Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a șasea a Postului Mare, a Floriilor. Praznicul Intrării Domnului în IerusalimAșez mai întâi cuvântul cel pentru putere sfântă și spun: Pace peste cetatea cuvântului Meu, și pace peste voi, fiilor din cetate, că e zi de praznic împărătesc, și grăiește Păstorul în zile de praznic și-Și întărește și-Și așează în puteri sfinte turma Sa, așa cum ar fi să facă fiecare păstor și să le dea puteri din cer celor din turma sa și să meargă ele spre Domnul cu ascultare, cu mers mântuitor, o, fiilor.

Iată amintire sfântă în ziua aceasta, ziua când Eu, Domnul, acum două mii de ani, mai înainte de săptămâna patimilor și crucii Mele am împlinit mai întâi promisiunea cea rostită prin prooroci, și care spune: «Bucură-te, fiica Sionului, că vine Împăratul tău pe mânz de asină!». O, așa am făcut, și am adus bucuria împlinirii acestei vestiri prin prooroci, dar această zi măreață am pregătit-o cu mare slavă înaintea poporului Israel. Și cum am lucrat?

O, am pregătit cu bună chibzuință poporul ca să Mă poată primi ca pe un Împărat, și am lucrat plecarea lui Lazăr din Betania și apoi ridicarea lui, învierea lui a patra zi de după adormirea lui, o, și s-a făcut vestire mare și s-a întâmplat credință aprinsă și am vestit intrarea Mea în oraș, și tot mai mulți iudei căutau după Mine, iar preoții își ascuțeau mânia din pricina celor mulți care Mă urmau peste tot pe unde auzeau că sunt sau că trec, o, și s-au hotărât preoții să Mă omoare, căci teama creștea în ei.

Am împlinit a doua zi intrarea pe mânz de asină în Ierusalim, și o gloată mare venită la praznic în oraș M-a așteptat și M-a întâmpinat cu cântări și cu ramuri de finic strigând: «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel!».

O, așa s-a împlinit în ziua aceea proorocia cea despre Mine ca să-l bucur pe Israel, și ca să se pregătească apoi săptămâna patimilor Mele, care se apropiaseră, și pentru care am venit de laTatăl pe pământ, căci aveam să plătesc răscumpărarea omului căzut din rai și să biruiesc atunci împotrivirea cea atât de multă asupra Mea din partea oamenilor lui Caiafa și a fariseilor și cărturarilor, care se simțeau mari pe pământ de i-au orbit acest păcat, și nu puteau auzi ei de slava Mea, de minunile mari în mijlocul poporului lor, și apoi de poporul care trăgea după Mine cântându-Mi osana.

O, așa au venit spre lucrare pătimirea și răstignirea Mea, dar și învierea Mea apoi, și aceasta i-a zdruncinat de tot pe mai-marii templului și ai poporului, de nu mai știau unde să se mai bage și ce să mai folosească să nu cumva să fie răsturnați din pricina adevărului învierii Mele și a celor din morminte odată cu Mine, o, și au dat bani ca să-i cumpere pe ostașii de la mormânt și ca să spună ei zvonul că M-au furat ucenicii și M-au ascuns, dar aceasta a căzut, căci Eu eram viu și mergeam și adeveream învierea Mea, o, și așa a fost biruită necredința și toți cei care au voit ca Eu să pier ca nu cumva să piară poporul din pricina rătăcirii, numai că ei se temeau să nu piară ei și să-și piardă stăpânirea, și iată, așa a fost ziua aceea când am strâns poporul să se împlinească peste el Scriptura bucuriei fiicei Sionului care-și întâmpină Împăratul cântându-I osana, chiar dacă după câteva zile s-au întors aceste glasuri împotriva Mea strigând lui Pilat: «Răstignește-L! Să fie răstignit!».

O, fiilor, o, fiilor, bucuria celor ce cred cuvântul Meu cel de azi este ca aceea de acum două mii de ani când am venit și am împlinit ce era atunci de împlinit, o, și nu s-au bucurat de ea cei necredincioși, ci numai cei cărora le-a fost dat de la Tatăl să creadă, și așa sunt Eu acum bucurie pentru cei ce cred că Eu sunt acest cuvânt. Cuvântul Meu are multă dulceață, multă înviere pentru cei care nu iubesc viața trecătoare, și aceștia Îl iubesc pe Dumnezeu și le este El Cel mai dulce, numai El, și nu vor ei viață fără de El.

Iată, vă păstoresc mereu, și nu vă las fără hrană de cuvânt, fiilor. Trec tainic printre voi și vă măsor simțirea și gândirea, vă măsor cuvintele inimii și ale gurii, o, și voi nu știți cât vă privesc, cât vă măsor și cât scriu îngerii vizita Mea între voi, și pe voi, și de aceea vă spun că tainic sunt la voi și cu voi, că mare veghe trebuie să am peste voi și pentru voi ca să vă am popor al Meu, fiilor, că iată, așez în mijlocul vostru cuvântul Meu ca să meargă el apoi peste tot, și Îmi trebuiți, fiilor, căci Eu ce-aș face dacă n-aș avea cui să grăiesc cuvântul Meu? Am pus credință în voi, și multă lucrare are de împlinit credința voastră ca să pot fi Eu cu voi mereu aici, și apoi să pot merge cu cuvântul și cu împlinirea lui.

Numai păcătoșii care Mă află și se îndurerează apoi de păcatele lor și plâng, numai ei dovedesc pe Dumnezeu cu iubirea Lui cea mare, cu iubirea lor cea pentru El, o, și așa este astăzi cu primirea cuvântului Meu și cu împlinirea lui apoi de către cei ce Mă află de la voi grăind peste pământ, fiilor. Acum două mii de ani a venit iubirea pe pământ la cei păcătoși ca să-i ierte pe cei smeriți pentru păcatele lor, o, și cine ar mai putea iubi atât cât ei, cât cei iertați de iubirea Mea?

Iată, fiilor, în bisericile din lume nu este iubire căci nu este păstor, fiindcă păstorul este iubirea care-și pune viața pentru oi, dar cei ce stau pe scaune de biserică sunt pe picior mare, se simt mari, mai mari ca Dumnezeu peste oameni, și n-au iubire decât de ei înșiși și de ai lor. Eu însă am așezat la temelie iubirea în biserica Mea, iar mărirea nu, căci numai a Domnului este ea. Am spus ucenicilor Mei să nu cugete să fie vreunul dintre ei mai mare, și numai pentru slujire să se dovedească mare cel ce se vrea mare, și am spus: «Cel ce voiește să fie mai mare, acela să slujească tuturor».

Iată, om vrednic pentru mărire peste alți oameni nu este, Eu așa am spus. Doar sfatul frățesc și darurile duhovnicești purtate întru smerenie: îndemnarea, dăruirea, învățătura sfântă, aplecarea, proorocia, apostolia, și iau frații din ele de la mijloc, unii de la alții cu smerenie, cu primirea sfatului descoperit prin biserică, prin Duhul Cel de la Dumnezeu, iar cel ce vrea să fie mai mare, acela să fie slujitorul celor mai mici, și faceți doar ascultare, fiilor, ascultare de cuvântul Meu.

O, nu faceți lege din cuvintele Mele, că dacă Eu vin și schimb ceva, ca un Dumnezeu Care vede mult și mereu, și după cum stau și se învârt lucrurile din vreme în vreme, din stare în stare, atunci voi puteți spune ca israeliții care M-au respins ca să se laude ei cu legea lui Moise, de parcă nu Dumnezeu, ci Moise le-a dat legile de peste ei, dar cea mai de sus lege este dragostea, este aproapele, este Dumnezeu, Care cere să-I lucrezi Lui cu credincioșie, dar nu ție, ci Lui și dragostei Lui de tine, dacă El lucrează cu tine pentru El și pentru tine.

Vă învăț, fiilor, căci vă sunt Păstor, și sunt blând și smerit cu inima dacă sunt Păstor slujitor. Intru la voi ca în Ierusalim, intru pe cal alb, precum este scris să vin și să intru, o, și cu voi intru printre oameni cu cuvântul și-Mi sunteți căluțul pe care stau să-Mi rostesc cuvântul, fiilor, și sunt cu sfinții la voi și cu voi, așa cum este scris în Scripturi despre venirea Mea cu sfinții, și pe cal alb, tainic ca și Mine, și iată, Îmi fac lucrarea. Astăzi cântăm «Osana, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!», iar duminica viitoare cântăm Hristos a înviat! și vom vesti peste pământ cuvântul Meu, fiilor.

Binecuvintez peste voi mereu, mereu lucrul cărții Mele cu trâmbița Mea Verginica, trâmbița de la Pucioasa. Binecuvintez duhul și mintea voastră și dragostea voastră de lucru sfânt!

Vă binecuvintez puterile sufletești și trupești ca să-Mi lucrați cu ele, fiilor, și vom sărbători cu măreție deschiderea acestei cărți de mărturie.

Acum iarăși vă așez în lucru cu pace. O, pace vouă, pace vouă, pace vouă, fiilor! Mai mult ca și lucrarea păcii dintre voi nu vă poate zidi și păstra întru iubirea Mea, întru cuvântul Meu, care este iubirea Mea de peste voi, iar când el merge pe cale spre oameni, iubirea Mea merge, îmbrăcată în cuvânt, fiilor.

O, pace ție, țara Mea română! Pace poporului român de peste tot!

Tu ești poporul Meu de azi, neam român, ești Israelul Meu din vremea aceasta. Eu grăiesc aceasta, iar cuvântul Meu este pentru împlinirea lui. Aceasta îți spune ție Iisus Hristos, o, neam român. Amin, amin, amin.

09-04-2023