Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BobotezeiO, e plin cerul pământului român de slavă îngerească în zi de praznic de Bobotează, iar puterile cerești sunt așezate cete-cete deasupra cetății cuvântului Meu, și-Mi scol străjerii să-Mi facă intrarea în cetate și în carte în zi de praznic sfânt.

Sunt Domnul Iisus Hristos, Eu, și suflarea gurii Mele, cuvântul Meu peste pământ. În curând se vor lăsa văzute pe cer deasupra pământului român cetele îngerești sunând din trâmbițe, precum este scris, și slăvind pe Domnul Care cuvintează de deasupra, și iată, cuvântul Meu trebuie mult cercetat ca să-și poată omul așeza mersul cu Dumnezeu, căci ziua Mea se grăbește cu multul și nu poate nimeni s-o oprească să nu vină, ba chiar s-o grăbească pot și dușmanii Mei să facă aceasta, ceea ce nu vor ei să fie și să vină, o, dar nu, căci sfinții români cântă în văzduh aici deșteptarea neamului român și cântă ei cu dorul Meu și zic în cor: Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tirani, acum ori niciodată croiește-ți altă soartă, la care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

O, cântă cu sfinții neamului român toți sfinții din cer când văd ei suflarea gurii Mele peste pământul român cum poruncește omului antichrist să iasă, să fugă cu grabă din țara Mea aleasă pentru sfârșit de timp să-Mi fie masă și casă și primire a Mea cu sfinții.

Așteaptă sfinții din țara fără dor, așteaptă venirea Mea promisă să se împlinească. Mă voi lăsa văzut venind cu sfinții Mei și vor crede și cei care acum scriu și lucrează și împart lepădarea de credință mai înainte să se închine omului antichrist, dar vine spaima peste toți necredincioșii, vine groaza cea promisă peste cei necredincioși, care au dat să Mă alunge de peste tot, să fie numai ei și să se închine lor neamurile pământului, și cred aceste satane că vor putea să facă lumea să creadă că nu este Dumnezeu, dar dacă nu este Dumnezeu, o, împotriva cui luptă ei, oare?

Iată, în zi de praznic de Bobotează îmbrățișez în slavă de cuvânt neamul român și pecetluiesc peste el în ziua aceasta credința lui cea din străbuni, cea de două mii de ani credință, ca nici o altă țară credință, credința cea de la început, de la părinți și până azi, o, și nu te lăsa de credința aceasta, popor român, nu, fiule, nu, căci tu vei fi îmbrăcat în mare slavă de sus pentru credința ta și pentru părinții de la care o moștenești pe ea, o, și trage-te din calea și din jocul omului antichrist, despre care vorbesc răspicat Scripturile și sfinții părinți, cei plini de harul cel de sus al descoperirilor cerești prin ei pentru așezarea pe piatră tare a bisericii Mele. Iată, roagă-te de păstorii tăi români, Mă rog și Eu și le spun lor așa: Nu dați poporul ortodox sub mâna lui satana ca să pierdeți mântuirea și voi și neamul. Salvați de sub talpa lui antichrist neamul român, de două mii de ani creștin ca nici un alt neam care s-a încreștinat mai apoi, dar aici au fost de la început arhierei și preoți după rânduiala cea prin sfinți lăsată, și la care nu trebuie să se umble, căci țara română este în planul cel de sus ca să-Mi fie Mie popor al credinței nestrămutate, și prin care Eu să Mă întorc de la Tatăl, că iată cum Mă întorc, iată cum vin dacă am găsit credință pentru Scripturi în mijlocul acestui neam ales!

Vin împliniri mari, vine nașterea din nou a lumii, și pe care ar vrea satana de antichrist s-o împlinească el, dar drăcește, nu creștinește, că el vrea cu orice preț lepădarea de credință, și apoi să vină să se dea mare, o, și nu fiți slabi, voi, neamuri și popoare care dați să vă lăsați păcăliți, o, nu, că împlinirile vin din cer, vin cu Mine de sus, nu vin de la oameni, iar oamenii să-și lase jos lucrarea lor mincinoasă, căci Eu, Domnul, îl voi nimici de peste tot cu suflarea gurii Mele pe acest antichrist al fărădelegii, și care va păli ca iarba curând, curând la arătarea deasupra neamului român a cetelor îngerești luptând și biruind cu cele din cer pe toți vrăjmașii credinței, și care ar face bine să se pocăiască mai înainte să-și ia plata și rușinea necredinței și a trufiei lor diavolești. O, ce vor face ei față în față cu slava Mea cea mare, căci a sosit vremea aceasta?

O, a sosit venirea Mea cu sfinții și îi voi găsi împotriva Mea pe cei necredincioși. Ilie proorocul s-a ridicat la cer în văzduh, și așa se merge la cer, dar aceasta nu cred și nu pot cei necredincioși, căci ei nu dau să știe aceasta, calea spre cer, fiindcă ei au iadul lor, au minciuna de sprijin și de tată și sunt venetici ca și moartea, care umblă peste tot prin păcat, căci păcatul este moartea, venetica cea oarbă, de care se înfruptă toți cei care iubesc păcatul.

Voi, preoți și arhierei ai neamului român, nu semnați cu lepădarea de credință. Vă scriu vouă iertare pentru păcatul cel de acum 100 de ani lucrat prin biserică, și când a fost păcălită turma creștină să-și schimbe sărbătorile și datinile din părinți. Vă scriu iertare, dar trageți-vă acum din jocul cel cu fața ascunsă a omului antichrist. Ce caută el spre biserica lui Hristos? O, nu murdăriți ortodoxia cu cele străine de ea și de părinți! Nu sunt doi crăciuni. Eu sunt Crăciunul, dar neamul român a fost păcălit prin preoții lui ca nici un alt neam mai mult, și iată, iar și iar se voiește din partea dușmanului lui Hristos să se umble la cele bine așezate la temelia bisericii la începuturile ei prin părinți.

Mă aplec acum și vă rog cerește: trageți-vă din lucrarea cea ascunsă a omului dușman îmbrăcat în haine de miel. Ieșiți din amestecătură și ascultați de Domnul, ca nu cumva să lucrați ceea ce nu știți și să dați turma lui Hristos la dușmani. Este scris să se împlinească nașterea din nou a lumii, dar nu vrăjmașul Meu și al vostru să facă aceasta, că nu poate el s-o facă. Priviți la cei ce M-au dat de la ei acum două mii de ani și au dat poporul Israel spre vină mare, spre răstignirea Mea. Fiți treji dacă stați sub nume de păstori, că nu vă va fi vouă bine dacă nu rămâneți de partea Mea acum, când se încearcă peste voi în chip ascuns lepădarea de credință s-o lucrați. E zi de praznic de Bobotează în ziua aceasta și vă botez cu cuvântul Meu ca să vă întăriți frica de Dumnezeu și apoi credința, care oricum o veți avea curând, curând, căci Mă voi lăsa văzut în mijlocul oștirilor îngerești stând deasupra pe cer în țară la voi și împlinind așa Scripturile ca să biruiesc fiara, pe antichrist, căci scris este că Domnul îl va nimici cu suflarea gurii Sale, și iată cuvântul Meu care împlinește aceasta acum!

O, fii români, o, fiilor, nu iubiți să fiți bogați, ci harnici să iubiți să fiți și plini de credință sfântă, căci omul antichrist dă să spună că ia totul sub stăpânirea lui ca să zici ca el, ca să-ți dea el, iar tu păzește-ți de el vatra și nu-l primi să-ți facă el socotelile și dă-l afară de pe meleagul tău, așa cum Eu îi spun mereu: Du-te!

E zi de praznic de Bobotează și voiesc să-ți umplu inima de har de sus, ca să te păstrezi în credința cea de la început, popor român, o, că nu mai găsesc credință pe pământ acum, și calcă antichrist totul la pământ, dar la tine în țară să nu-i dai voie, să nu-l primești cu ale lui pe acest lup viclean, care vrea să te înșele și să-ți facă rău, și apoi să te lepede, că n-are ce să-ți dea el, ci doar își încearcă trufia și prostia.

Eu, Domnul, iar și iar îți spun în zi de praznic de Bobotează: nu pune tu, vrăjmaș păgân, nu pune mâna pe cele din țara Mea de venire acum cu sfinții Mei, căci tu ești vrăjmaș viclean și-ți știu vicleșugul. Ieși și te depărtează de pe meleagul și din jurul neamului român! Aici este al Meu. Auzi? Mergi înapoia Mea, satano, căci neamul român numai Domnului este să se închine, iar tu umilește-te și teme-te de Dumnezeu și de român, căci numele de român este numele cel nou al neamului lui Hristos, iar tu ai nume urât și te numești potrivnicul Meu, antichrist.

O, auzi tu, neam român de aici și de peste tot pământul? Binecuvântată să fie peste tine lucrarea cuvântului Meu din ziua aceasta sfântă! Sunt aici, pe meleagul român cu cartea deschisă și Îmi așez în ea tot cuvântul Meu și apoi îl așez pe cale ca să poată el ca și Dumnezeu, căci cuvântul Meu are putere în el și poate el.

Nașterea cuvântului Meu este cartea Mea din vremea aceasta, și prin el împlinesc nașterea din nou a lumii, cu cuvântul o împlinesc.

Binecuvintez pe poporul Meu cel mititel, care-Mi deschide când intru cuvânt în cetate și în carte. Stau deasupra și cuvintez și Mă las auzit ca pe muntele sfânt când grăiam lui Moise ca să aducă poporului sfânt cuvântul Meu.

O, tu să fii cuminte, popor mititel, și să asculți de Dumnezeu cu teamă și cu o mare iubire, căci Eu aduc la voi din cer ca să împărțiți peste pământ, fiilor. Căutați să fiți priviți și văzuți mereu pentru toate ale voastre, ca să fiți sub cercetare și să lucreze peste voi cuvântul Meu de facere a voastră, căci fără veghe peste voi mereu n-ar putea veni înaintea Mea îngerul vostru păzitor cu viața voastră lucrată mereu. Eu știu cum să vă veghez, iar voi să știți să primiți lucrarea veghii peste voi, căci pe cale cu Mine ați pășit pentru facerea cea nouă, cea din cer, prin cuvântul Meu de peste voi, și ca să vă lucreze el, fiilor. Omul este aplecat spre apucăturile firii vechi, dar cu Mine pe cale trebuie schimbare, trebuie facere nouă, ca și când omul a murit și a înviat și s-a așezat înaintea Mea cu chipul său cel nou.

Puneți lacăt minții, o, fiilor, că dacă ați pune numai gurii, mintea greșește înăuntrul omului, și e greu să-l ocolească ispita diavolească și să nu-i dea de lucru. Așadar, vorbiți cu Dumnezeu mult, și prea puțin cu voi înșivă, o, că nu știe omul taina aceasta mare a scăpării de ispita minții. Și, în sfârșit, stați cu mare sfială față de îngerul păzitor, fiilor, căci el vă ajută la lucrarea plivitului ogorului semănat cu sămânță de sus, căci buruienile au lucrarea lor și-și fac loc peste sămânța cea pusă la răsărire, și care trebuie plivită tot timpul ca să nu-i fie înăbușite creșterea și rodul ei apoi.

Fiți blânzi și smeriți cu inima, fiți mici, ca să puteți sta smeriți ca și Mine, fiilor. Mă aplec și vă cuprind și vă mulțumesc că Mă țineți pe cale când vin cuvânt în carte, și apoi călătoresc peste pământ cu suflarea gurii Mele, cu glasul Meu, care se face cuvânt.

O, fiilor, pace vouă acum, pace vouă, și celor alăturați în ziua aceasta la masă cu Noi și cu voi la praznic de Bobotează! Toți să învețe din cuvântul Meu de peste voi facerea cea nouă, ca să am popor sfânt, fiilor. N-am avut și nu am pe pământ loc dulce așa cum am aici la voi, și de aceea am scris peste această cetate: „Acolo este Domnul” precum este scris despre ea în Scripturi.

Ați așezat înaintea Mea praznic dulce și plin de simboluri prin cele pregătite pentru această întâlnire cu Noi, cei din cer, și cu cei ce s-au alăturat la slujba de Bobotează, la apă sfințită și slujită lângă voi de sfinții cei mari din cer, care vă însoțesc pentru lucrul Meu cu voi.

O, pace vouă, pace, fiilor! Tot cerul de deasupra e minunea cea de sus care a slujit slavei Mele cu voi în ziua aceasta sfântă, și am spus că vine clipa să se lase văzută slava Mea pe cerul neamului român, spre stârnirea credinței sfinte în mulți, căci Eu, Domnul, am ca dragoste și ca venire de la Tatăl țara română, iar vestea despre ea va merge, și se vor bucura de ea popoarele, o, fiilor, așa cum este scris.

Binecuvintez cu voi apa de Bobotează în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și lucrare cu har mare să aibă pe unde va picura ea.

Acum, Eu, Iisus Hristos, rămân cu voi, și merg cu cuvântul peste pământ și vă spun vouă pace, fiilor, pace vouă, pace vouă, pace vouă, o, fiilor! Amin, amin, amin.

19-01-2023