Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil

Mă rotesc cu alai ceresc deasupra grădinii cuvântului Meu. Bat şi Mi se deschide. Deschideţi, fiilor străjeri! Sunt Domnul. Amin, amin, amin. Sunt cu sărbătoare cerească deasupra voastră; voi de pe pământ, şi Noi din cer, bucurându-ne unii pe alţii. Amin.

Duhul Domnului, duhurile sfinţilor, duhurile îngerilor stau coroniţe, coroniţe deasupra ieslei Mele de la voi. Căpeteniile îngerilor încununează petrecerea Mea cu voi, căci sunt serbaţi îngerii în sărbătoare de biserică pe pământ şi în cer. O, fiilor de la iesle, când cei din cer sunt pomeniţi pe pământ, ei vin cununi, cununi, în chip nevăzut, şi aduc apoi mărturie la cer. Dar cea mai mare bucurie pentru cei din cer este atunci când cei care-i mărturisesc pe ei pe pământ, trăiesc cu umilinţă legile cerului între cer şi pământ, purtând grijă de venirea Mea în toată vremea. Amin.

Omul se naşte din om, şi dacă se naşte, el ar trebui toată viaţa cea din trup să se sârguiască numai pentru viaţa cea veşnică, fiindcă împărăţia cerurilor se capătă cu stăruinţă de cei ce se silesc pentru ea, după cum am spus Eu prin Scripturi.

Mă pornesc mereu cu învăţătură peste pământ pentru tot omul, că dacă Mi-am făcut această cărare pe care vin mereu să-Mi pregătesc venirea, las învăţătură, las mereu îndemn să se apropie omul de cele ce sunt veşnice, căci vremea e pe sfârşite, că e vremelnică. Eu pe voi v-am învăţat şi vă învăţ mereu, fiilor, căci acesta este lucrul Meu. Nu M-am dus la cer ca să stau fără lucru, ci M-am dus ca să vin şi să lucrez şi să vă învăţ toate, căci voi Mă primiţi, şi de aceea vorbesc cu voi pe pământ şi vă învăţ să lucraţi cu drag lucrarea cerului în voi, ca să se desăvârşească lucrurile Domnului în voi pe pământ, căci Eu vin curând şi am nevoie de sfinţi pe pământ, fiilor. Vă învăţ mereu să nu greşiţi şi să fiţi credincioşi cuvintelor Mele împlinindu-le. Vă învăţ ca să se audă învăţătura Mea şi să ia omul care nu are de unde să ia ca să fie viu. Chiar dacă v-am învăţat, vă învăţ iar şi iar, că vreau să trezesc în mulţi dragostea de Dumnezeu, fiilor, şi pocăinţa cea cu rod şi umilinţa fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. O, dacă ar vrea omul să creadă că umilinţa e dulce şi e mângâiere pentru suflet, ar da de la el duhul înălţării de sine şi s-ar pleca spre umilinţă şi ar afla pacea, pacea dintre om şi Dumnezeu.

O, ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. Eu fariseilor care erau iubitori de sine şi de arginţi aşa le-am zis: «Voi sunteţi cei ce vă faceţi pe voi drepţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaşte inimile voastre, căci ceea ce la oameni este înalt şi în frunte, urâciune este înaintea lui Dumnezeu», şi le-am mai zis: «Legea şi proorocii au ţinut până la Ioan; de atunci se binevesteşte împărăţia lui Dumnezeu, şi fiecare se sileşte spre ea». Legea şi proorocii au vestit venirea împărăţiei lui Dumnezeu, iar Eu, învăţându-i pe ucenicii Mei, le spuneam: «Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau proorocii. N-am venit să stric, ci să împlinesc», şi le spuneam lor: «Voi sunteţi sarea pământului; voi sunteţi lumina lumii». Tot aşa vă spun şi vouă, celor de la sfârşit ucenici ai Mei, căci ucenic Mie este cel ce face ceea ce Eu îi spun să facă. Amin. Şi vă spun: umpleţi-vă tot mai deplin de grija cea pentru venirea Mea, că Eu vă spun aceasta. Amin.

Să ia învăţătură cel ce crede în venirea Mea la voi şi să se plece spre umilinţă şi spre pocăinţă, căci cei care sunt acum sfinţii cerului, dacă făceau vreun păcat pe pământ, plângeau şi se jeleau de se topea carnea de pe ei cum se topeşte lumânarea, iar pocăinţa şi umilinţa le lumina calea lor spre Mine. Dar azi moare omul în păcate şi n-are cine se îngriji de el, şi plâng îngerii, ruşinaţi de faptele omului.

Nu mai ştie omul care merge la biserică, nu mai ştie ce este cu adevărat postul şi rugăciunea, lucrarea omului cu Dumnezeu, lucrarea omului împotriva diavolului şi a trupului, care pofteşte împotriva duhului. Dar pe voi vă învăţ mereu, ca să ia şi omul învăţătură; iar şi iar vă învăţ, ca să se audă povaţa Mea cea pentru creştin. Rugaţi-vă cu post, aşa cum i-am învăţat şi pe ucenicii Mei cei de atunci. Rugaţi-vă cum v-am învăţat, ca să se desăvârşească lucrurile Mele prin voi. Nu vă aşezaţi să mâncaţi, în zilele când mâncaţi, nu mâncaţi până la ora zece din zi, căci voi sunteţi creştini, şi trebuie să trăiţi ca cei din cer. Amin. Vindecarea trupurilor se face prin iubire de Dumnezeu, adică prin post, prin rugăciune, prin umilinţă şi prin pocăinţă, căci trupul, cum îl învăţaţi, aşa vă cere. Nu vă temeţi de post. Temeţi-vă de mâncare, şi mâncaţi cu umilinţă, căci voi sunteţi creştini. Amin. Iar în zilele peste care este scris post, postiţi aşa cum v-am învăţat, ca să fiţi sănătoşi cu duhul, cu sufletul şi cu trupul, şi să se desăvârşească lucrurile Mele peste pământ, căci voi sunteţi creştini. Uitaţi-vă în învăţătura Mea cu care stau de peste patruzeci de ani în mijlocul celor ce cred. Uitaţi-vă în cuvântul Meu, că e cuvântul dragostei peste cei ce aleg viaţa cea veşnică cu Mine, că nu e păcat să nu posteşti, ci e păcat să nu împlineşti cuvântul lui Dumnezeu în care nu numai postul este cuprins. „Dar pentru ce se posteşte?”, zic unii. Iată pentru ce: se posteşte pentru sănătate, pentru cuminţenie, pentru umilinţă, pentru dragoste de Dumnezeu şi pentru desăvârşirea lucrurilor lui Dumnezeu, care vin spre arătare prin post, prin pregătire sufletească şi trupească, fiindcă trupul este pentru Domnul, după cum scrie în Scripturi. Când omul îşi iubeşte propriul său trup, el nu poate să-L iubească pe Dumnezeu, căci nu poate omul să slujească doi stăpâni odată. Eu aşa am zis: «Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă sau pe unul va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ţine şi pe celălalt îl va dispreţui». Nu omul a fost făcut pentru sâmbătă, ci sâmbăta pentru om. Nu omul a fost făcut pentru mâncare sau pentru post, ci mâncarea şi postul au fost făcute pentru om. Iar cel ce aude, să şi înţeleagă. Amin.

Vă învăţ mereu să nu greşiţi şi să fiţi credincioşi cuvintelor Mele împlinindu-le, fiilor. Vă învăţ ca să se audă învăţătura Mea, căci dragostea de Dumnezeu acoperă toate neputinţele omului, toate cusururile omului, numai să vrea omul cu Mine.

Vor cădea mulţimi şi iar mulţimi sub lucrarea minciunii care dă să se facă trup şi să vină înaintea Mea şi să vină în numele Meu, dar Eu spun aşa: cel ce vrea să vină înaintea Mea, să facă ce am făcut Eu dacă voieşte să vină în numele Meu. Să se răstignească şi să moară pe cruce, şi să învieze, şi să se înalţe la Tatăl, şi aşa să vină. Dar el vine ca el, nu ca Mine; vine pentru cei ce n-au primit iubirea adevărului, vine să cadă aceştia sub lucrarea minciunii, care dă să se facă trup şi să nimicească pe fiii minciunii, dar voi, fiilor, îngrijiţi-vă pentru venirea Mea, că Eu vă spun aceasta. Daţi îngeraşilor de lucru, că duhurile lor stau ciorchini pe lângă voi, căci zilele sunt grele, iar voi, vestiţi venirea Mea la voi aşteptându-Mă să vin să vă izbăvesc. Amin.

E zi de slavă, fiilor, căci alături de serbarea îngeraşilor şi ale căpeteniilor lor serbăm crucea care M-a vestit pe Mine cu voi, crucea care a vestit naşterea cuvântului Meu la voi aşa cum steaua a vestit locul naşterii trupului Meu în Betleem. Serbăm ridicarea semnului biruinţei pe acest vârf după ce voi aţi ridicat această piatră, la porunca Mea, acum opt ani, fiilor. S-a ridicat crucea la război cu cei ce se întrebau despre voi, cu cei care se porniseră spre voi aşa cum s-a pornit spre Mine Irod după ce M-am născut. Se luptau oamenii cu voi pentru lucrul Meu de la voi, vestit prin cruce, dar îngerii din cer veneau mereu şi înconjurau ieslea Mea de la voi, şi pe voi, şi aşa vin şi azi; iar la poartă şade îngerul Domnului, şade cu putere, aşa cum şade în calea spre Eden heruvim cu sabie de flacără, ca să păzească drumul spre pomul vieţii. E zi de slavă, de îndoită şi de întreită slavă, zi de mărturie cu putere, căci Eu am biruit prin voi pe cei necredincioşi, şi M-am mărturisit în lung şi în lat cu lucrul cuvântului Meu peste pământ de atunci şi până acum. Mai-marii cetelor îngereşti, dimpreună cu toate duhurile îngerilor, stau coroane, coroane deasupra voastră, biruitori pentru Mine şi pentru voi, îngrijindu-se pentru venirea Mea la voi, căci ei aud cele ce Eu vestesc peste voi vestindu-Mi venirea.

întăriţi de la voi spre Mine lucrarea îngerilor. Daţi drumul îngeraşilor să zboare spre cer, căci îngerii, fără de lucru ceresc sunt trişti, sunt ruşinaţi şi nu văd faţa Domnului, şi nu pot zbura bucurându-se. Lucraţi lucrarea cerului în voi cu umilinţă, ca să fiţi tari de îngeri, fiilor, şi ca să puteţi cu putere în vremea aceasta grea, şi să poată îngerii pentru voi prin lucrarea voastră pentru Dumnezeu, că iată ce vă spun: de la facerea omului şi până la voi, toţi cei care au lucrat poruncile Mele umilindu-se înaintea Mea, au fost slujiţi de suite de îngeri şi au biruit pentru Mine. Daţi loc îngerilor peste voi. Fiţi mereu curaţi înăuntru şi în afara şi în jurul vostru, ca să aveţi de jur împrejur lucrul îngerilor slujindu-vă în lucrarea voastră pentru venirea Mea. îngerii sunt cereşti. La fel şi voi să fiţi, şi în toată vremea să fiţi, aciuându-vă lângă Mine, că e nor gros de duhuri rele, care se nasc din oameni pentru lucrarea întunericului, care se vrea stăpână peste tot, aşezându-se împotriva Mea. E vremea să nu uitaţi nici o clipită de statul Meu cu voi. E vremea să nu vă pierdeţi vremea, ci s-o răscumpăraţi pentru viaţa cea veşnică, fiindcă Eu aşa am spus: «Cel ce va da să-şi câştige viaţa sa, acela şi-o va pierde, iar cel ce şi-o va pierde pentru viaţa Mea, acela şi-o va dobândi, şi altfel nu va fi». Amin, amin zic vouă: uitaţi-vă mereu peste lucrarea voastră cu Mine, şi unul peste altul uitaţi-vă, făcându-vă rost de mult untdelemn, ca să aveţi lumină multă, că Eu vin când nimeni nu se aşteaptă să vin, vin ca furul, şi fericiţi veţi fi voi să vă găsesc gata pentru Mine în toată vremea. Amin. îngerii întunericului suflă de peste tot în lumina Mea din om, şi vai celui ce va rămâne descoperit, adică fără pază de îngeri! Şi iată ce vă învăţ, ca să ia tot omul din mâna voastră învăţătura Mea şi să facă din ea armură tare peste el, că războiul cel nevăzut a umplut văzduhul de venin şi seceră omul de pe picioare. Iată ce vă învăţ: lucrul minţii voastre să fie înger din cer peste voi, înger neadormit, înger tare şi nebiruit de rău, că e vreme cu luptă ori pentru viaţă, ori pentru moarte. Supuneţi-vă deplin învăţăturii cuvântului Meu care lucrează peste voi şi primiţi-vă unul pe altul în numele Meu, căci cei ce se iubesc în numele Meu, aceia se primesc unul pe altul pentru desăvârşirea lucrurilor Mele prin voi.

Iată, fericesc pe cei ce au ascultat la timp de cuvântul Meu cel pregătitor de veac nou, de trup nou, de duh nou, căci cei care vor fi sunt cei care iau de la Mine în ei legea cea din rai pe care am pus-o Eu peste om; legea veşniciei, fiilor, căci Eu le-am făcut bine pe toate, dar le-a stricat omul, împotriva vieţii lui cu Mine. Dar am venit din nou, ca să le aşez la locul lor pe toate, iar dacă Evanghelia venirii Mele mai este acoperită, este acoperită pentru fiii pierzării, în care dumnezeul veacului acesta a orbit minţile necredincioşilor ca să nu le strălucească lumina Evangheliei lui Hristos, Cel ce este chipul lui Dumnezeu. Dar voi supuneţi-vă deplin cuvântului vieţii, căci Eu sunt cu voi şi vă învăţ, şi pe mulţi învăţ prin voi, numai să vrea omul să trăiască, numai să vrea omul să iubească pe Dumnezeu. Iată că vă dau înţelepciune din cer, ca să ia şi cei ce vor viaţa, iar Eu Mă voi uita şi voi vedea dacă au luat, dacă s-au supus deplin, căci cel ce se supune deplin, are cu el lucrarea îngerilor pentru viaţa cea veşnică. Cel ce se supune deplin, este cel umilit înaintea Mea, iar cel umilit este cel ce se supune deplin. Mihail arhanghelul a fost supus deplin şi n-a ieşit din frica de Dumnezeu şi a luat aminte numai la Dumnezeu. Aşa şi voi, fiţi cu frică şi cu luare-aminte la tot cuvântul Meu, că e cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin. Primiţi-vă unii pe alţii cu cuvântul Meu cel pregătitor de veac nou, dar iubiţi-vă unii pe alţii ca să vă primiţi. Lucraţi între voi ca între îngeri, căci viaţă îngerească v-am dat să aduceţi înaintea Mea. Să cunoască această măsură toţi cei care vor să se alipească cu voi, şi aşa să vină spre voi, şi aşa să ia de la voi, căci voi nu aveţi voie să daţi decât viaţă îngerească peste om prin învăţătura cu care Eu vă acopăr. Aşa este scris în Scripturi cuvântul Meu: «Cei ce se vor învrednici să dobândească veacul acela şi învierea cea din morţi, nu mai pot să moară, căci sunt la fel cu îngerii şi sunt fii ai lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii». Amin. Aceasta este pecetea cu care Eu îi însemnez pe cei ce se lasă născuţi la glasul cuvântului Meu, care vine la voi pentru naşterea din nou a lumii. Acesta este năvodul pe care Eu, Domnul, îl arunc în lume, şi când îl trag la ţărm, aleg din el tot ce este mare şi deplin, iar ce este mic arunc înapoi.

Mulţi sunt cei ce dau să se îmbete din vraja cuvântului Meu care cheamă la viaţă, dar cuvântul Meu este adevărul, care va rămâne în veac, dimpreună cu cei ce-l împlinesc. Amin. Farmecul Duhului Sfânt este deplin atunci când Eu, Domnul, pot să dobândesc în om chipul omului cel întâi zidit, omul zidit pentru veşnicie, om după chipul şi asemănarea Mea. Amin, amin zic tuturor celor ce aud pe Domnul prin acest cuvânt: oricine şi-a pus nădejdea în Domnul se curăţeşte pe sine, aşa cum Domnul curat este. Amin, amin zic celor ce Mă iubesc, căci ei acum sunt fii ai lui Dumnezeu, iar atunci când Eu Mă voi arăta, fi-vor asemenea Mie, fiindcă Mă vor vedea precum sunt. Amin.

Duhurile îngerilor rostesc prin cuvântul Meu şi zic: „Bucuraţi-vă, voi, copii ai lui Hristos, că El vine cu împărăţia Sa peste voi. Prindeţi curaj, că se apropie izbăvirea voastră.

Bucuraţi-vă şi voi, cei ce nu trăiţi viaţa cu Domnul, căci Hristosul Tatălui vă cheamă să trăiţi viaţa Lui, bucurându-vă cu El pentru pregătirea cea deplină a venirii Lui.

Iar voi, cei de la ieslea Domnului, lucraţi deplin, căci îngerii din ceruri au poruncă de la Tatăl, de la Fiul şi de la Duhul Sfânt să vă slujească ziua şi noaptea în lucrul Domnului, care este cu voi pentru venirea Sa cu îngerii şi cu sfinţii, precum este scris în Scripturi. Bucuraţi-vă trudind şi zidind la taina veacului cel nou la care noi, îngerii din ceruri, privim cu frică, lucrând lângă voi lucrul Domnului, care este cu voi întru taina cea de nepătruns a venirii Sale cu sfinţii şi cu îngerii lui Dumnezeu, taina Ierusalimului nou, taina împărăţiei lui Dumnezeu pentru cei ce se silesc spre ea”. Amin, amin, amin.

21-11-1999