Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor mucenici Ecaterina şi MercurieÎn zi de sărbătoare de sfinţi Mă fac cuvânt peste neamul român, căci sunt Păstorul său şi îl păstoresc pe el.

Sunt Domnul Iisus Hristos, iar Tatăl Meu Savaot Mi-a supus Mie toate şi Mi-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, şi iată, vestesc acum, la sfârşit de timp, purtându-Mă pe mijlocul cerului, Evanghelie veşnică celor ce locuiesc pe pământ şi la tot neamul şi seminţia şi limba şi poporul şi strig cu glas puternic: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I mărire şi vă închinaţi Lui, că a venit ceasul să judece viii şi morţii!», precum este scris. Amin.

Cobor în mijlocul tău cuvânt, poporul Meu cel din români, căci te-am cules şi te-am făcut popor credincios ca să lucrez prin credinţa ta Scriptura venirii Mele cu secerişul, căci a venit vremea de secerat. Cobor la tine cu sfinţii, fiule, ca să te întăresc în veghe şi în credinţă şi în mare sfinţenie de duh şi de suflet şi de trup, căci trebuie să păzim poruncile lui Dumnezeu şi trebuie să ţinem mărturia Mea în mare lucrare, fiindcă vremea este să stau biruitor cu tine în lupta cu satana, «şarpele cel de demult, care s-a sculat şi dă să se scoale cu putere să amăgească pe cei de pe pământ prin semnele lui», precum este scris, iar cine are pricepere de sus socoteşte bine şi dă de gol lucrarea fiarei, peste care are putere satana.

Sunt cu sfinţii în mijlocul tău, poporul Meu de la izvorul Meu de cuvânt, şi am pe muceniţa Ecaterina în sărbătoare cu sfinţii, şi cu ea pe mucenicul Mercurie, amândoi lucrători cu Mine în vremea lucrării Mele de azi pe pământ. Muceniţa Ecaterina revarsă din duhul ei înţelepciunea pe care Eu, Domnul, i-am dat-o înaintea înţelepţilor de pe pământ ca să-i dea pe ei Mie prin credinţa lor cea ajutată de ea ca să fie în ei, şi lucrează muceniţa Mea în mijlocul poporului Meu, iar mucenicul Mercurie stă cu îngerii Mei şi cu Mine în mare lucrare pentru vărsarea cupelor cele pentru curăţirea fărădelegii de pe pământ şi pentru lupta cu vrăjmaşii lucrării Mele de venire la tine, fiule, poporul Meu, şi aşa lucrez Eu cu oştirile de sfinţi lângă tine şi-ţi dau înţelepciune ca să ştii să socoteşti vremea Mea cu tine, împlinirea Scripturilor, tată, că iată, stăm în luptă şi biruim prin înţelepciunea cea de sus, prin harul Meu şi prin ascultare de sfatul Meu, că mare este neliniştea lui satan acum, când vede pierdută truda lui cea de şapte mii de ani ca să-l piardă pe om. Eu sunt Mieluţul Tatălui şi sunt biruitor acum, la sfârşit de timp, cu lucrarea Mea de cuvânt peste pământ, şi e satana înfricoşat de biruinţa Mea, dar ne trebuie mereu, mereu veghe mare, poporul Meu.

Stăm în ziua aceasta în lucrare de cuvânt cu neamul român, care a avut acum de biruit prin război mare lucrarea cea ascunsă a fiarei roşii, care s-a zbătut pe ascuns să ia iarăşi stăpânirea sa peste neamul român. O, nu, căci Eu am stat treaz cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri, împărţiţi peste tot pe unde s-au tras sorţi pentru cârmaciul corăbiei Mele, ţara română, ţara Mea de la sfârşit de timp, şi am biruit, dar te-am avut pe tine aşezat la mare veghe, la multă jertfă de rugăciune şi de credinţă sfântă şi la zile de post pentru biruirea demonilor, că parcă a fost luată din Scripturi foaia cea despre «fiara care stă în război cu Mielul lui Dumnezeu, Care stă în luptă cu balaurul cel mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne şi coadă ca să târască stelele cerului şi ca să le arunce pe pământ, dar n-a izbutit şi nici nu s-a mai găsit pentru el loc», că am făcut Eu biruinţă, Eu şi tu, poporul Meu cel biruitor prin sângele Meu şi prin cuvântul mărturiei Mele, căci cei ce voiau să biruiască acum iarăşi peste neamul Meu român s-au adunat într-un singur cuget toţi, precum este scris în Scripturi, şi au dat puterea şi stăpânirea lor fiarei roşii, ca să pornească cu toţii război împotriva planului Meu cel sfânt cu neamul român şi cu cel ce l-am voit cârmaci pentru el prin valuri, dar Eu, Mielul Tatălui, am biruit prin poporul Meu cel împreună lucrător cu Mine, chemat, ales şi credincios, ca să lucrez cu el biruinţă pentru neamul român, neamul Meu cel de azi. Amin.

O, neam român, o, neamul Meu român, odihneşte-te acum de greul prin care am trecut, Eu, şi cerul Meu de sfinţi şi de îngeri, şi poporul Meu cel din mijlocul tău, aşezat la veghe mare pentru soarta ta, şi tu, neam român. Să ne odihnim acum, căci a trecut ziua de sorţi pentru cârmaciul din faţa ta, şi Eu, Domnul, stau cu tine acum la masă de cuvânt, căci aşa ţi-am făgăduit. O, aşează-te cu credinţă la masă cu Mine, căci Eu îţi dau duh şi putere ca să crezi şi ca să vezi, căci vezi acum cât de minunat am lucrat ca să te izbăvesc, după ce mult şi prelung am strigat o vreme spre tine ca să stai tu treaz, tată, pentru soarta ta şi să nu te ia somnul, căci balaurul roşu a stat cu multul la pândă ca să ia iarăşi sub zdrobire şi sub robie neamul Meu român. Eu, Eu sunt Cel ce am lucrat minunat, şi am spus cârmaciului de peste tine să Mă lase pe Mine să lucrez cu măiestrie de partea lui, căci răzvrătirea asupra lui este mare, iar minciuna stă ascunsă gata să lucreze. Eu, Eu sunt Cel ce am pus în inimile lor să facă sfatul Meu, precum este scris în Scripturi, «şi să se întâlnească într-un gând şi să dea toţi, toţi fiarei puterea lor, până se vor împlini cuvintele lui Dumnezeu», şi iată Scriptură împlinită, lucrare despre care scrie în Scripturi: balaurul cu şapte capete, biruit acum de Mielul lui Dumnezeu şi de cei credincioşi Lui. Amin.

O, Mi-am ţinut pe poporul Meu în mare veghe, în treaz duh de rugăciune cu mânuţele ridicate în toată ziua cea de sorţi, iar când am văzut cum sapă pe dedesubt satana şi ai săi pui roşii, numaidecât M-am întărit şi am îndemnat pe poporul cuvântului Meu să înteţească rugăciunea cu duh şi mai puternic, cu strigare şi mai îndurerată pentru trezirea neamului român ca să se scoale el şi să-şi ajute biruinţa, şi aşa a fost, şi a fost minune minunată şi nu a putut omul aceasta, ci numai Eu, Mieluţul Cel biruitor, şi n-am lăsat neamul român să fie iarăşi biruit de puterea fiarei roşii, cea plină de duhul minciunii înăuntrul şi în afara ei, şi care s-a dat de gol cu lucrarea ei ascunsă şi a căzut în însăşi cursa ei, căci n-a izbutit, nici nu s-a mai găsit loc pentru ea şi pentru puii ei, precum este scris, căci lucrarea cerului lucrează în zilele acestea pe pământul român, şi face mântuire şi putere împărăţia lui Dumnezeu pe acest pământ sortit al său.

O, iată filă de Scriptură împlinită pe vatra ta prin biruinţa Mea cea pentru tine, neam român! Balaurul cel roşu, cu şapte capete şi zece coarne, adunaţi într-un gând şi într-un duh toţi, au dat fiarei puterea lor pentru un ceas şi au pornit război împotriva planului Meu, al Mielului lui Dumnezeu, şi împotriva neamului român, păstorit acum de Mielul Tatălui, dar Eu, Mieluţul Cel biruitor, l-am răpus pe el şi pe îngerii lui pentru că sunt Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor, şi am biruit cu cei împreună cu Mine chemaţi, aleşi şi credincioşi, precum este scris în Scripturi.

O, fii ai poporului Meu cel din români, şi voi, români de peste tot, credincioşi şi curaţi cu inima! Cântaţi din strune, cântaţi din alăute şi din glas cu strigare numele Meu cel sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu, şi ridicaţi în slăvi laudă Lui şi spuneţi: „O, cât de minunate sunt lucrările Tale, Doamne, căci pentru puterea Ta cea mare, chiar vrăjmaşii Tăi Te măgulesc prin făţărnicia lor! Toate neamurile pământului să se închine Ţie şi să cânte preaslăvindu-Ţi numele mare! O, veniţi, veniţi şi auziţi şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu şi cât de minunat este El în faptele Sale peste oameni! El stăpâneşte cu puterea Sa veacul, şi ochii Lui iscodesc peste popoare, iar cei răzvrătiţi să nu se trufească, fiindcă Domnul ne-a dat viaţă şi n-a suferit ca picioarele noastre să şovăiască! El ne-a pus la încercare şi ne-a lămurit ca pe argint şi ne-a scos spre multă bucurie, şi ca o ardere de tot aducem Lui inimile noastre. Veniţi, veniţi şi auziţi şi ascultaţi, voi, cei ce vă temeţi de Dumnezeu, că iată câte a făcut El nouă! El ne-a ascultat şi a luat aminte la glasul rugăciunii noastre, şi binecuvântat să fie El, căci n-a lepădat rugăciunea noastră, ci ne-a miluit cu mila Sa!“. Amin.

Şi acum grăiesc ţie, celui ce stai şi iarăşi stai pe mai departe la cârma corăbiei Mele de azi, ţara română şi neamul Meu de pe ea. O, nu te-am lăsat singur, tată, căci ai fost singur, şi mulţi au fost împotriva ta. Am stat de partea ta cu toate oştirile cereşti şi îngereşti ca pe vremea proorocului Elisei, când am stat cu toată armia cerească de partea lui în ziua când marea oştire vrăjmaşă lui a venit să-l biruiască pe el pentru că era robul Meu, şi de partea dreptăţii stătea. Balaurul cel roşu şi toţi puii lui au împlinit acum o filă din Scriptură şi s-au adunat într-un gând toţi ca să te biruiască, şi duhul minciunii este duhul lui. Este scrisă în Scripturi această filă de istorie, este proorocită să fie, şi iat-o, dar pentru aceasta trebuie minte care are înţelepciune. Fiara cea cu şapte capete şi zece coarne, adunate într-un singur cuget, împăraţi prin puterea lor, aceştia au dat un ceas fiarei puterea şi stăpânirea lor ca să te biruiască pe tine de la cârmă şi ca să supună iarăşi neamul Meu român. Eu însă n-am lăsat până în sfârşit puterea cea rea şi M-am ridicat spre sfârşitul zilei de sorţi şi am trezit neamul român şi am adus minunea pentru care am dat război mare cu toată oştirea cerească, fiindcă ţi-am spus că mare este răzvrătirea şi că trebuie să Mă laşi pe Mine să pot pentru tine, singur cum ai fost împotriva celor mulţi, adunaţi toţi într-un singur gând asupra ta.

O, M-am umplut de lacrimi şi de sfâşietoare durere când i-am văzut pe toţi nuntind şi dându-şi îmbrăţişări ca biruitorii, minţindu-i pe cei care-i priveau pe ei strigându-şi singuri biruinţa înaintea neamului român. Mi-am ridicat atunci poporul cel pus la veghe în ziua aceea, l-am îndemnat la mai fierbinte duh de rugăciune cu strigare şi am trezit apoi duhul neamului român şi l-am sculat să bată la sorţi pentru tine, şi cântarul a tras în sus pentru tine apoi şi am adus minunea, şi aşa am biruit Eu în chip minunat şi ţi-am dat biruinţa, căci altfel nu se mai putea împotriva marii răzvrătiri şi trufii ridicate asupra ta. I-am orbit apoi pe toţi şi s-au crezut biruitori şi au cântat şi au jucat de seara până dimineaţa peste tot pe vatra acestui neam şi îşi dădeau daruri şi îmbrăţişări, dar nunta lor s-a schimbat în mormântare în zorii dimineţii cu care Eu am biruit pentru tine. O, aşa am biruit Eu şi cu voi, cei curaţi cu inima, ziua aceea de cumpănă mare pentru soarta neamului român. Eu ţi-am spus să nădăjduieşti, şi tu M-ai ascultat, şi prin nădejdea ta te-am scos biruitor, tată. Acum fii viteaz, şi să bată în tine o inimă curată pe mai departe. Ai grijă de ţara Mea de azi, păzeşte-o pe cât poţi de tot desfrâul de pe pământ, de minciună, de călcarea poruncilor vieţii, şi caută spre poruncile Mele ca să se înveţe mai desăvârşit viaţa ta cu ele, ca să-Mi dai cinste, fiule, căci Eu, Domnul, ţi-am dat izbăvire şi te păzesc ca pe un fiu credincios acestui neam ales, în mijlocul căruia stau de mai mult de cincizeci de ani cu masă de cuvânt, lucrare cu istorie în mijlocul neamului român, lucrare prigonită de fiara cea roşie în fel şi chip, şi dacă vrei să cauţi în filele vremii vei găsi prigoana asupra poporului Meu şi a vaselor purtătoare de Dumnezeu, cu care Eu am lucrat şi lucrez lucrarea venirii cuvântului Meu pe acest sfânt pământ, pământul român.

Ţi-am dat cartea acestei lucrări atunci când am dat-o neamului român; ţi-am pus-o în braţe. Deschide-o, tată, şi vezi istoria Mea cu poporul cuvântului Meu din mijlocul neamului român. E vremea să biruiesc cu nădejde, şi am în mijlocul neamului român popor cules de Mine pentru împlinirea Scripturilor venirii Mele cuvânt pe pământ acum pe vatra neamului român, ţara strălucirii, din pricina râului cuvântului Meu care curge din Mine în mijlocul acestui neam. Mă aplec înaintea Tatălui Savaot pentru biruinţa cea de acum şi Îl aud pe El că-Mi spune să te păstoresc, să-ţi dau cuvântul Meu de Păstor şi să te bucur cu ocrotirea Mea, căci lucrul tău este greu şi îţi trebuie sprijin ceresc. Mereu, mereu voi ţine pe poporul cuvântului Meu rugător înaintea Mea pentru soarta neamului român ori de câte ori îl voi vedea sub cruce grea, şi îl voi izbăvi pe el. Dar sunt adânc îndurerat acum de la cei ce s-au unit toţi într-un gând cu potrivnicul Meu, cu satana, cu cei ce se făţărnicesc măgulindu-Mă prin făţărnicia lor, precum este scris despre cei făţarnici pentru statul lor cel înalt peste oameni. Ai grijă să fii blând şi smerit cu inima, plin de veghe şi de iubire sfântă pentru acest neam ales, iar pe cei ce te-au înconjurat cu răzvrătirea lor tu să-i ierţi, tată, «căci a Mea este răzbunarea, şi Eu voi răsplăti», precum este scris. Amin.

Îţi dau în taină mare sfinţii cei biruitori şi ajutători, şi cu ei să cârmuieşti corabia Mea. Deprinde-te tu şi toată casa ta să mulţumeşti lui Dumnezeu în toate zilele şi să-I dai cinste mare, căci neamul român are peste el pe Dumnezeul Cel adevărat, pe Cel ce stă în mijlocul lui şi face sfat cu el şi împlineşte apoi cuvântul Său. În toată lucrarea ta de cârmaci pentru acest neam înaintea neamurilor de pe pământ nu uita, nu uita să faci cumva să întăreşti credinţa românului şi să aducă el lui Dumnezeu cinstirea cuvenită Lui, că Mă doare cu rană grea ca şi pe străbunii lui neorânduiala pentru cele lăsate din strămoşi şi din sfinţi, postul şi rugăciunea şi duhul de biserică sfântă şi nu doar pârâtă a fi biserică. O, nimic nu este bun fără de Dumnezeu pe pământ şi peste om, iar neamul român trebuie să fie prin împlinire neam creştin aşa cum au fost străbunii lui, ba şi mai mult, căci vremea este cu judecată în ea peste faptele cele rele ale oamenilor. Săptămâna are două sau trei zile de post, şi Mă doare cu rană adâncă neorânduiala în care neamul român stă cu tot cu păstorii care stau peste el în numele Meu. O, trebuie întărită această împlinire sfântă, căci Eu, Domnul, am de adus acest neam la mare slavă cerească pe pământ între oameni, şi voiesc să Mă arăt cu el munte de Tabor şi să vină neamurile să ia cuvântul Meu cel plin de înviere de pe acest munte sfânt, pământul român. O, e mare, e mare lucrarea cuvântului Meu pe vatra acestui neam şi taina care o poartă el! Fii credincios şi nu necredincios, căci cei necredincioşi lucrării Mele de azi, scrisă în Scripturi să fie, iată, iau aceştia plată cu cei necredincioşi, şi vor lua, căci Mă apropii cu plata dreptăţii cea după faptă, că M-a durut cu rană grea împotrivirea celor din români care s-au unit acum cu duhul satanei ca să te piardă pe tine de la cârma corăbiei Mele. O, nu! Eu sunt Cel tainic şi lucrez minunat, şi am lucrat aşa cum ţi-am făgăduit că voi lucra peste împotrivirea care s-a ridicat să te doboare.

Te cuprind acum în Duhul Meu şi-ţi dau din pacea Mea. Binecuvântare îţi dau pe mai departe la cârma corăbiei Mele, ţara română, aşa cum ţi-am dat acum cinci ani când tot aşa Mi-am ţinut poporul în duhul veghii şi cu strigare spre Mine pentru tine ca să te aşez cârmaci din partea Mea pentru neamul român. Ţi-am spus atunci să grăieşti din când în când peste popor şi să-i spui să ştie el mersul a toate ca să-l păstrezi în veghe şi în adevăr la bine şi la greu, şi tot aşa te povăţuiesc şi acum. Scrie din când în când epistole peste popor ca să ştie el binele şi greul prin care treci pentru el, şi să treacă şi el cu tine, biruind tot greul care este şi care ar da să vină pe neştire, şi aşa vei fi urmat de popor şi vei fi viteaz pentru el şi pentru Mine în această vreme cu strâmtorare în ea şi cu valuri, căci antichrist s-a făcut mare peste tot şi dă să şteargă numele Meu şi urma Mea de pe pământ şi din duhul omului, şi lucrează cu lucrare ascunsă chiar sub haină de sfânt. Eu te voi ajuta, dar ascultă tu de Dumnezeu, şi aşa să-L ajuţi şi tu pe El, căci Eu te-am ajutat acum.

Pace ţie şi bună orânduială a ta înaintea Mea! Nimeni, nimeni să nu dispreţuiască alegerea Mea de peste tine, iar tu să preţuieşti cu mare umilinţă şi să lucrezi cu ea din Dumnezeu peste acest neam, ales de El acum pentru slava Sa din el, căci cuvântul Meu, care curge din Mine în mijlocul acestui neam, este slava Mea din el, iar poporul cuvântului Meu este sluga Mea credincioasă, întru care Eu binevoiesc pentru împlinirea Scripturii venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om cuvânt pe pământ, cuvânt de naştere din nou a lumii acum, la sfârşit de timp, precum este scris. O, apleacă-te sub acest toiag de păstor, apleacă-te sub cuvântul Meu, care păstoreşte neamul român, şi din care râu de cuvânt vor bea mulţi şi tot mai mulţi, căci altă mângâiere nu va mai fi, nu va mai fi pe pământ. Amin, amin, amin.

O, neam român, am grăit acum cârmaciului cel de peste tine, pe care cu minunea Mea l-am întărit iarăşi la cârma ta. O, roagă-te mereu pentru biruinţa lui cea bună şi a ta de la Mine, căci vremea este grea, şi voiesc să-ţi fiu sprijin şi ocrotire, fiule român. O, mare este numele de român! De cincizeci de ani şi mai bine Eu, Domnul, port în cer între sfinţi şi între îngeri numele de român, căci am masă de cuvânt pe vatra acestui pământ.

Te vor binecuvânta toate neamurile pentru numele Meu de peste tine şi pentru râul cuvântului Meu din tine, o, neam român, şi vor veni popoare şi limbi şi vor lua din slava Mea din tine, precum este scris despre muntele spre care neamurile vor veni să se adape cu lumina Mea. Apleacă-te să-L slăveşti pe Domnul, Care-Şi are sălaş în mijlocul tău cu duhul mărturiei, cu duhul proorociei, fiu român, căci lucrarea cuvântului Meu de peste tine este coroană cerească pe fruntea ta, şi se vor închina ţie popoarele, pentru că tu eşti ţara Mea de venire acum, la sfârşit de timp. Amin.

O, sus credinţa în Dumnezeul Cel adevărat, sus mărturisirea credinţei, fii români! Nu vă ruşinaţi cu Dumnezeu, căci El vă dovedeşte pe voi ai Lui pe pământ între neamuri! Fiţi mândri de numele vostru cel nou, de numele Meu de peste voi, căci ţara română are nume nou: Noul Ierusalim! Râul cuvântului Meu, râul vieţii o adapă pe ea, şi Eu am în ea sădire nouă, şi rodire nouă am. Amin.

Pace ţie acum, popor român, căci ai trecut prin zile de cumpănă, tată! Să se ruşineze cei din mijlocul tău care n-au credincioşie cu inimă cerească, cu inimă curată ca şi cârmaciul cel întărit iarăşi acum de Mine pentru tine! Fii credincioasă, ţara Mea de azi! Duhul şi faţa credincioşiei te va dovedi că eşti aşa! O, mulţi sunt trădători din mijlocul tău, şi aceia vor fi ruşinaţi dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Amin.

Voiesc peste neamul român inimă curată, gând sfânt şi mult duh de umilinţă, prin care el va dobândi înţelepciunea cea de sus, căci Eu, Domnul Dumnezeu, sunt al celor smeriţi cu inima şi le dau lor din harul Meu. Amin, amin, amin.

Mă întorc la tine cu cuvântul Meu, popor al Meu din români. Tu eşti sluga Mea pe care Mă sprijin şi iată, tată, s-a întâmplat cu neamul român aşa cum s-a întâmplat în mijlocul tău, căci lucrarea Mea de cuvânt a fost ameninţată de la mijloc, dar Eu am biruit şi biruiesc mereu pentru mersul Meu cuvânt peste pământ şi pentru împlinirea toată aşa cum cer Scripturile să se împlinească. Am grăit acum cu toţi românii şi le-am dat liniştea Mea, spre care M-am zbătut pentru bucuria cea de acum în neamul român. Îţi dau şi ţie acum mulţumirea Mea că M-ai ascultat pentru jertfă mare de iubire, de credinţă şi de rugăciune cu strigare pentru clipa grea prin care a trecut neamul român, şi pentru care Eu trebuia să Mă lupt cu putere şi să Mă fac biruitor peste ea, şi M-am făcut. Amin. Ne odihnim acum pentru această biruinţă, şi rămânem de veghe cu duhul treaz pentru neamul român şi pentru lucrarea Mea cu el şi pentru el pe pământ, poporul Meu. Amin.

Am cu Mine în coborâre în ziua aceasta de serbare pe cei doi mari mucenici serbaţi în sobor de sfinţi: Ecaterina şi Mercurie, mari biruitori prin credinţa lor şi prin cuvântul mărturiei lor peste cei necredincioşi din vremea lor. Ei intră cu cuvântul Meu şi spun aşa:

– Mare, o, mare eşti, Doamne, şi minunate sunt lucrurile Tale, şi nu este cuvânt pe potriva slavei Tale când Tu voieşti cu ea peste pământ! Suntem lucrători cu Tine peste poporul Tău de azi şi peste neamul român şi ridicăm pe cei smeriţi, iar celor mândri le stăm împotrivă, aşa cum şi Tu lucrezi, şi se va vedea şi vor înţelege poporul Tău şi neamul român judecata Ta cea dreaptă pentru cei curaţi cu inima şi pentru cei ce nu sunt tot aşa, căci vai celor ce se învelesc cu minciuna şi îşi fac acoperământ din ea, căci goliciunea lor se va descoperi, şi sfinţii Tăi vor împlini aceasta! Amin.

– O, iată Eu şi sfinţii Mei mărturisitori pe pământ cu oamenii, căci mărturia Mea este duhul proorociei. Eu, Domnul, vin pe pământ cuvânt, şi cu sfinţii vin, şi mărturia Mea este duhul proorociei. Amin.

Cuprind în slava cuvântului Meu pe români şi Mă fac Păstor al lor, căci sunt ca oile fără păstor, fiindcă păstorii de peste ei, care stau în numele Meu peste ei, aceia se păstoresc pe ei înşişi, precum este scris în Scripturi, şi n-au milă de oi, n-au milă de viaţa cea vie a neamului român. Te păstoresc Eu, o, neam iubit de Dumnezeu! Eu nu te las, ci te cuprind în duhul cuvântului Meu şi te păstoresc şi te trezesc spre păşune şi-ţi dau din laptele cel duhovnicesc ca să fii tu pe pământ şi să nu pieri, ci să fii, aşa cum Eu sunt.

Eu sunt Cel ce sunt. Aşa să fii şi tu, şi să fii, o, neam român! Vârf de munte de Tabor să fii tu pentru neamurile de pe pământ, căci vor veni să ia din slava Mea, din învăţătura Mea, spre mângâierea lor! Eu sunt în mijlocul tău Păstor şi te păstoresc cu duhul mângâierii şi aşa te port, şi unul pe altul să ne purtăm, căci ziua Mea vine, şi tu eşti vestitorul ei prin Duhul Meu din tine, Duhul mângâierii, poporul Meu. Amin, amin, amin.

08-12-2009