Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti, ziua a treia

încă un pic de cuvânt, ca să lăsăm peste Noi şi peste voi pacea Duhului Sfânt. în ziua a treia Noi şi cu voi să-i bucurăm pe sfinţi şi pe îngeri şi pe cei adormiţi. Amin.

O, copii din porţi, încă un pic de vlagă peste trupuşoarele voastre pun Eu, Domnul, şi unde Eu pun, se face după cuvântul Meu. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt stau aşezaţi în Treime şi binecuvintează acum odihna celor ce au trudit, şi fericiţi sunt cei care au luat şi au gustat din masa de cuvânt a Treimii cereşti, Care Se numeşte Dumnezeu. Amin.

Sfinţii şi îngerii v-au fost oaspeţi cereşti şi au slujit cu voi Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. Cerul cel nevăzut s-a făcut hotar împotriva a tot răul care s-ar fi apropiat să tulbure şi să neliniştească duhul sărbătorii de Duh Sfânt, că Eu, Domnul, v-am spus, fiilor, să vă rugaţi cu tot poporul pentru mângâiere şi pentru ajutor ceresc şi pentru armonie peste sărbătoare, iar sfinţii şi îngerii au vegheat aşa, şi acum ei dau slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi îl cinstesc pe Dumnezeu, căci Cei trei una sunt. Amin.

O, ce mângâietor i-am învăţat pe cei ce au bătut calea ca să vină să ia din cer! Mă doare că omul de pe pământ nu mai citeşte în Scripturi, nu se mai strânge om cu om să se uite în ele şi să le înţeleagă, şi apoi să primească peste om lucrarea lor împlinitoare. O, nu mai ştie omul să aibă Tată aşa cum Eu am, şi să facă ce-i spune Tatăl să facă. Iată, Eu nu pot să fac nimic de la mine dacă nu văd pe Tatăl făcând, iar cele ce face Tatăl, acestea le fac şi Eu, Fiul, întocmai. Le spuneam iudeilor care se luptau să-Mi caute vină pentru cuvântul Meu cu care Mă numeam Fiul Tatălui, şi le spuneam aşa: «Tatăl iubeşte pe Fiul şi îi arată toate câte face, şi mai mari decât acestea îi va învăţa, ca voi să vă miraţi, căci precum Tatăl scoală morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul, pe care voieşte îl înviază, iar Tatăl a dat toată judecata Fiului Său, ca toţi să cinstească pe Fiul precum cinstesc pe Tatăl, iar cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel Care M-a trimis, are viaţă veşnică şi la judecată nu va veni, căci s-a mutat din moarte la viaţă». Amin.

O, fiilor, cel ce crede în Mine şi în Tatăl, acela nu vine la judecată, căci are viaţă. Fiul are viaţă în Sine ca şi Tatăl, şi iată ceasul când cei din morminte aud glasul Fiului, iar cei care-l aud înviază. Şi iarăşi vine ceasul ca toţi cei din locuinţa morţilor să se scoale la glasul Meu pentru judecata faptelor lor, şi judecata cea de la Mine este dreaptă, pentru că nu voia Mea, ci voia Tatălui Care M-a trimis o fac, iar Tatăl mărturiseşte despre Mine. Amin.

O, ce fericit este cel ce crede în Mine şi în Cel ce Mă trimite cuvânt pe pământ! Dar omul nu mai ştie să aibă Tată aşa cum Eu ştiu. Cei ce se dau a fi păstori cu oi, iată ce le spun: voi, cei ce vă lăudaţi cu Dumnezeu, cercetaţi Scripturile, căci voi socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine, şi nu voiţi să veniţi la Mine şi să aveţi viaţă, căci cuvântul Meu din ele şi cel de azi rostit de gura Mea nu sălăşluieşte în voi, pentru că voi nu credeţi în Cel pe Care Tatăl L-a trimis, şi Acela mărturiseşte despre Mine, iar voi glasul Lui nu l-aţi auzit vreodată, nici chipul Lui nu l-aţi văzut. Voi pe Mine nu Mă primiţi, şi dacă vine un altul în numele Meu, pe acela îl veţi primi, căci voi primiţi mărire unul de la altul, iar mărirea Celui Unul Dumnezeu nu o căutaţi. Iar dacă cele scrise în Scripturi despre Mine nu credeţi, cum veţi crede în cuvântul Meu cel de azi, care vine cu norii cu vuiet din cer ca de suflare de vânt care vine repede şi se face învăţător peste pământ?

O, poporul Meu, nu mai ştie omul să aibă de Tată pe Dumnezeu. Vă grăiesc ca în Scripturile cele de acum două mii de ani şi vă spun că dacă vine un altul în numele Meu, pe acela îl primeşte lumea şi învăţătorii ei care primesc mărire unii de la alţii, şi aceasta este judecata lumii. Cel ce a trăit viaţă mincinoasă, acela îşi va lua plata, căci îl va primi pe hristosul mincinos şi împreună cu el va pieri, iar cel ce Mă primeşte pe Mine, Fiul Tatălui Savaot, acela cercetează Scripturile şi în ele găseşte viaţă veşnică şi ele sunt care mărturisesc despre Mine. Amin.

Le-am dat, fiilor, învăţătură de viaţă veşnică la toţi cei care au venit la izvor, că de aceea îi chem când îi chem. Nu-i chem pentru hrana şi odihna trupului, ci îi chem pentru ca să le dau cuvântul vieţii veşnice, cuvântul care mărturiseşte despre Mine, căci Eu sunt Cel ce Mă fac cuvânt, precum este voia Tatălui. Amin.

Sfinţii şi îngerii se aşează în odihna împlinirii cuvântului Meu care a întocmit sărbătoare de Duh Sfânt în grădinile Mele cu voi, iar cei adormiţi care au stat în chip nevăzut la sărbătoare luând din bucuria ei şi din împlinirea Scripturilor cele despre cei din locuinţa morţilor care aud glasul Meu cel de înviere a lor, stau şi ei acum gata să se aşeze în odihnă după ce cuvântul Meu îi slobozeşte odată cu liniştirea voastră după truda cu care Mi-aţi pregătit popas cu voi pentru cei ce au venit la izvor. Eu le-am dat să aibă şi să bea, şi fericiţi vor fi cei ce au băut spre învierea lor. Amin.

Duhul Sfânt rămâne cu voi, fiilor, iar voi lăsaţi-vă cuprinşi de El mereu, aşa cum ucenicii Mei au fost cuprinşi acum două mii de ani când Eu L-am împărţit lor şi când ei Mă mărturiseau pe Mine la toţi cei adunaţi la Ierusalim şi care toţi auzeau glasul apostolilor Mei, căci unde este Duhul Sfânt, El Se împarte la fiecare şi pe limba fiecăruia, şi aşa de mare este puterea Lui şi lucrarea Lui când El Se revarsă din Tatăl şi din Mine pentru învierea omului, căci are în El viaţă veşnică. Amin.

Acum Ne odihnim, poporul Meu. în Duhul Sfânt să Ne rămână odihna. Unii în alţii să Ne odihnim: Noi în voi, şi voi în Noi, spre viaţă veşnică şi mărturisind peste pământ pe Cuvântul Tatălui, Care cheamă pe om de la moarte la viaţă. Amin.

Din timp în timp vă aşez la lucru cu greu şi cu neodihnă pentru venirea Mea în cuvânt cu cei de pe pământ, că e vremea venirii Mele, şi voi sunteţi calea Mea. Pace vouă acum! Daţi mulţumire pentru toate. Feriţi-vă de cei ce despart pe om de Dumnezeu şi aveţi veghe peste cei ce s-au născut de sus, căci naşterea de sus e scumpă, fiilor, şi trebuie preţuită în om şi păzită să fie. Nici un duşman nu poate peste cel ce rămâne în iubirea Mea şi înfăşurat cu ea. Pace vouă! Rămâneţi în iubirea Mea! Amin.

O, copii care-Mi sunteţi porţi pentru cuvântul Meu ca să vină şi ca să se aşeze în carte! Aveţi grijă de viaţa Mea din fiii Ierusalimului. Viaţa este veşnică, şi Eu să rămân viaţa poporului Meu. Aceasta am voit să vă spun, şi voi aşa să lucraţi peste poporul Meu, iar el să rămână ca Mine, căci scris este despre cei ce Mă iubesc şi Mă trăiesc: «Vor fi asemenea Lui». Amin, amin, amin.

31-05-2004