Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Întâmpinării Domnului

Fiilor de la iesle, vreau să Mă mângâi cu voi. Mi-e dor de mângâierea voastră, că voi sunteţi unşii Mei. Vin mereu din cer, vin pentru voi şi pentru Israel. Ferice de omul care se numeşte Israel şi fiu al lui Israel, fiindcă această seminţie este binecuvântată. Amin.

Vin cu sărbătoare, vin să Mă mângâi cu cei pe care-i iubesc. Vin să Mă mângâie cei iubiţi de Mine şi vin să-i mângâi ca să-i învăţ mângâierea fără de care e greu pe pământ. Vin să vă învăţ fericirea venirii Mele, că nu e om mai fericit ca omul care Mă aşteaptă să vin. Cele mai mari clipe de pe pământ sunt acelea în care Eu şi cu ai Mei lucrăm mângâiere unii altora. Eu sunt îndurerat. De când omul a pierdut veşnicia şi fericirea şi curăţia, Eu sunt mereu îndurerat şi aştept să-Mi capăt mângâierea cea pierdută, aştept învierea omului, că omul este mângâierea Mea, omul cel nou pe care-l aştept să fie din nou.

Mă fac praznic în tine, poporul Meu iubit. Eu sunt Cel prăznuit azi, şi Mă dau ţie cuvânt şi vin de lângă Tatăl. Fericit este omul care Mă aşteaptă să vin. Dreptul Simeon a primit de la Dumnezeu făgăduinţa că voi veni şi că el Mă va primi în braţe, şi M-a aşteptat vreo trei sute de ani, aşa cum i-a fost făgăduit de Duhul Sfânt că Mă va aştepta să vin.

O, fericitul Meu popor, şi ţie ţi-am făgăduit că voi veni şi că Mă vei vedea venind. Eu însumi ţi-am făgăduit, şi vin mereu cuvânt grăit deasupra ta şi te învăţ să fii frumos, să fii curat, să fii ceresc pentru venirea Mea, că Eu vin din cer, căci sunt ceresc, şi aşa trebuie să fii şi tu când vin. Cel ceresc este credincios pe deplin. Cel ceresc nu se îndoieşte întru făgăduinţele Mele. Cel ceresc se pregăteşte şi aşteaptă pregătit şi înnoit prin Duhul. Cine are duh nou, acela se face trup nou şi fără de păcat, că aceasta înseamnă trup nou, mereu nou, pe deplin nou, prin duhul cel nou. Duhul cel nou este Duhul Meu, Care vine peste tine din trupul Meu cel înviat, căci trupul Meu a fost biruitor pentru toate trupurile care vor lua înnoirea prin Duhul. Cel ce este cu Dumnezeu în trăirea sa, acela este călăuzit în duhul său de Duhul lui Dumnezeu. Cel ce este fără Domnul întru trăirea sa, acela este călăuzit în duhul său de duhul cel potrivnic Duhului lui Dumnezeu. Cel ce este cu Dumnezeu întru trăirea sa, acela este sfânt cu duhul şi cu sufletul şi cu trupul său.

Fiilor, ce este duhul? Voiesc să-Mi răspundeţi ca să vă văd creşterea pe care v-am dat-o. Mereu v-am spus să creşteţi, şi nimic să nu faceţi decât să creşteţi pentru venirea Mea, pentru iubirea Mea. Mereu v-am dat din cer şi numai din cer. V-am învăţat de mii de ori mai mult decât a învăţat Moise pe Israel. V-am învăţat, fiilor, ca să nu pieriţi ca Israel cel de care nu s-a prins învăţătura lui Moise. Moise era bun şi blând, dar nu i-a folosit lui Israel bunătatea, că era trupesc, şi nu era duhovnicesc Israel. Israel a tras pe preotul Aaron la dorul de idoli, şi tot Israelul s-a abătut de la Dumnezeu, dar Moise era bun şi blând şi milos, şi nu M-a ascultat când i-am zis să Mă lase să Mă aprind de mânie asupra lui Israel, care-şi făcuse dumnezeu turnat. Eu i-am spus lui Moise: „Dă-Mi voie să-l pierd pe Israel şi să fac din tine un alt Israel, un popor mare să fac din tine”, dar Moise nu M-a lăsat şi s-a coborât de pe munte cu tablele legii, scrise de mâna Mea, şi apropiindu-se de tabăra lui Israel, le-a sfărâmat sub munte, şi după ce a zdrobit viţelul de aur, a zis fiilor lui Levi să facă ucidere peste cei vinovaţi din Israel, ca să trimită Domnul binecuvântare şi ispăşire de păcatul pe care-l săvârşise Israel. Şi urcându-se pe munte, Mi-a spus să iert poporul şi Mi-a spus că dacă nu-l iert, să-l şterg pe el din cartea Mea în care l-am scris. Eu i-am zis că nu pe el îl voi şterge, ci pe acela care a greşit înaintea Mea îl voi şterge din cartea Mea. Şi l-a tot învăţat Moise pe Israel până la poarta de intrare în Canaan, până la Iordan l-a tot învăţat, dar ceea ce l-a învăţat să nu facă, aceea a făcut Israel, că era trupesc şi nu era duhovnicesc.

O, poporul Meu, te învăţ, tată, ce este duhul. Te învăţ ca să ştii să-Mi răspunzi cât mai bine, cât mai cereşte, cât mai veşnic, fiule miluit de mângâierea Mea şi de harul Meu cel plin de veşnicie. Trupul este trupul, şi duhul este duhul. Trupul nu poate să facă roade bune dacă este rău. Scris este în cuvântul Meu: «Nu poate pomul rău să facă roade bune, şi nu poate pomul bun să facă roade rele». Trupul care ţine în el duhul cel bun, acela se cunoaşte după roade. Tot aşa şi în celălalt fel, şi toate sunt drepte faţă de ele însele. Aşa şi Eu, sunt drept faţă de Tatăl Meu, a Cărui dreptate o caut şi o săvârşesc.

Israele, Israele, să nu-l faci să greşească pe cel ce stă de veghe peste tine, că tu eşti un Israel duhovnicesc, eşti cel făgăduit lui Avraam prin Mine, Fiul Tatălui; că şi Moise a zis când Eu am voit să-l pierd pe Israel cel răzvrătit ca să ridic din Moise alt Israel, şi a zis: „Doamne, adu-Ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Iacov, că ai făgăduit că-l vei înmulţi pe Israel”. O, Eu am făgăduit lui Avraam pe Israel, dar făgăduinţa era să fie un Israel duhovnicesc, nu trupesc, nu după trup, şi nu care umblă trupeşte, iar Eu sunt Cel ce-Mi ţin făgăduinţele, şi de aceea te fac pe tine din trupesc duhovnicesc şi ceresc pe pământ, Israele făgăduit să fii.

îmbracă-te cu Duhul Sfânt ca să nu fii biruit, Israele al harului. Când Israel a ajuns la Iordan, Moise l-a învăţat să păzească legile sfinte ca să trăiască prin ele în pământul cel sfânt, prin cele sfinte ale lui Israel, dar şi în Canaan a trăit tot trupeşte poporul cel purtat de Moise spre ţara făgăduinţei.

O, nu e bine să fie trupesc omul lui Dumnezeu dacă vrea să fie al lui Dumnezeu. E bine de om să-L aştepte pe Domnul, căci cel ce-L aşteaptă pe Domnul, este pregătit pentru venirea Domnului, şi fericit este omul care Mă aşteaptă să vin. Cel ce nu Mă aşteaptă, îşi zice mereu: „Stăpânul întârzie; mai putem zăbovi pentru venirea Lui”. Şi zicând mereu aşa, duhul cel potrivnic se îndulceşte în ei şi este îndulcit de ei, şi nu e fericire aceea care vine de la duhul rău. Duhul rău este duhul care se împotriveşte lui Dumnezeu, şi aşa a lucrat Israel cel după trup, hrănindu-se cu necunoştinţa de Dumnezeu din pricina voii trupului, care lucra în fiii lui Israel.

O, fiilor de la iesle, voiesc să lucrez cu puterea Mea prin ungerea voastră, căci ungerea înseamnă putere. Eu sunt mereu îndurerat şi aştept să-Mi capăt mângâierea cea pierdută, aştept învierea omului, că omul este mângâierea Mea, omul înnoit prin Duhul. De când omul a pierdut veşnicia, Eu sunt mereu îndurerat. Vreau milă de la voi, vreau mângâiere de la voi, că voi sunteţi unşii Mei.

O, poporul Meu Israel de azi, cât ai fi tu de necăjit pe pământ, tu eşti cel fericit, că tu Mă aştepţi să vin, după cum Eu însumi am făgăduit că voi veni şi că Mă vei vedea venind. Cel ceresc nu se îndoieşte întru făgăduinţele Mele şi se pregăteşte înnoindu-se prin Duhul.

în tine M-am făcut praznic, poporul Meu, şi în tine voi coborî praznicul venirii Mele a doua oară pe pământ, şi tu vei fi poporul întâmpinării Mele, şi te voi face semn în mijlocul popoarelor, aşa cum l-am făcut pe Israel în vremea lui Moise cel blând şi credincios.

Ţine minte, poporul Meu, că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu în cer sus şi pe pământ jos, şi nu mai este altul în afară de El ca să-ţi facă ţie bine. Ţine minte, poporul Meu, că tu eşti semnul Meu mai înainte de venirea Mea cea mare, că scris este: «După zilele cele de strâmtorare soarele se va întuneca, şi luna nu va mai lumina, şi stelele vor cădea, şi se vor clătina puterile cerurilor, şi atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului, şi se vor tângui toate neamurile de pe pământ şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă». Amin, amin, amin.

15-02-1998