Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi

Domnul Iisus Hristos înmulţeşte hrana pentru poporul Său cel chemat ca să ia naştere din cer, din sânul acestei lucrări cereşti, şi lucrarea aceasta cerească se numeşte Cuvântul lui Dumnezeu, şi acesta este numele Domnului Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu este numele Domnului Iisus Hristos.

Israele, tu cunoşti numele Meu, măi Israele? Ia deschide cartea şi îmi arată locul acestui nume al Meu. în ce loc scrie Dumnezeu numele acesta? Acesta este numele Meu pentru cea de a doua venire a Mea. Lumea nu înţelege şi nu ştie această taină a numelui Meu cel de azi. Dar tu înţelegi, Israele? Tu ştii ce înseamnă vremea ta cu Mine? Vremea Mea cu tine o înţelegi?

Iată, înmulţesc hrana din cer, hrana cuvântului Meu peste poporul Meu. Eu sunt Cuvântul, şi cobor glasul Meu peste ieslea cuvântului Meu şi stau la masă cerească cu Israelul harului Meu.

Pace ţie, Israele al harului Meu! Iată glasul Meu peste tine, tată, şi tu să stai în faţa Mea ca să Mă întâmpini cu credinţă şi cu înţelepciune, ca să cunoşti glasul Meu, aşa cum oile cunosc glasul păstorului lor. Eu sunt Păstorul tău, Israele, căci Tatăl M-a trimis o dată, şi iată, încă o dată, să păstoresc şi să împlinesc mântuirea până la capătul lucrării ei.

Sunt cu glasul Meu peste poporul Meu, peste părinţi şi peste copii, peste cei mari şi peste cei mici, şi voiesc pentru cei mici să fie mari, tată, mari la înţelepciune, mari la iubire de Păstorul lor Cel din cer, mari la sfinţenie, mai mari decât cei ce şi-au vărsat sângele pentru numele Meu; mari, tată, şi de ajuns de mari, aşa cum spune cuvântul Meu despre cei din urmă care vor fi întâi; despre cei mici care vor fi mari şi prin care Eu voi lucra minuni dumnezeieşti şi iubire dumnezeiască în ei, în cei mici ai poporului Meu; în cei mici, tată, căci cei mari nu M-au înţeles îndeajuns prin această lucrare. Căsătoria celor mari din poporul Meu trebuia să fie taină sfântă şi nu jug pentru cel ce şi-a ales căsătorie, că nimeni din poporul Meu ales nu şi-a ales altceva, tată. Şi dacă cei mari nu şi-au ales altceva şi dacă nici căsătoria nu şi-au păstrat-o în toată legea cea rânduită căsătoriei, iată, Domnul lucrează cu darul înţelepciunii peste poporul Său, peste cei mici şi peste cei mari.

Am coborât la tine, popor iubit, am coborât un picuţ mai înainte şi ţi-am adus darul cel mai de preţ, pentru ca să-l ai şi să-l foloseşti cu iubire şi cu credinţă şi cu stăruinţă, tată. Darul pocăinţei, Israele, pe acela ţi l-am dat, şi voiesc să te găsesc în lucrarea acestui dar, fiindcă numai prin acest dar te mai pot Eu pregăti acum, ca să te am aşezat în întâmpinarea Mea, la venirea Mea. Iată, vin la tine, tată, vin la tine, Israele iubit, şi voi veni tot mai des şi te voi găti frumos şi voi stărui pe lângă tine, şi tu să nu mai fii trupesc sau firesc sau vremelnic. Ai grijă cum înveţi tot ce-ţi aduc de învăţat; ai grijă să te am la învăţat, că grea ţi-ar fi judecata dacă tu nu vei fi găsit cu cerul la arătarea trupului slavei Mele.

O, Israele, n-am şi Eu în mijlocul tău o căsătorie curată, tată. Ce durere grea, măi Israele! O, cum n-ai înţeles tu cele cereşti! Cum n-ai avut tu dragoste de sfinţenie, aşa cum au avut atâtea trupuri în a căror inimă a bătut dragostea lui Dumnezeu! Nici măcar legea n-ai împlinit-o, tată, nici măcar atât. Nu ţi-a ajuns, tată, să fi născut fii dacă ai ales căsătorie, dar să mai fi avut în tine căsătorii curate, tată! Iată de ce te-am rugat Eu cu darul pocăinţei ca să-l primeşti şi să te laşi din nou născut prin cuvântul acestei lucrări, că iată, Israele, lucrul tău nu este bun. Trupul tău a poftit mereu împotriva Duhului Sfânt, Care-Şi face loc întru cele curate, întru trupuri curate. Au nu ştiaţi voi, oare, că trupurile voastre trebuiau să fie temple ale Duhului Sfânt şi că voi nu trebuia să fiţi ai voştri? O, de ce v-am ales Eu din lume, copii ai poporului Meu? Ca să fiţi tot lume, tată? Tot trup şi tot fire şi tot departe de voia lui Dumnezeu? Iată, poporul Meu cel ales a slujit tot trupului şi după alegerea cu care i-am însemnat şi i-am deosebit din lume, şi de aceea totul este dureros, şi de aceea rodul trupului tău este trupesc, măi Israele, că iată, copiii tăi se duc să fie trup.

Era Verginica cu poporul Meu şi grăiam prin ea, şi este mărturie scrisă ce am spus prin ea. Aşa am spus prin ea: «Israele, nu mai fi trup, tată, că iată, au ieşit din voi copii necredincioşi şi răi, care la vremea sfârşitului lumii vor fi gunoi şi vor fi trup fără Duh Sfânt». Au nu aţi înţeles că voi nu sunteţi ai voştri dacă Eu v-am ales şi v-am scris în cartea acestui popor ales? Iată, n-aţi înţeles aceasta.

Voi, copii ai acestui popor, înţelegeţi-vă menirea şi hai, tată, să răscumpărăm înţelepciunea pierdută, şi hai să pregătim întoarcerea trupului slavei Mele, că dacă Eu nu vin numaidecât, se risipeşte trupul tău, Israele al harului.

Nimeni nu poate să-ţi facă ţie rău, pentru că tu eşti cel binecuvântat în această vreme, binecuvântat cu lucrare cerească, măi creştine chemat şi ales şi binecuvântat. Să nu te mai aud că spui că nu eşti un popor ales şi aparte ales, pentru că nu ai dreptate dacă spui aşa. Tu spui aşa ca să te poţi crede că poţi face şi tu ce face toată lumea şi că nu eşti mai mult decât cei din lume. Tu spui aşa, dar la Mine nu e tot aşa, măi Israele, şi îţi voi cere altceva decât la lume, tată. Oare, tu te-ai întrebat vreodată de ce te-am numit Eu pe tine Israel? Iată întrebare din cer! Şi va aştepta cerul răspunsul tău, popor ales de Dumnezeu ca să înveţi lecţia împărăţiei lui Dumnezeu. Astăzi te întreb, şi voi veni apoi să Mă uit peste tine ca să văd înţelepciunea răspunsului tău, şi vom pune faţă în faţă rodul înţelepciunii. Eu am învăţat de la Tatăl, şi voi învăţaţi de la Fiul, iar Duhul Sfânt este Cel ce lucrează împlinirea şi desluşirea tainelor Sale de Treime Dumnezeiască.

Israele, Eu vin de-acum să înmulţesc hrana peste tine şi să stau faţă în faţă cu tine, tată, ca să fii tu pregătit bine pentru ziua arătării trupului slavei Mele. Vrei tu să te am de-acum la învăţat această lecţie de pregătire?

Eu vă rog pe voi, copiilor, şi pe voi, părinţilor, să fiţi atenţi la Mine, tată, că iată, vin să vă pun pe voi podoabe de înţelepciune, şi voi lucra minuni prin voi şi Mă voi bucura cu voi. Dar iată, Domnul Iisus Hristos vă desluşeşte un înţeles adânc, iar voi fiţi cu duhul atent, căci atunci când am lucrat peste apostolii Mei de atunci, i-am ales pe cei doisprezece şi pe cei şaptezeci, şi i-am trimis pe cei şaptezeci, doi câte doi, pe unde aveam Eu apoi de trecut cu ucenicii Mei cei întâi, iar la întoarcere de la lucrul lor ei veneau cu bucurie şi îmi spuneau: «Doamne, ni se închină şi ni se pleacă nouă duhurile rele», şi Eu numaidecât M-am aşezat la lucru peste ei, că trebuia, tată. Numaidecât trebuia să fac înţelepciune peste ei, pentru că duhurile rele lucrau să-i prindă în semeţie şi să-i cadă apoi de la faţa Mea şi a Tatălui Meu. Când un om supune pe duhul rău, acela nu trebuie să-L uite pe Domnul, Care lucrează. Puterea Domnului lucrează, măi copii, şi Eu a trebuit să lucrez peste aceia şi să le spun să nu se bucure de supunerea duhului rău ca şi cum cu puterea lor au lucrat. Omul din puterea sa nu poate scoate ceva bun, ci numai Domnul are această lucrare în om, şi această aşezare s-a stricat în om încă de când Adam a dat să se ridice peste puterea care-l crease pe el. Ce le-am spus Eu apostolilor? Le-am spus aşa: «Nu vă bucuraţi că duhurile rele vi se supun, şi bucuraţi-vă pentru că numele vostru este scris în ceruri». Eu le-am spus că acei ce-i ascultă pe ei Mă ascultă pe Mine, iar acei ce se leapădă de ei se leapădă de Mine, şi ei n-au înţeles ce va să zică această putere care lucra în ei. Am lucrat peste ei, că ei s-au întors bucurându-se şi zicându-Mi că demonii li se supun în numele Meu, iar Eu le-am spus atunci că am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer. Fiţi bine atenţi cu Duhul Meu Cel din voi, măi copii, ca să învăţaţi de la Mine, tată. Fiţi atenţi la ce le-am spus Eu lor: «Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer». Nimeni în afară de Mine, Fiul Tatălui, n-a văzut pe satana când a căzut din cer. Eu l-am văzut, şi tot Eu l-am trezit pe Mihail ca să rostească luarea-aminte a îngerilor şi statul lor sub Cel ce i-a creat pe ei. Şi dacă Eu am fost de faţă la această stricăciune care a venit de la bucuria cea semeaţă a omului cel dintru început, iată, de aceea le-am amintit Eu aceasta apostolilor Mei, şi le-am spus că am văzut duhul bucuriei semeţe, care l-a căzut pe om de la viaţa cea întru Duhul Domnului. Le-am spus că Eu le-am dat putere să calce peste puterea vrăjmaşă care a căzut de la cer, şi că nimic nu-i va vătăma pe ei, dar i-am învăţat smerenia duhului lor spunându-le să nu se bucure că li se pleacă lor duhurile rele, ci să se bucure că au numele lor scrise în ceruri.

Măi copii, dacă un duh rău vi se supune vouă, ce bucurie poate fi aceasta pentru voi? Nu numiţi bucurie această lucrare, ci altceva să numiţi voi bucurie, şi fiţi atenţi la acest fel de lucrare şi pregătiţi-vă duhul vostru, că voi veţi avea o lucrare cu mult mai mare de îndeplinit în vremea care urmează, în vremea Mea cu voi, măi copii. Când duhul rău luptându-se cu omul este învins de om, aceasta se numeşte luptă, tată, dar soldatul nu se numeşte biruitor în luptă decât în clipa când termină războiul în întregime, şi nu în vremea luptei, măi copii. Vremea luptei este luptă, şi nu este bucurie. în luptă soldatul este ameninţat de cădere până la capătul luptei. Apostolii Mei abia începuseră lupta şi se credeau biruitori, iar Eu i-am învăţat pe ei cum să lupte şi cum să stea în luptă şi cu cine să lupte şi ce pavăză să aibă în luptă, pentru că Eu scrisesem numele lor în ceruri, tată. Şi când îl scrisesem? Când i-am ales pentru lucru ca să-i trimit în numele Meu. Demonii li se supuneau, că auzeau de numele Meu, iar Eu de aceea i-am trimis, ca să vadă şi ei cine este Iisus Hristos şi ca să creadă în Mine.

Iată, Israele, vine vremea ta, măi tată, şi vei lucra şi tu semne mari peste cei necredincioşi, ca să creadă lumea în această lucrare şi ca să înţeleagă până la sfârşit că Eu sunt această lucrare, Eu şi nu tu, fiule al acestei lucrări, şi ca să creadă lumea că Eu te-am trimis. Cine te va primi pe tine, Mă va primi pe Mine. Şi de ce pe Mine? Pentru că Eu te-am trimis, şi ai lucrare de trimis al Meu, adică lucrarea Mea şi nu lucrarea ta. Pregăteşte-te, tată, şi fii cu duhul smerit şi dă-Mi Mie dreptul luptei tale, pentru că cine luptă în numele Meu nu este ca şi cel ce luptă în numele său. Numele tău să fie numele Meu, pentru că tu eşti fiu al lucrării Mele cu tine, măi Israele, şi voi veni la tine, tată, ca să văd ce ştii tu despre acest nume cu care Eu te strig.

Vreau să-ţi dau premiu ca la şcoală, tată, să am şi Eu şcolari la şcoala Mea, că iată cine-i învaţă carte pe fiii poporului Meu. Omul fără Dumnezeu şi fără legea lui Dumnezeu, acela învaţă înţelepciunea pe fiii Israelului Meu, şi omul cezarului caută ale sale, nu ale lui Dumnezeu şi nu cuvântul vieţii, şi se poartă ca vrăjmaşi ai cuvântului vieţii, ca unii care trag la cele pământeşti cu gândul lor, cu înţelepciunea lor. Dar voi, copii ai acestui popor ales de cer, nu staţi, tată, nepăsători de harul care este peste voi prin proorocie şi prin Iisus Hristos, Cel Care v-a uns pe voi, şi păziţi-vă pe voi, şi păziţi învăţătura înţelepciunii pe care o primiţi de la Domnul prin cuvântul Său, care se lasă spre voi. Păziţi-vă fără de pată până la arătarea Mea lângă voi. Eu vin numaidecât, dar să fie pregătit poporul Meu ales. Oamenii lumii care învaţă lumea se folosesc de înfăţişarea credinţei adevărate, dar puterea credinţei nu-şi află lucru în ei. Dar voi, tată, trăiţi înţelepciunea cea de la Mine dată vouă şi fiţi fericiţi în calea apropierii trupului slavei Mele şi fiţi cununa Mea de slavă spre întâmpinare cerească.

Voi, cei mici din Israel, daţi-vă silinţa să fiţi curaţi în duh şi în faptă, şi răvăşiţi-vă unul altuia inimile spre iubirea de sfinţenie şi curăţenie, şi îmbrăţişaţi pentru totdeauna sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Vă voi trimite descoperiri cereşti spre întărirea cea bună şi voi căuta mereu spre voi cu cuvântul, cu duhul şi cu fapta credinţei voastre întru Mine.

Poporul Meu venea la Mine la începutul acestei lucrări, şi Eu Mă purtam blând cu el dacă am văzut că el nu-Mi dăduse inima locaş, şi am stat cu el aşa cum a voit el să stea cu Mine şi nu l-am părăsit, că am dorit să răsară ceva bun din el, care să ia de la Mine şi să vestească această Evanghelie de aşezare a împărăţiei lui Dumnezeu în om. Am aşteptat un rod, tată, şi iată, rodul a ieşit, şi Eu l-am luat şi l-am pus pe masa Tatălui Meu, şi voiesc să iasă la altoit poporul Meu cel mic, cel cu care am mai rămas întru ascultare de Dumnezeu.

Măi Israele, scoală-te spre înţelepciunea Mea şi vezi ce înseamnă vremelnicie şi ce înseamnă veşnicie şi nu uita ce-ţi spune Dumnezeu, că iată ce spun Eu celui ce rămâne în rodul cel rămas: «Cei ce sunt ai lui Hristos, aceia şi-au răstignit trupul, dimpreună cu patimile şi cu poftele», şi aceasta este Scriptura pe care o am de îndeplinit prin tine, Israele al vremii întoarcerii Mele. Şi tu să nu uiţi că ţi-am dat să înveţi lecţia Mea peste tine, şi iată, las Duhul Meu peste tine, ca să înveţi întru Duhul Meu. învaţă-te să citeşti şi să scrii şi să dai celui ce nu are ce ai tu, şi să-ţi faci ucenici, tată, că Eu am avut ucenici în lucrarea Mea cu Tatăl, iar tu să ai ucenici în lucrarea ta cu Mine, şi să pui sămânţă la însămânţat şi să rodeşti sămânţă din sămânţă, că iată, Eu vin, şi voi privi să-ţi văd rodul şi să-ţi văd ucenicii. Şi iar te rog, aşa cum te-am mai rugat, să vii şi să baţi şi să ceri de la Mine ca să înţelegi, căci Duhul Sfânt lucrează după cum este aşezată lucrarea Sa şi coborârea Sa.

Eu vin în sfatul tău, Israele, dar să te găsesc aşezat la sfat în numele Meu şi să stai cu Mine, tată, şi să nu laşi pe fratele tău să plece în lume, şi du-te după el, şi dacă nu se întoarce cu tine la Mine, mai ia cu tine doi şi trei şi luptă-te pentru fratele tău. Şi dacă fratele tău nu mai vrea viaţă, acela nu este fratele tău şi nu este fratele Meu. Acela moare de lângă tine şi de lângă Mine şi se naşte păgân din păcat şi din depărtare de Dumnezeu. Dar tu stai cu Mine şi adu-ţi aminte de cel ce a căzut, şi cere la Domnul putere de întoarcere la viaţă pentru cel mort.

Măi Israele, nu te potrivi cu veacul acesta, că iată, vine sfârşitul veacului acesta şi începe începutul cel de la început, căci cele ce au fost la început iarăşi vin şi se încep, şi cu tine începe Domnul unirea sfârşitului cu începutul cel curat. Să stai cu Duhul Sfânt, iubitul Meu popor, şi El te va învăţa veşnicia, care începe cu tine, că nu mai este altcineva care să fi avut alegerea ta, Israele al harului, Israele al trupului slavei Mele întru întoarcerea Mea cea plină de slava Mea. Amin.

06-03-1994