Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului

Cu mare sărbătoare cobor cu sfinţii şi cu îngerii pe pământul român, în mijlocul căruia Eu am sălaş al venirii Mele şi tron al cărţii Mele cea de la sfârşit de timp. Amin.

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Mă aştern în carte cu praznic de Bobotează, cu har din cer peste apele fântânilor grădinilor cereşti din curţile Mele, din grădinile Domnului. Ţi-am vestit, popor al Meu care îngrijeşti şi găteşti serbări pentru cei din cer pe pământ, şi ţi-am spus că se vor strânge multe suflete ca să audă glasul Meu care sfinţeşte toate, şi să ia apă binecuvântată şi sfinţită prin cuvânt, şi să stropească din loc în loc pământul, şi să se bucure cerul pe pământ la lucrarea apei sfinţită prin cuvânt, căci ea va lucra cu puterea tainei locului Meu de aici de unde Eu, Domnul, am aşezat biserica Mea pe piatră şi am pecetluit-o prin cuvântul Meu şi al arhiereului Meu din zilele acestea acum cincisprezece ani când am întocmit văzut locul şi chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim pe vatra poporului român, unde Eu iarăşi Mi-am făcut popor ca să-l am la venirea Mea şi să-Mi las în mijlocul lui cartea judecăţii făpturii. Amin.

Vă cuprind în duh de Bobotează pe voi, cei adunaţi la izvorul vieţii, la Iordanul vieţii. Cuprindeţi şi voi, cu inima din voi şi cu fiori de Duh Sfânt, cerul Meu de sfinţi şi de îngeri cu miile de mii, care de jur împrejur, sus şi jos, în dreapta şi în stânga stau şi slujesc ziua aceasta de praznic, sfinţirea, cu pecetea harului Duhului Sfânt prin cuvântul Meu şi al unşilor grădinii Mele de azi, sfinţirea apei grădinilor şi curţilor în care Eu, Domnul, Mi-am aşternut taina împărăţiei fiilor lui Dumnezeu, ivirea acestei taine pe pământ, şi pe care oamenii care îşi zic biserică a Mea pe pământ n-au avut darul să o cunoască şi să se bucure de ea. Ei fac altceva pe pământ, nu fac lucrarea Mea, nu lucrează Scripturile Mele cele de apoi. Ei lucrează ca oamenii şi nu ca Dumnezeu, pentru că s-au aşezat ei înşişi, nu Eu i-am aşezat să fie ceea ce ei zic că sunt. Aici însă cuvântul Meu este la cârmă, şi aceasta înseamnă împărăţia lui Dumnezeu şi nu a omului. Aici Eu, Domnul, cuvintez cuvânt şi îl împlinesc peste tot pământul, căci taina împlinirilor Scripturilor venirii Mele cu sfinţii acum, la sfârşit de timp, are nevoie de rostire de cuvânt, de popor credincios cuvântului Meu şi de sfinţenia duhului, a sufletului şi a trupului celor ce au fost scrişi să fie taina fiilor lui Dumnezeu pe pământ, taină aşteptată de şapte veacuri, de când duhul omului s-a despărţit de Duhul lui Dumnezeu nemaiascultând pe Făcătorul lui.

O, e mare zi de sărbătoare, e mare lucrare îngerească, e mult norod nevăzut, iar Eu, Domnul, împreună cu voi, unşii Mei în grădiniţa cuvântului Meu de azi, rostesc cuvânt şi spun: se binecuvintează şi se sfinţesc cu puterea harului Duhului Sfânt Mângâietorul apele fântânilor grădinilor şi curţilor Mele cu voi. Se binecuvintează prin stropirea cu aceste ape paşii celor ce au venit pe timp cu ger şi cu aşternut alb, de nea, ca să ia cu ei apă sfinţită de Dumnezeu şi de sfinţii de sus şi de jos, prin cuvânt, cu mare slujire de îngeri, cu miile de mii; iar cei ce iau apă în vasele lor, să stropească pământul peste tot, şi să-şi stropească mormintele neamului lor cel adormit, că tot şi toate aşteaptă pe Domnul pe pământ, prin împlinirea cerului nou şi a pământului nou, potrivit făgăduinţelor Lui şi dreptăţii Lui. Amin.

O, popor al curţilor Mele, tu ai trudit cu dăruire ca să pregăteşti Domnului şi suitelor Lui cereşti şi la toţi cei care au venit cu pasul praznic de Bobotează, şi iată, ai pregătit: Domnul cu cei din cer, iar tu, de pe pământ, şi vei aşeza la masă pe cei purtaţi de Duhul spre izvorul vieţii. Te povăţuiesc, ca şi până acum, să fii copil, poporul Meu, şi să fii cuminte şi ascultător aşa cum sunt Eu înaintea Tatălui Meu; să fii copil cuminte şi cu Dumnezeu şi cu omul, ca să vadă omul că tu lucrezi frumos şi că nu faci ca Lucifer, care s-a vrut deasupra lui Dumnezeu, aşa cum toţi slujitorii de pe pământ care se numesc ai Mei fac lucrarea lor şi a omului, şi nu pot aceştia asculta de Dumnezeu, de Scripturile Lui şi ale sfinţilor Lui care L-au urmat pe El pe pământ întărind temelia bisericii, aşa cum Eu i-am învăţat pe ei, pe sfinţii Mei, poporul Meu, şi aşa cum te învăţ azi şi pe tine să fii fiul lui Dumnezeu, Scriptură aşteptată de sfinţi pentru răscumpărarea dreptăţii lor cu care au lucrat dreptatea Mea în fiecare timp până la tine.

O, e tare, tare greu omul, şi nu-l mai pot duce. Sunt mulţi care nu sunt uşori nici pentru sufletul lor, dară pentru al altora, dară pentru Dumnezeu, poporul Meu! Dacă iubirea Mea i-a învăţat pe oameni şi le-a spus: «Iubiţi-vă unii pe alţii precum v-am iubit Eu», în Mine trebuia să se strângă toată iubirea celor ce iubesc ca Mine. Dar omul s-a făcut Lucifer, şi Mi-e tare, tare greu omul. Mi-e greu să-l duc la Tatăl pe om, şi nu pot să-l împac pe om cu Tatăl.

Am aşezat pe pământ om binevestitor, arhiereu mărturisitor al acestei lucrări de împăcare a omului cu Tatăl, şi Mi l-au ascuns arhiereii lumii de azi. Ei în loc să-l fi îmbrăţişat pe el ca pe alesul Domnului între ei, ca pe înţeleptul cel de la Mine, aşa cum a făcut preotul Eli când Eu l-am ridicat pe Samuel pentru Israel când fiii lui Eli nu mai ascultau de Dumnezeu, lucrând ca Lucifer înaintea Mea, ei, arhiereii lumii de azi, au uitat să ştie că înţelept este cel ce nu face păcat şi îngâmfare, şi este cel credincios şi cu duhul temerii de Dumnezeu în el.

O, cum să-l împac pe om cu Tatăl? E tare greu omul. E greu omul din lume şi nu-l mai pot duce. L-am ales pe cel ales al Meu dintre arhiereii lumii, ca să-l împace pe om cu Tatăl, căci am cuvântul Meu peste pământ, şi de la Tatăl îl iau şi îl grăiesc, ca un Fiu ascultător de Tatăl Său. Am trimis la aceştia pe cel ce a stat arhiereu peste cetatea Târgoviştei, ca să mărturisească el dintre arhiereii cei cereşti, dar ei auzind se fac că nu aud şi crezând se fac că nu cred, şi zic că morţii sunt morţi dacă nu mai sunt pe pământ. Pe Samuel l-a sculat vrăjitoarea din Endor ca să-i spună lui Saul cuvânt de învăţătură în greul lui cel mare, şi cu voia Mea a fost aceasta. Pe arhiereul Vasile, care a stat peste cetatea Târgoviştei luptându-se şapte ani împotriva Mea, lucrând lucrarea lui Lucifer peste lucrarea cuvântului Meu, pe acesta l-am adus Eu ca să le spună el arhiereilor şi preoţilor că se vor prăbuşi unii peste alţii dacă nu vor lua peste ei duhul proorociei, cuvântul Celui drept, Care este scris să vină să nască iarăşi lumea. Amin.

Vin din cer pe pământ să-l ajut pe om spre Tatăl, dar e tare, tare greu omul. O, cum să-l mai port, oare? Te povăţuiesc, poporul Meu, să ridici spre Mine duh de rugăciune pentru toate făgăduinţele pe care le am de aşezat încă pe pământ ca să Mă aştern cu toată puterea înaintea celor necredincioşi care-şi văd de ale lor numindu-se ei păstori peste biserica lor. Mi-e dor, Mi-e tare dor de arhiereul Meu cu care am lucrat lângă voi. Mi-l ţin supus lor, Mi-l ţin pitit, dar vine vremea cea slăvită a Mea, iar slava celor ce şi-au făcut împărăţie a lor pe pământ sub nume de biserică şi încă îşi mai fac, îi va părăsi pe ei această slavă a lor.

Iar Eu, Domnul, stropesc pământul cu lacrimi şi picur din ele peste apele de la voi, iar voi stropiţi peste pământ cu apa cuvântului Meu sfinţitor în care Eu picur lacrima Mea cea de sub greul pe care-l am, că Mi-e tare, tare greu omul, fiilor.

E praznic de Bobotează, iar pe voi vă aşteaptă poporul cel adunat să-l încălduriţi în casele Mele cu voi, să-l aşezaţi la masă, că a străbătut drum lung şi greu, fiilor. încălziţi-le inimile la toţi cei care s-au adunat la Iordanul cuvântului Meu, căci voi staţi din partea Mea înaintea lor, iar Ioan, naşul Meu de botez, le spune lor: «Cuvântul acesta este Mielul lui Dumnezeu, Care a spălat păcatele lumii atunci când a murit pentru om, şi cu sângele Lui le-a spălat». Amin.

O, poporul Meu, stau cu Ioan la hotar, căci cuvântul lui aşteaptă odată cu sărbătoarea lui, iar tu încăldureşte-l pe cel ce a străbătut drumul până la Mine şi până la tine, căci tu eşti unealta Mea, mărturisitorul Meu, şi dă-i celui ce vine la Mine şi la tine, dă-i lui duh dătător de viaţă, căci acesta este rodul care iese din lucrarea omului nou, născut de sus, după chipul şi asemănarea Mea pentru dragostea Mea în numele iubirii pe care Eu am pus-o peste om când cu foc scriind-o pe piatră am lăsat-o peste pământ pentru om. Amin, amin, amin.

19-01-2006