Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului

O, popor al cuvântului Meu cel rostit în vremea aceasta! Eu, Domnul Dumnezeul tău, te vestesc să te ridici acum mai cu putere la veghe şi la rugăciune pentru neamul român, căci Eu suspin mult, şi cu tot cerul suspin pentru acest neam. Am rostit cuvânt de sculare peste neamul român şi l-am îmbiat pe el la duh de înviere şi de mare trezie apoi, căci duhul cel potrivnic se zbate din mijlocul lui cu disperare să nu scape din robia lui neamul român, şi lucrează neobosit şi neastâmpărat pentru ca să biruiască el şi să ţină cu fruntea la pământ acest neam. Eu însă Mă întăresc în mijlocul tău şi te vestesc că Eu sunt bun şi mare peste toţi dumnezeii, şi toate câte Eu voiesc, fac în cer şi pe pământ, numai să am de la cine să aud strigându-Mă de pe pământ ca să vin şi să lucrez de sus şi de jos şi să fac biruinţă de partea dreptăţii, căci sunt Cel ce pot să fac aceasta. Şi te rog, poporul Meu, să stai cu Mine de veghe către Tatăl, cu rugăciune pentru neamul român şi pentru scularea lui la veghe şi la biruinţă pentru el, că el e în mare durere, atât de mare cât el nu ştie, dar Eu, Domnul, văd primejdia şi îl vestesc pe el pentru sculare, căci l-am învăţat scularea şi l-am învăţat credinţa în iubirea Mea cea pentru el, şi l-am învăţat înţelepciunea cea din cer pentru el. Amin.

Stai înaintea Mea acum, poporul Meu, stai, tată, cu rugăciune şi cu postire şi cu lacrimi, şi cu mare stăruinţă a duhului şi a trupului tău cere-Mi să ajut Eu duhul şi scularea poporului român, şi apoi biruinţa lui în numele Meu asupra celor potrivnici din mijlocul lui, care se zbat să-l abată pe el pe căile nedreptăţii şi ale părăsirii de Dumnezeu şi ale rătăcirii, poporul Meu. O, scoală-te cu putere de credinţă şi stai înaintea Mea cu mânuţe ridicate de rugăciune şi cu guriţe strigătoare pentru salvarea neamului român de sub duhul întunericului din mijlocul lui şi pentru luminarea lui cu lumina Duhului Sfânt, căci Eu şi cu cerul Meu de sfinţi şi de îngeri lucrăm să aşezăm putere de Duh Sfânt peste el, sculare şi trezire apoi, duhul învierii şi iubire de Dumnezeu peste el, că am de la Tatăl Savaot vreme de slavă pentru neamul român, în mijlocul căruia Eu, Domnul, am acum masa Mea de cuvânt, cina cuvântului Meu cel de la sfârşit de timp, precum este scris în Scripturi despre venirea Mea şi despre glasul Meu, care se aude grăind cu omul aşa cum se auzea el în rai când grăiam Eu cu omul cel zidit de mâna Mea ca să fac din el casă a Mea, loc de odihnă a Mea în om. Am vestit acum două mii de ani că va să vină vremea ca toţi cei din morminte să audă glasul Fiului lui Dumnezeu, glasul lui Iisus Hristos, Cel înviat dintre morţi, glasul Meu, glasul care grăieşte azi cu tine, poporul Meu cel din români luat. O, Eu am fost adevărat în cuvântul Meu cel rostit atunci, şi te-am făcut şi pe tine adevărat, căci tot cel ce împlineşte cuvântul Meu, acela este adevărat ca şi Mine, căci Eu împlinesc tot cuvântul Tatălui, şi Mă numesc adevărat Fiu al Tatălui Savaot. Amin.

O, neam român, o, neam robit de cei cu faţă mincinoasă în mijlocul tău şi care nu-ţi sunt ţie ajutor, de vreme ce ei n-au de tată pe Dumnezeu! O, Eu te-am învăţat scularea, tată. Eu, Domnul Dumnezeul tău, strig peste tine cuvânt de trezire, strig la tine încă din ziua de praznic al învierii Mele dintre morţi, când ţi-am spus ţie salutul învierii Mele: Hristos a înviat, şi când te-am povăţuit să înviezi şi tu, ca şi Mine, şi să te scoli dintre morţi, ca şi Mine, şi să fii viu, popor român, şi apoi să cunoşti bine lucrarea învierii tale şi lucrarea Mea peste tine, căci Eu stau cu tot cerul de veghe pentru tine acum, iar Maica Mea te veghează cu mare iubire, şi cu mare durere şi te spală cu lacrimile ei durute şi suflă peste tine duhul înţelepciunii cereşti şi te apără şi te ajută să vezi. Amin.

O, am venit la tine să te învăţ să vezi şi să ştii şi să fii şi să poţi pentru tine şi pentru Mine, scumpă ţara Mea de la sfârşit de timp. Numele tău şi al pământului tău este purtat de îngeri în văzduhul tău. Te cântă îngerii, ţara Mea. O, deschide ochii ca să vezi, deschide sufletul tău ca să înţelegi şi să crezi, şi aşa să vezi. Ia cuvântul Meu şi te primeneşte cu el, şi te înveşmântează cu el, căci el este scut pentru cei care-l iau din gura Mea, şi se face slavă a celor ce cred în el, căci cuvântul lui Dumnezeu este el.

Stau deasupra ta, ţara Mea de la sfârşit de timp, şi îi scol la veghe şi la rugăciune înaintea Mea pentru tine pe cei ce s-au lăsat casă a venirii Mele cuvânt peste pământ acum. Le spun lor să ridice mânuţe şi guriţe veghetoare pentru biruinţa cea pentru tine, dar scoală-te şi tu, de peste tot scoală-te, o, scoală-te şi fă voia cea bună a salvării tale din robie, ţara Mea cea de azi! O, nu sta în nepăsare! Scoală-te! Eu, Domnul Dumnezeul tău, îţi strig scularea şi lucrarea ei. Scoală-te şi rosteşte-ţi soarta, căci soarta ta cea de la Mine atârnă de tine şi de ascultarea ta de Dumnezeu acum, şi apoi îmbracă-te în slava ta cea de la Mine ţie, căci stau cuvânt de slavă deasupra ta şi te înveşmântez cu daruri cereşti ca să fii întâia, o, ţară îndurerată acum, dar iată, Eu îţi lucrez salvarea, şi scoală-te şi tu să lucrezi, şi ca Mine să lucrezi, căci cel ce împlineşte tot cuvântul Meu, acela este adevărat ca şi Mine, după cum Eu împlinesc tot cuvântul Tatălui şi Mă numesc adevărat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Fiu al Tatălui Savaot, Fiu ascultător. Amin.

Am venit spre tine cuvânt ceresc, ca să te ajut să vezi, o, scumpă ţara Mea! Am venit să-i fac să vadă pe cei ce nu pot să vadă, şi am venit să-i fac să nu mai vadă pe cei ce-şi zic: Vedem! O, Eu lumină am venit pe pământ şi atunci, şi acum. Iată, împart Duh Sfânt şi lumină. Luaţi din Duhul Meu, luaţi lumină, fii români. Aplecaţi-vă şi luaţi şi faceţi-vă fii ai lui Dumnezeu prin puterea credinţei sfinte, căci credinţa sfântă nu este a tuturor, ci este numai a celor ce iau din ea cu Dumnezeu, şi nu fără Dumnezeu. Amin.

Acum îţi rostesc scularea, popor român. O, scoală-te tu, popor robit de duhul minciunii celor ce dau să te arunce pe tine cu fruntea în ţărână ca să aibă ei, şi nu tu, slava cea de la Mine sortită să stea pe fruntea ta înaintea neamurilor de pe pământ, acum, la sfârşit de timp, acum când Eu, Domnul, Mă întorc iarăşi la om! O, ridică-te din îngenunchere şi spală-ţi ochii şi vezi, ţara Mea, şi vezi mâna Mea, care te ridică acum! învaţă tu taina îngenuncherii şi a ridicării din îngenunchere. Aşează-te în genunchi înaintea Mea, şi apoi scoală-te din îngenuncherea în care te ţin cei ce-şi vor slava lor în mijlocul tău, şi nu salvarea ta. Ţie îţi zic: scoală-te şi vezi! Scoală-te şi grăieşte pentru tine, şi apoi pentru Mine, neam român, neamul Meu de la sfârşit de timp! O, curăţeşte-te prin credinţă sfântă şi prin iubire din cer în mijlocul tău şi vino să-ţi văd faţa, şi vino! O, vino la Mine, că Eu vin la tine şi, iată cum vin ca să te ajut să fii a Mea, şi să te arăt că eşti a Mea şi că eşti, o, ţara Mea cea de azi. Amin, amin, amin.

Iarăşi te îndemn Eu pe tine aparte, poporul Meu din români luat ca să fii de mijlocire pentru el, după cum Eu te-am aşezat să fii. Te îndemn la rugăciune cu mare putere în ea acum, căci lupta e grea pentru salvarea de sub robie a neamului român, şi Eu ţi-am spus că e grea, şi iată, e tot mai grea, iar ţie să-ţi fie tot mai vie, tot mai cu putere rugăciunea spre Mine pentru neamul român şi pentru cei ce îl iubesc pe el la cârma lui. Eu, Domnul, sunt tot într-un suspin pentru neamul român, şi aşa cer Tatălui Savaot izbăvire pentru el şi înviere şi duh de veşnicie cerească peste fiii români. Ridică-te acum cu mare iubire, poporul Meu, şi adu-Mi aminte, din zori şi până-n seară şi din seară până-n zori, de tot ce Eu am făgăduit să fie peste acest neam şi peste tine, cel ce stai din partea Mea de mijlocire ca un străjer înaintea Mea pentru el şi pentru slava Mea din el. îţi dau puteri noi acum şi îngeri fel de fel, după darurile lor, şi te ajut să stai de veghe ziua şi noaptea pentru biruinţă cerească peste neamul român. Iar în ziua când va fi să se vadă soarta acestui neam acum, tu să stai înaintea Mea, şi mai fierbinte să stai, şi să fii cuminte, şi să fii credincios şi rugător aparte în toată ziua, şi să ceri veghe şi biruinţă peste tot în neamul român, şi îngeri veghetori şi luptători peste tot, căci lupta este grea, poporul Meu.

Binecuvântate să-ţi fie duhul şi puterea rugăciunii, iubirea şi veghea, unirea şi strigarea la Mine pentru neamul român, Ierusalime de azi. O, Eu te-am învăţat cum să te rogi, şi te voi mai învăţa, iar tu să fii unealta Mea şi să-Mi fii ucenic mângâiere, că Mi-e durerea mare pentru neamul român, şi cu tot cerul Mă doare, şi te am pe tine în durerea Mea, şi te am alin, şi mare este la Mine cel ce mângâie pe Dumnezeu în durerea Sa cea de la om, poporul Meu. Amin, amin, amin.

13-05-2007