Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea întâiului mucenic şi arhidiacon Ştefan

Cuvântul Meu cel făcător este lumina cea adevărată, care venind în lume luminează în întuneric, luminează pe tot omul, dar omul nu este învăţat cu lumina, fiindcă el nu o cunoaşte şi o dă de la el. Eu însă sunt Lumina lumii, iar cuvântul Meu luminează în întuneric şi va lumina, căci întru el este viaţă, şi viaţa este lumina oamenilor, şi este scris că totul va fi înghiţit de viaţă. Amin, amin, amin.

Sunt cu cuvântul Meu peste tine, Ierusalime al venirii Mele. Sunt cu împlinirea Scripturii venirii Mele cu sfinţii, iar tu Mă primeşti, căci cel ce are credinţă neprefăcută Mă primeşte, Mă cunoaşte că Eu sunt acest cuvânt cu care Mă fac cale a omului spre Mine. Omul însă s-a învăţat cu păcatul şi cu moartea, şi de aceea nu crede el în viaţă şi îşi pune nădejdea numai pentru viaţa trupului lui.

Mă ţin după om cu mila Mea de el. Mă ţin cu cuvântul Meu cel făcător după el, căci semne şi minuni dacă aş face în calea lui, el nu mai crede, de vreme ce face el minuni, şi acestea îi strică mintea şi îi alungă frica de Dumnezeu, şi omul piere din lipsă de înţelepciune, şi om pe om se desparte de Dumnezeu, şi om pe om se ajută spre întuneric, iar întunericul nu poate cuprinde lumina.

Sunt în sărbătoare de sfinţi în cer şi pe pământ cu tine, poporul Meu, căci cerul este scaunul Meu de domnie, iar pământul, aşternut, şi omul nu mai ştie acest adevăr, şi de aceea nu-l mai vede, iar cel ce nu vede nu crede, căci aşa este omul învăţat. Tu însă să Mă cunoşti cu tine, poporul Meu, ca să poţi fi tu unealta Mea cu care să-Mi curăţ aria şi să-Mi adun grâul în jitniţe, iar pleava, în foc nestins, după cum şi lucrez. Amin.

Omul a primit legea vieţii prin mijlocirea îngerilor şi nu a păzit-o, căci el stă de şapte mii de ani împotriva Mea prin păcat, iar pentru păcatul lui i-a ucis mereu pe prooroci, pe cei care au vestit mai dinainte venirea Mea şi vânzarea Mea şi moartea Mea. Eu însă Mă ţin cu milă după om, căci Tatăl M-a trimis să fac aceasta, şi îmi lucrez cartea cuvântului Meu, că taina lui este facerea din nou a lumii până ce lumea cea nevăzută se va lăsa descoperită, căci Eu am venit cu Scriptura cerului cel nou şi a pământului cel nou care vor dăinui în veac. Amin.

O, cum să fac cu omul? Omul este tare la cerbice. Omul ştie despre Mine atât cât s-a învăţat el să ştie, şi îşi dă pe păcat cunoştinţa cea despre Dumnezeu, iar Eu Mă fac cuvântul Meu cel de la sfârşit de timp, şi cu el dau să-Mi adun pe cei ce se vor naşte dintre oameni din cuvântul Meu cel făcător de om nou, şi să Mă arăt în aceştia Făcătorul omului, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor, şi stau în sfat cu voi şi cu sfinţii cerului cel nevăzut pe pământ şi Mă dau omului de viaţă a sa, copii care aţi cunoscut că de la Tatăl am venit ca să-i dau înapoi omului viaţa. Amin, amin, amin.

– Grăiesc cu Tine, Doamne, dintre sfinţi, şi plâng cu ei de orbirea omului de azi şi de ieri, Doamne, căci omul nu-i crede şi nu-i primeşte pe prooroci din pricina celor ce dintre ei stau mari peste ei, stau semeţi împotriva împărăţiei Tale care le distruge împărăţia lor. Ei însă nu ştiu că împărăţia Ta este vie, şi că vine acum pe pământ ceea ce este viu, şi vai acum omului cel fără de minte şi fără de umilinţă şi care nu vede venirea Ta şi împărăţia Ta venind cu ea!

O, nu vrea omul cu Tine, Doamne. El vrea cu păcatul, nu cu Tine; el vrea cu necredinţa, ca să poată sta în păcat, şi omul nu mai are învăţători, că şi-i omoară. învăţător omului nu poate fi omul cel fără de Tine în viaţa lui, şi omul nu vrea să aibă lumină pe cale, aşa cum n-au voit cei din vremea trupului meu care scrâşneau din dinţi împotriva mea când le spuneam de venirea Ta şi de vânzarea Ta şi de uciderea Ta de către ei. Iar ei m-au scos afară din cetate şi m-au ucis cu pietre, Doamne, şi Tu ai ieşit în calea mea deschizând cerurile cele nevăzute ca să mă primeşti în ele lângă Tine ca pe un mărturisitor al Tău. Dar învăţătorii de ieri şi de azi au uitat şi uită şi vor să uite că sfinţii Tăi şi mărturisitorii Tăi au judecat şi judecă şi vor judeca lumea, după cum este scris în Scripturi.

Îi strig şi eu pe oameni şi le spun aşa: nu alungaţi pe Dumnezeu când El vine! Se vor apleca munţii înaintea Lui, căci El vine, şi va veni. Nu vă minţiţi pe voi înşivă ca să vă spuneţi că Domnul nu vine, că Domnul nu este. El este Cel ce este, şi mereu este, şi vine când voi nu vreţi să vină. Sculaţi-vă din întunericul necunoştinţei de Dumnezeu! Ridicaţi-vă din păcate şi cunoaşteţi-L pe Dumnezeu, Care vine pe pământ cuvânt şi Care în curând va lumina cu lumina Sa şi va orbi cu ea pe om, căci lumina lumii, El este, iar omul este în întuneric.

Veniţi şi vă spălaţi ochii, ca să vedeţi. Veniţi şi vă înnoiţi prin duhul cunoaşterii de Dumnezeu. Veniţi, voi, oameni tari la cerbice, veniţi la râul vieţii şi luaţi şi beţi spre viaţa voastră, căci curând, curând nu va mai fi pe pământ decât viaţa, căci moarte nu va mai fi, fiindcă Domnul vine şi ia moartea de pe pământ, precum este scris. Veniţi şi vă scrieţi în Cartea Vieţii Mielului şi luaţi ca viaţă viaţa Lui, căci cine nu va fi găsit scris în Cartea Vieţii Lui va fi aruncat în foc, şi adevăr adevărat este toată Scriptura care vorbeşte în ea venirea Domnului cu sfinţii Săi şi judecata făpturii. Amin, amin, amin.

– O, Mă fac mereu cuvânt cu sfinţii peste pământ, popor al planului venirii Mele. O, cum să facem cu omul cel necredincios, fiilor? Mă ţin cu milă după om mai înainte să Mă las văzut de el. Mă rog de el să Mă audă aşa cum Mă aud cei din morminte când grăiesc cu voi, şi vă aşteaptă cei din locuinţa morţilor ca să-i scoateţi afară cu cuvântul Meu şi să mărturisească ei venirea Mea care îi aduce pe ei din nou la viaţă şi la răscumpărarea trupurilor lor. Amin. Fiţi unealta Mea pentru trezirea din moarte a omului de pe pământ. Deosebiţi-vă pentru această lucrare a învierii făpturii, că aceasta şi nu alta vă este alegerea şi lucrul pentru care v-am ales dintre fiii oamenilor şi v-am făcut fii ai Tatălui cu cuvântul Meu cel pentru naşterea din nou a lumii. Amin. Vă pecetluiesc cu acest cuvânt, iar voi să ziceţi amin, ca să fie pe deplin cuvântul Meu şi cuvântul vostru. Şi voi sta în sfat cu voi, fiilor, şi vom lucra cuvânt şi îl vom împlini, că Eu, Domnul, sunt cu planul Meu peste pământ şi voiesc să întocmesc învierea făpturii şi înnoirea lumii, căci voi sunteţi unealta Mea. Şi vă voi da putere şi cuvânt cu putere în faţa căruia să nu poată nimic nici o cunoştinţă omenească, fiindcă duhul proorociei este lucrător în voi, şi nu este dar mai mare între darurile cereşti ca şi duhul proorociei, fiilor.

Fiţi mari, fiilor, după cum este de mare şi venirea Mea şi vremea Mea cu voi şi a voastră cu Mine, şi căutaţi mai mult decât orice să vă umpleţi cu totul de toată cunoştinţa cuvântului Meu de peste voi şi să-Mi fiţi lucrători ca şi Mine, şi să-Mi fiţi ucenici, fiilor copii, căci cine este copil, acela poate să fie ucenic, iar ucenicul face lucrarea învăţătorului său peste el şi peste cei daţi lui de învăţătorul său pentru lucrare de ucenic cu învăţător peste el. Amin, amin, amin.

09-01-2004