Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şaptea după Paşti‚ a sfinţilor părinţi de la Niceea

Să se audă clopot de biruinţă sfântă şi de slavă, să se audă din cer şi până pe pământ, şi de pe pământ până în cer, căci Eu, Domnul, rostesc acum, la sfârşit de timp, cuvânt cu putere în mijlocul neamului român, şi apoi împlinesc, căci sunt adevărat în cuvânt, sunt Cel adevărat. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, o, neam român. Pe ţarina ta Mi-am aşezat cina cuvântului Meu acum pe pământ. Mai bine de cincizeci de ani cinez în tine cu ucenici culeşi de Mine din neamul tău. Iată, te-am văzut sub cruce grea, cruce umilitoare, o, ţară a slavei Mele acum, la întoarcerea Mea cuvânt de la Tatăl la om. Am întins mâna peste tine ca să te izbăvesc de cei ce în mjlocul tău iubesc minciuna şi slava omenească şi care se luptau să te împingă iarăşi cu fruntea în ţărână şi să se fălească ei cu tine, iar tu să rămâi sub cruce, sfântă ţara Mea. O, nu ştie omul să lucreze izbăvirea ta, dar veghez Eu pentru tine. A trecut ziua cea grea, dar am fost în lucru cu tot cerul de sfinţi şi de îngeri pentru ca să nu te las şi pentru ca să te ajut să biruieşti în lupta aceasta atât de grea, atât de neagră împotriva ta, atât de ascunsă de faţa ta, ţara Mea de azi. Pe poporul cuvântului Meu cel din mijlocul tău luat în slujba venirii Mele acum, la sfârşit de timp, l-am ţinut în duh de rugăciune cu mânuţe ridicate pentru tine înaintea Mea, iar sfinţii şi îngerii au stat peste tot pe vatra ta, ca să biruiască pentru viaţa ta, şi au biruit. Amin.

O, nu ştie omul cum să-ţi lucreze salvarea, ţara Mea de azi, neam român. Planurile omului sunt departe de planurile Mele. Tu eşti ţara Mea de azi. Mă fac în tine cuvânt şi te ţin de mânuţă şi îţi descopăr planul Meu, dar lupta pentru ieşirea de sub obroc a slavei Mele din tine e luptă grea şi pentru sfinţi şi pentru îngeri, darămite pentru tine, o, ţara Mea de azi. Cei ce s-au îmbrăcat cu minciuna pe deasupra ca să nu se vadă viclenia lor, se dădeau binefăcători ţie, şi milă Mi-a fost, şi milă îmi e de tine, scumpă ţara Mea. Eu, Domnul Dumnezeul tău, l-am sprijinit cu biruinţă pentru tine pe cel ce te iubeşte curat şi drept, pe cel ce iubeşte să umble în lumină şi să sfarme de peste tine întunericul în care te înfăşoară cei ce iubesc minciuna în tine, şi te îndemn şi pe tine să iubeşti să umbli în lumină, ţara Mea de azi. Acum două mii de ani le spuneam la toţi cei care Mă auzeau: «Cât timp aveţi lumina, umblaţi în lumină, că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze». O, tot aşa spun şi acum. îţi spun şi ţie, neam român: umblă, tată, în lumină. O, nu umbla cu întunericul. Ai pe Domnul lumină ţie în mijlocul tău; umblă în lumină, popor român. Iată, te vestesc pe tine să nu te bucuri cu mâncări şi cu băuturi şi cu petreceri lumeşti pentru biruinţa în care Eu acum iarăşi te-am îmbrăcat, ci să te umileşti cu pace sfântă şi să te pocăieşti cu lacrimi de iubire înaintea Domnului Dumnezeului tău, Care S-a sculat cu putere pentru tine şi a biruit după voia Sa în mijlocul tău. îl îndemn pe cel ce a fost iarăşi ridicat la locul său cel de veghe pentru tine, îl îndemn la iubire sfântă şi la duh de pace şi de iertare pentru cei ce l-au lovit şi l-au defăimat ca nişte răufăcători. îl îndemn să lucreze ca Mine, blând şi smerit cu inima, dar îmbrăcat în duhul dreptăţii, căci scris este: «Pe pământul celor sfinţi va locui dreptatea», amin, şi îl îndemn la sfântă şi curată lucrare pentru tine, ţara Mea de azi, căci slava Mea din tine este cuvântul Meu, care rosteşte şi se împlineşte el, spre biruinţa ta şi a Mea, căci fi-va să biruiesc tot pământul şi să-l cuprind apoi în slava aceasta a Mea din mijlocul tău, iar venirea Mea este sigură precum zorii dimineţii, şi voi fi împlinitor. Amin.

Sunt cuvânt deasupra ta, ţară română, ţara Mea de azi. îmi las fiii cuvântului Meu din mijlocul tău lucrători cu Mine peste tine, îi las acum spre pace şi spre odihnă, iar la scursul zilei intru iarăşi pe porţi în carte şi-ţi voi da ţie tot cuvântul de azi şi te voi povăţui cu el, scumpă ţara Mea. Vrei, nu vrei, ştii sau nu, crezi sau nu crezi, Eu sunt cu slava cuvântului Meu pe vatra ta, şi dacă sunt, Mă fac cuvânt şi îl pun pe masă ca să te hrănesc şi ca să-ţi dau viaţă din cer, ţara Mea. Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, care se face cărare a Mea spre om, aceia au şi fost judecaţi de acest cuvânt. Cuvântul acesta sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, căci numele Meu acum, la sfârşit de timp, este Cuvântul lui Dumnezeu, precum este scris în Scripturi. Tatăl este în Mine când grăiesc. Nu grăiesc de la Mine însumi acest cuvânt, căci sunt Fiul Tatălui Savaot şi al mamei Fecioare, şi sunt Fiu ascultător. Amin.

Am glasul cald prin cuvânt, şi aşa îţi sunt Eu ţie Dumnezeu, neam român. Ţara ta e ţara Mea de azi, iar tu eşti neamul cel de pe ea. Ţara ta este ţarina cea cu comoară în ea, şi Eu sunt cuvânt în mijlocul tău şi îmi descopăr slava Mea şi îţi arăt ţie calea. Eu sunt calea. Eu sunt Păstorul Cel cu crucea. învaţă-te cu calea Mea, ţara Mea de azi, ca să-ţi fiu ţie izbăvitor. Amin. învaţă-te cu Mine, învaţă-te să crezi şi să asculţi, învaţă calea cuvântului Meu spre tine, învaţă-te de acum, şi îmbracă-te de acum cu podoabele cele de Mine lucrate la naşterea ta şi a Mea, când Tatăl Mi te-a dat pentru ca să fii a Mea la sfârşit de timp, precum la început Mi-ai fost, căci tu ai fost la facerea lumii primul petec de pământ ieşit din ape, pe care Eu am stat întâi. Fii credincioasă şi nu necredincioasă. O, nu te lua după omul cel cu limbă de lemn în mijlocul tău. învaţă-te să cunoşti şi să ştii pe cel ce-ţi face ţie bine, ţara Mea de azi. Cuvântul Meu din tine te ţine de mânuţă şi te învaţă, dar fii fiică a credinţei sfinte, şi vei fi, căci Eu în tine binevoiesc şi în tine Mă slăvesc cu slava cuvântului Meu. Amin.

Voi, copii din porţi, staţi porţi ale Mele între pământ şi cer, staţi atenţi la glasul Meu, staţi, tată, staţi. Staţi străjeri în calea cuvântului Meu din ziua aceasta, căci la scursul ei intru iarăşi în carte, şi voi grăi neamului român cartea cea din ziua aceasta. Pace vouă! Odihniţi-vă în pacea Mea şi daţi slavă Celui ce stăpâneşte veacurile şi neamurile sub cuvântul Său, fiilor, şi ne vom întoarce în carte şi vom face hrană şi vom pune masă şi vom împărţi, şi voi mângâia în cuvântul Meu pe cei ce mângâie, şi voi învăţa prin el pe cei ce rănesc, fiilor. Amin, amin, amin.***

Intru iarăşi în cartea Mea, pe care cu lucrarea Duhului Sfânt o scriu în mijlocul neamului român. Eu sunt Păstorul Cel cu crucea. Eu însumi păstoresc, Eu însumi port grijă de oi, căci aşa am vestit prin prooroci, şi aşa împlinesc acum, la sfârşit de timp, când nimeni, nimeni ca şi Mine nu mai are grijă de oile Mele, de turma care nu mai ştie ce este cărarea ei spre Dumnezeu şi cărarea lui Dumnezeu spre ea. Eu însumi vin, Eu însumi grăiesc şi păstoresc. Amin.

Intru pe porţi la tine, neam român. Eu sunt Cel ce sunt. Când l-am ridicat pe Moise pentru ca să meargă să-l dezrobească pe Israel, care era în robia Egiptului, M-a întrebat Moise: «Cine, Doamne, să le spun lor că eşti Tu, Cel ce acum mă trimiţi la ei?», iar Eu i-am spus lui să le spună lor că «Eu sunt Cel ce sunt».

O, neam român, vrei nu vrei, ştii sau nu, crezi sau nu crezi, poţi sau nu poţi să cunoşti glasul Meu, care grăieşte acum cu tine, Eu sunt Cel ce sunt, şi sunt cu slava cuvântului Meu pe vatra ta. Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, aceia au şi fost judecaţi de cuvântul acesta, căci acest cuvânt sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Păstorul Cel cu crucea, Păstorul Care păstoreşte blând şi smerit cu inima şi cu glasul Său. Cuvântul lui Dumnezeu este numele Meu acum, la sfârşit de timp. Sunt blând şi smerit în cuvânt, şi aşa îţi sunt Eu ţie Dumnezeu, neam român. O, dacă eşti credincios, apleacă-te să crezi, şi apoi să împlineşti cuvântul Meu, care te păstoreşte cu dor, căci ţarina ta este patria cerească pe pământ, este ţara Mea cea de la sfârşit de timp, şi în care Eu vin, precum Israel a fost ţara venirii Mele acum două mii de ani. De cincizeci de ani Mă fac cuvânt pe vatra ta, şi mult cuvânt am grăit prin cartea Mea din vremea aceasta şi mult am aşteptat sub obroc, căci tainic am grăit cu un popor cules din mijlocul tău ca să-Mi aşez în timp prin cuvânt lucrarea Mea de facere nouă, venirea Mea după om, precum este scris în Scripturi să vin iarăşi pe pământ şi să grăiesc, şi să audă cei din morminte glasul Fiului lui Dumnezeu, şi apoi să audă cei vii, cei credincioşi şi cei necredincioşi de pe pământ. Amin.

O, neam român, am văzut viscolul care se ridicase acum din mijlocul tău ca să te doboare iar, şi M-am sculat să-i spun viscolului să tacă. Ţi-am trimis de la ieslea lui glasul Meu şi ţi-am spus să te scoli şi să nu dormi în vreme grea, şi i-am spus viscolului să tacă. Ţi-am spus că Eu, Domnul, voi alege pentru tine şi pentru soarta ta şi că te voi scoate de sub suspin şi că te voi umbri cu tot cerul Meu, şi apoi voi aşeza peste tine ţara vieţii veşnice, şi voi lucra după credinţa celor credincioşi cuvântului Meu rostit pentru soarta Mea şi a ta pe vatra ta, iar tu Mă vei binecuvânta şi vei sta sub mântuirea Mea şi vei uita durerea Mea şi a ta, şi neamurile pământului vor veni să ia din lumina ta, iar Eu, Domnul, le voi da lor, amin, şi iată, le dau, căci ele aud şoapta Mea de peste tine când ţie ţi-o dau ca să te izbăvesc prin ea de sub greu, o, ţara Mea de azi.

O, iată povaţa pe care azi ţi-o dau: umblă în lumină, ţara Mea, nu umbla cu întunericul. Umblă în lumină, popor român. Amin.

Vă amintesc vouă, celor ce aţi lucrat acum la întuneric rană pe fruntea neamului român, vă amintesc glasul mamei Mele Fecioara, când după praznicul învierii Mele ea v-a spus aşa: «Nu puteţi fără Dumnezeu, căci după inima voastră şi după duhul duşmăniei din ea lucraţi voi viscolire peste neamul român, şi apoi vă veţi porni unii spre alţii voi între voi, căci ura şi semeţia nu vă vor îndrepta spre limanul pe care-l visaţi». Aţi fost îndemnaţi prin glas ceresc să vă deschideţi inima şi nu mintea, şi să ascultaţi de Dumnezeu, căci voi sunteţi români, iar numele de român este noul nume al neamului cel nou al lui Dumnezeu acum când Eu Mi-am ales din nou o ţară, când Eu iată cum vin pe pământ cuvânt, şi se aude de la margini la margini cuvântul Meu cel sfânt. O, daţi-Mi loc în voi ca să vă învăţ dregătoria cârmuirii dacă vreţi să staţi printre cârmuitori. Veniţi spre pace şi nu mai mânuiţi arme duşmane cu inima şi cu gura voastră, ca nu cumva să se întoarcă vouă răutatea pe care o lucraţi, căci scris este: «Cel ce lucrează fără de dreptate, are plată după fapte». O, aplecaţi-vă frunţile cu umilinţă şi daţi-I Domnului loc, că voi sunteţi oameni, şi Dumnezeu e Dumnezeu, şi El este cuvânt pe vatra voastră şi vă aşteaptă să vă faceţi poporul Său cel nou şi fraţi să fiţi întru iubirea Lui cea de sus, şi aşa să învăţaţi să vă faceţi bine unul altuia, aşa, şi nu cum voi aţi pornit să lucraţi şi la întuneric să staţi cu lucrarea voastră, care, iată, a ieşit la lumină şi v-a vădit răutatea şi v-a pătat feţele şi v-a ruşinat, căci aşa păţesc cei răzvrătiţi. O, aşa au păţit şi în vremea trupului Meu Caiafa şi Pilat şi Irod şi toţi cei ce au ascuns între ei lucrarea răstignirii Mele şi tăinuirea învierii Mele apoi, dar Eu am înviat cu adevărat, iar ei s-au ruşinat, şi ruşinaţi au rămas pe pământ şi în cer, şi Mi-e milă şi azi de ei, căci sunt Cel milos şi blând. O, aţi ascuţit pe ascuns armele voastre şi aţi instigat neamul român, iar limba voastră a fost defăimătoare asupra celui ce l-aţi îngenuncheat voi, alungându-l de pe locul lui. Dar Eu M-am ridicat cu milă mare pentru neamul român şi am liniştit viscolirea voastră de peste el, lucrată de voi la întuneric, şi am scos la ţărm, am scos din valuri ţara română, am scos-o iarăşi, dar apa e încă tulbure, căci voi nu vreţi să fiţi fii cuminţi. O, ce veţi face, oare? O, ce vreţi să vă faceţi vouă? Vreţi să vă faceţi vouă bine, sau vreţi să vă faceţi rău? O, fiţi cuminţi, fiţi cuminţi, fiţi români cuminţi, căci Eu, Domnul, sunt cuvânt de Duh Sfânt, cuvânt de pace şi de mântuire pe vatra voastră şi aştept neamul român să fie poporul Meu cel nou şi iubire să fie între frate şi frate, prin iubirea Mea cea de sus între ei. Amin. Iată taină vă spun vouă: nimeni şi nimic fără Dumnezeu nu poate peste ţara română, căci Eu sunt în ea cu planul de mântuire a neamului omenesc cel de la Adam şi până azi şi până mâine. Amin. Eu sunt Cel ce o ridic pe ea şi Cel ce o pedepseşte pe ea pentru greşeala ei dacă ea greşeşte, dar Eu, şi nu omul. Nimic nu poate peste ea decât după voia Mea, şi iată, v-am lăsat să vă ridicaţi împotriva ei ca să vi se descopere vrăjmăşia din inimi şi semeţia prin care v-aţi suit voi sus spre cârmuire peste acest neam, dar acum a venit peste voi cuvânt din cer şi v-a spus: «Nu puteţi fără Dumnezeu, nu puteţi numai şi numai voi, căci voi nu lucraţi după Dumnezeu, ci după voi şi după duhul duşmăniei şi al lăcomiei de slavă şi de deşertăciune, şi apoi vă veţi porni unii împotriva altora, căci lucrarea semeţiei are plată rea şi grea». O, lăsaţi pacea şi dreptatea să stea şi să domnească pe pământul român, şi iubiţi şi voi dreptatea a toate, căci ea este odihnă pentru inimi. Este scris în Scripturi: «Iubiţi dreptatea, voi, cei ce voiţi să cârmuiţi şi să judecaţi pe pământ», şi dacă nu veţi lucra aşa, o, vă vor ajunge din urmă păreri de rău, şi va fi târziu atunci. Dar Eu, Domnul, vă povăţuiesc să fiţi ca Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi sunt Fiu ascultător Tatălui Meu Savaot şi mamei Mele Fecioara. Amin. Tatăl Meu şi mama Mea au grijă sfântă de pământul român şi de neamul de pe el, căci Eu sunt cu cuvântul venirii Mele pe pământ în mijlocul pământului român. Luaţi pildă de la Tatăl Meu Savaot şi de la mama Mea Fecioara. Aveţi şi voi grijă sfântă de acest pământ şi de acest neam, şi cu mare sfială purtaţi-vă paşii pentru ceea ce voiţi voi să lucraţi peste acest neam, ales de Dumnezeu dintre neamurile de pe pământ neam al Său acum, că iată, planurile voastre sunt departe de planurile Mele, şi voi nu ştiţi aceasta, dar vin spre voi şi vă spun ca să ştiţi, că dacă n-aţi şti n-aţi avea păcat când păcătuiţi din voi peste acest neam. Vin cuvânt spre voi ca să vă îndemn la linişte curată şi sfântă, căci adevăratul om este cel ce este unul înăuntrul şi în afara lui, iar cel ce nu umblă aşa, acela este în întuneric şi aşa lucrează. Eu am lăsat cuvânt sfânt în Scripturi despre viaţa Mea în om şi am spus aşa: «Cel ce urăşte pe fratele său, este în întuneric», iar ucenicii Mei cei de acum două mii de ani au spus şi ei între ei: «Noi ştim că am trecut de la moarte la viaţă pentru că iubim pe fraţi».

O, cum veţi mai putea voi face bine acestui neam când voi urâţi şi duşmăniţi şi trădaţi pe cel de lângă voi, care v-a făcut bine? O, ce veţi face cu păcatul trădării, păcat făcut de voi? Pocăi-vă-veţi, oare, de acest păcat? Şi dacă veţi rămâne în acest păcat, ce faţă veţi mai avea înaintea acestui neam? Eu, Domnul, vă îndemn, ca un Păstor adevărat ce sunt, şi dau să vă deschid inima spre pocăinţă şi spre duh de umilinţă. Dacă nu veţi face pace adevărată şi ascultare de cel ce stă de partea dreptăţii şi a luminii peste toate, dacă nu veţi iubi şi nu veţi împlini sfatul cel bun, veţi rămâne voi în voi, iar voi veţi lucra fără dreptate şi fără iubire peste acest neam, şi Eu vă voi lăsa aşa, şi voi vă veţi agonisi după cum aţi lucrat, dar Eu voi avea pe mai departe lucrare de izbăvire pentru neamul român, şi tainic voi lucra, şi voi lucra prin cei ce lucrează credinţă şi credincioşia ei, dreptate şi pacea ei peste acest neam, căci neamul român nu este neamul celor ce se fălesc cu el pentru slava lor, ci este neamul lui Dumnezeu, neamul cel de la sfârşit neam al Domnului, Care vine pe pământ cuvânt în mijlocul neamului român. Eu însumi port grijă de acest neam când nimeni, nimeni ca şi Mine nu mai are grijă de el. Eu însumi îi grăiesc şi îl păstoresc pe el şi îi dau lui din slava Mea, iar slava Mea din el este cuvântul Meu de peste el. Amin. Nu vă întreb pe voi, nu vă cer vouă voie dacă pot să fac Eu aceasta pe vatra neamului român. Vreţi sau nu vreţi, ştiţi sau nu, credeţi sau nu credeţi, Eu sunt cu slava cuvântului Meu aici, pe pământul român, şi dacă sunt, grăiesc şi păstoresc, grăiesc şi împlinesc. Amin.

Cei ce nu cred că Eu sunt acest cuvânt, aceia au şi fost judecaţi de cuvântul acesta, căci adevărat este cuvântul acesta, şi de cincizeci de ani am casă cu el pe vatra aceasta, căci scris este: «Al Domnului este pământul şi tot ce e pe el». Amin.

Acum îl întăresc la veghe dreaptă şi sfântă peste acest neam pe cel ce a fost clătinat de la locul cel de veghe al neamului român, căci viscolirea cea de la mijloc a bătut pentru ca să lovească în locul cel de strajă al acestui neam. Am trezit neamul român, am rostit cuvântul Meu şi am făcut trezire lui, şi am aşezat iarăşi la locul lui străjerul. îl îndemn pe el la iertare şi la milă şi la iubire ca a Mea pentru cei ce l-au izgonit pe el de la locul lui, şi îi spun lui cuvântul Scripturii Duhului Sfânt, care spune aşa: «A Mea este răzbunarea. Eu voi răsplăti, zice Domnul». Amin. O, Eu M-am purtat cu iertarea pentru cei ce M-au răstignit, şi apoi Eu am înviat, şi ei n-au avut putere peste Mine aşa cum au crezut ei că vor avea. îi dau lui de pildă pe regele acestui neam, care a fost alungat de la locul lui de strajă, dar Eu l-am ocrotit apoi pe el cu mare putere şi cu strajă de îngeri în toată vremea lângă el, de atunci şi până azi, iar el i-a iertat pe toţi cei ce l-au lovit pe el pentru ca să-i ia lui slava pe care Eu o pusesem peste el pentru slava acestui neam şi nu pentru el. Ca şi cei ce l-au lovit pe el atunci, alungându-l străin, aşa au dat să facă acum şi cei ce au lovit locul de strajă al acestui neam şi pe cel de strajă peste neamul român. Dar azi neamul român este stăpân din partea Mea pe vatra lui, şi Eu îl păstoresc pe el şi cuvintez şi împlinesc, şi voi împlini peste el voia Mea, dar Eu, şi nu omul, iar omul se va supune şi va face voia lui Dumnezeu. Amin.

întăresc acum locul de strajă al neamului român şi am grijă Eu, Domnul, căci omul dă să strice legea şi s-o calce şi să facă el alta, şi nu este drept să se lucreze aşa, şi nu este frumos să vadă neamurile pământului lucrare urâtă şi fără de dreptate în ea peste neamul român, în mijlocul căruia Eu, Domnul, Mi-am făcut aşternut şi vin cuvânt pe vatra lui pentru tot omul de pe pământ.

îl îndemn pe cel de la locul de strajă să stea drept şi curat, să stea blând şi smerit cu inima, precum Eu sunt, şi să stea hotărât pentru lumina a toate câte sunt de lucrat, căci Eu lumină am venit acum pe pământ, şi lucrez ca şi la început, cu cuvântul, după cum este scris: «La început a fost cuvântul, şi cuvântul era la Dumnezeu, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi toate prin El s-au făcut din câte s-au făcut, şi întru El era viaţă, şi viaţa este lumina oamenilor, şi lumina luminează în întuneric, şi întunericul nu o cuprinde pe ea». Amin.

O, ţara Mea de azi, Eu, Domnul Dumnezeul tău, lucrez la mântuirea ta şi blând lucrez. Ascultă glasul Meu de peste tine şi stai înaintea Mea, căci Eu te păstoresc şi te învăţ credinţa în venirea Mea. Eu sunt în tine cuvânt de Duh Sfânt. Fii credincioasă şi nu necredincioasă. Iată, Eu te izbăvesc mereu de sub ispită şi te voiesc frumoasă, ţara Mea. Am făcut din tine cetatea cuvântului Meu la sfârşit de timp, şi merge cuvântul Meu de la margini la margini, şi dacă merge, te vesteşte a Mea. O, învaţă din ispite, învaţă să veghezi pentru tine ca să nu ţi se spargă casa, ţara Mea. O, veghează mereu, veghează-ţi casa şi nu dormi, căci iată, eşti încă pândită, eşti încă lovită, şi de la mijloc eşti ispitită, şi pe fruntea ta se văd rane vechi şi noi, ţara Mea de azi, dar Eu îţi şterg fruntea, cu marama Mea ţi-o şterg, şi se fac slavă ţie ranele de pe fruntea ta, şi curând, curând, pe fruntea ta va străluci coroana ta şi te va arăta a Mea, ţara Mea, şi Mă vor vedea cu tine neamurile pământului şi vor învăţa ele lucrarea tainei Mele, scrisă pe fruntea ta, căci pe fruntea ta, ţara Mea, stă scris cuvântul cel sfânt: Nimic fără Dumnezeu. Amin, amin, amin.

Şi voi veni pe vatra ta iarăşi, cu praznic de Rusalii voi veni şi iarăşi te voi păstori şi iarăşi te voi mângâia, ţara Mea, şi voi mângâia cu cuvântul Meu pe cei ce mângâie, şi voi povăţui prin el pe cei ce rănesc, o, ţara Mea, cea de azi a Mea. Amin.

20-05-2007