Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului

Mă pregătesc să intru cuvânt în carte. Mă gătesc peste voi cu praznic de înălţare, căci Eu, Domnul, în această zi, acum două mii de ani, deschizându-le mintea ucenicilor Mei să priceapă Scripturile cele despre Mine scrise în prooroci şi în psalmi şi spunându-le că voi trimite peste ei făgăduinţa Tatălui Meu, pe Duhul Sfânt, Mi-am ridicat mâinile şi pe când îi binecuvântam, M-am despărţit de ei înălţându-Mă la Tatăl. Amin.

Toată împlinirea Scripturilor cele despre Mine am lucrat-o ca să poată creşte apoi prin ucenicii Mei în numele Meu pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. V-am făcut ca şi pe ei martorii Mei, că mult am mai vorbit Eu, Domnul, cu voi în vremea voastră cu Mine, şi suntem ajunşi la lucrul cel proorocit să fie, la vestirea împărăţiei cerurilor pe pământ cu voi, ca să audă toate neamurile despre ea, începând de la voi, copii ai Ierusalimului român, şi să vină spre pocăinţă toţi cei la care ajunge vestea împărăţiei Mele cu voi spre iertarea păcatelor, fiilor.

O, cum să fac să înţeleagă omul ce înseamnă iertarea păcatelor? Cum să fac, poporul Meu? Nu ştie omul că în zadar se pocăieşte de păcate dacă nu se opreşte să le mai facă apoi, dacă nu se sfinţeşte pentru venirea Mea. Chem oamenii spre izvorul Meu dintre voi ca să-i învăţ, fiilor, ca să le spun ce înseamnă iertarea păcatelor şi pocăinţa cea adevărată. îi iau pe mulţi şi îi aduc în grădina întâlnirii Mele cu omul, iar pe voi vă aşez martorii venirii Mele cuvânt pe pământ şi învăţători de la Mine peste ei, că e vremea celei mai mari Scripturi: venirea Fiului Omului. Amin.

Am stat cu voi în cuvânt mult şi v-am învăţat să fiţi frumoşi, ca să audă şi omul cum poate fi frumos; şi v-am învăţat să creşteţi mici, ca să audă şi omul a cui este împărăţia cerurilor, şi ca să facă paşi spre ea precum Eu fac paşi spre om cu ea. Amin. Vă am trudiţi de lucru şi de griji pentru pregătirea praznicului de Duh Sfânt, pentru sărbătoarea de Rusalii peste cei ce se vor aduna la cuvântul Meu rostit, ca să vină omul la izvorul cuvântului Meu, fiilor mici. Adunaţi-vă în sfat bisericesc şi să trudiţi cu toată dăruirea, şi să ascultaţi de orice sfat al Duhului Meu din mijlocul vostru, fiindcă v-am învăţat să nu lucraţi fără de călăuză, căci călăuza vă este lumina, şi aşa vedeţi, fiilor mici. O, lăsaţi fiinţa Mea în fiinţa voastră, ca să fie lumină în voi şi din voi şi între voi, şi peste mulţimi apoi din voi. Luaţi pilda lucrului albinuţelor şi uitaţi-vă cum adună ele miere pentru ele şi pentru om. Luaţi Duh Sfânt, fiilor, şi din toate cele de la Mine peste voi luaţi Duh Sfânt, aşa cum albinuţele iau din flori miere şi o duc în căsuţa lor. Aşa să culegeţi voi împărăţia Mea, şi să vă culegeţi mereu în ea şi în lucrul ei cel peste pământ. Culegeţi, fiilor, în ea din tot ceea ce Eu vă dau şi nu lăsaţi neculeasă dulceaţa cuvântului Meu de peste voi, şi n-o lăsaţi nemâncată, fiilor copii.

Vreau să-l învăţ pe om ce înseamnă iertarea păcatelor, şi cum că pentru aceasta se lucrează mult, se lucrează mereu, mereu apoi, căci cine nu lucrează împărăţia cerurilor în el măcar o clipă, acela este vinovat de deşertăciune şi de vicleşug. Eu însă pe tine te-am învăţat să fii mereu frumos, poporul Meu, mereu ceresc, mereu ca Domnul tău şi ca toţi cei ce au semănat cu El, iar în fiinţa ta să fie fiinţa Mea şi nu a ta, căci Eu ţi-am spus că viaţa ta este Duhul Meu în om, şi tu nu trebuie să stai în zadar sub cuvântul Meu de peste tine, ci să-l iei în tine şi să-l iubeşti cu dor şi cu nesaţ, că e vremea împlinirii celei mai mari Scripturi rostite prin Moise şi prin prooroci şi prin psalmi şi prin însăşi gura Mea, atunci şi acum: Scriptura venirii Fiului Omului. Iar tu să iubeşti venirea Mea cea cu trudă întocmită şi să nu uiţi ce fac Eu în mijlocul tău şi cum stau şi te învăţ şi te privesc şi te aştept să-Mi împlineşti venirea, căci Domnul nu vine, ci trebuie adus, poporul Meu. Amin. Eu, fiule, am fost pe pământ, dar în toată vremea cât am fost n-am stat ca pe pământ, ci ca în cer am trăit şi am grăit şi am iubit şi nu ca pe pământ, poporul Meu. O, atât de mult Mi-am învăţat ucenicii, că de când i-am cules şi până M-a luat norul din ochii lor la cer i-am învăţat, şi apoi ei au priceput toate Scripturile cele despre Mine şi despre împărăţia cerurilor, şi o doreau cu dor şi o lucrau şi o aşezau în om, şi o vedea omul în ei, şi era aceasta spre mântuirea sau spre judecata omului, aşa cum şi azi lucrarea Mea cu voi este ori spre pocăinţa şi iertarea păcatelor celor ce Mă află cu voi, ori spre judecata celor ce nu Mă cunosc întru venirea Mea la voi. Amin.

Vă ridic acum să vă aşez înaintea oamenilor. V-am rugat să-Mi vestiţi bine sărbătoarea, iar voi aşa să împliniţi. Nu vă temeţi de lipsuri şi de neputinţe, că Eu pot tot ce nu puteţi voi când Eu şi nu voi, stau în fiinţa voastră cea plăpândă, fiindcă Eu în cei plăpânzi pot, şi în ei sunt frumos, dar deprindeţi-vă desăvârşit cu taina fiinţei Mele în voi şi uitaţi-vă bine, şi cu ochi cereşti uitaţi-vă la cei puşi de Mine călăuză peste voi, cât de mici stau ei în mâna Mea, ba chiar şi în mâna voastră, pentru că ei sunt plăpânzi, şi de aceea pot Eu în ei. Cei ce stau tari, pot ei, poate sinele din ei, iar Duhul Meu nu poate în aceştia care pot prin ei înşişi şi, arătându-şi ei puterea nu le prieşte nimic din alt duh, ci numai din duhul lor, care creşte în ei prin puterea sinelui lor.

Eu, poporul Meu, dacă Mi-aş vărsa harul Meu peste tine atât cât îl am pus în cei aşezaţi de Mine călăuză în mijlocul tău, tu n-ai putea privi şi primi. Dar Eu îi ţin în nor pentru harul Meu din ei, ca să te pot ţine pe tine prin ei lângă Mine, numai să ştii să Mă primeşti şi să Mă împlineşti în fiinţa ta, şi când Eu şi ei te vedem, şi când nu te vedem, când e vorba de vederea ochilor care se privesc unii pe alţii. Eu vreau şi de aproape şi de departe să fiu de ajuns cu tine. Eu vreau să fii tu de ajuns cu Mine şi de lângă Mine, şi de lângă tine, poporul Meu, şi să nu te miri că te învăţ mult şi mereu. E vremea celei mai mari Scripturi pe care s-o împlinesc cu tine, Ierusalime român: Scriptura venirii Mele, venirea Fiului Omului, înaintea Căruia stau vrând-nevrând toate neamurile pământului, măcar că ele ştiu sau nu ştiu aceasta, dar Eu ştiu că aşez pe pământ cartea venirii Mele, cuvântul Meu care vine cu norii ca să adune pe cei aleşi ai săi şi să dea fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

O, copii care-Mi primiţi cuvântul în carte! Facem din noapte zi ca să ne grăbim cu vestea sărbătorii. V-am luat de la odihnă, fiilor plăpânzi. Am coborât înainte de zori cuvântul praznicului Meu de înălţare la Tatăl. Când am plecat la Tatăl, le-am spus ucenicilor Mei că voi fi cu ei până la sfârşitul timpului. Cine poate pricepe taina cuvântului Meu cel spus lor atunci? Vreau să vă fac învăţători peste tot pământul. Vreau să ştie omul ce înseamnă calea, adevărul şi viaţa, căci omul numai moarte învaţă de şapte mii de ani şi stă nepăsător de viaţă pe pământ, căci viaţa înseamnă Duhul Meu în om, nu duhul omului, dar nu poate omul să se lepede de sine dacă nu are cine să-l înveţe calea vieţii şi adevărul ei. Cuvântul Meu vine pe pământ şi se face carte, ca să-l învăţăm carte pe om, căci omul învaţă numai deşertăciune, numai moarte. Vreau să fiu cu voi învăţător peste tot pământul, căci fără voi nu pot, copii care-Mi daţi fiinţă în carte. Am grijă de voi împrejmuindu-vă cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri, şi v-aş vrea întăriţi pentru Mine de toţi fiii Ierusalimului, că Eu v-aş legăna prin ei în dureri şi în truda Mea din voi, v-aş legăna prin îngerii de jos ca şi prin cei de sus, dar trebuie să iubească poporul starea îngerească întru toate, prin călăuză, fiilor, iar călăuza este Duhul Meu. Amin.

Vă slobozesc spre vreme de rugăciune, şi apoi spre vreme de odihnă a trupului, că sunteţi osteniţi cu firea trupului, copii plăpânzi care nu pregetaţi să-Mi staţi înainte când Eu vin cuvânt la voi. O, fiilor copii, să vă asculte poporul, să nu pregete să trudească pentru venirea Mea şi pentru toată lucrarea ei peste pământ. Binecuvântată să fie întâlnirea Mea cu omul care vine şi care a venit cu duhul la izvor, şi apoi cu trupul. Deschideţi-le urechile, fiilor copii, şi învăţaţi-i pocăinţa spre iertarea păcatelor, că pentru aceasta am venit Eu de la Tatăl, ca să împlinesc cele scrise despre Mine, şi apoi să Mă fac cale a omului spre Tatăl. Amin. Aduceţi Domnului şi tuturor puterilor cereşti rugă pentru tot ajutorul şi pentru vreme cu soare şi cu răcoare şi cu dulce în ea, şi îndemnaţi poporul la iubire şi la jertfă plăcută şi primită la Dumnezeu, ca să fac Eu numai bine Ierusalimului. Amin.

Acum, pace vouă! Pace ţie, Ierusalime, până ce voi coborî cuvântul sărbătorii de Duh Sfânt peste cei adunaţi la izvorul Meu ceresc. Eu voi fi cu toată pacea, cu toată frumuseţea sărbătorii, şi vă voi face dulci pentru om, cu faţa Mea din voi, dar priviţi spre Mine mereu, aşa cum Eu, Domnul, privesc mereu spre voi şi în voi şi între voi ca să lucrez peste voi cu Duhul Meu şi să vă ţin plăcuţii Mei. Amin. Luaţi podoaba de mireasă, iar duhul vostru să fie Duhul Meu, ca să am viaţă în voi. Amin. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt aduce cerul pe pământ la voi, şi miresme cereşti vă vor însoţi. Şi vă voi vesti pe voi prin vestitori până la toate marginile, dar fiţi frumoşi ca Mine, fiilor. Amin. Aşezaţi-i înaintea Mea pe cei din sătuţul Meu cu voi. Aveţi grijă de acest dor al Meu şi fiţi ca îngerii din cer ca să-i pot aduna pe lângă voi pe cei ce vor fi mântuiţi. Amin.

Pace ţie, poporul Meu! Duhul sărbătorii coboară din cer peste voi şi peste grădina întâlnirii, fiilor mici. îngerii şi sfinţii rămân deasupra grădinii, iar scaunul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh stă între sfinţi, şi toate se întocmesc în duh de sărbătoare, poporul Meu, iar tu să fii bucuria şi slava Domnului. Bucuria Mea şi pacea Mea va fi în sărbătoare peste grădină şi peste tot duhul ei, cu Duhul Meu Cel Sfânt. Amin.

O, copii ai Ierusalimului, aveţi grijă de toate cele plăcute Mie de la voi. Aveţi grijă de mânuţele care vor pregăti hrana pentru cei ce va trebui să-i aşezăm la masa sărbătorii. Eu, Domnul, voiesc să lucrăm ca în cer, că altfel este în poporul Meu, şi altfel este pe pământ. Voi sta cu Duhul Meu în mijlocul tău, Ierusalime, şi toate cele ce se vor lucra, le vom lucra cereşte. Daţi drumul apei învăţăturii duhovniceşti peste cei ce se vor aduna ca să bea, şi nu uitaţi să daţi apă din fântână celor adormiţi, şi colăcel şi cănuţă de băut, că ei s-au strâns, poporul Meu, fiindcă Eu le-am înlesnit aceasta mai din vreme, să le fac bucurii şi uşurare şi mângâiere în aşteptarea lor pentru învierea cea mare. Amin.

Staţi în sfat mereu, şi în lucru apoi. Aveţi grijă cum lucraţi, cum grăiţi, cum zâmbiţi, cum priviţi, cum păşiţi, căci trebuie să Mă vadă lumea în voi, fiilor, iar fără de griji nici o clipă să nu staţi. Cea mai mare grijă să vă fie Duhul Meu în voi. Cea mai mare ascultare să vă fie iubirea dintre voi în numele Meu şi în lucru cu Mine. Amin. Nu staţi răsfiraţi. Nu vă lăsaţi de unii singuri printre cei ce vin, căci cei ce sunt ucenicii Mei nu stau aşa, şi stau mănunchi, fiilor. Staţi cu Domnul, staţi în Domnul şi primiţi lucrul călăuzei care vă învaţă şi vă priveşte şi vă ocroteşte pentru Mine, pentru Duhul Meu în voi. Amin.

O, Ierusalime, să fii pe pământ precum în cer, că fac cerul să stea cu tine, dar şi tu să-l faci, şi să-ţi placă taina aceasta şi s-o simţi peste tine, poporul Meu. Amin. Şi iarăşi îţi spun: fiii tăi să nu stea răsfiraţi, că tu trebuie să te vezi bine, poporul Meu, şi un duh să fii, un duh cu Mine şi ca Mine, şi un duh cu sfinţii şi ca sfinţii. Şi ne vom slăvi cu slavă cerească, din cer venită şi nu de pe pământ, şi vom avea bucuria pocăinţei celor ce vor veni la izvor, şi o vom aduce Tatălui, Ierusalime. Amin.

O, lasă-ţi duhul încă de pe acum în duhul sărbătorii de Duh Sfânt şi stai în lumină, că aceasta vreau Eu să fii. Vreau să fii asemenea Mie şi să te văd, şi să Mă vezi, poporul Meu, căci viaţa ta este Duhul Meu, iar vederea ta să vadă slava celor cereşti, care va prinde sub ea slava celor pământeşti, căci slava Mea va curge ca râul peste grădină, şi Eu voi cuvânta peste tot şi peste toate cuvântul vieţii, poporul Meu. Amin, amin, amin.

05-06-2003