Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai

Dumnezeu Cuvântul lucrează iar peste cel uns al Său, peste cel pentru vremea aceasta, peste unsul României, cel ce este de la Dumnezeu răsărit, şi este vestit prin prooroci.

Pace ţie, Mihail al României Mele, căci aşa eşti scris pe masa Sfintei Treimi, şi iată, Sfânta şi de înviere făcătoare Treime, Treimea Cea Dumnezeiască îşi desăvârşeşte întreita Sa lucrare, şi Se aşează Dumnezeul Duhului Sfânt la lucru văzut peste România şi va lucra minunea cea mare în România, minune scrisă în cartea cea de la capătul cărţii lui Dumnezeu, căci semn ceresc va fi în România între toate noroadele de pe pământ.

Am avut un Ierusalim pe care am voit să-l desăvârşesc atunci când am coborât cu trupul în mijlocul lui, dar s-au ridicat cărturarii şi învăţătorii legii şi au pus sub obroc izvorul luminii care venise din Sfânta Treime ca să locuiască între oameni. Eram proorocit de proorocii Duhului ceresc, dar nu a fost în duhul cel din cer poporul lui Israel, căci la el venisem, şi el nu M-a primit şi M-a tăgăduit şi a dat la moarte viaţa care venise la ei. O, ce tainic am lucrat şi atunci! Ce minunat a lucrat Tatăl Meu pentru întruparea Mea pe lume şi pentru trecerea Mea prin lume! Venisem de la Tatăl şi Mă arătasem prin minuni lucrate întru Tatăl Meu, dar n-au fost în Duhul Tatălui Meu cei la care venisem ca să-i ridic din sângele lor. Dar cei ce au avut duh de la Dumnezeu, aceia au fost călăuziţi de Duhul Cel ceresc şi au venit din depărtări şi din ţinuturi străine, ca să rămână de la ei taina Mea şi venirea Mea, şi să fiu apoi cunoscut peste veacuri.

Iată, iubitul Meu, mai mult decât atunci am lucrat în vremea aceasta, pentru că am spus când M-am înălţat înapoi la Tatăl Meu, am spus că Mă duc şi că voi trimite pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine şi va aduce peste cei ce Mă poartă pe Mine în vremea aceasta, şi am spus că cei ce vor crede în Mine, aceia vor lucra minuni mai mari ca acelea de atunci. Mai mari, pentru că Eu M-am dus la Tatăl Meu. Iar cel ce cu Duhul Sfânt a înţeles ce este sub această taină de cuvânt dumnezeiesc, acela a lucrat întru Mine, şi Eu întru acela am lucrat, şi am vieţuit şi am fost viu, şi iată, Mă voi arăta cum am fost, căci am fost aşa cum am făgăduit prin cuvânt.

O, mare este taina ieslei cuvântului Meu care este în România, şi vei vedea ce mare taină a fost viaţa ta, iubitul Meu, căci viaţa ta a fost sub cortul Meu, sub umbra Mea, căci de la naştere porţi ungerea cea de la Mine pe creştetul tău. Nimeni nu are putere peste tine, şi numai planul Meu are putere asupra ta, şi se vor ruşina cei ce au voit să te ridice pe tine, pentru că tu de la Mine eşti, şi întru Mine te vei ridica.

Am venit spre tine prin cei purtători de Dumnezeu, căci Domnul este din neam în neam prin cei ce-L poartă pe El. Am venit şi ţi-am adus veste din cer şi am spus că M-am ridicat să pregătesc calea unsului Meu Mihail, ca să vină la locul lui şi să fie întru Dumnezeu. Şi M-am aşezat la lucru şi lucrez această cărare, lucrez cu greu, căci în vremea aceasta Domnul este un Dumnezeu necăjit şi nu este primit de nimeni şi nu este cunoscut de nimeni întru adevăr, şi nimeni nu ştie cum este cheia care duce pe om spre Dumnezeu, şi pe Dumnezeu spre om, căci făptura Mea nu ştie să deosebească dreapta de stânga sa, nu ştie cum este lumina faţă de întuneric şi întunericul faţă de lumină, şi nimeni nu are pe Domnul după adevăr, iar Domnul este adevăr, iubitul Meu. Nimeni din cei ce se zbat pentru tine nu vor putea pentru tine, pentru că tu eşti de la Mine, şi Eu întru ai Mei lucrez şi nu prin cei străini de taina Mea din zilele tale. Sunt în lucru ca să-ţi gătesc venirea, căci prin puterea Mea va fi să vii la locul tău, şi vor şti atunci toate noroadele despre Dumnezeul României, Care a trudit din greu să urnească muntele întunericului care a umbrit pe cea binecuvântată a vremii Domnului, căci România este binecuvântata Mea, şi vor şti toate mulţimile cele îndepărtate, vor şti ce greu a trudit Domnul pentru ca să se vadă şi să se arate lumina peste România şi să se arate strălucirea din România. Am făcut începutul cel nou, şi Mă lupt din greu să-l aduc în starea cea săvârşită şi să rostesc apoi taina planului Meu şi să vorbesc prin minuni şi să plec cu capul în ţărână pe cei tari la cerbice, care au stat în duhul lor şi n-au avut pe Duhul Sfânt, Care a fost şi a lucrat în mijlocul lor, din locul acestui început de la Mine aşezat.

Mai am un pas, şi este anevoios acest pas, căci toţi Mă ţin afară şi nu vor să-Mi deschidă şi să Mă cunoască şi să am cu cine să Mă sprijin pe calea arătării Mele. Toată făptura Mea stă cu genunchii plecaţi în faţa lui Baal şi nimeni nu are loc şi pentru Mine, dar am o rămăşiţă mică şi voi birui cu cei mici ca să ruşinez pe cei ce s-au crezut a fi tari şi puternici prin puterea lor. Ale Mele dintru ale Mele am dat lor, dar pentru Mine nu mai este nimeni curat ca să se întoarcă şi să-Mi aducă jertfă de mulţumire dintru ale Mele, căci Eu răsar soare binefăcător peste toţi. Iată, va rămâne de mărturie veşnică strâmtorarea şi aşteptarea întru care am trudit în vremea pregătirii slavei Mele, şi vor voi atunci cu zecile de mii să aducă Domnului prinoase de tămâie, dar va fi de ajunsă atunci slava Mea pentru care am trudit să o fac arătată peste lume.

Fii întru pacea Mea, iubitul Meu. Eu voi fi şi voi lucra până ce voi termina, şi voi veni înaintea ta, aşa cum ţi-am făgăduit că prin biserica Mea cea vie te voi aduce la locul tău. Ceea ce lucrez Eu acum prin cei curaţi ai Mei va fi semn de mărturie cerească, şi prin acest semn voi anunţa începutul cel nou, care vine de la Mine, după cum este rostită făgăduinţa pentru vremea aceasta, şi numai cei cu lege vor pricepe aceasta, iar cei fără de lege vor fi ruşinaţi de cei curăţiţi şi albiţi şi credincioşi tainei Mele cea ascunsă cu care am pătruns peste vreme până în vremea aceasta de glorie cerească.

România va suferi certare, iubitul Meu, că Eu ţi-am spus că cei ce au voit viaţa ta şi cei ce au stat în calea ta ca să nu fii la locul tău, aceia vor fi spulberaţi, căci Eu sunt supărat pe toţi cei ce au stat cu încăpăţânare cu pieptul lor în faţa săvârşirii planului Meu cel din veac rostit. Voi curăţi pe România de toată murdăria şi voi aşeza cunună de regină pe fruntea ei, că ea este a Mea şi nu a celor ce ţin în loc arătarea slavei Mele. Stai întru răbdare şi stai întru poruncile Mele şi întru viaţa Mea cea vie, şi vom birui şi vom fi peste cea aleasă între popoare. Trudesc din greu, căci copiii Mei trag din greu şi stau zi şi noapte la datorie. Şi voi termina piatra cea de început a începutului cel nou, şi se va lucra apoi în jurul acestei pietre şi se va aşeza cunună de mărgele, care va împrejmui această înălţime cerească. Aceasta va fi înălţime cerească, iubitul Meu, şi nu se poate tâlcui pământeşte această lucrătură vie, această mărturie, această împlinire a cuvintelor cărţii cea din cer coborâtă pe pământ, şi va fi focul dumnezeiesc în acest munte, şi se va coace la acest foc fructul învierii, care se va împărţi la toţi cei ce vor curge spre acest munte ceresc, şi va fi pace de la Dumnezeul Cel sălăşluit prin cuvânt în această iesle lucrată cu mâini curate şi de fii credincioşi tainei celei ascunse întru Dumnezeu. O, dacă ar fi fost înţeleasă şi văzută această taină, s-ar fi ridicat spre ea mulţime de irozi şi ar fi răstignit pe Fiul lui Dumnezeu, Care lucrează întru Duhul Sfânt întru cei purtători de taine cereşti. S-ar fi ridicat soborul de Anne şi de Caiafe şi de farisei şi ar fi ţintuit pe Dumnezeu Cuvântul. Dar nu a fost să fie aşa, căci acum Domnul a fost întru Duhul Sfânt, şi Cuvântul nu se poate lega, iubitul Meu.

Pace ţie, şi linişte inimii tale! Pace şi sfârşit de răbdare să vină peste tine! Dar aşează-ţi bine paşii pe cale cu Mine şi unge-ţi faţa cu cele de la Mine date, ca să te îmbraci cu putere de sus şi să calci cu nădejde pe calea cea care te va aduce la locul tău, căci Eu sunt în calea ta cu plata răbdării. Pace ţie, şi pace peste casa ta şi peste mlădiţa ta, care va sta lângă tine! Dar această mlădiţă să se lase altoită bine în însuşi altoiul cel cu sevă veşnică şi cu fruct veşnic de viaţă din viaţa cea adevărată. Fii întru Mine cu toată casa ta, căci Eu sunt sfânt întru ale Tatălui Meu, şi vom fi întru Tatăl. Această corabie de taină cerească este lucrată acum de Sfânta Treime, căci cei ce lucrează la ea, aceia sunt mâna Sfintei Treimi, Care este în lucru, şi vor amuţi toţi cei din jur când vor vedea această luntre de scăpare şi vor cunoaşte că Domnul este la cârma ei şi vor întinde braţele şi vor fi salvaţi. Dar la cârma ei voi aşeza un semn şi voi săpa şi voi scrie pe piatră cele ce sunt aşezate peste această lucrătură. Am o minune lucrată de cel ce a venit spre tine de la Mine, căci poarta de intrare va fi să fie această minune lucrată în zilele acestea, şi va fi să fie adusă şi aşezată în faţa celor ce vor ajunge până la această înălţime. Şi vom aşeza lângă această cârmă sunet de clopot, sunet de trâmbiţă cerească, şi ne vom anunţa cu cele ce sunt aşezate întru această lucrătură, şi vom rosti apoi numele tău, şi vei veni, iubitul Meu, unsul Meu, şi vei fi peste România, căci vei fi de la Mine. Am dat de ştire o zi de serbare peste această lucrătură şi voiesc să fim gata până la această zi.

Ferice celui ce crede duhurilor cerurilor şi duhurilor proorocilor care vin cu cele de la cer spre ştire.

Pace ţie, Mihail al României Mele! Pace şi semn de la tine spre Mine, precum regele Avgar a trimis solie spre Mine, căci Eu am trimis pe apostolii Mei spre tine mai înainte de toate câte vor fi, i-am trimis să-ţi vindece durerea şi aşteptarea. Pace ţie, şi bunăvestire de la tine spre Mine, căci Dumnezeu, iată, stă în sfat cu tine, rege al României.

Pace şi Ierusalim nou peste pământul României, căci Domnul a pus nume nou pe fruntea ei. Amin, amin, amin.

05-10-1991