Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Eu sunt Cel ce a făcut cerul şi pământul. Prin cuvânt le-am făcut. Amin. Cuvântul Meu s-a făcut cer şi pământ. Cuvântul Meu se face toate câte voiesc Eu; Eu şi omul cel credincios care cunoaşte pe Dumnezeu şi planul lui Dumnezeu, care este scris în Scripturi prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin.

Să se deschidă poarta cuvântului Meu ca să Mă scriu în cartea Mea de azi cu praznic ceresc de sfinţi şi de arhangheli. Cartea Mea de azi sunt Eu, precum Eu sunt cartea Mea de la prima Mea venire. Cartea Mea de azi în care scriu prin Duhul Meu Cel Sfânt, este venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl.

La prima Mea venire am venit ca învăţător al mântuirii omului. L-am învăţat pe om până ce am şi plătit răscumpărarea omului prin jertfa Mea pe cruce, doar-doar o vrea omul să fie credincios prin împlinirea Mea în el, dar omul n-a voit să se nască din cer sau să calce cu moartea pe moarte precum am lucrat Eu. La fel şi azi, nu voieşte omul să fie din cer, ci voieşte să fie din pământ. Nu voieşte omul să se facă şi el ca Mine, cu duh dătător de viaţă, şi stă omul pământ, şi nu se face cer, şi nu se ridică spre viaţă veşnică cu Mine.

O, ce să-i mai fac omului? Ce să mai plătesc pentru el ca să învieze? Nu mai am ce. M-am dat pe Mine însumi. Altceva ce să mai dau ca să-l fac viu pe om? I-am spus omului că Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa lui cea veşnică. N-are omul timp să înţeleagă sămânţa vieţii veşnice ca s-o ia şi s-o pună la însămânţat în inima lui, şi din ea să crească în om rodul vieţii veşnice. Omul e din pământ. Omul aşa vrea să rămână. Omul nu aude pe Dumnezeu. E prea departe cerul de pământ ca să vină omul în cer şi să stea viu apoi pe pământ şi să dea viaţă din viaţa lui, precum am dat Eu. Viaţa Mea am dat-o omului de viaţă, dar auzind n-a auzit omul ce am făcut Eu şi ce i-am dat să aibă. Omul e din pământ, aşa şi urechile lui, aşa şi ochii lui, aşa şi inima lui, aşa şi cugetul lui. Omul este durerea Mea şi crucea Mea cea grea între cer şi pământ.

Am dus crucea pe umeri acum două mii de ani, şi am căzut sub ea când am dus-o. Oare, n-am avut putere s-o duc de am căzut sub ea? O, nu de asta am căzut sub ea. Am căzut de jale, căci ochiul Meu umbla peste timp, şi am văzut omul de atunci şi până azi, şi inima Mea suferea de jalea aceasta, şi tânguindu-se ea de durerea de la om, am căzut sub această durere. Omul cel de atunci şi până azi a apăsat pe crucea Mea, pe răscumpărarea lui. A fugit omul de darul vieţii veşnice a lui. Venisem să plătesc înaintea Tatălui darul pentru suirea omului în cer, ca să vadă diavolul că-l plătesc şi că omul este lucru întocmit de Mine, lucrat cu mâna Mea din pământ, ca să fac din el cer şi scaun de domnie pentru Dumnezeu, căci omul a fost să fie scaunul Meu de domnie.

Intru pe poarta cuvântului Meu cel de după două mii de ani de la jertfa Mea pentru răscumpărarea omului, poarta cuvântului Meu cel de după şapte mii de ani de la facerea omului. Intru pe poarta cuvântului Meu, care se face poartă a Mea între cer şi pământ. Cuvântul este poarta Mea, iar Eu sunt Cuvântul Care intru. Eu sunt Cel ce intră. Bucuraţi-vă, îngeri! Bucuraţi-vă, arhangheli şi cete cereşti! Străbat cerurile şi vin de Mă vestesc Judecător pentru nedreptatea pe care Mi-a făcut-o şi Mi-o face omul cel de ieri şi cel de azi, căci omul n-a ascultat de la început, şi a mâncat din pomul morţii, ca şi azi. Eu când am văzut ce a făcut omul l-am luat şi l-am pus afară din grădina vieţii de Eden, ca să nu se atingă de pomul vieţii şi să trăiască veşnic după ce căzuse din veşnicie prin neascultare de Creatorul său. Omul mănâncă şi azi din pomul morţii, care era oprit de Mine, pus deoparte de Mine, pus prin cuvânt deoparte. Iată, omul a stricat cuvântul Meu.

Vai omului care strică cuvintele Mele, că acela are ca hrană pomul morţii, pomul oprit, pomul care opreşte pe om de pe cale cu Dumnezeu, şi rodeşte omul om supus morţii. Omul care rodeşte om din femeie, este om care mănâncă din pomul morţii, aşa cum a făcut omul cel dintâi, pierzând viaţa cea din Eden, viaţa cea fără de păcat. Eu i-am spus omului aşa: «Din toţi pomii raiului poţi să mănânci, dar din acesta să nu mănânci, că vei muri când vei mânca». Dar omul a mâncat şi n-a mai avut viaţă veşnică din clipa aceea, şi de atunci, omul cel ieşit din om mănâncă mereu din pomul morţii, şi omul este pom al morţii, rod al pomului oprit, pomul din care i-a zis Dumnezeu omului: «Să nu mănânci!». Dar Eu am zis apostolilor Mei: «Nu toţi pricep taina aceasta, ci numai cei ce le este dat de la Dumnezeu să priceapă».

O, a fugit omul de darul vieţii veşnice, iar Eu am venit acum două mii de ani să-l plătesc înaintea Tatălui ca să-i dau omului viaţă dacă voieşte. Dar tot aşa fuge şi azi omul de acest dar, căci omul iubeşte fructul pomului morţii, omul iubeşte femeia, şi nu iubeşte pe Dumnezeu. Dar cine pricepe aceasta? Cine să le spună la oameni ce mănâncă şi cu ce se hrănesc ei? Cine să le spună de pomul vieţii, care s-a lăsat din cer pe pământ ca să vină omul spre înviere şi apoi spre pomul vieţii veşnice? Omul cel înviat este omul care nu mai păcătuieşte, primind în el pe îngeri. Cuvântul Meu este înger trimis din cer peste oameni ca să le vestească venirea Mea după două mii de ani, după şapte mii de ani.

O, fii ai oamenilor, auziţi! Cuvântul Meu de azi este numit în Scripturi al şaptelea înger, Eu şi cuvântul Meu. O, fii ai oamenilor, toate sfârşitu-s-au! Toată taina Mea cea scrisă în Scripturi am împlinit-o. Toate sfârşitu-s-au! Nimic nu mai am pentru voi. Am trimis tot ce am avut de trimis pentru întoarcerea voastră. Am trimis peste voi şi ultima strigare, glasul celui de al şaptelea înger, cuvântul Meu cel de azi, slujit de îngeri. Auziţi ce a spus Cuvântul: toate sfârşitu-s-au! Amin, amin, amin. De la început şi până la sfârşit am trimis tot ce a fost scris să fac pentru om. Sfârşitu-s-au toate câte am avut de făcut pentru salvarea omului. Acum este scris în Scripturi plată pentru orice faptă. Amin.

Proorocul mincinos, care se ridică de peste tot şi vesteşte pace între Mine şi omul care păcătuieşte mereu, acest prooroc mincinos este plată pentru fapta omului depărtat de Dumnezeu, că scris este în Scripturi: «Când ei vor vesti pacea, atunci fără veste va veni mânia Mea şi îi va prinde pe toţi sub ea». S-a ridicat proorocul mincinos şi s-a dat făcător de pace între Dumnezeu şi omul care păcătuieşte mereu slujind idolii veacului acesta, care sunt: mâncare şi băutură, însurat şi măritat, şi toate câte ies din acestea ca rod al pomului morţii. Proorocul mincinos se dă prieten al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, dar Eu îl vădesc şi îi spun că nu este prietenul Meu, ci este vrăjmaşul Meu, ca şi omul cel dintâi, care a răsturnat scaunul Meu din el ca să stea el şi să mănânce din pomul oprit, pomul morţii, care l-a omorât pe om.

Mă voi scula şi voi rosti cuvântul adevărului Meu împotriva omului mincinos care s-a dat prietenul Meu slujind la idolii veacului acesta, vrând, zice el, să-i clatine şi pe cei ce-Mi slujesc Mie cu viaţa lor. Voi lua apoi cuvântul Meu şi îl voi trimite până la toate marginile şi pe la toţi cârmuitorii sufletelor şi trupurilor oamenilor de pe pământ, ca să-i încunoştiinţez Eu de lucrarea proorocului mincinos, cel cu haină creştină, şi voi rosti adevărul cel despre lucrarea lui cea cu faţă ascunsă, lucrarea lui antichrist, cel ce vine înaintea Mea, şi care este fur şi tâlhar de oi, şi al cărui glas nu este ca glasul Meu, şi a cărui viaţă nu este ca viaţa Mea. Voi rosti cuvântul Meu peste tot pământul pentru cei curaţi care aşteaptă venirea Mea priveghind, şi le voi spune: «Să stăm bine, să stăm cu frică şi să luăm aminte!», că izbăvirea este cu cei ce se tem de Dumnezeu. Amin, amin, amin. încă o dată se va auzi acest cuvânt îngeresc: «Să stăm bine şi cu frică şi cu luare-aminte la glasul Domnului, la venirea Domnului!». Eu voi veni ca fulgerul care se arată de la răsărit până la apus. Eu voi veni când nimeni nu se aşteaptă să vin. Nu voi veni când omul dă să Mă aştepte, şi voi veni precum este scris despre venirea Mea, când nimeni nu se aşteaptă să vin, şi voi da fiecăruia după fapte, şi altfel nu va fi. Atunci proorocul mincinos îşi va sfâşia de ruşine veşmântul lui cel mincinos, că el Mi-a furat forma veşmântului Meu şi s-a pitit sub ea, sub haină mincinoasă, că nu asta este haina lui. Haina lui e haină din multe culori şi e dată cu parfum, ca să nu miroasă de sub ea, şi nu este ungerea Mea peste haina lui, căci mirul Meu cel preamirositor este pentru sfinţi, nu pentru cei păcătoşi care-şi ascund păcatele ca să fure inimile oamenilor şi să le dea rătăcirea de la calea adevărului care se apropie de pământ odată cu venirea cuvântului Meu cu sfinţii şi cu îngerii şi cu zile de praznic sfânt peste pământ. Care este praznicul acesta? Cuvântul Meu este, şi se numeşte praznic sfânt peste pământ. Amin.

Să fie veghe în calea cuvântului Meu care se pregăteşte pentru rostire peste lucrarea lui antichrist, cea cu faţă ascunsă. Amin. Iar voi, îngeri şi arhangheli, mergeţi şi culegeţi pe cei sfinţi şi daţi-le din praznicul cuvântului Meu ca să se ospăteze din masa nunţii Mele, că iată, vin, şi hrana Mea este cu Mine ca să dau celui ce flămânzeşte după Mine. Amin, amin, amin.

Fiilor de la ieslea cuvântului Meu, prăznuieşte cerul cu voi pentru însemnarea sărbătorii crucii care stă pe Sfânta Sfintelor în locul de nou Ierusalim, ales de Mine ca să fie el pe pământ înaintea Mea. Acum şapte ani, Eu, Domnul Iisus Hristos, am ridicat prin voi piatră de nou Ierusalim şi v-am pus pe voi stâlpi în templul Meu cel sfânt, peste care Eu cuvintez cuvânt din cer, şi din care grăiesc peste pământ cuvântul venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl. Amin.

Intru în voi şi îmi amintesc prin voi ce mai război a fost acum şapte ani, începând din ziua aceasta când Eu am pus prin voi crucea Mea peste grădina Mea de la voi. Se speriaseră preoţii şi arhiereii, oamenii şi diavolii, de parcă-i frigea adevărul crucii Mele pe care o port cu voi între cer şi pământ. Au început atunci război împotriva Mea şi a voastră, şi iată, nu se mai capătă războiul lor. Lasă să se războiască, fiindcă scris este: «Piatra se întoarce la locul de unde vine», căci «Cine scoate sabia, de sabia lui cade». Războiul lor este fără de minte din cer, căci se luptă cu voi de pe pământ. Dacă au văzut că nu pot face mincinoasă lucrarea Mea de nou Ierusalim cu voi, s-au sculat să creadă şi ei în taina Noului Ierusalim pe pământ, şi să facă, zic ei, să facă şi ei ca voi şi ca Mine cu voi, să facă Ierusalim nou din ceea ce au ei: din lemne, din pietre, din oameni care păcătuiesc cu carul, din mâncare şi din băutură şi din bani peste tot şi de peste tot. Dar banul este ochiul diavolului, măsura diavolului, frânghia cu care diavolul îşi măsoară împărăţia sa peste oameni, precum măsura Mea este Duhul Sfânt, ochiul Meu cu care Eu măsor pe omul sfânt ca să-l fac Ierusalim nou şi piatră de biserică şi pace între om şi Dumnezeu.

Iată, voi rosti cuvânt şi Mă voi vesti prin el biruitor cu voi, şi îmi voi anunţa planul Meu şi mersul Meu şi casa Mea, şi casa lui, a vrăjmaşului Meu, care se luptă cu voi din pricina Mea.

Crucea Mea, care este semn înaintea Mea, este calea voastră între cer şi pământ, iar cuvântul Meu cel cu voi tulbură pe cei ce s-au făcut nebuni prin înţelepciunea lor cea omenească.

Ridicaţi înaintea Mea jertfă de laudă pentru ziua aceasta de amintire a începutului războiului sfânt, între voi şi oamenii bisericii din lume, dimpreună cu mai-marii pământului, care slujesc fără să ştie lucrul lui antichrist, care stă în loc sfânt ca să pustiască el calea sfinţeniei, lucrul bisericii, care a fost lăsat peste fiii bisericii: postul şi rugăciunea, neamestecul cu duhul lumii, şi umilinţa cea smerită înaintea Mea. Dar Eu îl biruiesc cu suflarea gurii Mele, şi ridic cuvântul Meu deasupra tuturor, şi zic: pace celor ce slujesc poruncilor Mele cu frică de Dumnezeu şi cu iubire sfântă, iar celor ce păcătuiesc şi stau în numele Meu, zic ei, peste oameni, război le zic, amin, căci Eu am deschis procesul neamurilor, iar cuvântul Meu este judecătorul. Amin, amin, amin.***

Măi fiilor de la ieslea cuvântului Meu, trebuie să ne pregătim să rostim binecuvântare pentru căsuţa din deal, ca să Mă pot folosi Eu de ea, Eu şi cei pe potriva Mea, după cum a fost rostit cuvântul Meu cel pentru căsuţa aceasta, care este întâia după cea de la voi. Trebuie să fiţi vii în toate câte se cer să fie, că fără Mine nu puteţi face nimic. Nimic se cheamă tot ceea ce faceţi fără Mine în voi şi cu voi. Mereu am spus: «Să se vadă că sunt, iar dacă nu sunt, se vede că nu sunt, se vede prin toate». Dar Eu sunt, că e lucrul Meu cu voi, dar să fiţi şi voi, să fiţi lucrătura Mea şi să se vadă că sunt. Amin. Să ia formă duhovnicească înaintea Mea cei ce vin lângă Mine. Să se îndumnezeiască, să se înţelepţească şi să fie pe potriva Mea, nu pe potriva celor trupeşti, că Mie nu-Mi trebuie fii trupeşti.

E zi de serbare peste grădina de la voi, căci cuvântul Meu se face praznic peste pământ. Arhanghelii Mihail şi Gavriil vă aduc urare de bucurie cerească şi vă zic:

– Bucuraţi-vă! Nu staţi fără să vă bucuraţi, şi staţi cu frică şi cu luare-aminte la cuvântul Domnului Iisus Hristos şi bucuraţi-vă învăţând ce înseamnă această taină a bucuriei. Cine nu lucrează bucurie, nu ştie taina ei şi nu se bucură. Bucuraţi-vă în Domnul şi bucuraţi-L pe Domnul, fiilor de la ieslea Domnului. Bucuria uneşte inimi sfinte; ea lucrează lucrarea Domnului Iisus Hristos, dată apostolilor Săi; ea ridică din moarte pe oameni; ea se face Dumnezeu în cei sfinţi. Faceţi-L pe Domnul Iisus Hristos în voi cu bucurie şi bucuraţi-vă în Domnul! Amin, amin, amin.

– Iată urarea arhanghelilor Mei, slujitori cereşti ai cuvântului Meu, care se împlineşte pe pământ între oameni. Ei v-au îndemnat să pricepeţi taina bucuriei, iar cei ce o pricep, o şi lucrează, fiilor care aveţi nume de apostoli ai Mei.

Vorbeam uneori cu apostolii Mei deosebi de vorbirea cea cu toţi oamenii şi le desluşeam tainele cele de nepriceput care stau ascunse în Mine, şi între Mine şi cei ce sunt ai Mei cu viaţa şi cu lucrarea vieţii. Lor le dădeam notă aparte, ca să-i deosebesc de ceilalţi oameni şi ca să-i recunoască oamenii în chip desluşit între ceilalţi oameni, şi îi ajutam să fie şi să merite nota aceasta înaintea Mea. Aşa şi cu voi lucrez deosebi, iar dacă vă numesc fii, trebuie să şi aveţi lucrare de fii; şi dacă vă numesc apostolii Mei, trebuie să şi faceţi lucrarea apostoliei, căci voi nu trebuie să slujiţi meselor, precum este scris pentru apostolii cuvântului. Iar dacă şi slujiţi, că n-au cine alţii să facă aşa ceva, atunci faceţi odată totul şi nu pierdeţi timpul, ci răscumpăraţi-l, fiilor. Eu vă îndemn, dar înţelegeţi îndemnul Meu când stau cu el între voi ca să vă ţină treji printre grijile pe care le aveţi pentru cei care mai sunt poporul Meu. Eu trebuie să am popor, fiilor, iar pentru poporul Meu trebuie să lucraţi mult, dar nu numai cu mâinile şi cu picioarele, ci cu Duhul Meu Cel Sfânt. Amin. Dacă Duhul Meu Cel Sfânt nu iese de la voi mult mai mult decât duhul mâinilor voastre şi al trudei voastre pentru trupul poporului Meu, atunci Eu de oameni trupeşti nu vreau rod, nu vreau popor trupesc, ci vreau popor ceresc înaintea Mea, popor care să ştie şi să trăiască taina bucuriei cereşti pe care Eu am lăsat-o peste apostolii Mei după învierea Mea dintre morţi când le-am spus: «Bucuraţi-vă!». Pavel, apostolul Meu, a spus peste biserica Mea: «Bucuraţi-vă pururea!», iar pururea înseamnă mereu, înseamnă bucurie neîntreruptă, fiilor apostoli.

Şi încă o taină vă spun vouă. Vă spun că nelucrarea cea pentru Mine este iubire de sine şi nu de Dumnezeu, căci cel ce-L iubeşte pe Dumnezeu, îi şi lucrează spre bucurie, iar cel ce nu-L iubeşte pe Dumnezeu, nu-I lucrează pururea, căci are mărire de sine şi iubire de sine şi nu de Dumnezeu. Cel ce nu-L iubeşte pe Dumnezeu, se iubeşte pe sine, şi îşi lucrează lui şi omului cel asemenea lui, iar cel ce-L iubeşte pe Dumnezeu, îi lucrează Domnului pentru Domnul şi pentru cei asemenea Lui şi lucrului Lui. Fiţi precauţi, fiilor apostoli, că voi noaptea şi ziua trebuie să lucraţi apostolia Mea peste sufletul bisericii Mele, care trebuie să fie viu şi lucrător şi să se bucure pururea, precum cere Scriptura Duhului Sfânt. Amin.

Fiilor, mergeţi cu apă sfinţită şi curăţitoare şi însemnaţi cu prima însemnare căsuţa din deal pe care Eu am ridicat-o prin voi ca să fie de folos Mie şi celor pe potriva Mea, iar însemnarea cea întreagă o vom pune în ziua cea de şapte ani după pecetluirea cu sfinţenie a grădinii cuvântului Meu de la voi. Amin. Pregătiţi această zi, că Mă voi slăvi peste pământ cu slava cuvântului Meu şi voi spune adevărul Meu peste capul proorocului mincinos, care îşi potriveşte statul în numele Meu, zice el, peste sufletul oamenilor. Dar Eu sunt Cel ce sunt, şi voi rosti adevărul Meu împotriva proorocului mincinos, care vesteşte pace când nu este pace între om şi Dumnezeu, ci este păcat şi rod al pomului morţii este.

Fiilor, pregătiţi calea cuvântului Meu, pregătiţi pacea cuvântului Meu peste voi, pregătiţi în voi locaş pentru Duhul Sfânt, ca să fie pururea cu voi. Amin, amin, amin.

21-11-1998