afară, că afară sunt toţi cei care iubesc minciuna şi toate câte vin de la ea peste fiii oamenilor care au pierdut împărăţia lui Dumnezeu după ce au dat-o de la ei ca să-şi facă ei împărăţie a lor pe pământ; afară sunt toţi cei ce iubesc minciuna şi faptele deşertăciunii şi ale fărădelegilor ei.

Prindeţi puteri pentru adevărul împărăţiei Mele cu voi. Din zi în zi tot mai desăvârşit îndemnaţi-vă unul pe altul pentru împlinirea adevărului împărăţiei Domnului cu voi, iar aceasta este ceea ce am spus Eu când am spus: «Precum în cer aşa şi pe pământ». Folosiţi-vă tot mai mult, tot mai cu dor, tot mai cu iubire de cele lăsate de Mine între cer şi pământ, de cele rostite de Mine peste om, ca să pot Eu împlini cu voi Scriptura de cer nou şi de pământ nou, care vă dă pacea cea desăvârşită, fiilor. Citiţi Scripturile acestei împliniri care aşteaptă să se aşeze pe pământ în chip văzut şi trăit pe vecii. Inimioarele voastre şi aluatul lor şi dorul Meu din ele să fie locaşul Meu din voi, odihna Mea în voi, şi staţi strânşi uniţi în Unul, Domnul vostru, toţi cei ce vă potriviţi unii cu alţii pentru cele cereşti, şi căutaţi peste tot să fie potrivire întreagă între cei ce stau în bucheţele din loc în loc între cei culeşi de Mine ca să fie cu Tatăl şi cu Fiul şi cu Duhul Sfânt pe pământ. Amin.

Trebuie potrivire între fraţi, fiilor. în toate locaşurile pregătite de Dumnezeu pentru ai Săi trebuie potrivire între fraţi ca să poată Domnul să fie în mijlocul lor din loc în loc peste tot pe unde am Eu pe poporul Meu. Fiţi înţelepţi pentru împlinirea aceasta peste tot pe unde Eu, Domnul, am împărăţie a Mea, şi lucrare cu duh blând şi smerit să stea în tot lucrul şi locul pe unde Eu îmi doresc dorul odihnei Mele. Aceasta este credinţa pe care voiesc Eu s-o aveţi şi să faceţi fapta ei, ca să găsesc lucrarea ei, să găsesc mereu, mereu credinţă pe pământ şi prin ea să vin mereu să-Mi păstoresc pe poporul Meu de peste tot, iar poporul Meu este cel ce se face odihnă a Mea. Amin.

O, copii îngreuiaţi de grijile cele pentru poporul Meu! Pentru cei de sub greu e mai greu, dar împărăţia Mea din voi şi dintre voi vă face sarcina uşoară, fiilor. învăţaţi-vă să cereţi sprijinul de la Domnul şi de la sfinţii Săi, căci voi aveţi lucrare mare de lucrat peste poporul cuvântului Meu şi peste pământ. Şi iată, binecuvintez cu mare iubire lucrarea vestirii cuvântului Meu cel de cincizeci de ani pe pământ acum, la sfârşit de timp, şi cartea Mea cu voi se va împărţi apoi peste tot spre mărturia lucrării Mele cu voi. Binecuvintez iubirea şi truda voastră şi vă dau puteri proaspete şi vă dau ajutor să daţi în toate cele patru unghiuri ale pământului vestirea cărţii cuvântului Meu, şi apoi vom aşeza cartea Mea înaintea oamenilor de pe pământ şi vor crede în Dumnezeu neamurile pământului. Amin.

Toată iubirea şi truda cea pentru vestirea locului Meu cu voi şi a cărţii cuvântului Meu v-o binecuvintez în ziua aceasta, şi toată ascultarea voastră o pun înaintea Tatălui pentru plata ei cea de la Dumnezeu. Grăiesc în taină, căci aşa este lucrarea Mea cu ucenicii Mei care înţeleg grăirea Mea. Mă aplec şi vă mulţumesc pentru ascultare, pentru trudă, pentru credinţă, pentru iubire, iar rodul vă va bucura. Amin.

O, copii de sub greul venirii Mele! învăţaţi să petreceţi mereu, mereu praznicul împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. Grăbiţi Scriptura cea de cer nou şi de pământ nou pe pământ, căci pe voi vă am de ajutor. Locurile Mele cu voi sunt vârf de munte înalt, şi voiesc să fiţi mereu pe potriva acestei taine, fiilor trudiţi şi truditori. Fiţi toţi ca unul ca să fiţi voia Mea, căci voia Mea e una. Aduceţi Mie mereu iubirea Mea din voi şi slăviţi-Mi slava Mea cu voi mulţumindu-Mi de-a pururi pentru mila Mea de voi.

Aduceţi peste voi puteri şi împliniri de la Mine prin trăirea voastră ca în cer, fiilor. Toţi peste tot să fiţi cerul pe pământ, şi la fel să faceţi şi să lucraţi această taină. Fiţi blânzi şi smeriţi cu inima, copii ai poporului Meu, şi daţi-vă unii altora puteri din cer învăţând lucrarea cerului pe pământ, dar faceţi-Mi loc larg în voi, şi între voi apoi, căci înţelepciunea Mea cea de sus stă să vă umple, şi voi să v-o daţi unii altora apoi, fiilor. Amin, amin, amin.

12-03-2006