Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti‚ a orbului

Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt Calea, Adevărul şi Viaţa pentru fiecare om care iubeşte viaţa şi nu moartea, şi sunt duhul înţelepciunii pentru cei binecredincioşi cuvântului Meu cel de ieri şi cel de azi, căci fără înţelepciunea Mea în el, omul este gol şi este ţărână şi nu este duh ca şi Mine şi nu ştie să-şi închine Mie în duh şi adevăr vremea lui cea de pe pământ ca să aibă apoi omul casă în cer, nefăcută de mână, ci făcută de Dumnezeu.

Eu sunt Hristosul Tatălui şi vin cuvânt la poporul cuvântului Meu cel din români răsărit, cel din credinţa în Mine născut, şi îl învăţ pe el înhristosirea şi dau această înţelepciune a Mea la tot omul care Mă găseşte în mijlocul poporului Meu şi Mă ia de călăuză a sa, de împlinire a sa întru Dumnezeu. Amin.

Eu sunt Păstorul Cel cu crucea, Eu sunt Cel bun, iar Păstorul Cel bun, Cel adevărat, nu sare pe aiurea cu hrana Sa la popor, ci intră pe porţi şi dăruieşte, iar ceea ce este în dar, este cu milă dat şi este hrană vie, fiindcă Păstorul Cel cu crucea este Păstorul Cel adevărat şi dă viaţa Sa oilor. Amin.

Intru pe porţi la tine, neam român. Dis-de-dimineaţă Mă zoresc cu glasul Meu peste pământul tău, ca să te dăruiesc în ziua aceasta cu darul Duhului Sfânt, Care să te călăuzească de la Mine, tată, căci tu eşti azi întrebat de soarta ta de azi şi de mâine şi nu ştii, tată, ce să faci, căci duhul întunericului a cuprins în el mintea şi lucrarea celor ce dau să te robească pe mai departe sub minciuna lor, sub setea lor de stăpânire, dar ei nu pot fi cu nici un chip stăpâni, ci sunt robi minciunii şi trufiei, şi tu eşti sub cruce grea, o, patria Mea de azi. Cobor acum la tine cu oştiri îngereşti şi te dăruiesc cu înţelepciunea luminii cea de sus, iar îngerii Mei să te călăuzească în taină, tată, în ziua aceasta, căci tu n-ai de unde să iei înţelepciunea care îţi trebuie acum pentru soarta ta şi pentru soarta Mea cu tine, căci şi păstorii care s-au aşezat peste tine pentru sufletul tău nu sunt păstori, ci sunt furi şi vânzători de oi, tată, şi aceştia se vor prăbuşi curând, curând cu tot cu ceata lor, bolnavă ca şi ei, căci fiecare ceată îşi atrage eişi ceea ce merită, şi altfel nu este lucrarea dreptăţii, ci numai aşa.

O, nu te uita numai în lume, patria Mea de azi, neam român, ţara Mea în care am venit de la Tatăl a doua oară pe pământ ca să fac iarăşi cerul şi pământul şi să împlinesc acum această Scriptură. O, nu te uita numai în lume, ci uită-te, tată, şi în cuvântul Meu de peste tine, prin care te vestesc şi te îndemn şi te întăresc întru duhul vieţii şi al biruinţei cea de sus. Deschide ochii spre Mine, că M-am făcut Păstorul tău Cel bun şi Mi-am pus în mijlocul tău masa nunţii Mele, masa cuvântului Meu, care cheamă la masa Mea pe cei ce vor salvarea, tată. O, e numai moarte pe pământ şi în om, iar Eu sunt Cel ce am biruit moartea pentru fiecare om, numai să pot să-l fac pe om să înţeleagă aceasta, şi de aceea vin pe pământ cuvânt şi Eu însumi Mă dăruiesc omului spre cunoaşterea tainei vieţii, căci până ce omul nu învaţă nu pricepe, nu ştie ce să facă.

Te dăruiesc cu ştiinţa lui Dumnezeu, patria Mea de azi. Nici un popor nu a avut alegerea ta, căci nu Eu, ci Tatăl te-a ales a Mea la naşterea Mea şi a ta, şi te-a sortit atunci să fii pământul întoarcerii Mele iarăşi de la Tatăl la om, fiindcă pământul tău poartă pe el taina facerii cerului şi a pământului şi a omului, şi vor auzi şi vor înţelege popoarele taina ta, o, patria Mea cea cu comoară în ea. O, scoală-te dis-de-dimineaţă şi spală-ţi şi şterge-ţi ochii şi vezi apoi, căci Eu pun acum pe ochii tăi alifie vindecătoare de ochi, iar harul Meu cel nebănuit de om să te călăuzească azi pentru soarta ta cea de la Mine şi nu cea de la om, căci se zbate omul care stă peste tine ca să te robească iarăşi lui, se zbate să te ţină pe mai departe în întuneric, tată. O, scoală-te şi vezi! îngerii Mei să-ţi poarte paşii şi mintea şi mâna spre voia cerului, cea pentru Mine şi nu spre voia omului sau spre voia ta, căci e greu să vadă omul pe cele ce sunt bune pentru el. Eu şi numai Eu sunt Cel ce văd pe cele ce au fost, pe cele ce sunt şi pe cele ce vor fi, şi din vederea Mea cea pentru tine poţi tu să ştii binele tău.

Mi-e tare milă de tine, patrie aleasă de Tatăl pentru venirea Mea iarăşi pe pământ, precum este scris să se împlinească, iar pentru venirea Mea îmi trebuia casă, tată. Mi-e milă de tine, neam român. Voiesc să te înhristosesc, tată, ca să fii neamul cel fericit cu fericirea cea de la Mine, nu cea de la om, căci omul este trecător, şi omul nu este Dumnezeu, iar pentru această înţelepciune ţie îţi trebuie pe Dumnezeu, ca să te păstorească, tată. Primeşte de la Mine vindecare, căci Eu îţi dau, aşa cum am dat orbului Bartimeu, care era din naştere orb. Tu nu eşti aşa din naştere, ci eşti aşa pentru că omul dă să-ţi acopere ochii ca să nu le vezi pe cele de la Mine, ci să le vezi pe cele de la el şi de la mintea lui cea plină de trufie ca şi Lucifer, care s-a vrut mai mare ca Dumnezeu peste toate şi care din această pricină s-a întunecat, şi se numeşte îngerul întunericului lumii, de atunci şi până azi peste om. Eu însă am vremea Mea cea scrisă în Scripturi şi vin cu ea pe pământ ca să fiu lumina lumii şi ca să umble omul în lumină, şi iată, apleacă-te, neam român, că Eu slobozesc în ziua aceasta peste duhul tău duhul îngerilor Mei călăuzitor ţie. Apleacă-te, tată, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi dau ca să iei şi ca să ai. Amin.

Să se destrame duhul întunericului! Amin. Cuvântul lui Dumnezeu rosteşte aceasta peste duhul întunericului din om şi din afara omului şi de peste neamul român. Amin. Să vină peste neamul român Duhul Sfânt, Care să călăuzească în ziua aceasta pe români ca să desluşească ei lumina din întuneric, căci fără Mine omul este mic şi slab şi pământesc! O, nu va mai stăpâni omul pe pământ, ci va stăpâni Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul; Domnul şi cu slujitorii Lui cei credincioşi Lui, căci dacă i-am dat omului zidit de Mine să stăpânească pe pământ, a făcut numai şi numai stricăciune omul, căci s-a îngâmfat peste Dumnezeu şi a căzut în duhul trufiei şi s-a făcut Lucifer, după numele îngerului care i-a slujit omului în ziua când omul s-a trufit împotriva lui Dumnezeu.

O, neam român, intră, tată, sub călăuzirea Mea în ziua aceasta, căci Eu, Domnul, îţi binecuvintez mintea şi voirea ca să faci voia Mea cea pentru viaţa ta, şi să nu faci voia ta, care nu ştie pentru viaţa ta. Pace ţie! Ai grijă, că pacea din cer este scumpă, nu este ca pacea pe care ţi-o dă duhul lumii din om. O, Eu voiesc să te scap pe tine de duhul cel lumesc de pe pământ şi să te îmbrac în Duhul Meu şi să te fac înţeleaptă din cer în mijlocul neamurilor de pe pământ, şi apoi să se vadă până la marginile toate strălucirea ta, cea pusă de Mine peste tine, căci vrei nu vrei, crezi nu crezi, tu ai numele de ţara strălucirii, şi aceasta nu este minciună, ci este adevărul cel din Scripturi ieşit, iar Eu sunt Cel ce împlinesc peste tine această Scriptură, fiindcă pământul tău poartă de la Dumnezeu în el taina facerii, taina Scripturilor cele pentru sfârşit de timp şi pentru început de veşnicie, o, patria Mea cea de azi. Amin, amin, amin.

Mă întorc în tine, poporul Meu cel din români. Te îndemn, tată, să ridici la Mine în ziua aceasta rugă pentru duhul cel călăuzitor de la Mine azi peste neamul român, care este întrebat azi de soarta lui de către cei ce s-au aşezat peste soarta lui. Eu însă întăresc la cârma neamului român pe cel drept pentru el şi pe cei ce slujesc dreptăţii cea pentru el, şi dau să schimb faţa acestui neam şi dau să-i deschid ochii ca să vadă soarta lui cea de la Mine între toate neamurile de pe pământ, şi îl voi călăuzi pe el tot mai cu dor, tot mai cu foc, şi voi împlini cuvântul Meu cel rostit pentru acest neam. Amin.

Roagă-te, poporul Meu, roagă-te, tată, cu duhul luminii Mele şi nu te ruga fără el, căci Eu voiesc să împlinesc peste neamul român lucrarea luminii, munte de Tabor, pe care să stau şi să călăuzesc peste pământ în lung şi în lat şi să împlinesc Scriptura venirii neamurilor spre muntele cel sfânt, spre ţara Mea de întoarcere de la Tatăl la om. O, poporul Meu, să te am pe tine, tată, unealtă de lucru, că Eu de aceea te-am îngrijit şi te-am aşezat să stai în cuvântul Meu şi nu în voile tale cum stă omul pe pământ. Am venit la tine cuvânt ca să te înhristosesc, tată, şi să fii adevărat între neamurile de pe pământ, că voiesc să-ţi dau rang de voievod între neamuri, şi nu se suie la mintea ta ceea ce Eu voiesc să fac cu tine pe pământ, pentru cer şi pentru pământ, poporul Meu. O, nu te îngâmfa la acest cuvânt al Meu, ci fă-te mititel, mititel înaintea Mea, căci numai cei mici, care ştiu să stea aşa în mâna Mea şi unii în faţa altora, numai pe aceia îi voi putea Eu înhristosi pentru slava Mea, care vine pe pământ. Amin.

O, fii ai cuvântului Meu, fiţi, tată, înţelepţi din cuvântul Meu de peste voi şi nu-l uitaţi pe el, că Eu v-am spus prin el toate tainele Mele, iar dacă nu staţi cu cartea deschisă ca să citiţi cuvântul Meu din ea, vă faceţi uituci, tată, şi se face târziu, iar vremea Mea cea cu slavă ar fi să aştepte la acest hotar, şi n-ar răspunde pentru aceasta cei ce vă îndeamnă zi de zi spre împlinirea lucrărilor Mele cele tainice, ci aţi răspunde voi, fiecare din voi, după cum i-a fost fiecăruia lucrarea, pe care a făcut-o şi pe care n-a făcut-o după ce Eu am dat de lucru poporului Meu. O, lăsaţi-Mi Mie grija de voi, iar voi îmbrăţişaţi spre lucrare a voastră grija de Mine şi de planul Meu cel sfânt, care trebuie să se împlinească pe pământ, şi grija de înhristosirea voastră, tată.

Voi veni la voi şi iar vă voi învăţa, fiilor, căci trebuie acum să pregătim iarăşi masă de strângere pentru poporul care bea de la izvor. Vin, tată, să rostesc cuvânt pentru vreme dulce şi liniştită, cu senin şi cu răcoare blândă, şi vin să vă învăţ mereu viaţa Mea cea din voi şi dintre voi, şi vreau să staţi micuţi sub învăţătura Mea, şi s-o luaţi pe ea peste voi cu multă mărire de împlinire, dar învăţaţi-vă bine să vă bizuiţi pe Mine şi să împliniţi cuvântul Scripturii care spune că cetatea cu mulţi stăpânitori şi conducători în ea, este ameninţată de clătinare, tată. Luaţi pildă din Scripturi, căci sunt pline de pilde de viaţă Scripturile, şi luaţi lumină din ele şi fiţi poporul Meu cel împlinitor de viaţă sfântă şi cuminte, de ascultare şi de împlinire, şi toate acestea prin dragostea Mea, care mereu, mereu lucrează la înhristosirea voastră, fiilor. O, nu uitaţi, nu uitaţi că toţi cei ce vor rămâne poporul Meu pe pământ, aceia vor fi cei asemenea Mie, şi nu altfel vor fi cei ce vor fi poporul Meu în vremea ce vine. Pace vouă, fiilor! Amin.

Voi, copii din porţi, luaţi din Mine voinţă şi dor şi putere pentru statul Meu în mijlocul poporului Meu, că Eu pe voi Mă sprijin ca să stau cu poporul, tată, şi altfel nu pot fi cu poporul, căci aici nu e ca în lume, ci e ca la Dumnezeu orânduiala Mea cea pentru poporul Meu. Luaţi din Mine putere, căci iar voi sta învăţător peste poporul Meu şi îl voi învăţa pe el iarăşi multe, căci frumosul cel de la Mine, care dau să-l aşez pe pământ acum, cere multă credinţă şi multă iubire şi multă lucrare de împlinire pentru el, şi trebuie să Mă asculte poporul, tată, iar voi trebuie să Mă ajutaţi să pot grăi şi să-i cer poporului Meu, iar el să-Mi dea, precum şi Eu îi dau lui, îngrijind de el. Pace vouă! întăriţi-vă ca să Mă sprijiniţi şi să pot da poporului cuvântul vieţii, fiilor, cuvântul care ţine în viaţă pe poporul Meu. Amin, amin, amin.

01-06-2008