Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

Eu sunt Păstorul Cel bun şi intru pe uşă în staulul oilor, căci cel ce sare pe deasupra, acela este fur şi este tâlhar, şi furul nu vine decât să fure, să junghie şi să risipească, dar Eu vin ca oile Mele să aibă viaţă şi să aibă din belşug, căci Eu Mi-am pus viaţa pentru oile Mele şi n-am fugit când a fost să plătesc viaţa lor, salvarea lor, iertarea lor, dar năimitul şi cel ce nu este păstor şi ale cui oile nu sunt, vede lupul venind şi lasă oile şi fuge, iar lupul le hrăpeşte şi le risipeşte, căci pe năimit nu-l doare inima de oi.

Am intrat pe porţi la tine şi n-am sărit pe aiurea, poporul Meu, şi minunată este în cer şi pe pământ taina prin care Eu vin la tine cuvânt ca să-ţi dau viaţă, tată, căci cuvântul Meu este în el cu duh dătător de viaţă, dar cel ce ia de la Mine cuvântul Meu şi nu ştie cum să facă cu el, cum să-l aşeze peste el de viaţă, acela nu ştie să învieze la glasul Meu şi să nu mai moară apoi, iar dacă aude cineva vorbele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec, fiindcă n-am venit să judec lumea, ci ca s-o mântuiesc am venit în lume, iar cine Mă nesocoteşte pe Mine şi cuvântul Meu, are judecător care-l judecă, şi cuvântul pe care l-am grăit va sta cu el la judecată în ziua cea de apoi, fiindcă Eu nu vorbesc de la Mine însumi, ci Tatăl, Care M-a trimis, îmi dă ce să spun şi ce să vorbesc, şi ştiu că porunca Lui este viaţă veşnică, aşa cum Eu Mi-am învăţat ucenicii să creadă. Amin.

O, poporul Meu, să nu treacă o zi fără să citeşti Scriptura, fără să citeşti cuvântul Meu, fără să te hrăneşti cu îndemnul Meu spre viaţă, căci cel ce nu priveghează nu are minte, nu are sănătate de înţelepciune, iar lupul de suflete e hrăpăreţ şi risipitor, tată. O, te-am învăţat să înveţi carte cu călăuză, fiule, căci dacă înveţi singur nu eşti ucenic şi nu poţi să ridici ucenici de un lucru cu tine dacă lucrarea ta nu este ca a Mea, sub oblăduirea Tatălui Savaot, Care este învăţătorul Meu. Ucenic este cel ce are peste el şi peste mintea lui învăţător, tată, iar aceluia Eu Mă descopăr şi-l călăuzesc prin cel ce este de la Mine pentru oile Mele, nu prin cel ce este învăţat sau care ia de la om ca să-l înveţe pe om, căci Eu am spus că n-am ce face cu omul cu şcoală, fiindcă acela îşi are mare sinele, sub care el cade mereu, şi nu poate călăuzi cel căzut, dar Mie îmi trebuie om sărac cu duhul ca să pot Eu să Mă fac minunat în el şi să-l fac asemenea Mie, şi apoi lumea să-l vadă pe cel ce ia de la Mine şi nu de la el şi nu de la om viaţă peste el şi învăţătură pentru om apoi.

O, nu e bun păstor năimit peste viaţa ta, fiule care vii să fii al Meu în vremea aceasta, căci năimitul nu are milă de tine precum am Eu, fiindcă acela nu poate avea oi, şi are altceva dacă are. Tu păstrează-te oiţă a Mea şi stai la sânul Meu de Păstor şi nu te clătina în furtunile care se scoală peste tine ca să-ţi încerce viaţa şi credinţa, şi biruieşte-le cu Mine, tată, căci frumoşi sunt cei biruitori prin Mine şi nu prin ei, fiindcă cel ce biruieşte prin el, moare mereu prin încrederea în sine, care nu aşează viaţă în om, ci cădere, tată, iar cel ce crede în Mine nu moare niciodată, poporul Meu, ci veşnic stă cu Mine, căci am venit în lume lumină, ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric, să nu rămână în el, iar Eu am spus atunci: «Dacă-Mi slujeşte cineva, să vină după Mine, şi unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, şi el îmi va sluji şi Tatăl îl va cinsti pe el». Amin.

O, poporul Meu, te învăţ mereu, tată, şi dacă te învăţ, Eu trebuie să văd peste tine împlinirea cuvântului Meu, iar când te aduni în duh de biserică, cercetează frăţeşte tot ce împlineşti şi tot ce nu împlineşti din cuvântul Meu de peste tine, şi lucrează prin lumină şi prin umilinţă pentru tine, nu pentru fratele tău mai întâi, şi dacă vei lucra aşa, vei vedea în mijlocul tău rodul Meu, tată, rodul cu care am venit să te păstoresc, viaţă veşnică, fiule, căci Eu am aşezat cu mare înţelepciune păstorire pentru tine, pentru viaţa ta cu Mine şi în Mine, tată. O, mare este fapta credinţei, fiule, iar ea nu primeşte plată ca pe pământ, căci taina faptelor credinţei şi a milei îl ţine pe om în taina Mea, nu în afara Mea, iar cel ce ştie să lucreze aşa, nu iese din staul, nu moare niciodată, căci dacă îmi slujeşte cineva, acolo unde sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu, aşa cum Eu am spus acum două mii de ani. Amin, amin, amin.

– O, învăţătorule Care cârmuieşti lumea, mă aplec Ţie, căci sunt cu Tine în venirea Ta la oile Tale cu hrană, că eu am în ziua aceasta sărbătoarea mea în sobor de sfinţi. Tu m-ai voit slujitorul Tău peste oile Tale, şi m-ai atras acolo unde Tu lucrai peste oi ca să le hrăneşti, ca să le păstoreşti, iar eu Te-am cunoscut şi Te-am ascultat, şi m-au cunoscut şi oile că sunt din partea Ta aşezat, căci călăuzirea Ta mi-a fost cărare spre lucrul Tău, Doamne. Dar acum Tu nu mai încapi peste oameni cu călăuzirea Ta, şi oamenii se călăuzesc pe ei înşişi şi unii pe alţii şi nu se mai dau Ţie oamenii şi nu se mai dau oamenii unii pe alţii Ţie, Doamne, ci numai loruşi şi unii altora.

Ţi-au fost dulci faptele credinţei mele pentru oile Tale, Bunule Păstor, căci cel ce nu crede cu înţelepciune, nu stă cu Tine prin duhul umilinţei sfinte, care-l ţine pe om în Tine, şi acela crede prin înţelepciunea sa, care îl scoate din Tine şi îl duce în sine, şi nu ştie unul ca acela că Te pierde de învăţător al său, iar eu n-am făcut aşa înaintea Ta, ci Ţi-am lucrat dulce peste om, dulce şi umilit.

Mă doare, mă doare pentru poporul Tău cel încercat şi lovit de cei necredincioşi, care se dau înţelepţi ca să-Ţi facă Ţie pată pe obrazul lucrării Tale cea de cincizeci de ani peste pământ, dar pata se va întoarce spre cei batjocoritori, care se bizuie pe înţelepciunea lor ca să defaime cu ea cărarea Ta prin întunericul lumii, Doamne. Iată, furul nu vine decât să fure, să junghie şi să risipească, după cum este scris, dar el va fi vădit şi va ajunge de batjocură, căci cel ce sapă groapă pentru lucrarea Ta, şi-o sapă luişi, aşa cum au păţit toţi cei care au defăimat acest cuvânt al Tău şi pe poporul Tău de azi, care, crezând în Tine ca un slujitor, stă cu Tine, şi acolo unde lucrezi Tu, acolo este şi slujitorul Tău, precum Tu ai orânduit prin Evanghelia Ta peste ucenicii Tăi.

Binecuvintează înţelepciunea Ta şi viaţa Ta peste poporul Tău de azi, care slujeşte pentru Tine ca să fii Tu cu oamenii, ca să fii Tu învăţătorul celor ce Te cunosc în acest cuvânt şi Te urmează prin acest cuvânt, cu care vii de la Tatăl la om! Arhierească pecete las peste poporul Tău, după darul pe care Tu l-ai pus peste mine, căci poporul Tău de azi este neam sfânt, preoţie împărătească, după cum este scris, popor agonisit de Tine, de multul Tău cuvânt de Păstor tainic, Păstor milos de oi şi Care priveghează viaţa lor. Amin, amin, amin.

– O, arhiereule plăcut lui Dumnezeu pentru faptele credinţei tale şi ale milei tale înaintea Mea pentru om! Te-am ales peste oile Mele prin minunea tainelor cereşti, tată, şi iată, aşa lucrez Eu azi prin poporul Meu cel ales, prin minunea cuvântului Meu, care curge ca râul peste creştetul lui şi îl spală şi îl învaţă şi îl lucrează pe el şi îi dă Duh Sfânt. Aşezaţi-vă, voi, sfinţi plini de har, între poporul Meu cel ales prin harul Meu, între el şi cei ce îl hulesc pe el prin cuvinte de batjocură fără ca Eu să-i trimit pe aceştia să facă lucrare defăimătoare peste lucrarea cuvântului Meu! îi voi descoperi pe ei ca şi pe toţi cei care au lovit până acum cu necredinţă şi au defăimat pe poporul Meu. Eu, Domnul, locuiesc cu lumina şi o voi trimite pe ea să-i scoată din întunericul sub care se ascund pe cei ce defaimă venirea Mea pe pământ cu milă şi cu ajutor pentru om, căci cei ce s-au aşezat păstori de oi de la ei înşişi şi unii pe alţii, pe aceia nu-i doare inima de oi, aceia nu au minte din cer, ci au de pe pământ, şi mintea lor este pământ, ca şi fapta lor, chiar dacă ei cunosc Scripturile şi zic că ştiu să le tălmăcească pe ele ca nişte cunoscători ale lor. Eu, Domnul, Mă voi atinge de ei şi le voi da după faptele lor şi-Mi voi şterge obrazul, căci furul este fur şi nu ştie să fie cinstit, căci este fur, dar Eu voi merge în casa furului şi voi nimici fărădelegea lui, şi orice fur va fi nimicit, după cum este scris. Amin.

Vai celui ce calcă în picioare cuvântul Meu cel ziditor de om şi rodul Meu, pentru care trudesc! Eu voi păstori cu milă şi cu putere prin cuvântul Meu şi-Mi voi întări pe piatră poporul, şi cuvântul vieţii va merge cu putere să facă dintre oameni fii ai lui Dumnezeu peste tot, că mare este cuvântul Meu şi înţelepciunea lui, iar fărădelegea care dă să-Mi păteze drumul Meu de la Tatăl la om, va fi vădită şi va fi ruşinată cu tot cel ce o lucrează pe ea. Amin.

Iar tu, poporul Meu, te vei face mărturisitor, tată, aşa cum Eu voiesc să fii, şi-Mi vei mărturisi lucrarea Mea, şi vom sta faţă în faţă cu cei ce hulesc, căci mărturia Mea de peste tine este duhul proorociei, după cum este scris, şi iată, te povăţuiesc mereu, te împrospătez mereu, te curăţ mereu, tată, căci tu eşti nou-născut între fiii oamenilor ca să umbli cu Mine pe pământ prin naşterea din nou şi prin botezul cu Duhul Sfânt, pe Care mereu, mereu îl slobod peste tine ca să-Mi fii mereu, mereu popor nou, cu care Eu, Domnul, să-Mi sfinţesc din loc în loc pământul, tată, şi să vină cerul să locuiască pe pământ şi să îmbrace cu taină şi cu putere lucrătoare toate cele ce sunt cu tine şi pentru tine, toate staulele în care Eu îmi am mieluţi şi mieluţe, puişori şi puişoare, care mănâncă din mâna Mea hrană pentru creşterea lor, ca să-i am Eu ocrotiţi pe fii sub aripa Mea, sub mantia Mea. Amin.

O, copii din porţi, să vină poporul să se cureţe de sine şi să-i dau iertare şi împăcare şi iubire, şi să fie precum în cer, aşa şi pe pământ în mijlocul poporului Meu, căci Eu sunt Cel ce-l păstoresc pe el, fiindcă îi sunt Păstor. Amin.

O, poporul Meu, învaţă-te să fii păstorit şi îngrijit, tată. Din zi în zi mai mult învaţă-te cu cârmă peste toate clipele tale, şi stai în duhul umilinţei sfinte, şi iarăşi Eu te voi povăţui pe tine pentru Mine, căci cel ce crede în Mine nu va muri niciodată, ci va fi viu şi va lucra faptele vieţii, şi viaţa îl va iubi pe el şi se va dărui lui.

Eu sunt Păstorul Cel bun şi intru şi ies pe uşă, căci cel ce sare pe aiurea, acela este fur, dar Eu vin la oi ca să aibă ele viaţă şi să aibă din belşug. Amin.

Pace poporului Meu care învaţă de la Mine viaţa! Amin, amin, amin.

19-12-2007