Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfântului Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon ȘtefanVin și tot vin cuvânt pe pământ, vin în sărbători, vin cu sărbători, vin de lângă Tatăl Dumnezeu și grăiesc de deasupra, și glasul gurii Mele se face cuvânt și este așezat în cartea sa și este pus pe cale să meargă apoi din loc în loc și să se vestească de la margini la margini că Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, vine pe pământ cuvânt și-Și gătește cu el ziua slavei Lui, a arătării Lui în nori, precum este scris că va fi Domnul văzut de cei credincioși Lui și de cei potrivnici Lui, dar nici unul nu va mai putea să-și arate puterea sau necredința, ci va fi doar bucuria pentru cei ce Îl așteaptă, și va fi spaima cea mare pentru cei ce n-au voit să știe de El și de cuvântul cu care vine acum să-Și anunțe împărăția și lucrarea înnoirii lumii, precum este scris.

Vin și tot vin în cuvânt la voi pe pământ, fiilor din cetatea cuvântului Meu. Cobor în sărbători, fiilor, și petrec cu voi grăindu-vă de deasupra ca să puneți pe cale grăirea Mea cu voi, cuvântul cu care vin la voi pe pământ. V-am pregătit credința și chemarea ca să vă apropiați și să-L aflați pe Domnul cuvântând și să vă fie drag să-L urmați, și apoi M-am desăvârșit peste voi în cuvânt și v-am dat înfierea ca să fiți fiii lui Dumnezeu, și să semănați cu Mine ca să puteți fi fii ai lui Dumnezeu, că altfel cum ar putea cineva să se facă fiu al Domnului dacă nu se uită să vadă ce face, ce este un fiu al lui Dumnezeu între cei străini de acest har și nume mare?

O, fiilor, petrec cu voi sărbătoarea cea din cer a zilei de azi, și pe care și voi o aveți în lucrul cel duhovnicesc de azi. Mărturisitorul cel tinerel, ucenicul Ștefan, ziua lui de pomenire este azi în cer la Noi, și pe pământ la voi, și la cei ce ca și voi țin la locul lor din calendar sărbătorile sfinților Mei.

O, fiilor, vă îndemn acum să faceți o privire toți o dată și să vedeți bine lucrul ucenicilor Mei de atunci și al ucenicilor din ucenici iviți în vremea aceea prin lucrarea harului de sus, când biserica Mea creștea și tot creștea în strâmtorarea vremii de atunci, și când mai-marii Ierusalimului au ales să facă și să tot facă prigonire mare peste mersul Meu prin ucenici peste pământ. Am avut să-l aleg atunci pe Pavel și să-l fac apostol peste neamuri, o, și a trebuit să-i pregătesc cădere mare, ca să poată cunoaște el apoi cine este Hristos și să se oprească să mai sufle furtună peste turma care creștea și tot creștea în urma harului făcător de minuni prin apostolii Mei și prin ucenicii lor, căci Eu, Domnul, lucram cu putere multă prin credința lor cea mare, că mare putere are credința cea bine așezată, cea statornică prin orice fel de încercări, fiilor.

Biserica Mea, măi fiilor, a avut viață și putere de duh prin mărturisitorii Mei din mijlocul ei, și iată, acest tinerel, Ștefan, s-a aprins cu duhul în fața soborului de preoți ai Ierusalimului și M-a mărturisit pe Mine lor, după ce le-a arătat toată taina și lucrarea lui Dumnezeu peste poporul Israel, și care și-a tot întărit cerbicia ca să nu-L urmeze pe Domnul lor, al lui Avraam, Isaac și Iacov, al proorocilor toți, căci acest popor s-a tot împotrivit prin mai-marii de peste el ca nu cumva să-și piardă ei măririle și trufia de a fi ei mari și dumnezei, și iată, așa a fost, și așa este mereu pe pământ, că stau niște mai-mari peste turma lui Hristos, peste cei mici, de care n-au grijă, ci doar stau ei sub numele de mai-mari peste cei de sub ei ca și acum două mii de ani, iar Eu, Domnul, merg din greu cu așezarea Mea în oameni și merg prin cei mici, prin mărturisitori ai iubirii de Dumnezeu, ai adevărului cel unul, fiilor, o, și n-au lipsit niciodată mărturisitorii, nu, fiilor, căci ce s-ar fi întâmplat, oare, dacă n-ar fi fost ei prin vreme ca să lase puterea credinței lucrătoare peste cei de după ei și ca să meargă mărturia Mea, duhul Meu să meargă până la sfârșit, să fiu Eu în ucenicii mărturisitori până la sfârșit, fiilor?

Iată-l pe cel sărbătorit azi prin biserica Mea, mărturisitorul Ștefan, strălucit cunoscător al Scripturilor Duhului Sfânt, al istoriei lucrării lui Dumnezeu între cer și pământ!

O, tu, fruct proaspăt atunci al bisericii Mele, muguraș deschis atunci, din iubirea Mea ivit în mijlocul unui neam necredincios și tare la cerbice, hai lângă Domnul tău cuvânt acum! Hai, e ziua ta între sfinți și mucenici, hai, așează-te să mărturisești pentru Domnul Dumnezeul tău!

— O, Doamne scump al meu, iubirea mea cea de atunci, m-ai cuprins în iubirea Ta și ai fost apoi iubirea mea și m-a dovedit ea al Tău înaintea soborului de preoți, de cărturari și farisei, în fața cărora am fost dus legat ca să fiu judecat de hulă asupra lui Dumnezeu, a lui Moise și a lui Israel. A fost minciuna aceasta bine pusă la cale ca să poată ei cumva să mă găsească cu vină și să mă dea spre moarte, dar eu m-am întărit cu duhul și am stat înaintea lor cuprins de iubirea cea plină de flacără apostolică și care nu mă slobozea de sub arșița ei, o, și Te-am așezat pe Tine cu toată lucrarea Ta înaintea lor, cea prin părinți și prin prooroci, și le-am arătat la toți cât de strâmți sunt la minte, cât de străini sunt ei de adevărul cel din Scripturi, de Tine, Dumnezeul lui Israel, o, și le-am spus cine sunt ei, acești mincinoși, care stau peste mulțimi fără să merite aceasta, iar Tu, Doamne, ai deschis cerurile să mă privești, să Te văd, să văd pe Cel mărturisit de mine, să-L văd pe Tatăl, iar de-a dreapta Sa pe Fiul Său iubit, pe Cel răstignit și înviat cu mare biruință asupra morții, Doamne. În clipa aceea a mărturisirii mele, a priveliștei slavei celei de deasupra mea, duhul geloziei a turbat de tot în ei și, luând pietre, au aruncat în mine, Doamne, dar eu cu dragostea Ta în mine Te rugam pentru iertarea lor, că nu știau, bieții de ei, mai nimic din măreția Ta în cei mărturisitori ai Tăi. O, ce să le ceri celor ce n-au ce să le ceri? Sunt necunoscători, săracii, dar noi, cei înțelepți de la Tine, știm de la Tine, Doamne, și știm.

S-a stârnit apoi ură mare în mai-marii poporului și suflau ei prigoană peste ucenici, dar s-au și apropiat mulți ca să fie ucenici, mulți dintre preoți, și creștea biserica Ta mărturisitoare și creștea harul minunilor sfinte și turma se înmulțea.

Mă rog Ție, iubitorule de oameni, Doamne, chiar dacă atât de tainic lucrezi acum ca să poți merge printre cei necredincioși și iubitori de viață trecătoare și fără de preț pentru ea, o, Te rog cu foc, cu dor Te rog, fă să se vadă cumva cu strălucire mare lucrarea harului cuvântului Tău, și tainic să se facă mulți și tot mai mulți să se facă fii ai lui Dumnezeu prin credință tare și prin fapta vieții trăite după plăcerea Ta, după asemănarea cu Tine a celor ce Te află și iau în ei harul Duhului Sfânt ca să Te urmeze, Doamne, și ca să-Ți aștepte slava și întoarcerea Ta cea văzută, că noi mult așteptăm. Toți sfinții așteaptă cu dor, Doamne, arătarea Ta față în față cu necredința de pe pământ și cu oamenii ei, ca să se rușineze ei și să le dai vreme de har, de întoarcere la Dumnezeu, de căință, Doamne. O, așa este dorul meu și ruga mea Ție în ziua mea de serbare între sfinții Tăi mărturisitori. Amin.

— O, ce dulce este rugăciunea ta, ce iubitoare, fiule ucenic după chipul și asemănarea Mea! Cum să las Eu așa rugare să nu se împlinească ea? Ai fost mărturisitor mare și ai lucrat vrând-nevrând la alegerea apostolului neamurilor, Pavel apostolul, ridicat la lucrul lui Hristos peste neamuri, iar el s-a umilit, a plâns și s-a întors și s-a făcut miel prin descoperirea Mea înaintea lui și a născut miei și i-a crescut cu laptele de sus și mult Mi-a lucrat el via Mea în vremea aceea, și apoi până azi prin mărturisirea lui, căci Scripturile s-au mărturisit, iar cei înțelepți prin credință s-au ridicat spre asemănarea cu Mine, și iată, am mers și merg prin ucenici și prin mărturisitori și merg.

Treizeci de ani după nașterea Mea pe pământ am așteptat să se plinească vremea și să-Mi arăt slava dumnezeirii Mele și să las apoi lucrul Meu să lucreze pe mai departe până la sfârșit, până iarăși voi veni între oameni, o, fiilor.

Trei ani și ceva apoi, după ce am ieșit din Iordan botezat de Ioan, Mi-am scris Evanghelia și am lăsat ucenicilor s-o ducă ei peste tot și să scrie pe pământ și peste oameni numele lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh și să aibă oamenii pe Dumnezeul Cel adevărat de Dumnezeu al lor. Iată, nu pot oamenii să facă aceasta, iar Eu acum, fiilor care-Mi primiți cuvântul, vă am pe voi ca să Mă împărțiți peste pământ, o, și va izbuti Dumnezeu să-Și așeze numele pe inimile multora, că mulți se vor sătura de minciuna vieții trecătoare și vor căuta calea, adevărul și viața și vor căuta pe Dumnezeu, căci așa va face Dumnezeu să fie peste oameni căutarea după El.

Acum, pace vouă, fiilor, ca să merg pe mai departe cu voi pentru mărturisirea Mea! Dați putere harului Meu peste voi, fiilor! Numai el, o, numai el, numai harul Meu Mă poate așeza pe pământ și peste oameni, numai el și lucrarea sa cea plină de minuni cerești între oameni, fiilor, și pace vouă prin harul Meu de peste voi, o, fiilor! Amin, amin, amin.

09-01-2022