Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și maica sa, ElenaÎn zi de mare sărbătoare creștinească Mă așez cu slava cuvântului Meu în cartea Mea cea de azi, deschisă ea pe vatra și pe masa neamului român, că am deschis-o Eu Însumi, precum este scris de Mielul lui Dumnezeu Care desface pecețile cărții, și se numește cartea aceasta Evanghelia Mielului și se vestește ea de la margini la margini cu venirea Mea și cu ziua cercetării fiecăruia mai înainte de sfârșitul fărădelegii lumii, că vine, vine sfârșitul fărădelegii, care și-a umplut până pe dinafară cupa. Dar mai întâi Evanghelia venirii Mele strigă la pocăință tot omul, ca să nu vină pe neștire plata cea pentru faptele vieții, că Eu, Iisus Hristos, am murit pentru fiecare om care vrea să aibă parte de mila Mea, de multă mila Mea, de împărăția care vine pentru cei ce sunt creștini sfinți pe pământ, pentru cei ce se sfințesc ca să iasă ei întru întâmpinarea Mea.

O, pace ție cu Domnul, pace ție, popor al cuvântului Meu! Și avem la masa cuvântului de azi oaspeți de seamă dintre cei sfinți ai oștirilor de sfinți.

A fost odată un împărat creștin, Constantin, și este el acum între cetele de sfinți și are trecere la Dumnezeu așa cum a avut și pe pământ, că l-am trezit pentru credința în Fiul lui Dumnezeu și i-am arătat semnul crucii ca să-l cunoască el și norodul său și armata împărăției lui, și l-am întărit cu harul biruinței de sus și a doborât el puterea cea păgână a împăraților potrivnici creștinilor Mei, și l-a slăvit pe el apoi neamul creștinesc scăpat de sub împărații păgâni, o, și am făcut lucrare sfântă pe pământ cu acest împărat credincios, că a adunat el pe sfinții părinți ai lumii credinței creștine și s-a așezat carte pe pământ pentru mersul cel drept al bisericii Mele, și apoi Mi-am ridicat sus la vedere crucea răstignirii Mele, și am lucrat aceasta prin el și mama sa, împărăteasa Elena. Și Mi-am arătat în acești împărați biruința Mea asupra împăraților păgâni și asupra dușmanilor bisericii Mele, care se tot ridicau ca să lovească dinăuntru și din afară, o, și s-au așezat anateme asupra hulitorilor de Dumnezeu și a tuturor încercărilor eretice ale minților trufașe, care dădeau să umble să iscodească Ființa Fiului lui Dumnezeu, îndemnați ei de lucrarea antichristă, care umblă până azi la slava și la adevărul dumnezeiesc al Unuia Dumnezeu în trei fețe, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și de atunci se botează oamenii în legea creștină sub acest nume, așa cum Eu, Domnul Iisus Hristos, am rostit peste ucenicii Mei acum două mii de ani să vestească pe Hristos și faptele Lui și să boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh pe cei ce vin la pocăință și la credință, și care au ca semn îmbrăcarea în Duhul Sfânt, semnul creștinilor adevărați, iar Eu, Domnul, lucrez în vremea aceasta și împart Eu Însumi cuvântul vieții veșnice și-i chem la Mine pe cei împovărați de păcate, și vreme de har dăruiesc celor ce se dau lui Dumnezeu mai înainte de sfârșitul fărădelegii de pe pământ, ca să se arate apoi împlinirea cuvântului Scripturii pentru cerul cel nou și pământul cel nou și pentru lucrarea Noului Ierusalim între cer și pământ, precum este scrisă săvârșirea tainei lui Dumnezeu.

Voi, fiilor care-Mi primiți în carte cuvântul și-i dați mers peste pământ, așezați-vă acum sub binecuvântarea Mea și pregătiți înaintea Mea și înaintea poporului hrănit de cuvântul Meu de azi, așezați praznicul Duhului Sfânt, că a sosit, s-a apropiat duminica Rusaliilor, când venea poporul la izvor aici pentru praznic sfânt. Acum însă așezați masă de praznic și luați corăbiuța și mergeți voi la cei ce veneau aici sub cort, și împărțiți voi din bucatele praznicului pentru vii și pentru adormiți, iar Eu le voi împărți lor glasul cuvântului Meu în ziua cea de praznic și le voi da ca întotdeauna, din cer le voi da, căci vremea de acum e strâmtorată pentru umblat pe cale, și e binecuvântată pentru statul cel cuminte, departe de duhul lumii și de mersul ei cel depărtat de Dumnezeu.

O, cât de dor Îmi este să vrei să ieși din lume, măi poporul Meu! Voiesc să-Mi săvârșesc lucrarea, dar tu umbli prin lume și-Mi frânezi lucrul pe care-l am de împlinit, când tu nu ții seama cu inima de hotarul dintre tine și lume, că lumea are vinul ei amar, desfrâul și toată fărădelegea, și-și face rost de plată după fapte, iar Eu am strigat mereu: «Ieșiți din lume, fiilor! Ieși, poporul Meu, ca să nu bei din vinul lumii!», că dacă tu nu vrei să stai întru Mine iei din ceea ce face lumea, mergi pe unde merge lumea, stai amestecat pe cale cu ea și cu duhul ei, cu mersul picioarelor tale umblând fără hotar între tine și lume, iar dacă nu pentru Mine mergi când mergi prin lume Eu sunt încurcat de tine să fac curat pe cale de duhul și de păcatul din lume.

O, am lăsat să meargă minciuna peste pământ ca să te deprind pe tine să stai în ograda ta, în gospodăria ta, ca să te înveți să stai neatins cu lumea ca să pot Eu, Domnul, să-Mi fac loc cu vremea curățirii, sau a sfințirii, cum or vrea oamenii lumii să-și aleagă, fiindcă este scris: «Cine este nedrept sau întinat, să stea așa dacă vrea așa, dar cine vrea cu neprihănirea, așa să stea și mai departe, iar cine este sfânt, să se sfințească încă, fiindcă Eu vin curând ca să dau fiecăruia după fapta lui, și ferice va fi de cel ce-și spală veșmântul ca să aibă drept la Pomul Vieții, iar cei ce fac faptele minciunii și ale trăirii ei rămân afară», precum este scris.

Așadar, vin Eu cu solii Mei și aduc binecuvântare la tine acasă, fiule creștin, dar tu să te grăbești să-Mi fii Mie plăcut pentru statul tău lângă Mine, pentru întâlnirea ta cu Mine mereu, o, că am privit mereu peste viața ta, peste împlinirea pe care ți-o cer în vremea aceasta de venire a Mea pe pământ cuvânt, și am văzut șchiopătare în mers la mulți din cei ce veneau la zile de praznic aici.

O, așezați-vă să împliniți voia Mea, fiilor, căci veșmântul trebuie să vă fie întreg și nepătat, și cereți Domnului ajutor ca să puteți sluji cu întregire mersul după Domnul, căci neîmplinirea cuvântului Meu întru totul este neascultare de Dumnezeu, fiilor, iar Eu vin și vă rog: fiți cu frică, stați în ascultare, că neascultarea este cu cei mincinoși față de Dumnezeu, iar Eu voiesc să fiți cu credincioșie pe calea spre Dumnezeu, numai să puneți voi hotărâre întreagă, fiilor.

Iată, acum împăratul creștin Constantin stă lângă Mine la masă de cuvânt și este mărit de cetele de sfinți ca unul care a biruit pentru creștini pe pământ și pentru pecetluirea dreptei credințe pe mai departe a neamului creștinesc până la sfârșitul timpului, iar biserica Mea și viața ei și mersul ei nu vor fi biruite, și vor fi pe vecii.

Și pace ție la masă cu Mine și cu poporul cuvântului Meu, o, apostol iubit al ascultării de Dumnezeu, că M-am descoperit ție și M-ai ascultat întocmai, și te-ai plecat sfinților părinți și ai așezat sub sigiliu împărătesc temelie tare și de neclintit bisericii Mele, o, și ai loc mărit între sfinții cerului, căci creștinii bisericii sunt cei ce moștenesc cerul, iar tu ai pecetluit calea pentru cei ce se fac fii ai lui Dumnezeu pe pământ prin biserică, prin calea care arată spre împărăția lui Dumnezeu cu oamenii pe pământ!

— O, Stăpânul meu și al neamului meu, eu am fost și sunt împărat al neamului Tău creștinesc, neamul care poartă numele Tău, nume din numele Tău luat și purtat, iar neamul Tău este neamul meu, căci eu sunt al Tău, fiindcă Tu m-ai făcut creștin, și împărat creștin am fost pentru turma Ta, și am ridicat biserici înaintea Ta ca să Te slăvească în ele neamul creștinesc. Iar ca să nu se abată turma creștină de la legile sfinte, am strâns în sobor părinții cei sfinți ai bisericii și au rostit ei adevărul Tău și au dat deoparte eresurile și pe cei ce le născoceau, cu duhul lor trufaș umblând ei de colo-colo ca să clatine adevărul cel despre dumnezeirea Ta, o, Fiule al Tatălui ceresc, Cel una cu Tatăl în veci de veci, iar cine n-a avut credință cu care să Te cunoască și să Te slăvească de Dumnezeu adevărat, aceia și-au luat și-și tot iau plata după fapte, dar Tu vei rămâne Mântuitorul neamului creștinesc și Păstorul Cel cu crucea și hrănitorul sufletelor lor, iar noi toți, slujitorii Tăi din cer, stăm uimiți de măreața lucrare a cuvântului Tău peste pământ în acest timp, Doamne, dar stăm și așteptând înfiorați de dor biruința Ta asupra lucrării lui antichrist, omul care se vrea cu față și haină creștinească, dar el este lupul care caută spre turma Ta, că știe că Tu vei birui minciuna lui și pe satana, tatăl minciunii și tatăl lor, al celor mincinoși, o, și este în mare încordare omul antichrist, ca și duhul trufiei lui și al slujitorilor lui, iar eu ajut din cerul de sfinți lucrarea Ta de azi, și armata cerească e zi și noapte la veghe și la luptă pentru Tine, Doamne, și pentru turma Ta, pentru biserica Ta pe pământ, și prin care Tu să biruiești pentru Tine și pentru ea.

O, nu mai ai conducători pe pământ, cu care să-Ți sprijini biserica și mersul ei și biruința ei asupra lui satana. O, nu mai ai, Doamne, oameni credincioși pentru Tine, și cu milă pentru turma creștină, așa cum am avut eu milă de ea și de ranele părinților sfinți, care au suferit de la păgâni bătăi și defăimări și mucenicie, Doamne. Acum sunt puși de oameni fără Dumnezeu toți cei care vin pe scaunele de domnie peste popoare, o, și nu mai ai cu cine să Te sprijini, Doamne, dar iată-ne cu Tine venind și lucrând și cuvântând peste pământ prin cartea Ta, prin venirea Ta cu sfinții, Doamne! O, slavă Ție că împărățești și că neștiut de împărații pământului stai și cârmuiești Tu cu slava cuvântului Tău, Doamne, răsturnând sfaturile căpeteniilor și defăimând gândul lor trufaș împotriva Ta, ca să fie numai ei mari peste pământ, dar Tu îi rușinezi pe ei pe toți.

O, numai Dumnezeu este mare, numai El poate totul, așa vă spun eu vouă, celor ce vă credeți că sunteți împărații pământului, căci eu am fost împărat, dar m-am dat lui Dumnezeu, Care m-a chemat, și am luat de la El să ascult și să lucrez. Voi însă stați fără Domnul, Cel atât de dovedit Dumnezeu adevărat de două mii de ani prin sfinții Lui de după învierea Lui din răstignirea pe care împărații pământului au lucrat-o Lui atunci. El însă S-a sculat prin înviere, ca să înțeleagă apoi mai-marii de pe pământ și să se plece Celui ce împărățește din cer pe pământ, dar dacă duhul trufiei robește sub el duhul împăraților, o, nu mai are mult de lucrat acest duh omenesc, fiindcă Iisus Hristos este Împărat biruitor pe veci de veci și cheamă la căință și la Sine pe cei ce nu se apleacă sub cruce așa cum m-am aplecat eu, așa cum am fost eu chemat de Dumnezeu să-I fiu slujitor supus și credincios, o, și am ascultat și am fost supus, iar El m-a mărit pe pământ, și în cer apoi, o, și așa să faceți și voi, cei ce nu vă aplecați acum sub crucea Lui, o, și uitați-vă ca să vă luați după mine, după lucrul meu cu Hristos, cu Cel ce a înviat și S-a arătat lumii Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat pe veci de veci.

Iar Tu, Împărate Doamne, fă să ajungă la inima împăraților pământului duhul cuvântului meu și puterea lui cerească de împărat creștin, slujitor lui Hristos pe pământ, și slavă Ție pentru lucrul meu de azi lângă Tine, în cetatea cuvântului Tău de pe meleagul neamului român, neamul întoarcerii Tale iarăși de la Tatăl la oameni.

— Slava Mea cu voi este slava voastră cu Mine, o, sfinți ai cerului Meu cu care stau deasupra pământului, că stau cu armată cerească deasupra, și mai ales aici, deasupra neamului român, unde Îmi am coborârea în cetatea cuvântului Meu.

E zi de mare sărbătoare în cer între sfinți pentru neamul creștinesc de pe pământ, și care a umplut cerul de sfinți în toată vremea cea de după învierea Mea și până azi, și până mâine, că neamul purtător de cruce este neamul cel biruitor pentru cer, și în cer apoi neamul lui Hristos, cinstitor al crucii și următor al sfinților părinți, al celor care au așezat pe temelie sfântă și tare viața neamului creștinesc pe vecii.

O, dacă s-ar așeza la loc cele ce au fost clătinate ale vieții bisericești, ar fi biruință mare asupra diavolului și asupra omului antichrist, care s-a strecurat în lucrarea bisericii și a dat poruncă diavolească pentru strămutarea sărbătorilor creștinești. Dar am însă mulți, mulți, am dintre cei ce stau bine și cu frică pe temelia cea dreaptă, și cu aceia Eu, Domnul, voi birui pentru Mine și pentru ei, căci este scris că Eu voi fi biruitorul.

Acum învăț pe poporul cuvântului Meu și-i spun lui așa: Să fii cuminte, popor al Meu după credința ta în venirea Mea cuvânt pe pământ acum. O, și te voiesc și după fapta cea întreagă să fii tu popor al Meu, ori de pe unde ești și lucrezi lui Dumnezeu cu viața ta, cu ascultarea ta de Dumnezeu, că vin cuvânt spre tine ca să te învăț cum să stai înaintea Mea, popor dorit de Dumnezeu. O, caută tu în cartea cuvântului Meu dorința Mea cea pentru viața ta cu Dumnezeu și sfințește-te tot mai mult pentru Domnul Dumnezeul tău, și lucrează-ți ogorul cu mânuțele tale ca să ai hrană și ca să nu te îngrijești de viața ta când Îl asculți pe Dumnezeu. Dar lucrează-ți și ogorul inimii și cere-Mi Mie pentru el, că dacă Duhul Sfânt nu este El lucrarea inimii tale se face urâtă inima ta, căci cei fără Dumnezeu întreg în ei nu sunt frumoși, o, și ți-am spus mereu asta, și v-am spus la toți: „Fiți frumoși, fiilor, fiți ca Dumnezeu!”.

O, popor hrănit din cer, nu te mâhni că nu vei fi cu trupul aici în zi de praznic de Rusalii, ci stai întru Mine cu sufletul și cu slavă pentru Domnul pe buzele tale și ai răbdare și cheamă-Mă cu zilele Mele și cu biruința Mea cea prin ascultarea ta de Dumnezeu, iar acum vor veni la tine solii Mei și-ți vor aduce din binecuvântarea mesei de praznic ca și cum ai fi aici în ziua prăznuirii Duhului Sfânt.

Inimii tale îi dau binecuvântare de călătorie aici, fiule, și toate inimile laolaltă să fie întru Hristos în zi de praznic de Rusalii, căci Eu sunt peste tot pe unde am popor credincios venirii Mele de azi cuvânt peste pământ.

Și aceasta am avut acum de spus poporului hrănit cu cuvântul gurii Mele.

O, pace vouă, celor ce pregătiți praznicul și împărțirea lui și binecuvântarea lui pentru cei vii și pentru cei adormiți, care vor fi aici cu duhul în zi de praznic de Rusalii ca să ia mângâiere!

Duhul Sfânt ne ține una mereu pe toți cei care trăim întru Dumnezeu, și vine vremea nedespărțirii pentru cei ce se pregătesc pentru ea și se gătesc să fie asemenea Mie, și care Mă vor vedea, și toți cei ce se sfințesc pentru Mine Mă vor vedea cum sunt, o, Mă vor vedea, fiilor, precum este scris. Amin, amin, amin.

03-06-2020