Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinţilor apostoli Petru şi Pavel

Pace ţie, grădiniţa Mea! Şi dacă eşti a Mea, Eu sunt Stăpânul tău. Amin. Şi dacă eşti a Mea, Duhul Meu Se odihneşte în tine şi cuvintează peste tine, şi apoi Eu te împart, iau din tine şi împart, ca să aibă omul venirea Mea în calea sa. Amin, amin, amin.

Eu sunt chipul fiinţei lui Dumnezeu. Eu sunt iubirea Tatălui, şi M-a luat Tatăl din Sine şi M-a coborât pe pământ, ca să-i adun pe toţi în iubirea Tatălui. Eu sunt locaşul Tatălui, şi Mă port cu Tatăl din loc în loc pe pământ cu cuvântul, iar cuvântul Meu este Mângâietorul. Dar pentru cine este el mângâiere? El mângâie pe cel plin de dor după Mine şi se face lui cale spre Mine, ca să-l facă să Mă urmeze şi să Mă mângâie cu duhul pocăinţei şi al umilinţei lui, căci Eu mângâi pe cei ce Mă mângâie. Amin.

O, departe este omul de chipul fiinţei lui Dumnezeu, iar Eu, Domnul, Mă mângâi cu cei ce Mă mângâie şi sunt chipul fiinţei lui Dumnezeu, Care vine să adune pe mulţi sub scutul Tatălui, sub iubirea Tatălui. Cuvântul Meu este mângâietorul, dar pe cine să mângâi cu el? O, cu cine să Mă mângâi Eu? Se mângâie omul cu Mine aşa cum ştie el, dar Eu n-am cu cine să Mă mângâi. Omul mângâie pe oameni cu lucrarea lui în numele Meu, dar Eu nimic nu capăt, şi stau aşteptând din loc în loc cu fiinţa Tatălui în Mine. Iubirea de la om nu ajunge la inima Mea, căci omul se hrăneşte cu ea pentru el, nu pentru Mine, chiar dacă el zice că se mângâie cu Mine. Inima omului are nevoie de mângâiere, şi omul şi-o ia singur şi şi-o face singur şi o dă şi la altul, dar la inima Mea nu ajunge de la om, chiar dacă el zice că are de la Mine. Dacă viaţa omului nu Mă mângâie pe Mine, atunci alta este mângâierea pe care o are omul în inimă, pe care şi-o face omul în inimă. Altul este focul din inima omului dacă nu Mă mângâi şi Eu de la mângâierea inimii omului. Cei mângâiaţi de Mine, Mângâietorul, sunt cei ce suferă cu Mine şi pentru Mine şi de la Mine, căci precum sunt părtaşi suferinţei, aşa şi mângâierii, iar Eu Mă mângâi de la viaţa lor cu Mine, de la asemănarea lor cu Mine, şi iau rod din mâna lor şi îl dau Tatălui, căci aceasta este mângâierea Mea, şi altfel nu am mângâiere de la om.

Am spus vouă, copilaşi lucrători, să vă mângâiaţi lucrând pentru Mine, lucrându-l pe om, ca să-l daţi Mie. Nimeni nu poate avea mângâierea Mea dacă nu ştie de unde vine lucrarea ei, dacă nu-Mi aduce rod bun pentru Tatăl. Mă vede Tatăl mereu îndurerat, mereu aşteptând după om, căci omul, cu greu ajunge să-Mi curme aşteptarea. Cine-l învaţă pe om să Mă iubească? Cine, oare? Să se întrebe şi omul cine-l face pe el să Mă dorească şi să se mângâie de la Mine? Eu l-am învăţat în alt fel pe om. Eu însumi i-am arătat ce este iubirea Mea în el, şi a lui în Mine, dar el, omul, s-a aşezat cum a voit el cu iubirea lui cea pentru Mine. Iată, oamenii nu vin la Mine prin iubirea omului cea pentru Mine. Nu vin la Mine nici cei ce Mă dau pe Mine oamenilor, că nu Mă dau aşa cum sunt Eu, şi Mă dau făcut de ei, şi nu ajung la inima Mea nici ei, nici alţii făcuţi de ei. Cine-l lucrează pe om, îl lucrează ca Mine, nu ca el; îl lucrează după Mine, şi nu după el. Cine-l lucrează pe om, se uită la Mine şi aşa îl lucrează, după chipul şi asemănarea Mea, aşa cum l-am lucrat Eu pe om. Cel ce este lucrat de Mine, acela ştie să lucreze ca Mine, dar cine se lucrează pe sine pentru Mine, acela şi-a dat formă după inima lui, şi tot aşa îl face şi pe om.

O, mare este lucrarea Mea cea pentru facerea omului, dar Eu nu mai încap cu ea în lume, căci găsesc omul lucrându-l pe om, şi nu-i mai pot da Eu să lucreze. Altul este focul din inima omului dacă nu Mă mângâi şi Eu de la lucrul lui cel pentru Mine. Cel ce suferă pentru Mine şi cu Mine, este cel ce seamănă cu Mine, dar acela nu este primit de oameni, decât numai de cei născuţi din Mine şi făcuţi de Mine, după chipul şi asemănarea Mea. Adevăratul foc al Meu din om, este focul de care fug oamenii, aşa cum este de la facerea lumii, căci omul e deprins cu iubirea lui cea pentru Mine, nu cu focul de care am Eu nevoie în om. Eu până nu l-am pecetluit pe Pavel, apostolul Meu, cu focul cel din Mine, el n-a putut cunoaşte chipul fiinţei lui Dumnezeu ca să lucreze cu el pentru Dumnezeu, dar când Tatăl Meu M-a aşezat pe Mine în el, a încetat atunci îndemnul său în el, şi am început Eu în el, şi l-am făcut din nou, după chipul şi asemănarea Mea, şi aşa l-am aşezat în mijlocul oamenilor ca să-l lucreze pe om pentru Mine, ca să ajungă al Meu omul cel lucrat de el.

O, mare este lucrarea cea pentru facerea omului, mare este această iubire, dar omul şi-o ia singur, şi de aceea încape în lume cu iubirea lui cea pentru om. Eu însă când lucrez din om lucrarea facerii Mele peste om, cu greu încape în lume un aşa lucrător. Cei ce se numeau pe ei înşişi fii ai lui Avraam pentru Dumnezeu, cine-i făcuse pe aceia? Se făcuseră ei, şi de aceea nu M-au primit aşa cum sunt Eu atunci când M-am arătat lor.

Cuvântul Meu din zilele acestea este Mângâietorul Care îl lucrează pe omul cel din urmă. Cuvântul Meu este măsura cu care-l lucrez Eu pe om dacă este şi dacă lucrează în numele Meu lucrul lui. Cuvântul Meu este lucrarea facerii omului. Calea cuvântului Meu prin om dacă nu este aşa cum o pun Eu în cuvântul acesta, aceea nu este ca Mine, şi este ca omul, şi omul lucrează ca el, nu ca Mine, şi se mângâie numai el, dar nu şi Eu. Şi iată, cuvântul Meu este Mângâietorul, dar pe cine să mângâi cu el? Omul zice că se mângâie cu Mine, dar Eu nu Mă pot mângâia cu el. Omul mângâie pe om, dar nu pe Mine, şi Eu stau aşteptând cu fiinţa Tatălui în Mine, iar Tatăl suferă în Mine, că Eu sunt chipul fiinţei lui Dumnezeu, chipul suferinţei, chipul pe care îl pun Eu în omul cel din cer, născut prin Mine. Iar cel ce este părtaş suferinţelor Mele, aşa este şi mângâierilor Mele. Amin.

Mă bucur în sărbătoare peste grădină. Duhul apostolilor Mei Mă mângâie în cele cereşti, căci ei au suferit cu Mine şi M-au mângâiat atunci, şi Mă mângâie şi acum, şi vă mângâie şi pe voi, copilaşi lucrători cu Mine, căci v-am aşezat lângă Mine la lucrarea facerii omului şi suferiţi aceeaşi suferinţă care vă face părtăşie cu mângâierea, fiilor trudiţi. Vă mângâie ucenicii Mei şi se mângâie de la voi, aşa cum şi Eu Mă mângâi de la lucrul Meu cu voi.

Cei ce seamănă cu Mine nu încap în lume. în cei ce nu încape lumea, ei nu încap în lume. Aceştia sunt cei ce au în ei iubirea care ajunge la inima Mea, mângâindu-Mă pe Mine cu ea. Iată, voi nu vă hrăniţi cu iubirea voastră pentru Mine, ci Mă hrăniţi pe Mine cu ea, fiindcă Mă iubiţi pe Mine şi nu pe voi. Cine mai ştie pe pământ ce înseamnă să-i iubească pe oameni pentru Mine şi nu pentru el? Cine mai poate să înţeleagă aceasta? Nu e om să nu se iubească pe sine, să nu se mângâie pe sine mai întâi atunci când zice că Mă iubeşte pe Mine. O, nu mai e om curat în iubirea lui de Dumnezeu. Singur învaţă omul, şi tot aşa şi lucrează pentru om, şi tot aşa şi stă înaintea Mea, numindu-Mă pe Mine făcător al iubirii lui, al lucrării lui. Un picuţ, şi tuturor Mă voi pleca pentru ca să-i aplec, că Mă aplec până la om cu lucrarea cuvântului Meu Mângâietorul, ca să-l ruşinez pe om cu ea şi să-l aplec şi să-l învăţ Eu, că prea mult a învăţat omul din însuşi duhul lui, că şi-a făcut omul duh şi dor şi învăţătură şi lucrare, şi om supus lucrului lui, şi pe Mine supus lucrului lui, căci omul zice că tot ceea ce are el, are de la Mine şi pentru Mine. Dar pe voi, copilaşi lucrători, vă învaţă Tatăl, iar Eu sunt chipul fiinţei lui Dumnezeu, care se aşează înaintea voastră ca să ştiţi cum să-l lucraţi pe om ca să semene cu Mine şi ca să ajungă iubirea omului la inima Mea pentru mângâierea Mea. Eu nu-Mi iau singur aşa cum îşi ia omul mângâiere din sine şi din jur. Eu iau dacă-Mi dă omul, Eu am dacă-Mi dă omul, şi altfel, nu am nici Eu, nici Tatăl, Care este cu fiinţa Lui în Mine. Eu sufăr în voi lucrându-l pe om şi dându-vă de lucru omul, şi aşa vă fac părtaşi mângâierii. Iată, nimeni nu poate avea de la Mine mângâierea dacă nu ştie de unde vine ea, din ce lucrare vine ea. Mă vede Tatăl mereu îndurerat şi îmi dă să Mă mângâi cu voi şi de la voi. O, vă vede Tatăl mereu îndureraţi şi vă dă să vă mângâiaţi cu Mine, lucrând lucrarea facerii omului, şi să vă mângâiaţi lucrând şi să vă odihniţi în lucrul vostru, ca şi Mine după ce l-am făcut pe om pentru bucuria Mea, pentru mângâierea Mea cea din lucru răsărită. Prindeţi puteri, dar feriţi-vă de cei ce dau să vă strivească puterile pentru voile lor. Prindeţi puteri pentru cei ce se aşează la modelat, iar pentru cei ce-i aşez Eu în faţa voastră ca să lucrăm, prindeţi, fiilor, puteri din puteri, ca să-L bucurăm pe Tatăl cu rod dulce şi sfânt şi dulce pe veci. Aşezaţi-vă putere lângă putere, inimioară cu inimioară şi daţi-Mi chip în om din lucrarea voastră cu Mine, şi nu uitaţi că viaţa începe cu moartea, iar după moarte, învierea. Amin. Cel ce nu poate să moară, acela vă slăbeşte puterile. Aşezaţi-vă una întru Mine şi daţi vlagă Duhului Meu în voi, că Eu trebuie să pot în voi, Eu şi nu voi şi nu omul care nu moare pentru înviere.

Apostolii Mei au lucrat cu Duhul Meu în ei şi au dat viaţă la mulţi, ca să se adeverească puterea cuvântului Meu lucrător prin om ales de Mine şi lucrat după chipul Meu. I-am dat Evanghelia Mea lui Pavel, apostolul Meu, după ce l-am făcut din nou, iar după ce l-am făcut, i-am spus să se ducă să se arate făcut din nou pentru lucrarea învierii multora. Am mers din nou cu el pe pământ cât am mers şi cu ceilalţi apostoli ai Mei, şi M-am descoperit lui, şi l-am descoperit al Meu. Ba încă şi în cer am mers cu el şi i-am spus cuvinte care nu este îngăduit să le vorbească omul, ci numai Dumnezeu. I-am arătat taina iconomiei venirii Mele şi a iubirii Mele pentru om, şi i-am dat apoi înţelepciunea vorbirii, ca să Mă arate tuturor aşa cum sunt Eu, iar el aşa a făcut, precum i-am poruncit. Lucra lucrul facerii omului peste mulţi, ca să poată face unul sau doi din cei mulţi, şi apoi lucra cu măsură pentru cel ce se lăsa făcut prin Duhul Meu din el, şi aşeza rod dulce înaintea Tatălui. Omul însă M-a încurcat mereu ca să nu pot să lucrez, şi ca să lucrez după statura lui. Dar iată, timp nu mai este, şi trebuie să lucrăm numai om întreg, fiilor trudiţi.

Binecuvântaţi să fiţi din zori şi până-n zori pentru lucrul cel întreg peste om, peste cel ce se lasă lut moale, care să prindă duh de înviere, şi de veşnicie apoi. Din zori până-n zori v-aş vrea la lucru, că timp nu mai este, şi este numai de lucru pentru voi. Focul Meu îl înteţesc în voi, şi îmi întăresc şi iubirea în voi, ca să fiu Eu, căci voi sunteţi micuţi şi plăpânzi, fiindcă aşa voiesc Eu. Nimic să nu fie în voi, nimic decât Eu cu venirea Mea pentru facerea omului şi a cerului şi a pământului şi a celor ce vor fi.

Acum vă cuprind şi vă mângâi, şi vă fac să simţiţi din plin mângâierea Mea, şi de sus, şi de jos, ca să fiţi calzi şi dulci la tot lucrul cel ceresc dintre Mine şi voi pentru omul cel nou. Din zori şi până-n zori aduceţi Mie, şi Eu vă voi mângâia pe voi, şi Eu Mă voi mângâia cu voi şi vă voi da pildă înaintea celor ce n-au învăţat de la Mine iubirea lor cea pentru Mine şi pentru om.

Eu sunt chipul fiinţei lui Dumnezeu, şi acesta este chipul pe care voiesc să-l aşez în voi şi să vă aşez înaintea neamului omenesc pentru slava Mea peste pământ. Tatăl vă dă puteri, iar Eu de lângă voi sunt chipul fiinţei Tatălui, taina fiinţei lui Dumnezeu. Aceasta este taina care vă învăluie pe voi, şi în ea vă acopăr şi vă descopăr pentru lucrul facerii omului, şi iarăşi vă acopăr şi vă descopăr, căci Tatăl vă dă puteri, şi în cei mici Se slăveşte El cu slava Sa şi a Fiului Său. Amin.

Taina împărăţiei cerurilor vă ţine în ea, ca să vă arate din ea la vremea potrivită, spre ruşinea multora din cei ce au voit să iubească pe Dumnezeu prin voinţa lor şi pentru mângâierea lor. O, alta este slava celor cereşti, şi alta este slava celor pământeşti. Curând, curând voi aşeza la vedere faţă în faţă aceste două lucrături, ca să se vadă desluşit lucrarea Mea şi lucrarea omului. Iar Eu sunt cu slava Mea în care vă cuprind şi vă acopăr, căci taina Mea cu voi este mângâierea Mea, şi cu ea voi mângâia pe mulţi, şi aceştia vor vedea apoi taina chipului fiinţei lui Dumnezeu, taina Tatălui, care este în Mine, şi taina Mea, care este în voi, taina Mea cu voi. Amin, amin, amin.

12-07-2000