Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Se deschide cerul şi coboară pe pământ cuvântul lui Dumnezeu. Cele ce nu se văd cu ochi omeneşti coboară între cele ce se văd încă de la facerea lor, căci Dumnezeu a făcut cerul şi pământul, văzutele şi nevăzutele.

Coboară Domnul pe pământ cuvânt, însoţit de oştirile cereşti cele fără de trupuri, că e sărbătoarea îngerilor Lui. Amin. Eu, Domnul, Mă vestesc la porţi în cer sus şi pe pământ jos. Deschid cerul când Mă vestesc cu coborârea Mea, şi Mă vestesc în cer îngerilor când cobor, căci am slujitori îngerii, şi, iarăşi, Mă vestesc pe pământ celor ce-Mi stau porţi aşezate de Mine pentru venirea Mea cuvânt, căci îi am slujitori. Amin. în apropierea Mea am serafimii, cei cu câte şase aripi, iubitorii de Dumnezeu, şi sunt în chipul focului, căci scris este: «îmbrăcămintea slavei Lui este ca focul». O, voi, cei ce v-aţi adunat la izvorul Meu de cuvânt pentru sărbătoarea îngerilor, rugaţi-vă la serafimi să vă aprindă, să vă încălzească şi să vă îndumnezeiască iubirea. Amin. Am apoi înaintea Mea heruvimii, cei cu ochi mulţi, din care se revarsă înţelegerea şi înţelepciunea pentru ochii sufleteşti ca să le dea vederea cunoştinţei de Dumnezeu şi a tainelor celor de sus. O, rugaţi-vă la heruvimi să vă lumineze sufletele cu duhul cunoaşterii cea de sus. Amin. Purtătorii de Dumnezeu, adică scaunele, sunt aşa numiţi pentru că Eu Mă odihnesc pe ele după cum este scris: «Şezut-ai pe scaun, Dumnezeule, Cel ce faci dreptatea». O, voi, cei ce stăpâniţi peste oameni şi împărăţiţi, rugaţi-vă purtătorilor de Dumnezeu, scaunelor, care-L odihnesc pe Domnul, să vă dea vouă duhul dreptei judecăţi. Amin. Domniile, puterile şi stăpâniile, vin la rând în slava Mea cerească, şi acestea domnesc peste îngerii cei mai de jos, care dau oamenilor puterea stăpânirii şi a înţeleptei iconomii peste cele încredinţate lor cete ale oamenilor, şi apoi puterile care ajută oamenii în toate lucrările lor, dându-le mărire de suflet în ispite şi în supuneri, iar stăpâniile au putere peste duhurile diavoleşti, ocrotind ele pe oameni şi ajutându-i pentru împărăţia cerurilor, care se câştigă cu biruinţa asupra patimilor şi a gândurilor vrăjmaşe lor. Stau apoi pe rând începătoriile, arhanghelii şi îngerii. începătoriile rânduiesc îngerii cei mai de jos pentru slujiri poruncite de Dumnezeu peste neamuri şi ţinuturi, ridicându-i pe cei destoinici între oameni pe trepte de cinste şi povăţuindu-i spre cinstirea de Dumnezeu şi spre necăutarea câştigului lor. Arhanghelii sunt cei ce vestesc tainele lui Dumnezeu, proorociile şi voia Domnului, ca să se înmulţească în oameni credinţa şi înţelegerea, iar îngerii, cei ce sunt aproape de oameni, ocrotesc oamenii şi-i păzesc de căderi şi-i ridică atunci când cad, şi iată, aşa este slujirea îngerilor, luând unii de la alţii slujire. Amin.

Eu, Domnul, vin cu oştirile îngereşti şi stau deasupra ta, popor adunat la izvor. Cine are urechi de auzit de la Dumnezeu, să audă cu ele cuvântul Meu şi să-ţi dea ţie de la Mine prin slujire de îngeri, tată, căci Eu am îngeri slujitori lucrărilor Mele, şi aşa slujesc Eu din cer şi până pe pământ între Mine şi om. Prin îngeri lucrez, şi aşa de puţin ştiu oamenii de îngeri, poporul Meu! Îngerii sunt fără de trup şi Mă înconjoară şi-Mi sunt veşmânt, şi de aceea nu Mă poate vedea omul, dar Eu sunt cu trupul şi Mă port din loc în loc cu omul, iar îngerii Mă acoperă. Îţi spun, poporul Meu, despre cele ce nu se văd şi sunt, tată. Fii credincios, dar, căci cei necredincioşi nu ştiu să-L aibă pe Domnul Stăpân al lor, nu ştiu să se ferească de cădere din Dumnezeu. Te-am chemat, tată, la izvor, ca să-ţi împrospătez înţelegerea cea de sus pentru cele de sus, şi apoi credinţa, şi apoi fapta vieţii tale, fiule, căci îngerii slujitori de la Mine până la tine lucrează de la Mine pentru tine, tată, iar tu să nu fii păgân cu inima, ci să-L iubeşti cu ea pe Domnul, fiindcă Domnul este, fiule. Taina inimii feciorelnice aş vrea s-o pricepi, tată, şi să nu iubeşti tu alţi dumnezei afară de Mine, căci omul de rând nu poate pricepe la câţi dumnezei se poate închina omul. Tu însă eşti mult învăţat de Dumnezeu şi-ţi voi cere răspuns pentru toate câte ţi-am dat ca să le ştii, şi-ţi voi pune notă pentru cât ai învăţat, tată. Eu am de lucru cu tine pe pământ lucrare de înviere, fiule, căci pentru învierea morţilor te-am ridicat dintre oameni ca să-Mi fii popor acum, la sfârşit de timp. Fii credincios, tată, când îţi spun că toţi cei din morminte aşteaptă după tine ca să-şi ajungă învierea, căci am slobozit peste tine o taină prin cei care-Mi stau porţi şi am grăit prin ea despre cele ce nu se văd şi am spus că Eu lucrez cu tine cu adâncime în sus şi în jos, tată, în cer şi în pământ, căci pe pământ lucrează omul necredincios, şi sunt cele ce se văd pe pământ. O, roagă-te să-ţi înmulţesc credinţa şi vederea pentru cele ce nu se văd, şi să lucrăm pentru acestea, fiule, că Eu am nevoie de pe pământ de slugi, şi am şi în cer slugi pe îngeri, că mult e de slujit pentru plinirea Scripturilor cele de apoi, poporul Meu. Te îndeamnă îngerii la duhul iubirii şi la duhul credinţei şi apoi la duhul mângâierii cea pentru Mine, tată, ca să pot să te fac vindecător de la Mine peste neamul român, neamul Meu, căci are nevoie de vindecare de păcat şi de necredinţă acest neam, şi iată, iarăşi îl strig pe el spre vindecare, că mare-Mi este rana pentru acest neam, în mijlocul căruia Tatăl M-a trimis să lucrez acum lucrarea venirii Mele iarăşi de la Tatăl la om. O, doarme faţă de Mine neamul român, iar Eu dau să-l învăţ învierea şi să-l strig pe nume, să-l strig din necredinţă şi să-i dau duhul înţelegerii tainelor Mele, căci are peste el alegerea lui Dumnezeu acest neam.

O, neam român, nu te lăsa copleşit de necunoştinţă de Dumnezeu! O, nu aşa, tată! Eu am coborât pentru tine mare iubire cerească şi ţi-am amintit de Mine şi de tine. Ai la Mine un cer de sfinţi de pe vatra ta şi aceia strigă la Mine pentru învierea ta. Iată-Mă în mijlocul tău cuvânt de iubire şi de înviere. Sunt însoţit de oştirile îngereşti. Am deschis iarăşi cerul şi am venit pe vatra ta cuvânt şi te aşez cu Mine la masă ca să mănânci din gura Mea. Te hrănesc cu bucătura, aşa cum părinţii îşi hrănesc copiii. Ia, tată, şi mănâncă şi vino spre duhul înţelegerii şi nu lucra nimic fără Dumnezeu, că nu e bine să te joci de-a viaţa, tată. Este scris în Scripturi: «Cel ce nu iubeşte pe Dumnezeu, să fie anatema». îngerii care au căzut după ce omul zidit de Mine s-a trufit şi a căzut din cer, te îndeamnă pe tine să slujeşti la alţi dumnezei. Lucifer, care s-a făcut satană din pricina slujirii trufiei omului, te trage la slujirea cu el, că el îţi vede alegerea şi nu-i place locul tău cel de lângă Mine, şi voieşte să-ţi ia viaţa ta cea din Mine, tată. O, hai să facem slujire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi hai să putem şi pentru cei ce au căzut prin trufie, oameni şi îngeri, şi hai, tată, să lucrăm pentru aşezarea împărăţiei cerurilor pe pământ, căci cele ce se văd nu vor mai fi când va veni peste toţi oamenii de pe pământ întrebarea pentru viaţa lor şi pentru faptele ei. Fii neam înţelept şi nu te îndoi de adevărul venirii Mele la tine cuvânt de înviere. O, nu te îndoi că nu sunt mulţi cei ce sunt poporul Meu de azi şi cu care-Mi sprijin venirea Mea de azi. Nici pe vremea lui Noe nu erau mulţi plăcuţi lui Dumnezeu. Nici pe vremea lui Israel, nici pe vremea Mea nu se deosebeau mulţi, dar acei puţini câţi erau, erau ei împărăţia lui Dumnezeu pe pământ şi împlineau ei Scripturile Mele cu omul pentru vremea aceea. Lui Israel i-am promis o mulţime de bunătăţi, o mulţime de împliniri, dar dacă el n-a intrat în ele şi în odihna Mea şi a lor, nu s-a împlinit peste el cele făgăduite de Mine pentru el, şi pentru Mine cu el. O, am hărăzit atâtea proorocii, atâtea bunuri peste neamul lui Israel între neamuri, dar pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nebune nu zadarnic am pus-o Eu în Scripturi, că iată, trupul cel fecioresc nu veghează, ci sufletul veghează când veghează, şi inima veghează, prin iubire şi prin credinţa cea din ea.

O, neam român, pământul tău este pecetluit de Tatăl pentru întoarcerea Mea după două mii de ani. îngerii slujitori din partea Mea peste oameni lasă peste tine duhul înţelegerii tainelor lui Dumnezeu în mijlocul tău. Eşti în vreme de cumpănă pentru viaţa ta cea de sus şi cea de jos. îţi hărăzesc să te înţelepţeşti din cer şi să nu poţi tu să faci voia ta cea care se ridică împotriva ta, ci să faci voia Mea pe pământ, ca să fie Dumnezeu tatăl tău, iar tu să fii neamul Lui între oameni. Oştirile îngereşti sunt gata să slujească ţie ca să faci tu voia Mea pentru tine şi nu voia ta, căci tu eşti neamul Meu ales. Nimic nu vin să-ţi cer decât credinţă că Domnul este Cel ce vine la tine ca să te călăuzească pentru viaţa ta şi să-I slujeşti Lui pentru învierea morţilor. Pe pământ e omul împărat, şi nu e bine să fie aşa, ci e bine să-L aibă omul pe Dumnezeu de Stăpân al său. Amin. O, să nu te îngâmfi în duhul tău şi să spui că Dumnezeu e pentru tine, căci şi Israel spunea aşa după ce Eu l-am făcut pe el popor al lui Dumnezeu, şi apoi a căzut Israel de la faţa Mea, căci s-a ridicat împotriva Mea când am venit să Mă arăt lui, să Mă vestesc lui şi să-l vestesc pe el cu Mine pe pământ. Oştirile îngereşti îţi mângâie fruntea şi te dăruiesc cu vestiri mari. Auzi tu ce frumos te mângâie oştirile cereşti fiindcă eşti a Mea: „Ridică-te de pe pământ spre cer, neam român, că ai la rădăcina ta mărturisitori ai lui Hristos, care cer răsplata credinţei lor şi a jertfei lor. Locul tău este înaintea Domnului, căci înaintea Lui stau sfinţii tăi şi te cer cu ei înaintea Lui să fii. Dreptatea şi pacea să le ai de cărare. Mila şi iubirea să le ai de putere, iar credinţa să te înveţe să semeni peste pământ sămânţă nouă, vestea împărăţiei cerurilor, aşa cum Ioan Botezătorul şi apoi Domnul Iisus Hristos vestea. Lucrează-ţi lumină, şi nu întuneric, căci întunericul e pe sfârşite şi va fi plată celor ce l-au lucrat, iar lumina este Domnul, Care vine la tine şi Se slăveşte cu lumina Lui în mijlocul tău”. Amin.

Eu, neam român, Eu, Domnul, te închin pe tine cu numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi te călăuzesc spre voia Mea şi spre biruinţa ta. Ridică glas de rugăciune, tată, şi spune aşa: facă-se, Doamne, voia Ta peste soarta cea de la Tine a neamului român şi vino! Şi vino să ne mântuieşti pe noi. Amin, amin, amin.

O, voi, cei din morminte, care aţi aflat chemarea Mea la izvor, aţi venit, tată, de la locul aşteptării voastre ca să auziţi glasul Meu în grădină! îngerii Mei vă sunt slujitori, iar voi sunteţi cei plini de dor şi de preţuire pentru noul Meu popor, la care Eu vin azi şi lângă care Eu vă strig şi vă adun şi pe voi pentru mângâiere, tată. O, sculaţi-vă! Din zi în zi mai mult ridicaţi-vă şi veniţi afară! Aşa este scris să se împlinească. Amin.

– O, Bunule şi mare Salvator, miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre de la faţa Ta, şi de păcatele noastre ne spală! Fă bine, Doamne, bisericii Tale şi fă să se zidească zidurile Ierusalimului nou, pe care atât l-au aşteptat cei din morminte! întăreşte lucrarea cuvântului Tău şi binecuvintează acest sătuţ, în care ne chemi şi ne aduni şi pe noi la glasul arhanghelului Tău cel slujitor de vestire a învierii morţilor, şi binecuvintează cu toate binecuvântările Tale pe cei ce au urechi de auzit de la Tine, şi prin Tine de la cei din cer şi de la cei din pământ! Calea Ta din cer şi până la locul aşteptării noastre este tot ce este pe pământ iubit şi preţuit de om, iar noi am aşteptat mii de ani ca să-i descoperim pe fiii Tăi cei de azi şi cu care Ţi-ai întocmit venirea pentru cei vii şi pentru cei morţi cu trupul şi cu duhul. Avem nevoie de lumină. Tu eşti lumina, dar Tu eşti cuvânt, şi cuvântul Tău este lumina. O, dulce este cuvântul Tău pentru cei ce atâta îl aşteaptă, iar noi, cei din morminte, aşteptăm după cuvântul Tău, o, Bunule Salvator! Amin, amin, amin.

– O, este scris că din sânurile pământului umbrele vor învia. Eu, Domnul, vă mângâi pe voi cu cuvântul mângâierii în locul aşteptării voastre. Fi-va în zilele ce vin să nu mai fie moarte şi morţi, ci să fie viaţă şi vii şi înviaţi, după cum este scris. Amin. Eu mângâiere vă dau în răbdare până ce veţi prinde duh, până ce ţărâna vă va da înapoi la glasul arhanghelului Meu. Pace vouă! înviere vouă! Şi veţi asculta vestirea Mea şi vă veţi ridica. Amin, amin, amin.

O, popor venit de peste tot la izvor, te cuprind cu oştirile îngereşti. Te rog să nu uiţi de Dumnezeu, tată, că dacă uiţi, uitarea îţi aduce moarte, fiule. O, vino şi îngroaşă-ţi numele în carte. întreabă-Mă cum să faci aceasta. O, nu te despărţi de izvorul cuvântului Meu, care vine să învieze morţii! Primeneşte-te, tată, că tu trebuieşti primenit, tu trebuieşti sfinţit, iară şi iară sfinţit, poporul Meu. întreabă-Mă cum să faci aceasta. O, iubeşte pe Dumnezeu, o, întoarce-te la dragostea dintâi şi vezi ziua aceea cum ţi-a fost şi cum i-ai fost. O, nu călca peste cuvântul rostit de Dumnezeu peste tine, ci împlineşte-l fără răgaz, ca nu cumva îngerii căzuţi din slavă pentru slujirea lor trufiei omului să te scrie fiu al neascultării. întoarce-te la dragostea dintâi, căci lumina Mea caută loc cu lumină din cer peste el. îţi iert tot ce ai greşit. întoarce-te la viaţă! La ascultare cu iubire întoarce-te! O, nu mai aluneca, o, nu mai fi zăbavnic, căci s-a scurs vremea, şi ei îi trebuie răscumpărare! Pe pământ e lumea, dar în mijlocul tău e Domnul, popor hrănit de la sânul Meu. Amin.

Binecuvântată să fie sărbătoarea îngerilor! Să petreci cu duh de sărbătoare, poporul Meu, şi fă-i pe îngeri să petreacă cu tine, tată. Atrage îngerii spre tine şi spre slujirea ta cea pentru Mine, căci slujirea omului cea pentru Dumnezeu atrage cetele de îngeri spre om, tată. Amin.

Cei adormiţi rămân acum în grădinile Mele, poporul Meu, până în ziua când se va face strigarea cea de obşte, căci Eu, Domnul, i-am chemat pe ei din timp. Iar tu, poporul Meu cel jertfitor pentru cuvântul Meu rostit, care cheamă la izvor pe cei însetaţi, să nu uiţi că Eu, Domnul, am dor mare de om. Amin.

I-am cuprins în duhul şi în cuvântul Meu pe cei ce s-au adunat la sărbătoarea îngerilor. Le dau putere să se facă şi să fie fii ai lui Dumnezeu, căci fii sunt cei ce ascultă. Pace ţie, poporul Meu! Te-aş învăţa mereu viaţa, tată. Viaţa este de sus, nu este de pe pământ. O, nu lua, tată, viaţă de pe pământ! Ia din gura şi din mâna Mea, iar ca să poţi aşa, vezi Scriptura care spune: «Ieşiţi din lume, poporul Meu!». O, cei ce nu ies din lumea aceasta nu pot scăpa de vinul aprinderii ei, iar lumea va fi pedepsită după faptele ei, după faţa ei. Amin.

Să fie pace între Mine şi tine, poporul Meu! Să fie pace între tine şi Mine, tată! Pace ţie! O, stai la sânul Meu, ca să fii copilul Meu, ca să fii fiul Meu, şi din mâna Mea nimeni să nu te poată lua, poporul Meu! Amin, amin, amin.

21-11-2008