Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul BobotezeiAici, deasupra, oștirile cerești umplu de slava Domnului văzduhul, și veghează cete-cete cei din cer slava sărbătorii, praznic de Bobotează în cetatea cuvântului Meu, Domnul și poporul Său cel de azi, și creștini cete-cete adunându-se la izvor din depărtări la masa Mea de cuvânt, la petrecere cerească pe pământ aici.

Ies întru întâmpinarea oaspeților și-i cuprind pe ei în slava sărbătorii, slava Domnului, slava Mea cea de sus, atât de măreață ea în cer și pe pământ în sărbători.

Avem aici slujitori care Ne primesc aplecându-se și deschizând Domnului și oștirii Sale de sus. Apoi Noi, și cu voi, slujitori ai Domnului aici pentru venirea Sa cuvânt pe pământ, facem întâmpinarea oaspeților creștini veniți la sărbătoare și le spunem lor:

Pace vouă! Pace vouă! Pace vouă! Așezați-vă la masă, fiilor! Pașii voștri spre izvorul Meu de cuvânt sunt scumpi la Dumnezeu și sunt doctorie pentru voi și pentru Mine, Cel părăsit de omul de pe pământ și tot îndurerat umblând pe urma lui ca să iau de pe el blestemul cel urât, nedragostea de Dumnezeu, fiilor. O, veniți-Mi la piept. Pașii voștri spre cetatea Mea de cuvânt sunt mângâierea Mea și a sfinților Mei, cu care călătoresc între cer și pământ.

O, fiilor, învățați de la Mine cum să-Mi stați la piept. Cei ce-Mi stau la piept ca Ioan cel iubit, aceia sunt mângâierea Mea, căci din pricina durerii Duhului am nevoie de mângâiere, că pierderea Mea e mare, e omul care nu iubește pe Dumnezeu cu inima și cu viața, cu fața spre Mine mereu, cu grija lui pentru Mine, Domnul vieții omului.

O, pace vouă, iar și iar pace vouă! Ați sosit la izvor, și cuvântul Meu se dă vouă, căci voi veniți și Mă așteptați să vă grăiesc. O, iată popor care-Mi așteaptă venirea! M-am întrebat când M-am suit la Tatăl după învierea Mea și am spus: «Când va veni Fiul Omului va mai găsi credință pe pământ?». Iată, venirea Mea e măreață și se împlinește ea și a găsit pentru ea credință pe pământ.

O, fiilor, vă mulțumesc vouă că auzind de venirea Mea ați crezut în ea și ați venit la ea. Eu sunt Cel ce sunt, Eu sunt Cel ce vin, Eu sunt Cel ce grăiesc vouă. Am venit în acest timp că era scris să vin, fiilor. Vă mulțumesc că Mi-ați dăruit prilej să grăiesc peste pământ și să-Mi fac cunoscută grăirea cu care Tatăl M-a trimis.O, hai să stăm la masă și să ne hrănim, Noi, cei din cer veniți la praznic de Bobotează aici, și voi, cei ce-Mi sunteți popor de veghe la izvor, și, iarăși, voi, cei porniți spre cetatea Mea de cuvânt în sărbători, că ați crezut venirea Mea, ați crezut că vine Domnul așa cum este scris.

Unii de la alții luăm mângâiere și putere în zi de praznic de Bobotează, fiilor. Avem cu noi la masă pe Ioan Botezătorul, nașul Meu, care M-a botezat în Iordan în vremea aceea și M-a făcut cunoscut prin botez și M-a mărturisit oamenilor odată cu Tatăl nostru din cer, Care a vorbit la apa Iordanului și a zis din cer: «El este Fiul Meu iubit, întru Care am binevoit», iar celor ce veneau spre Iordan și se botezau le-a zis Tatăl despre Mine: «De El să ascultați!».

O, această zi de amintire o aducem acum și o numim zi de praznic împărătesc și prăznuim pentru ea. Iată, sunteți cei ce prăznuiți la masă cu Împăratul, cu Domnul, cu Mine, Fiul de Împărat, Fiul Tatălui Savaot, o, fiilor, căci vă numesc fii pe voi. Cei ce nu fac voia lui Dumnezeu voiesc și ei să se numească fii, dar iată câtă datorie au apoi cei ce se nasc de sus prin cuvântul Meu, prin care Duhul lui Dumnezeu suflă peste pământ ca să-Și adune oaste sfântă dintre fiii oamenilor și să-i facă fii ai lui Dumnezeu pe cei ce cred și se botează la auzul glasului Fiului lui Dumnezeu, și toate sunt scrise să se împlinească. Să vină și să spună cei necredincioși încă, să vină să arate dacă este ceva neadevărat în toate câte Eu, Domnul, vin și împlinesc pe pământ după hartă, după Scripturi scrise, și care-și așteaptă împlinirea.

O, dacă ar avea omul minte așa cum i-a dat Dumnezeu s-o aibă, ar putea cu ea să-L vadă și să-L înțeleagă pe Domnul în cuvântul acesta plin de vestire de sus și de chemare la viață. Omul însă s-a vândut pe nimic și-și duce mintea spre cele care-l despart de Domnul, de duhul vieții și al tainelor sfinte, de care omul ar fi fost să se bucure mult dacă ar fi căutat cu mintea pe care i-o dăduse Domnul s-o aibă el.

O, atât de mult v-aș tot învăța, v-aș tot îmbăia în apa râului Meu de cuvânt și v-aș tot înnoi prin el mereu, mereu, fiilor. Am venit de la Tatăl, căci este scris să le facem noi pe toate. O, toate Ne ascultă, toate se apleacă spre înnoire, căci este scris de înnoirea lumii. Numai omul, o, numai omul nu se lasă spre înnoire, spre naștere de sus, spre viață nouă apoi, iar Eu am venit și vin să fac această lucrare peste om și să poată el să creadă și să-l bucure venirea Mea și să-i întărească spre Domnul mintea cea rătăcită și rătăcitoare, după ce și-a uitat menirea.

Fiilor, fiilor, sunt Cel ce vă botez mereu în cuvântul Meu. Stați cu el în piept. Strângeți-l la piept ca pe ceva ce iubiți și purtați. E mare de cuvânt peste pământ cuvântul gurii Mele, și iată locul de unde el izvorăște, iar voi ați auzit și ați crezut și ați înțeles, fiilor, și v-ați făcut bucuria Mea din vremea aceasta și se bucură oștirile cerești că a găsit Domnul credință pe pământ ca să vină și să grăiască și să se audă grăirea Sa, din care se hrănesc mult, mult cei din morminte, precum este scris, o, și vine în curând pentru ei ziua cea mare, căci se va auzi în lung și în lat mărturia lor, glasul Meu cel de azi pentru cei vii și pentru cei ce dorm cu trupul în pământ, așteptând ziua să se ridice cu trup nou și să mărturisească pe Cel ce îi înviază la cuvântul Său peste pământ. Cu praznic de botez sunt și pentru ei în ziua aceasta, căci când sunt ei pomeniți prin grăirea Mea, e gata și sosirea lor acolo unde Eu sunt cu ai Mei, cu glasul Meu de peste ei.

Fiilor, fiilor, când voi auziți cuvântul Meu, o, învățați din el cum trebuie să trăiți și pentru ce să vă închinați viața și zilele ei pe pământ. Cei ce aud pe Domnul în acest cuvânt, dar aud și atât, aceia nu dau să și învețe nașterea lor de sus și menirea lor apoi, a zilelor lor pe pământ. Ați mai auzit de cineva care curăță leproșii și le dă lor firea cea întreagă și sănătoasă? Țin cei necredincioși seama că Iisus Hristos a făcut sănătoși leproșii înnoindu-le și întregindu-le prin cuvânt carnea mâncată de lepră? Iată, Domnul este pentru cei credincioși cu minunile Lui, pe care cei necredincioși nu le iau în seamă pentru ca să le creadă și să vină spre viață, iar Eu stau în văzduh și-Mi las cuvântul peste pământ ca să-Mi împlinesc venirea, ca să împlinesc această Scriptură, pe care nu o iau în seamă cei ce stau cu spatele la Domnul.

O, aveți grijă de credință, de roadele ei, fiilor. Fiii credinței au purtare aleasă, grăire aleasă, dragoste sfântă, naștere de sus mereu, mereu, împărțind mereu, mereu lumina lor, căci sunt ei fiii luminii, sunt cei ce umblă cu lumină, nu cu noapte, nu în întuneric. O, fiilor, credința voastră ar fi moartă fără așa fapte ale ei. Așadar e nevoie de veghe multă pentru ca să le lucrați voi pe acestea, și pentru care trebuie îndelungă răbdare, căci peste cei credincioși Mie vin probe multe, care să-i dovedească pe ei prin îndelunga răbdare a toate câte sunt de trecut, iar altfel omul nu se formează cu viața lui cu Domnul, că nici Eu, Domnul, n-a fost să-Mi fie lină viața, ci numai cu urcuș, numai cu lucru mult pentru înviere, până în ziua când a trebuit să Mă las spre jertfire, ca apoi să înviez și să Mă dovedesc biruitor și să vadă Tatăl aceasta.

O, popor credincios, cuvântul Meu de peste tine se face Iordan și baie de botez, iar tu trebuie să înțelegi adânc înăuntrul tău că vine Domnul pe pământ cuvânt pentru pregătirea unui popor sfânt, cu care El să Se sprijine ca să vină, și ca să călătorească apoi cuvântul Său peste pământ. Taina botezului e taină mare și trebuie să aibă grijă mare de ea cel botezat și îmbrăcat în Hristos. O, bucurați-vă că v-ați ales pentru Domnul, și mulțumiți Lui pentru că v-a dăruit credință întru venirea Lui, fiilor. Petrecerea Mea cu voi, și a voastră cu Mine și cu sfinții, când diavolii văd aceasta ard de spaimă, scrâșnesc cu jale mare, iar Noi și cu voi lucrăm spre ziua biruinței asupra diavolului îmbătrânit în rele, și trebuie credință și multă statornicie pentru ea și multă, multă umilință, fiilor. Unii față de alții umilință să aveți, și numai așa nu vor avea loc diavolii cu pânda și cu lucrările lor, iar voi aveți mereu de lucrat împotriva uneltirilor ascunse ale acestui vrăjmaș ascuns.

Apa învățăturii Mele să beți mult din ea, să beți, fiilor, și să stea ea în voi ca în vase sfinte, și veți fi sfinții Domnului, dar nu uitați: sfinții au biruit lumea și ies din ea și tot ies, și nu stau în ea, căci lumea e murdară, fiilor, iar cămășuța de creștin trebuie să fie curată de lume și de duh de lume, căci lucrarea lor este cămașa cea curată, fiilor.

Acum vă binecuvintez sosirea și plecarea întru ale voastre, și luați cu voi locul și cetatea Mea de aici și aveți grijă de ea în voi, căci în lume e întunericul mare, iar aici este lumină mare, fiilor. O, întoarceți-vă întru ale voastre slujiți de îngeri și de sfinți. Din sărbătoare în sărbătoare, din întâlnire în întâlnire nu stați fără Domnul, fără frații Mei de aici, și toate cu umilință purtate în inimi, fiilor.

O, aici a fost trudă iarăși pentru pregătirea acestei întâlniri, iar Eu, Domnul, îi odihnesc pe cei trudiți după fiecare zi de praznic cu trudă pentru ea.

Și acum apele să se sfințească cu numele lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și cu rostire peste ele în numele Domnului după datina bisericii Mele. Luați sănătate din apa de Bobotează, fiilor, și păstrați-vă întru ea apoi, că iată, este nevoie de putere de lucru pentru Domnul, este nevoie mereu.

Binecuvinez iubirea care v-a adunat în sala de petrecere cu Domnul aici, fiilor. Binecuvintez umilința inimilor voastre, că ea însăși este o binecuvântare pentru cei ce o au ca lucrare a inimii, o, fiilor.

Și acum, pace vouă! Petrecerea noastră e dulce mereu. Pace vouă, fiilor! Iar mâine Mă voi scrie în carte cu nașul Meu de botez, Ioan.

Curând, curând, iarăși vom așterne zi de pregătire și de întâlnire aici în cetate. Aici e locul mângâierii sfinților, locul Nostru de mângâiere și de întâlnire cu mângâiere. Oștirile cerești, puterile de sus stau de strajă peste cetate, mereu stau, iar Eu, Domnul, mereu, mereu am peste ea numele Meu cel nou, fiilor, nume mare, Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, amin, amin.

19-01-2018