Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Să se audă la porţi că Eu, Domnul, intru cuvânt în Ierusalim, şi să Mi se deschidă cartea ca să cuvinteze cuvântul Meu şi să grăiască în ea gura Mea. Amin.

Pace vouă, celor din porţi! Deschideţi-Mi, fiilor copii, că frumoşi sunt cei ce ascultă, şi voiesc să grăiesc Ierusalimului despre această lucrare care aduce omului iubitor de Dumnezeu înţelepciune, credinţă, nădejde şi dragoste, şi toate pentru Dumnezeu, în Dumnezeu şi din Dumnezeu, fiilor copii, căci ascultarea de Dumnezeu e raiul pe pământ. Amin, amin, amin.

O, e rău de omul care nu ascultă cu credinţă şi cu înţelepciunea dragostei de Dumnezeu, că acela Mă părăseşte, şi apoi Mă răstigneşte în el, şi apoi este el, şi este omul care îl trage pe el din Dumnezeu, căci neascultarea de Dumnezeu aceasta aduce peste om. în Mine nu trebuie să creadă omul jucându-se de-a credinţa. în Mine trebuie să creadă veşnic omul, şi tot aşa să şi asculte, că fără ascultare moare omul, ca şi Adam, care atunci când nu a mai ascultat a murit negreşit şi şi-a pierdut din el înţelepciunea Mea şi s-a înălţat, şi aşa a murit el, că nici o moarte mai dureroasă pentru Mine de la om nu este.

O, fiilor, o, Ierusalime, o, popor care mănânci din gura Mea cuvânt! Ferice celui ce mănâncă cu inima cuvântul Meu, nu numai cu urechea, iar aceste două feluri de mâncare se cunosc în om, se cunosc după cum şi după cât creşte omul.

Eram în Betania cu şase zile înainte de Paşti şi au venit mulţi dintre iudei ca să-l vadă pe Lazăr, pe care Eu l-am înviat, căci ei aflaseră că Eu Mă dusesem acolo, căci pentru învierea lui Lazăr iudei mulţi veneau să creadă în Mine. Arhiereii însă s-au vorbit între ei după ce au pus la cale răstignirea Mea, ca să-l omoare şi pe Lazăr, fiindcă îşi pierdeau poporul care se ridica să creadă.

M-am pregătit să merg la Ierusalim, fiindcă venise ceasul să Mă preaslăvească Tatăl. A doua zi mulţimea de iudei care au crezut în Mine, au luat ramuri de finic în mâini şi, ieşindu-Mi înainte, strigau: «Binecuvântat este împăratul lui Israel, Cel ce vine întru numele Domnului!». Eu şezând pe asinul cel tânăr, după cum era scris în prooroci, mulţimile şi-au adus aminte că era scris: «Nu te teme, fiica Sionului, împăratul tău vine pe mânzul asinei», şi strigau aşa, şi strigau: «Osana!». Când au văzut aceasta, fariseii le spuneau arhiereilor că nimic nu le este lor de folos dacă mulţimile se ţineau după Mine. Atunci Eu am zis: «Părinte! Preaslăveşte-Ţi numele!», iar Tatăl a răspuns cu glas din cer şi a zis: «Şi l-am preaslăvit şi iarăşi îl voi preaslăvi». Unii ziceau că a fost tunet; alţii, înger care Mi-a vorbit, dar Eu le-am zis: «Nu pentru Mine s-a făcut glasul acesta, ci pentru voi, şi acum este judecata acestei lumi, când stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară, iar Eu când Mă voi înălţa de pe pământ îi voi trage pe toţi la Mine». Mulţi dintre căpetenii au crezut în Mine, dar nu pe faţă, căci se temeau de farisei ca să nu-i scoată din sinagogă, şi atunci s-a împlinit cuvântul care spune: «Au iubit slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu». Dar Eu cuvântam şi le spuneam: «Dacă cineva aude cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec, căci Eu am venit să mântuiesc lumea, nu s-o judec, iar cine Mă nesocoteşte pe Mine şi nu primeşte cuvintele Mele, are judecător cuvântul pe care l-am spus, şi acela îl va judeca în ziua cea de apoi». Amin.

O, fiilor, ce frumos l-am făcut Eu pe om, şi ce urât se face omul înaintea îngerilor şi înaintea Mea prin neascultare de cuvântul vieţii, şi omul iubeşte slava oamenilor mai mult decât slava lui Dumnezeu. L-am făcut pe om frumos ca şi pe Mine, dar dacă el a ieşit din ascultare de Mine, am ieşit şi Eu din el, au ieşit şi îngerii Mei din el, şi el a căzut din slava Mea, aşa cum fac toţi cei de pe pământ care nu ştiu să Mă iubească fiindcă se iubesc pe ei înşişi, şi aşa cade omul din Dumnezeu, şi de aceea vin să-l învăţ pe om învăţându-vă pe voi, fiilor, în zi de praznic de Florii. Amin.

O, copii cu învăţătură peste voi, omul îşi pierde înţelepciunea cea din Mine prin neascultare. îşi pierde omul apoi dragostea de Dumnezeu, şi apoi el uită să asculte şi să iubească pe Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu nu este ascultarea de om, aşa cum mulţi înţeleg aceasta. Cel ce ascultă de Dumnezeu, acela îi fericeşte pe toţi şi aşa ştie el să iubească pe aproapele său, căci ştie totul din Dumnezeu, şi aşa ascultă. Ascultarea de cuvântul cel cu viaţă şi cu ordine dumnezeiască în el, ascultarea de omul care are pe Dumnezeu lucrător în el peste om, aceea este ascultare cu credinţă şi cu înţelepciune şi cu dragostea de Dumnezeu, care izvorăşte din acestea, şi un aşa om nu mai poate asculta de omul care îl învaţă pe el să nu creadă în acest cuvânt, şi un aşa om iubeşte slava lui Dumnezeu, nu slava omului. Dar cei ce au făcut zapis cu antichrist, care a luat locul lui Dumnezeu în loc sfinţit de sfinţi şi de părinţi, aceia sunt ca arhiereii şi ca toţi cei ce erau căpetenii care dădeau să creadă şi să vină după Mine, dar nu pe faţă, căci se temeau să nu fie scoşi din sinagogi. Dar Eu le spun acestora cuvânt drept, şi aşa le spun: amin, amin grăiesc vouă: voi, cei care-i opriţi pe cei dintre voi şi pe oamenii care caută izvor de viaţă să nu asculte de Mine, ci de voi, că le sunteţi duhovnici! învăţaţi de la Mine ce înseamnă duhovnic. Dacă nu sunteţi duhovniceşti, de aceea nu aveţi duhovnicie, şi tot aşa îi învăţaţi şi pe oamenii care vă dau vouă slavă şi ascultare, oameni care nu au ce învăţa de la voi. Voi semănaţi cu cei din vremea trupului Meu care aţâţau mulţimile împotriva Mea, împotriva mântuirii lor, căci Eu sunt Mântuitorul lumii, nu voi, cei ce v-aţi aşezat pe scaun sfânt şi ţineţi mulţimile orbite de neascultare de Dumnezeu, ca să le puteţi mulge şi să aveţi voi lapte şi slavă de la ei, şi apoi să le călcaţi în picioare, să le duceţi la groapă şi atât, că mai mult nu puteţi crede şi lucra nici pe pământ, nici în cer. Dar Eu vă spun că în cer se intră după merite, după cum ascultă omul de Dumnezeu pe pământ, nu cum trimiteţi voi oamenii în cer.

îmi ieşeau cu finic mulţimile ca să Mă preaslăvească în ziua aceasta de dinaintea patimilor Mele cântându-Mi: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!», şi Mă cunoşteau prin Duhul coborât pentru Mine din Tatăl peste ei, iar apoi mai-marii lor, duhovnicii lor, care trăiau ca şi voi de pe spinarea lor, le-au aţâţat să strige mai-marilor lor, duhovnicilor lor: «Răstigneşte-L!».

Vai vouă, celor ce învăţaţi pe cei ce ascultă de voi să nu asculte de Mine şi îi învăţaţi să nu creadă în cuvântul Meu de azi, care este râul vieţii ca să bea din el neamurile pământului spre tămăduirea lor, precum este scris în Scripturi să fie! Şi iată, cuvântul Meu care s-a făcut râul vieţii în mijlocul României vă va judeca pe voi, cei care nu-i îndemnaţi pe oameni să bea din el şi să se lase de fărădelegi şi să iubească Scriptura de ceruri noi şi de pământ nou în care locuieşte dreptatea şi fiii ei. Vai vouă, celor ce sunteţi arhierei şi preoţi şi căpetenii şi care nu beţi ca să credeţi în această milă şi să mâncaţi mană din cer şi să aveţi din cer şi nu de pe pământ înţelepciune, şi să aveţi ascultare de Dumnezeu şi credinţă prin ea, şi apoi dragostea de Dumnezeu şi înţelepciunea ei şi frumuseţea cea dintâi, frumuseţea lui Dumnezeu în om! Vai şi oamenilor care se tem de voi, care ascultă de voi împotriva cuvântului Meu de ieri şi de azi, împotriva Mea şi împotriva lor, şi apoi toate acestea se vor întoarce împotriva voastră, şi vor alerga oamenii la voi ca să-i acoperiţi, ca să-i scăpaţi de cele ce au să vină peste lume, şi voi nu veţi putea nimic atunci, şi veţi fi ruşinaţi, şi veţi fi judecaţi de acest cuvânt care v-a învăţat şi v-a strigat, şi voi n-aţi vrut să fiţi ai Mei, şi s-a împlinit cu voi Scriptura care spune: «Au orbit ochii lor şi au împietrit inima lor, ca să nu vadă cu ochii şi să nu înţeleagă cu inima şi ca nu cumva să se întoarcă, şi Eu să-i vindec». Iată, nu vă este dat să credeţi, căci credinţa nu este a tuturor, ci este numai a acelora care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu împlinindu-l pe el, şi de aceea Eu, Domnul, voi pedepsi prin cuvântul acesta care învinuieşte pe cei ce nu cred, şi voi vărsa curând, curând cupa peste cei necredincioşi şi peste toată zădărnicia trudei lor de pe pământ, căci pe pământ şi-au strâns şi nu în cer, şi voi face să se mistuie pământul de sub ei, cu tot ce e pe el, căci aşa este scris în Scripturi. Iar cei ce cred aşteaptă răbdând ceruri noi şi pământ nou şi dreptatea care va dăinui în acestea, căci scris este că «Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate». Amin. Dar omul care îşi uită păcatele ca să le tot poată face, acela în zadar se tot arată înţelept în numele Meu şi se crede aşa, dar înţelepciunea lui va fi vădită, căci aurul numai în topitoare se vădeşte dacă este. Amin.

Iar tu, Ierusalime al cuvântului Meu, nădăjduieşte în Domnul Dumnezeul tău, Domnul Cel adevărat, Care S-a dovedit înviat prin răstignire, Domnul, Care este mântuirea ta şi slava ta şi ajutorul tău, căci scris este: «Nădăjduiţi în El toată adunarea poporului; deschideţi înaintea Lui inimile voastre». Amin.

O, poporul Meu, stai în mâna Mea, şi învaţă să stai în mâna Mea şi spune-Mi tu mereu ca David, care era împărat şi îmi spunea: «Cercetează-mă, Doamne, şi cunoaşte inima mea; cearcă-mă şi cunoaşte cărările mele şi mă abate din calea fărădelegii şi mă aşează, Doamne, pe calea cea veşnică. Tu cunoşti nepriceperea mea şi greşalele mele nu s-au ascuns de la Tine, dar să nu fie ruşinaţi din pricina mea cei ce Te aşteaptă pe Tine, nici înfruntaţi pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi întru mulţimea milei Tale auzi-mă, că minunată este ştiinţa Ta, mai presus de mine, şi este înaltă, şi eu nu pot s-o ajung». Amin.

O, poporul Meu, vreau, fiule, să te învăţ să nu cazi sub griji. închină-te Mie prin rugă şi prin mulţumire şi arată-Mi cererile tale. Păzeşte în minte, în inimă şi în cuget pacea Mea, şi Eu voi fi ajutorul tău, poporul Meu. Ai grijă de cuvântul Meu, să-l iubeşti, să-l aştepţi, să te pregăteşti pentru el şi pentru împlinirea lui. Ai grijă să asculţi, poporul Meu, şi să nu faci nimic, nimic cum îţi place ţie, căci aceasta este urâciune în casa Domnului, că Eu am pus peste tine călăuză ca să trăieşti înaintea Mea cu ascultare, poporul Meu. Nu iubi ce-ţi place ţie, ci iubeşte ce-I place lui Dumnezeu, şi uită-te în Scripturi şi în sfinţi plăcerea cea mai plăcută Mie: ascultarea, fiule, că de la ea vei avea înţelepciunea ei, şi aceasta te va hrăni cu dragostea de Dumnezeu şi, apoi prin credinţă vei împlini tu cu Mine Scripturile învierii morţilor, căci cei vii, cei curaţi, cei sfinţi pot săvârşi prin Mine minuni şi lucrări mai presus de învierea morţilor, poporul Meu. Amin.

O, Ierusalime, cei din morminte aud glasul Meu de peste tine şi se gătesc să se ridice la cuvântul Meu, numai să-Mi faci tu punte să vin pe pământ, că Eu te-am învăţat să nu ai o mai mare grijă ca aceea care să Mă ajuţi să vin pe pământ cu tot mai mult cuvânt, poporul Meu, căci menirea ta este să asculţi, să auzi din gura Mea cuvântul Meu şi să-l împlineşti pe el. Amin.

O, copii care scrieţi cuvântul gurii Mele, daţi poporului învăţătură pentru ascultare şi învăţaţi-l, aşa cum v-am mai spus, să nu stea cu inima în piept, ci să stea cu ea în mână, ca să pot să Mă arăt sfinţilor şi îngerilor cu el şi să Mă pot slăvi prin el pe pământ. Amin.

Binecuvântat să vă fie postul cel pentru amintirea patimilor Mele, pentru durerile Mele care vă dau putere să privegheaţi în post şi în rugăciune, şi pace vouă, fiilor! Binecuvântate să fie sărbătorile Mele cu voi, şi cântaţi spre slava numelui Meu ca să se adune pe lângă voi sfinţii şi îngerii în cete-cete, din cer în cer, din nor în nor, căci Eu aşa voiesc să petrec cu voi şi să vin la voi şi să Mă sui cu voi la Tatăl şi să Mă port cu voi în văzduh, spre bucuria celor ce sunt, precum Eu sunt. Amin.

Am spus demult peste voi că voiesc să Mă legăn cu voi din cuvânt în cuvânt între pământ şi cer, şi de aceea vă rog să-Mi faceţi mereu, mereu cale spre voi cu cuvântul şi să aveţi grijă să-i primiţi pe cei ce sunt măsură de la Mine între voi şi pentru voi şi peste voi, ca să puteţi să nu mai faceţi ca voi, ci să faceţi plăcerea Mea şi nu pe a voastră, căci Eu vă sunt Dumnezeu, Eu vă sunt Domnul şi învăţătorul, fiilor, şi am dintre voi călăuză cu duh din Duhul Meu, şi niciodată nu a fost altfel călăuza lui Israel. Amin.

învăţaţi ascultarea şi harurile ei şi lucraţi-o cu toată, toată mulţumirea, căci toate ale ei rămân şi nu ale voastre, fiilor. Ţineţi-vă buchet în duh de slavă cerească şi Eu voi lua şi Mă voi bucura de la voi. Fiţi mulţumiţi şi mulţumitori. Dragostea dintre voi să fie dragostea de Dumnezeu, şi învăţaţi ce să iubiţi între voi. Iubiţi Duhul lui Dumnezeu şi în El să plutiţi între pământ şi cer, ca să Mă sui cu voi pe nori la Tatăl, căci norii slăvilor cereşti aşteaptă după voi să fiţi fiii înţelepciunii cea de sus şi nu cea de jos, şi mereu să plutim pe norii slavei spre Tatăl. Amin.

O, fiilor, învăţaţi pe cele nemărginite, că mintea omului îl ţine pe pământ pe om, dar duhul suie şi coboară şi pluteşte. Iubiţi nemărginirea, ca să fiţi ca Dumnezeu, fără de margini, şi faceţi aceasta cu înţelepciunea care ascultă de la mijloc, şi faceţi din Dumnezeu şi nu din voi, şi învăţaţi să lucraţi la cuvânt, fiilor, şi veţi atinge bucuria nemărginirii, căci ascultarea este minunea care trebuie să-l aducă pe om sub Dumnezeu, şi să fiu Eu învăţătorul şi Domnul, şi ca în rai să fim. Amin.

Acum cântaţi: Osana! Osana! Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, împăratul lui Israel, împăratul Ierusalimului! Amin, amin, amin.

04-04-2004