Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării sfintei cruciO, pace ţie, popor al izvorului cuvântului Meu din zilele acestea peste pământ, căci izvorul Meu curge peste tine şi se împarte în lături pentru viaţa oamenilor pe pământ, şi apoi în cer pentru ei. Sunt Domnul Iisus Hristos, şi M-am făcut peste voi izvor, fiilor. Împlinesc în mijlocul vostru proorocia Scripturii cea de cer nou şi de pământ nou şi de Ierusalim nou, şi toate prin râul vieţii, care curge din Mine şi se face cuvânt peste voi pentru voi ca să-l împărţiţi voi de la Mine apoi fiilor oamenilor, care nu dau să părăsească acest veac trecător şi să iasă din el şi să vină la Mine ca să le dau Eu ce am bun pentru om, căci pe pământ nu este nimic, nimic bun pentru om, şi omul piere prin bucurii, prin amăgiri şi îşi dă numai cu stânga omul. Izvorul Meu de cuvânt de peste voi este plânsul Meu după om, iar lacrima Mea spală, fiilor, spală omul la minte şi la inimă apoi, dacă el se apleacă să bea din el şi să cunoască lucrarea dorului de Dumnezeu, lucrarea dragostei de sus în om. O, voi sunteţi osteniţi pentru Mine mereu, tată, că iată, v-am dat de veste să vă gătiţi frumos pentru slava Mea cu voi, ca să mergem în călătorie şi să stăm înaintea oamenilor pentru lucrarea Mea cu voi peste oameni, fiilor.

O, sunteţi osteniţi de puteri, căci am stat acum cu voi în mijlocul unei mulţimi mari de oameni, şi acum sărbătorim sărbătoarea cu care am venit azi la voi, sărbătoarea crucii, fiilor. În ajunul acestei sărbători v-am luat şi am făcut cu voi lucru sfânt, tată, după ce v-am vestit că voi merge cu voi înaintea preoţilor şi a arhiereilor de azi şi a toată mulţimea adunată pentru pomenirea celor de demult, care au cârmuit sau au binecuvântat sau au certat ţara aceasta, neamul român, care a avut peste el voievozi şi cârmaci sfinţi, întărind ei istoria cea binecuvântată de Mine a acestui neam, neamul român, neam ales de Tatăl Mie acum, la sfârşit de timp. Mă aplec vouă cu mulţumire că aţi ascultat glasul trâmbiţării Mele de peste voi şi aţi împlinit tot cu mulţumire mersul Meu cu voi o clipă în mijlocul oamenilor. V-am arătat pe voi frumoşii Mei, poporul Meu de azi în mijlocul neamului român, şi pe care Eu Mă sprijin să vin cuvânt pe pământ pentru tot neamul acesta şi pentru tot omul de pe pământ care se apleacă să ia şi să ştie adevărul cel venit din cer, şi nu de pe pământ să ştie. M-am arătat cu voi slavă a Mea între oameni, pildă a împărăţiei cerurilor pe pământ, împărăţia Mea cu omul precum în cer, nu precum pe pământ, fiilor. O, slava Mea cerească v-a îmbrăcat pe voi în taina sa şi a împărţit ea miros de bună mireasmă multora, fiilor. Cu semnul sfintei cruci, cu lumânări şi cu flori în mânuţe v-am aşezat să staţi acum o clipă în mijlocul mulţimii de oameni adunată în jurul sărbătorii pentru arhiereul Meu Nifon, cel ce de demult a lăsat certare pentru neorânduială în această ţară, şi apoi, în zilele cele de apoi, când Eu, Domnul, am ieşit cu voi în porţile cetăţii Târgovişte după şaptezeci de săptămâni de ani, după patru sute nouăzeci de ani de la lăsarea legăturii peste biserică, pusă atunci de arhiereul Meu cel drept Nifon, şi am desfăcut prin cuvântul Meu şi al arhiereului Meu Nifon, slujitor în cer între sfinţi, am desfăcut nodul ca să întorc înapoi binecuvântarea Mea pentru înnoirea acestui pământ şi a acestui neam, neamul român, din care Eu Mi-am ales acum popor pentru slava Mea de nou Ierusalim pe pământ, pentru înnoirea lumii, precum este scris. O, ce frumoşi aţi fost între fiii acestui neam adunat la sărbătoare în ziua ce a trecut, iar azi sărbătorim crucea, semnul cel de biruinţă, fiilor, şi grăim pe pământ cuvânt mărturisitor, cuvânt din cer pe pământ!

O, popor de la izvor, tu eşti popor mare cât tu nu ştii, dar la izvorul Meu de cuvânt te am pe tine popor şi las multul Meu cuvânt peste tine pentru toţi cei ce iau de la Mine prin el, fiule. O, să nu se teamă de tine cei cu care stau din când în când faţă în faţă cu tine, căci prin tine binecuvintez pe cei credincioşi venirii Mele de azi şi le dau putere să se facă ei fii ai lui Dumnezeu prin viaţă de fii după chipul şi asemănarea Mea între fiii oamenilor. Tu eşti semnul Meu pentru cei de pe pământ şi pentru cei din cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele, semnul Fiului Omului, şi te port cu crucea în mânuţă când te port semn al Meu peste pământ. O, de-ar lua de la Mine prin voi preoţii şi arhiereii acestui neam, ca să dea mulţimii de oameni lucrarea Mea cea de ieri şi cea de azi aşa cum o daţi voi spre mântuirea multora din păcat! M-a durut în voi de la cei adunaţi la sărbătoare, căci sunt ca oile fără păstor oamenii, şi toţi trăiesc după îmboldirile cărnii lor şi nu urmează învăţătura Mea cea din Scripturi şi cea din sfinţi. Sunteţi semnul judecăţii Mele peste cei ce nu se împlinesc cu viaţă creştină pe pământ. Nevestele preoţilor şi fiii şi fiicele lor umblă cu capul descoperit înaintea Mea şi în biserici şi stau puţin îmbrăcaţi şi n-au haină slăvită nici în sărbători, tată. Toţi au uitat de portul străbunilor şi al voievozilor lor şi al domniţelor cele de demult ale neamului român. Mă doare, ustură în Mine rana şi în ochii Mei acest semeţ şi greu păcat de azi. O, nu vrea să fie frumos omul înaintea Mea şi înaintea străbunilor, şi vrea să fie înaintea lumii frumos, iar lumea este urâtă, mai urâtă ca în toate veacurile este ea şi fiii ei acum, şi păcatul este aluatul cel de dinăuntru şi cel de dinafara omului, şi e străin omul de voia Mea şi nu mai are omul păşune curată şi păstori ca să-l păstorească pe el pentru viaţa lui cea de la Mine. V-am arătat pe voi pildă de iubire de Dumnezeu şi de trăire şi de frumuseţe a omului înaintea Mea. S-a uitat mulţimea de oameni la voi ca la podoaba Domnului, fiilor. Prin statul Meu o clipă cu voi în mijlocul lor Eu Mi-am arătat mila şi iubirea pentru viaţa lor cea de sus. O, să nu se teamă de voi preoţii şi arhiereii, ci să vă binecuvinteze, tată, căci voi sunteţi cuminţii Mei, şi frumoşii Mei sunteţi între fiii oamenilor când Eu ies cu voi spre bucuria Mea şi a multora care ştiu să vadă şi să înţeleagă. Eu, Domnul, v-am povăţuit să trâmbiţaţi şi să vă vestiţi cu mersul vostru la sărbătoare şi să vă binecuvinteze cei ce stau peste biserică, şi apoi v-am spus să vă îmbrăcaţi slăvit şi să mergeţi cu Mine şi să împărţiţi bucurie şi frumos celor ce ştiu să vadă şi să înţeleagă şi apoi să nădăjduiască în Mine şi în lucrarea Mea de mântuire, pe care o cobor prin voi în zilele acestea peste mulţi, fiilor. Acum vă fac cunoscut că mulţi v-au privit cu mare iubire, cu multă nădejde. Mulţi dintre arhierei şi dintre preoţi în taina inimii lor vă iubesc şi vă cred pe voi ai Mei şi de la Mine lucrând peste pământ, căci voi vestiţi tuturor cuvântul Meu cu voi, dar teama lor pentru slava lor cea pământească îi face să stea ascunşi în ei înşişi cu taina Mea de peste voi. O, să nu se teamă de voi preoţii şi arhiereii de peste oameni, ci să vă binecuvinteze şi să vă dorească pe voi binecuvântare a Mea peste pământ, precum şi sunteţi, căci acest neam stă acum înaintea Mea prin voi, cei rugători de la Mine la cuvântul Meu peste el. În mare taină am lucrat cu voi lucrări mari peste acest neam, şi el nu ştie aceasta, căci ochii lui sunt ţinuţi, ca să nu vadă. Eu însă le deschid din zi în zi mai mult ochii multora, şi mai bine voiesc să vadă ei de la Mine prin voi, căci am peste pământ lucrarea duhului mărturiei Mele, împlinirea Scripturilor de cer nou şi de pământ nou şi de Ierusalim nou, lucrate în vremi de prooroci şi de sfinţi, şi care se arată acum la sfârşit.

O, să se uite la voi slujitorii bisericii şi neamul român şi cei ce îl conduc pe el, să se uite la voi şi să ia ei pildă de iubire de Dumnezeu în oameni şi pildă de credinţă şi de purtare sfântă înaintea Mea şi de putere sfântă, căci cei ce isprăvesc cu păcatul sunt cei mai mari de pe pământ şi sunt întâii între cei mulţi. Amin.

O, să nu se teamă de voi mai-marii bisericii, căci voi sunteţi harnici şi cuminţi şi frumoşi şi curaţi, fiindcă Eu, Domnul, vă păstoresc din cer cu proaspăt cuvânt mai mult decât i-am păstorit acum două mii de ani pe ucenici. O, să nu se smintească întru lucrarea Mea cu voi slujitorii bisericii cum că nu este Evanghelie a Mea cuvântul Meu de azi, cu care vă păstoresc pe voi şi pe ei chiar împotriva voinţei lor, ci să citească desluşit în Scripturile care Mă vestesc că voi veni la sfârşit de timp şi că tainic voi lucra şi voi păstori neamurile cu toiag de fier, cu cuvântul Meu de Păstor al păstorilor şi al oilor şi că numele Meu este minunat la sfârşit de timp şi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. O, să nu Mă aştepte omul cu împărăţia Mea pe pământ aşa cum crede el că va veni ea, căci împărăţia Mea când este, ea în om este şi este frumoasă şi luminează acolo unde ea îşi face locaş sfânt, căci scris este în cuvântul Meu cel de acum două mii de ani şi care spune că: «Cel ce crede în Mine, voi veni la el şi Îmi voi face locaş la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta lui», şi acesta este cuvânt adevărat. Amin.

O, să nu se teamă de voi mai-marii bisericii, să nu vă urască, să nu vă duşmănească, să nu vă vorbească de rău, să nu vă hulească pe voi nimeni între ei, ci să creadă că de la Mine aţi răsărit şi din cuvântul Meu cel de sus v-aţi născut şi sunteţi, şi numai bucurii presar prin voi peste pământ şi numai cuvânt de facere dau tuturor, şi nu cuvânt de pedeapsă dau, ci dau putere de credinţă şi dau iubire omului şi dau din ale Mele. Graiul Meu dulce de Păstor înviază din moarte şi scoală din suferinţă pe om, căci sunt Păstorul Cel bun şi blând şi Îmi pun sufletul pentru oi, şi sunt Cel ce le adun sub staul sfânt şi nu le risipesc, ci le întăresc paşii şi le îmbrac întru slava Mea cea de apoi, şi pe care de la întemeierea lumii o am de la Tatăl pentru sfârşit de timp. Eu prin voi iubesc pe cei ce vă iubesc pe voi pentru numele Meu şi le dau har sfânt şi slăvit celor ce vă iubesc binecuvântându-vă pe voi când Eu Mă arăt cu voi din timp în timp ca să stau prin voi faţă în faţă cu cei ce nu ştiu ce este şi cum este împărăţia Mea în om, împărăţia cea fără de sfârşit, precum Eu sunt.

O, să nu se smintească nimeni întru voi între cei ce sunt cu voi şi între cei ce vin să ia pe Domnul de la voi, căci precum se mai găseşte câte un rod bun între cei din biserica din lume, aşa mai este şi între voi câte un rod rău spre încercarea celor ce nu merită decât sminteală, şi apoi despărţire de Mine prin faptele lor neştiute de mulţi. O, ca să se despartă de voi şi de lucrarea Mea cu voi cel ce a venit şi vine să fie cu Mine şi cu voi, acela nu poate s-o facă mai bine decât urându-vă pe voi, cei iubiţi de Mine, şi smintindu-se întru voi, cei ce atât de greu Mă purtaţi dinspre cer spre pământ, fiilor copii purtători de Dumnezeu între oameni în zilele acestea. O, greu apasă acest păcat peste cei ce ajung să vă urască şi să se smintească întru voi aşa cum se sminteau întru Mine cei mulţi din vremea Mea, care nu voiau cu lumina, ci voiau cu faptele lor cele ascunse şi departe cu ele de voia Mea în om. Voi însă sunteţi comoara Mea cea pusă la scumpit şi ies cu voi din când în când în mijlocul oamenilor, şi veţi fi voi mângâiere multora în vremea necazului mare care va să vină peste fiii oamenilor şi mulţi vor căuta spre voi atunci şi vor lua mângâiere de la Mine prin voi în multa lor durere, că multă va fi.

Şi iată ce spun Eu în zi de sărbătoare a crucii: Voi, cei ce credeţi prin cei credincioşi Mie cuvântului Meu de azi, fericiţi veţi fi curând, curând, când slava Mea se va arăta multora prin acest cuvânt! Iar celor ce se smintesc întru Mine şi întru cei credincioşi Mie le spun aşa: O, fericiţi aţi fi fost voi dacă nu v-aţi fi smintit întru Mine, Cel ce locuiesc în cei ce Mă poartă spre om! O, mai bine v-ar fi fost vouă să vă smintiţi de voi înşivă, şi apoi să deschideţi mari ochii şi să vă priviţi bine faţă în faţă cu voi înşivă şi să vă miraţi de purtarea voastră, spre pocăinţa şi spre mântuirea voastră, şi nu să vă smintiţi de cei ce cu greu Mă poartă ca să fiu Eu pe pământ cu oamenii.

O, copii purtători de Dumnezeu, dacă aţi pleca voi din bărcuţa Mea cu fii nu i-ar durea pe cei ce vă apasă pe voi pentru nemulţumirile lor. O, tată, să nu ţineţi minte răul! Astupaţi-vă urechile înspre cei ce vă apasă pe voi şi lucraţi lucrul vostru cu Mine, tată. Aşezaţi pe pământ duhul proorociei şi aşa să lucraţi peste poporul Meu şi aşa să-Mi ridicaţi popor acum, la sfârşit, căci proorocia cea de la Mine nu este cea care vesteşte de bine şi în placul omului iubitor de sine, ci este cea care arată când vine răul peste om şi care arată răul din om spre dezrobirea lui de rău. Voi să nu faceţi cum fac cei ce slujesc în numele Meu peste oameni, o, să nu vă faceţi vouă ucenici, ci faceţi-Mi Mie, fiilor copii. O, nu ţineţi minte răul, tată, şi totul vi se va ierta iertând voi tuturor, căci aşa veţi trece mereu de la moarte la viaţă, iubind între voi duhul frăţiei sfinte, Duhul lui Dumnezeu între mulţi fraţi. Sunteţi osteniţi de dureri, dar aşa, părăsiţi de puteri cum sunteţi, staţi la cârma corăbiei Mele cu fii în ea, tată, şi nu vă descumpăniţi de la cei ce se miră de ce faceţi voi mereu zidiri noi şi noi. O, corabia lui Noe n-a folosit decât o singură dată, chiar dacă s-a lucrat la ea atâţia ani, fiilor! Eu lucrez cu voi pe cele de folos şi văd şi lucrez aşa cum am lucrat corabia lui Noe pentru salvarea omului credincios, pentru lucrarea Mea cu omul pe pământ. O, nu fiţi cârtitori, tată. Lăsaţi să cârtească ei, cârtitorii, iar voi fiţi-Mi fii ascultători şi zidiţi-Mi la slava care vine, fiilor, că mare va fi slava celor credincioşi pe pământ, căci va fi cu ei slava Mea. Amin.

M-am slăvit acum în voi înaintea oamenilor, o, fii ai cuvântului Meu de azi, şi Mă voi slăvi în ei înaintea voastră prin lucrarea Mea cu voi, căci mulţi se vor scula din păcatele lor şi îşi vor înnoi viaţa şi vor lua din râul cuvântului Meu de la voi şi se vor spăla în el şi vor vedea cu ochii lor mântuirea cea de la Mine, şi fericiţi sunt şi vor fi cei ce cred prin cei credincioşi Mie cuvântul Meu de azi, cuvântul Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt, în a cărui nume se închină lui Dumnezeu cei ce cred prin cei credincioşi Lui. Amin. Acest nume, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, este numele în care se botează cei ce cred, şi aşa s-a aşezat pe pământ numele şi semnul sfintei cruci pe trupul celor credincioşi, care îşi închină trupul cu acest nume, cu mâna dreaptă, cu trei degete ale ei, pe frunte, pe piept, pe umărul drept şi pe cel stâng, însemnându-se ei cu moartea şi cu învierea Mea prin cruce. Amin.

Pace vouă, fiilor de la izvor! Am mers cu voi şi M-am slăvit în voi înaintea oamenilor, căci aţi fost frumoşii Mei şi aţi încălzit inimile multora din cei ce v-au privit din mulţime. Pace şi celor ce v-au privit şi v-au iubit pe voi pentru că sunteţi ai Mei, şi le voi da lor mângâiere, despre care ei n-au ştiut până acum, căci mângâierea care vine din cer peste om prin cei ce sunt ai Mei pe pământ cu voia Mea în ei, aceasta este taina pe care voiesc Eu s-o aşez în mulţi de acum prin voi, căci omul este în suferinţă, fiilor, şi îi trebuie multă mângâiere, mângâierea Mea. Amin.

Pace şi preoţilor şi arhiereilor bisericii care v-au privit pe voi cu ochi curaţi, cu inimă dulce şi curată, căci dacă ochiul este curat, omul întreg este aşa şi toată iubirea lui! O, să nu se ruşineze ei cu voi înaintea oamenilor de lângă ei, să nu se ruşineze de mângâierea pe care le-o dau prin voi dându-le lor pacea Mea şi mântuirea Mea prin calea Mea cu voi de la Tatăl la om, ci să se umilească ei cu inima, şi blânzi şi smeriţi cu inima să fie ei, căci Eu aşa sunt. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt, şi am stat cu voi în mijlocul oamenilor, şi numele Meu de peste voi se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, numele lui Iisus Hristos la sfârşit de timp. Amin, amin, amin.

27-09-2009