Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paşti

În zile de Paşti le dau celor din cer bucuria cea de la grăirea Mea, căci cuvântul Meu este bucuria celor din cer, şi este răcorirea celor din iad, şi pentru care izbăvire Eu, Domnul, lucrez pe pământ în mijlocul poporului Meu cel de azi, cel care are cu el masa cuvântului Meu, de la care el ia şi dă spre hrana multora, şi apoi spre învierea multora, precum este scris. Amin.

Eu, Domnul, Mă vestesc pe Mine însumi cu salutul creştinesc, rămas pe pământ cu oamenii după învierea Mea dintre cei morţi: Hristos a înviat! Stau la masă de înviere cu tine, poporul Meu, căci cuvântul Meu de peste tine este masa Mea cu tine, fiule. Îmi iau ucenicii şi uceniţele, îmi iau sfinţii şi îngerii cu Mine şi stau cu tine în cuvânt în zi de Paşti. Vine, tată, ziua să vezi slava care este cu Mine la tine în vremea statului Meu cu tine cuvânt pe masa ta. O, e mare frumuseţe cerească venirea Mea la tine cu hrană de cuvânt. Se uită sfinţii şi îngerii la tine în afara ta şi înăuntrul tău, în fiecare fiu din poporul Meu se uită. Le este dor de lucru peste tine, le este dor sfinţilor, şi cerul este plin de dor, ca şi împăratul lor, al sfinţilor cerului şi mereu, mereu Eu te îndemn să faci hrană sfinţilor şi îngerilor, poporul Meu. Ei stau ochi şi urechi la mesele Mele cu tine, la mesele tale cu Mine şi grija Mea toată e pentru tine, tată. O, ai şi tu grijă de sfinţi şi de îngeri, fiule, căci ei sunt slujitorii Mei, şi sunt trimişii Mei la tine ca să te ocrotească şi ca să te ajute şi ca să te vestească al Meu pe pământ. Cei stăpâniţi şi locuiţi de sfinţi şi de îngeri înăuntrul lor, se cunosc aceia prin lucrarea lor, prin faţa lor îngerească, se cunosc prin lucrarea lor, precum şi cei ce nu sunt casă celor din cer se cunosc.

Hristos a înviat, Ierusalime cu nume nou! Te învăţ în ziua aceasta paza ta de toată primejdia rea, tată. O, ia-ţi străjeri sfinţii şi îngerii pentru toate porţile tale, pentru toate simţurile şi simţirile tale. Ia-ţi sfinţi tămăduitori în casa ta, înăuntrul tău, tată. Ia-ţi sfinţi vestitori de cele din cer pe pământ, ia-ţi, tată, sfinţi şi îngeri veghetori împotriva duhului lumii, care sparge toate intrările şi ieşirile şi intră şi iese din oameni cu multa lui stricăciune asupra omului. Ia-ţi înăuntrul tău sfinţi ajutători credinţei tale în venirea Mea, puterii tale pentru lucrarea Mea de azi, umilinţei tale înaintea Mea şi înaintea bisericii Mele şi înaintea oamenilor care te privesc pentru că eşti poporul Meu. Ia-ţi, tată, făcători cereşti peste tine pentru toată trăirea ta, pentru toată mişcarea minţii şi a inimii şi a trupului tău, pentru tot cuvântul ieşit din gura ta, şi toate acestea să fie numai una, şi să nu ai două mădulare de acelaşi fel înăuntru sau în afara ta. O, ce bine-ţi stă când ai peste tine făcător şi povăţuitor şi veghetor pentru fiinţa ta înaintea Mea! O, ce rău îţi stă când nu eşti primitor de oaspeţi, fiule, căci tu nu ştii atunci pe care sfânt sau pe care înger alungi de la uşa ta! Când citeşti istoria sfinţilor, ştiinţa şi lucrarea lor, fă-te apoi vas purtător de sfinţii lui Dumnezeu, tată, ca să ai în cer şi pe pământ ajutor de la ei, căci dacă tu n-ai în cer, n-ai nici pe pământ, şi eşti sărac pe pământ. Cine este sărac de cer, aşa vrea el să fie, nu că n-ar avea cum să fie bogat de cer. Cine moare cu hrana pe masă, aşa vrea el să facă, nu că n-ar putea mânca şi trăi. O, aşteaptă sfinţii învierea omului pe pământ, aşteaptă unii din ei de şapte mii de ani. O, zidiţi-vă voi înşivă casă sfinţilor, măi fiilor, sau fiţi zidirea lor, adică lăsaţi-vă zidiţi de ei, ca să fiţi zidire sfinţilor lui Dumnezeu, care au ieşit din trup spre ajutorul celor rămaşi în vale, şi ca să fie cerul şi pământul în lucrare mare pe pământ şi în văzduh, căci sfinţii pot fi şi în cer şi pe pământ, precum şi cei de pe pământ pot fi şi pe pământ şi în cer deodată, numai să creadă că cerul este şi că nu este pământ fără de cer, şi cer fără de pământ pentru împreuna lor lucrare. Cel ce ştie bine aceasta pe pământ, este cel ce crede că aşa este, şi unul ca acela stă locaş al cerului pe pământ şi nu se teme, de vreme ce stă cerul înăuntrul lui cu toată armia lui de sfinţi şi de îngeri.

Faţă de înger trebuie să aibă şi să arate că are cel ce se face locuinţă cerului. I-am făcut o clipă locuinţă cerului pe cei trei ucenici ai Mei. Petru, Iacob şi Ioan, în ziua când Eu Mi-am schimbat în slavă faţa Mea înaintea lor, iar strălucirea slavei cereşti pe care Eu o am le-au slăbit lor trupurile şi au căzut cu ele la pământ. Dădeam să-i fac pe ei locuinţă vederilor cereşti, harurilor cereşti, sfinţii Mei să-i fac pe pământ, şi căutam adesea să dorească ei să fie aşa, dar le stătea împotrivă necredinţa şi măsura cea omenească, pe care omul nu vrea s-o treacă, fiindcă el nu ştie s-o treacă aşa cum sfinţii au trecut peste ea şi au măsurat cu măsura Mea apoi pentru ei. N-au avut sfinţii atâta şcoală cerească între ei pe pământ câtă ai tu, poporul Meu, dar au avut iubire mare şi credinţă cu dor în ea, şi apoi au nădăjduit cu putere în tot ceea ce ei credeau şi aşteptau ca plată a iubirii lor de toate cele din cer pentru ei pe pământ, şi în cer apoi, iar pentru aceasta trebuie să treacă omul peste măsura omenească şi să măsoare cu măsura Mea, cu măsura îngerului, căci măsura omenească e de pe pământ, şi e pentru cele de pe pământ, iar măsura îngerului e din cer şi se mlădiază după voia lui Dumnezeu pentru fiecare om după cum el lucrează pe pământ sau în cer în viaţa lui de om.

Lucrare de înviere este cuvântul pe care Eu acum îl aşez în carte cu tine, poporul Meu. Alin dorul sfinţilor şi al îngerilor când ei Mă aud că grăiesc despre ei şi despre tine, că Mi-e milă de ei, tată, Mi-e milă de toţi cei care nu au casă şi masă şi lucru şi bucurie şi mângâiere, iar mângâierea de la Mine vine şi de la cel purtător de Dumnezeu şi de cerul lui Dumnezeu. O, câtă vreme mai sunt oameni pe pământ fără de cer în ei, atâta vreme vor suspina sfinţii şi îngerii între cer şi pământ pentru toate casele pustiite, pentru tot omul pustiu de Dumnezeu între pământ şi cer. Omul plin de Dumnezeu nu mai este de pe pământ, ci este din Dumnezeu dacă este. Cel plin de Dumnezeu are faţă de înger, şi tot aşa are şi măsura. Cel ce măsoară omeneşte pe pământ, este gol de cer, şi vreau să ştie el de la Dumnezeu aceasta, doar, doar va da apoi să ia el ştiinţă şi lucrare ca în cer pe pământ. O, dacă omul se naşte pe pământ din om, şi nu se îmbracă apoi cu cerul şi cu lucrarea sa înăuntrul său şi în afara sa, acela este o stârpitură pe pământ, un trup fără de folosinţă. Când cerul este în om, el străluceşte din om aşa cum străluceşte ziua peste noapte, văzându-se în el lupta zilei împotriva nopţii, şi lupta nopţii împotriva zilei, care iarăşi biruieşte, iar ziua este cea iubită, căci este lumină. O, aşa să biruiască cerul pe cele rele din om, căci firea omului este cea căzută, nu este cea din Dumnezeu, şi trebuie o nouă naştere a ei, şi aşa lumea se va înnoi, şi se va împlini Evanghelia Mea prin care Eu am profeţit înnoirea lumii, naşterea din nou a omului, om îndumnezeit ca sfinţii cerului, locuinţă făcându-se el pentru sfinţi şi pentru îngeri, aşa cum a fost pe pământ Avraam, Moise, Samuel, Daniel, Iov, Ioan Botezătorul, mama Mea Fecioara şi toţi purtătorii de Dumnezeu şi de sfinţi şi de îngeri pe pământ între oameni.

O, ce duh de înviere aşez Eu în cartea Mea cu tine în zi de Paşti sfinţit şi nou sfinţit, Ierusalime nou! O, tată, hrăneşte-i pe sfinţi, căci sfinţii sunt tot un dor, iar dorul trebuie mângâiat şi îi trebuie răcoare aşa cum călătorului ostenit şi ars de soare îi trebuie apă, tată, şi umbră pentru odihnit. Amin.

Îi dau neamului român slava cuvântului Meu, pe care îl aşez în cartea Mea cu tine spre povaţă peste om, poporul Meu, şi îl învăţ pe el să ia şi să ştie, căci Eu îi dau lui şi îl aştept cu mare iubire spre înnoirea lui, spre naşterea din nou, ca să fie el făptură nouă, ţară nouă, înveşmântată de sfinţi şi de îngeri, căci slava cea trecătoare a lumii trece ca şi lumea şi ca lucrarea ei lumească, dar slava cea veşnică a sfinţilor rămâne, iar Eu, Domnul învierii a toate, voiesc ca tu să rămâi, ţara Mea de azi, căci pământul de sub tine este alegerea Mea cea dintru început, iar tu încă nu pricepi ce taină poartă pământul tău. Fă-ţi timp să Mă auzi! O, fă-ţi timp să stai de vorbă cu Dumnezeu, tată! Pe tine te ştie Lucifer încă de la început, şi dă el acum să joace în tine cartea sa ca să te umple de lucrarea sa cea potrivnică Mie, dar Eu vin şi îţi spun să iei de la Mine ştire şi să intri sub mantia Mea, sub povaţa Mea ca să te ocrotesc de ceasul ispitei, tată, căci a venit peste tine ispita cea grea despre care scrie în Scripturi că vine, iar Scripturile tu nu le citeşti şi nu le cunoşti dacă nu le citeşti ca să le înţelegi. O, tu trebuie să citeşti în Scripturi şi să nu faci altceva decât ce este scris în ele să faci, căci Eu vreau să biruiesc pentru tine, şi apoi pentru Mine cu tine, ţara Mea.

O, măi Lucifer, o, tată, o, îngerul Meu cel neascultător de Dumnezeu, nu te mai încânta cu duşmănia ta pe Mine şi pe lucrarea Mea de înnoire a lumii, de vreme ce ştii că Eu sunt Dumnezeu, şi nu tu, că Eu sunt Biruitorul, şi nu tu. O, lasă, tată, jos armele tale şi vino spre odihnă, tată, căci tu ai fost îngerul cel frumos al cetelor îngereşti, şi iată ce ţi-a făcut îngâmfarea omului când el s-a trufit, iar tu i-ai slujit spre căderea ta prin căderea lui! O, dă-te la o parte cu lucrarea ta cea de la om şi dă-Mi Mie cale ca să-l înviez pe om şi să-l nasc din nou pe el şi să vadă ce a făcut el îngerilor lui Dumnezeu, pe care i-a tras în adâncul dorinţei lui cea de slavă împotriva slavei lui Dumnezeu celei netrecătoare pe veci de veci! O, vino spre întoarcere în slava cea cerească, din care tu ai căzut prin om, înger neascultător, şi te vei odihni de osteneli! O, iată ce face ascunderea de Dumnezeu în cele ascunse ale omului ascuns! Ţie îţi poruncesc acum, în zi de Paşti în cer şi pe pământ a Mielului lui Dumnezeu, strânge-ţi armele şi fă curat de tine şi de lucrarea ta pe vatra neamului român, pământul cel ales de Mine la început pentru slava Domnului la sfârşit! Ascultă-Mă, tată! Iată, te-ai înarmat cu toate lucrările tale ascunse ca să murdăreşti acest pământ, şi neamul Meu de pe el să-l pecetluieşti cu pecetea pieirii, cu sigiliul cel potrivnic voii lui Dumnezeu. Nu te las să faci aceasta. Vei intra în ascultare de acum. Vrei, nu vrei, Eu, Domnul învierii, Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioara, îţi cer supunere, te supun sub puterea Mea cea netrecătoare, căci este scris să fac aceasta. O, fii cuminte de acum, căci tu eşti înger, şi trebuie să ştii ce ai fost mai înainte de ceea ce eşti acum, căci Eu îţi amintesc aceasta. îl voi naşte din nou pe om, căci am venit pe pământ cu naşterea din nou a lumii, şi tu vei rămâne fără om şi nu vei mai fi scula omului, şi omul nu va mai fi scula ta, şi vei fi fără de casă şi nu vei vrea să părăseşti duşmănia şi răutatea, dar Eu îţi spun cu milă, supune-te sub mila Mea, sub iubirea Mea, după şapte mii de ani de muncă zadarnică împotriva Mea şi a omului, fiindcă iată, Eu sunt Biruitorul, Eu şi nu tu, tată. Nu-ţi spun aşa ca să te biruiesc, ci ca să vezi şi ca să te trezeşti din lucrarea ta cea rea, care ţi-a obosit vederea şi nădejdea de bine pentru tine. Iată, uită-te să-ţi vezi locul dacă nu vei vrea să intri sub dragostea Mea ca să-ţi dau odihna cea fără de foc. Nu fi necredincios. Eu ştiu că tu Mă crezi, dar eşti îndărătnic. Eu, Domnul, te chem spre liniştea pe care ai pierdut-o după ce nu M-ai mai ascultat, după ce te-ai ascuns în om ca să cazi cu el cu tot, slujind voinţei lui cea plină de trufie împotriva Mea la începutul zidirii. Stau cu lucrarea cuvântului Meu pe vatra neamului român, pe care tu voieşti acum să-ţi desfaci cortul şi să-ţi încerci împărăţie. O, nu te las, Lucifer. Te numesc cu numele tău cel de la Mine dat la început, împotriva lucrării tale întunecate acum peste pământ. Sunt cu praznic de înviere, praznicul cuvântului Meu pe pământul neamului român, iar tu ai văzut masa Mea întinsă pe el, de cincizeci de ani şi mai bine întinsă pe el, şi dai să-ţi desfaci cortul tău peste muntele Meu cel sfânt, cel de la sfârşit muntele Meu, şi despre care scrie desluşit în Scripturi, şi numai cine nu citeşte nu înţelege, şi numai cel ce nu se uită ca să vadă nu crede. O, ce vrei să faci peste ţara Mea? O, nu te las, tată, nu te las, Lucifer. Sunt Dumnezeu-Cuvântul, şi Mi-am făcut casă în mijlocul acestui neam şi vin la el cu masa cuvântului Meu, şi oştiri cereşti iau cu Mine călare pe cai albi, precum este scris să vin şi să-Mi fac împărăţie în om şi cu oamenii pe pământ, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu şi lucrez minunat. Iată-Mă, te întâlneşti cu Mine pe pământul neamului român după şapte mii de ani de la căderea ta din slava Mea şi a îngerilor Mei. Iată ţara Mea de azi, pe care tu dai s-o robeşti acum sub pecetea ta. Eu însă vin şi povăţuiesc neamul român şi îi dau putere să asculte de Dumnezeu, de Cel Atotputernic, şi nu de tine, şi am făcut această dovadă prin naşterea Mea din mamă Fecioară şi apoi prin învierea Mea din morţi a treia zi de după moartea Mea pe crucea pe care M-a bătut în piroane poporul iudeu, în care tu te-ai încuibat acum două mii de ani ca să te împotriveşti venirii Mele pe pământ, ţinându-Mi urma ca să Mă prăbuşeşti. Eu însă am înviat, am biruit moartea, şi iadul l-am spart, şi încuietorile puse peste el de tine le-am zdrobit şi i-am scos pe drepţii Mei, pe prooroci şi pe sfinţi, şi am în mână cheile morţii şi ale iadului şi sunt Domnul învierii morţilor şi sunt îmbrăcat în înviere, şi aceasta le dau oamenilor, şi le voi da. Amin. Nu uita, deschide-ţi bine vederea cea de la Mine, nu cea de la om, şi nu uita că Eu şi toate oştirile cereşti şi îngereşti stăm în lucrare de naştere din nou a lumii pe pământul român, pe care tu dai acum să-ţi înfigi ţăruşul şi să-ţi desfaci cortul, şi apoi pecetea ta cea neagră peste acest neam, şi dai să lucrezi aceasta mai mult decât peste orice alt neam de pe pământ, căci banul a fost cea mai neagră ispită cu care ai lucrat tu să cumperi pământul şi să-l bagi sub pecetea ta, pe care banul o mânuieşte, căci pe Mine M-a vândut pe bani spre moarte poporul iudeu, pe care l-ai tras tu sub stăpânirea ta duşmănoasă pe Mine şi l-ai învăţat să Mă vândă spre moarte acum două mii de ani, intrând în Iuda, care şi-a mânjit mâna şi mintea cu pecetea banului, şi iată, banul s-a făcut blestemul acestui popor apoi, care dă de atunci să stăpânească lumea cu puterea lui cea din bani ieşită. Iară şi iară îţi spun ţie, Lucifer, în faţa întregului neam omenesc şi a cerului de sfinţi şi de îngeri: nu uita, deschide-ţi bine vederea ta cea de la Mine, că e vremea să vezi aşa de acum, şi vezi că pe pământul român sunt Eu, Domnul învierii, cu lucrarea Mea de înnoire a lumii şi a pământului, şi cerul şi pământul cel nou voiesc să aşez peste acest pământ, căci trebuie să aşez împlinite pe pământ toate Scripturile Mele, iar Eu sunt Mielul Cel junghiat, Care spală păcatele lumii, Mielul lui Dumnezeu, dat omului credincios spre hrană, şi prin Care omul va birui pe satana, precum este scris în Scripturi, şi sunt Cel ce am zdrobit porţile iadului, în care tu i-ai ţinut pe drepţii Mei. Pecetea ta e banul. Omul va putea trăi şi fără bani şi fără alte hârtii în locul lor, cu care tu dai să înlocuieşti faţa banului pe pământ şi s-o ascunzi sub perdea. Eu sunt Cel ce voi hrăni omul cu mană din cer, Eu, şi nu tu, căci pe pământ vine focul peste toate câte tu ai zidit cu omul şi pentru om. N-am ce face pe pământ cu munca ta, şi nici omul nu va avea ce face cu ea, căci pe pământ Eu aşez comoara Mea, care nu poate sta lângă a ta, trecătoare cum e ea, căci lucrarea ta trece, iar tu vei rămâne faţă în faţă cu Mine ca să-Mi dai socoteală pentru tine. Amin. Şi acum, ţie îţi zic: Dă-te înapoi de pe pământul ţării Mele şi de peste sufletul neamului român de pe el şi mergi în locuri pustii de Dumnezeu până ce Eu, Domnul, voi cuprinde tot pământul sub slava cuvântului Meu, care se face foc nestins peste toată nelegiuirea de pe pământ, căci cuvântul lui Dumnezeu este slava pe care Eu, Dumnezeu-Cuvântul, o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, şi iată, Lucifer cu numele de satana, aceasta este lucrarea Mea de slavă, cu care tu te întâlneşti acum pe pământul român împotriva a toată fărădelegea de pe pământ. Amin, amin, amin.

O, popor român, am grăit înaintea ta vrăjmaşului Meu şi al tău, Lucifer, îngerul cel mare la început, şi care a slujit trufiei omului în vremea căderii din Dumnezeu a omului cel întâi zidit. O, caută, neam român, caută, tată, să scapi de acest înger al trufiei, caută să scapi de trufie, căci de la ban vine toată, toată trufia în om. O, vino spre umilinţa cea dulce, că e dulce, tată, umilinţa, şi te face frumos, frumos, şi te face bogat cu bogăţia pe care Eu voiesc să ţi-o dau, şi-ţi va sluji ţie Lucifer pentru slava Mea cu tine cu toată averea lui, şi nu tu îi vei sluji lui, că nu slava lui trebuie pe pământ s-o ai tu, ci slava Mea, tată. I-am spus îngerului trufiei să-şi ia cortul şi să se mute de pe vatra ta, iar tu primeşte-i pe sfinţii Mei oaspeţi ţie, şi primeşte-Mă pe Mine, căci Eu am nume minunat, şi el se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu. Caută pentru tine învăţători cereşti cu inima ca să te înveţe şi să-ţi desluşească tainele Mele, şi dacă vrei cuvântul Meu să te înveţe Eu te aştept aici, lângă izvorul Meu să vii să te învăţ Eu, popor român. O, nu-ţi ştii soarta, dar Eu ţi-o ştiu, tată, ştiu menirea ta, şi de aceea am venit de la Tatăl la tine cuvânt de naştere a ta, naştere nouă, şi de la tine naşterea lumii apoi, precum este scris în Scripturi că va fi. Cu tine vreau să împlinesc Scripturile, tată, şi să vrei şi tu, căci planul Meu cu tine este minunat. Rămân cu cartea deschisă între Mine şi tine şi n-o mai închid, că voiesc să citească în ea Lucifer şi îngerii lui cei cu trup şi cei fără de trup şi să se aşeze în ascultare de Cel ce a făcut cerul şi pământul şi pe om, şi iarăşi le face pe ele, şi va fi totul nou, precum este scris, şi va fi Ierusalim nou ales, şi făptura va fi răscumpărată. Amin.

Hristos a înviat, popor român! Domnul învierii te salută cu învierea Sa dintre cei morţi acum două mii de ani. O, iată cine este Domnul Dumnezeul tău! Hristos a înviat, ţară a întoarcerii Mele, ţară a cuvântului lui Dumnezeu la sfârşit de timp, şi tu vei învia, aşa precum Eu am înviat! Amin. Vei învia, vei învia, vei învia! Aceasta este voia Mea cea pentru tine, şi în ziua a doua a lumii vei fi împărăţia Mea şi toate popoarele vor lua din tine lucrarea Mea, lumina Mea din tine, lumina învierii omului, ţara Mea. Amin, amin, amin.

20-04-2009