Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului

Coboară Domnul în grădina Sa. Amin. Coboară Domnul cu praznic de Paşti nou şi de înviere nouă. Amin.

Fiilor din grădină, ieşiţi întru întâmpinarea Mea, că am coborât la voi în grădină ca să Mă fac cuvânt de prăznuire a învierii Mele dintre cei morţi. Eu sunt Cel ce a înviat dintre morţi acum două mii de ani, după ce preoţii şi arhiereii templului din Ierusalim s-au unit cu Irod şi cu Pilat şi M-au omorât prin răstignire pe cruce, dar Eu am înviat a treia zi, după cum am făgăduit ucenicilor Mei mai înainte de patima Mea. Vin din cer la voi în grădină şi Mă vestesc Eu însumi întâmpinându-vă cu salutul învierii Mele: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Amin, amin, amin.

Vouă vă trebuie hrană multă, fiilor, că aveţi de împărţit mulţimilor pâinea cea din cer, cuvântul Meu prin care se naşte şi creşte şi trăieşte mulţime de suflete care Mă iau pe Mine cuvânt de la voi, că Eu cobor la voi, iar voi Mă împărţiţi şi hrăniţi multe suflete. Nu este dar mai mare între daruri ca darul celor ce au şi dau cuvântul Meu spre hrană. Cuvântul de la voi iese din gura Mea, căci vin deasupra voastră şi stau pe nori de heruvimi şi de serafimi cuvântând peste voi şi izvorându-Mă pe Mine însumi cuvânt, şi apoi vă ajut să faceţi curs peste pământ cuvântului Meu. Şi iată, aşa vine Domnul, şi oamenii nu ştiu ce este venirea Mea ca s-o preţuiască şi să se bucure de venirea cuvântului Meu, care vine cu Mine din Tatăl, ca să pregătesc cu el ziua Mea cea mare, praznicul zilei slavei Domnului, din pricina căreia vor trece cerul şi pământul cele de acum, ca să rămână cerul cel nou şi pământul cel nou, şi dreptatea Mea pe ele, şi fiii ei. Amin.

Pace vouă, celor ce mâncaţi Trupul Meu întru sfinţenie, că aţi ieşit de la slujba învierii Mele, şi acum staţi sub hrana cuvântului Meu şi mâncaţi şi creşteţi şi vă înţelepţiţi din cuvântul Meu.

O, unde mai este Domnul pe pământ ca şi la voi? Fiilor, fiilor, aveţi mereu grijă de Mine, ca să am lărgime la voi, că toate uşile de pe pământ s-au strâmtat pentru Mine, şi nu mai încap pe ele cu măreţia Mea. Peste tot numai mărire pământească şi omenească şi trupească şi lumească. Pe nicăieri nu mai am loc aşa cum sunt Eu. Strâmtă este uşa Mea spre lume, că lumea petrece petrecerea ei, nu petrecerea Mea. în biserici Mă uit şi Mă umplu de jale. Peste tot sunt pomenit şi cântat cu gura, dar inimile celor ce se strâng n-au iubire pentru cer şi pentru cele veşnice. Se bat preoţii de la banii pe care Mă vând pe Mine. Se îmbulzesc oamenii să ia din Paşti, şi nu ştiu ce fac, bieţii de ei, că nu cresc în cele sfinte dacă iau din cele sfinţite. Numai of şi jale culeg de peste tot pe unde se pomeneşte numele Meu prin gura slujitorilor bisericii, care Mă citesc din cărţi şi atât. Ziua învierii Mele nu este primită şi trăită cu sfinţenie şi cu iubire de Dumnezeu. Se umplu bisericile de oameni desfrânaţi şi bolnavi la suflet şi nevindecaţi, şi apoi se duc într-ale lor şi îşi petrec petrecerea lor în ziua învierii Mele. Mă doare şi iar Mă doare de jalea care se strânge peste Mine, căci numele Meu cel pomenit în bisericile lumii, este defăimat, nu cinstit, iar sărbătorile Mele au devenit pentru oameni bucurie lumească, nu cerească.

Fiilor, Mă doare. Ce face omul când îl doare ceva? Se duce să caute vindecare. Aşa voi face şi Eu. Voi căuta să Mă vindec de durere zdrobind făţărnicia de pe pământ, căci făţărnicia oamenilor, şi mai ales a slujitorilor bisericii, care Mă slujesc pe Mine, zic ei, făţărnicia este cel mai greu păcat prin care oamenii cad în păcatele lor. Pe pământ e numai făţărnicie şi goană după vânt. Nimic nu mai este adevărat pe pământ decât poporul Meu.

O, fiilor din grădiniţa cuvântului Meu, şi voi, fii ai poporului Meu, căutaţi zi şi noapte să-Mi fiţi fii adevăraţi, că pe pământ nu mai este nici un fel de adevăr. Adevărul este omul îndumnezeit care împlineşte planul lui Dumnezeu între pământ şi cer. în vremea patimilor Mele Mă întreba Irod ce este adevărul. O, cum putea el înţelege taina adevărului? Nu ştiu regii pământului, nu ştiu mai-marii oamenilor să înţeleagă cele despre adevăr atâta vreme cât ei caută ale lor şi ale oamenilor, şi nu ale Domnului. Dar voi, copii ai poporului Meu cel nou, păstraţi-vă adevăr pe pământ şi fiţi împlinitorii Scripturilor venirii Mele a doua oară de lângă Tatăl, aşa cum cei câţiva din vremea trupului Meu au împlinit Scripturile venirii Mele Om între oameni prin Fecioară, ca să mântuiesc pe cei credincioşi care aşteptau pe Domnul, Cel promis prin prooroci.

Iar acum, copilaşi ai grădinii Mele, mergeţi cu binecuvântarea Mea cerească şi mâncaţi hrana cea pentru trup, şi vom fi cu slujbă pentru sărbătoarea de azi, iar apoi, din nou vom sta şi vom mânca iarăşi cuvântul Meu, praznicul cel veşnic al cuvântului Meu care este cu voi. Binecuvântată să vă fie hrana cea pentru fiinţă şi salutată să fie cu salutul cel pentru Mine: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Binecuvântată să fie apoi slujba cea pentru înviere, amintirea arătării Mele înviat după înviere, şi binecuvântat să fie izvorul cuvântului Meu, care curge din cer peste voi, spre hrană de putere şi de mângâiere a Mea cu voi, şi a voastră cu Mine. Amin, amin, amin.***

Şi iată, Eu sunt peste voi cu ploaie de cuvânt, că e sărbătoare de înviere, şi cuvântul Meu are putere de înviere a sufletelor, are putere de înviere a Mea în om. Amin. Vă dau cuvânt cu multul, nu cu puţinul, că vă trebuie hrană multă, ca s-o împărţiţi cu multul. Vă dau putere să înmulţiţi pentru toţi cei de pe pământ, ca să-Mi vestesc până la toate marginile venirea Mea cea cu înviere a morţilor cei morţi cu trupul şi cei morţi cu duhul. Vă dau cuvânt cu multul, că sunteţi împărţitori, sunteţi bogaţii cerului pe pământ, şi v-am pus să împărţiţi împărăţia Mea la cei ce nu o au. împărăţia Mea este adevărul pe care lumea nu-l iubeşte, aşa cum nu l-a iubit nici atunci când Eu am venit din cer pe pământ şi M-am făcut din Dumnezeu, Om, Fiul Omului M-am făcut, Dumnezeu fără slavă văzută M-am făcut, căci M-am smerit pentru om, ca să mor pentru om, şi să înviez apoi cu slavă, şi să-i pot spune omului adevărul cel pentru care M-am făcut Om între oameni. O, ce puteam Eu să-i spun lui Irod şi lui Pilat ce este adevărul când ei ştiau că Eu sunt fiul teslarului Iosif şi atât? Când ei ştiau că adevărul e viaţa lor lumească, ce mai era să le spun Eu despre adevăr?

O, Ierusalime al venirii Mele, vin la tine Adevăr, căci cuvântul Meu este adevărul Meu, dar oamenii de pe pământ, ca şi Irod, ca şi Pilat, sunt învăţaţi cu cele omeneşti şi pământeşti. O, Ierusalime, tu să nu dormi, poporul Meu. Tu să veghezi cereşte pe pământ, că oamenii veacului acesta au pus mâna pe adevărul venirii Mele pe nori, după cum au găsit scris în Scripturi, şi vor căuta să închipuiască venirea lui Hristos. Dar tu să nu dormi; tu să veghezi şi să-ţi aduci aminte ce am spus Eu despre venirea Mea, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc fărădelegea, şi voi veni pentru cei sfinţi şi credincioşi de pe pământ. Nu voi veni pentru cei ce nu au pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e din cer, nu e de pe pământ. Oamenii de pe pământ vor să-L întreacă pe Dumnezeu, zic ei, dar tu să veghezi, că sunt cu mare întuneric zilele acestea. în biserici sunt numai antichrişti care-şi zic că sunt oştirea slujitorilor Mei, dar ei se hrănesc cu cele ale ştiinţei omului, şi nu mai cred adevărul cel din Scripturi, despre facerea cerului şi a pământului şi a toate câte se văd şi nu se văd. Slujitorii bisericii au adormit de mult faţă de Mine, şi ascultă la oameni, căci oamenii cei mincinoşi de sub cer au acoperit adevărul şi au scos la iveală minciuna lor drept adevăr, şi oamenii iau de la oameni, nu mai iau de la Dumnezeu, şi s-a făcut întuneric peste tot pământul, după cum este proorocit în Scripturi pentru zilele cele de apoi. Dar Eu am învăţat pe fiii bisericii şi le-am spus să creadă de la Dumnezeu, că oamenii vor lucra minciuna şi vor coborî înger din cer, ca să înveţe altfel de învăţătură, dar acela nu va fi înger, ci va fi minciună făcută de oameni. Veghează, Ierusalime, şi stai atent cu cele de la Mine peste tine, că Eu nu voi veni pentru cei ce iubesc păcatul, şi voi veni pentru cei ce Mă iubesc pe Mine. Amin.

O, poporul Meu, Eu fac în jurul tău întăritură de cuvânt, ca să nu te clatini atunci când oamenii vor lucra venirea lui Hristos din minciună, căci din minciună vor lucra aceştia. Cât de adevărată ar părea minciuna omului mincinos, tu să veghezi cu Mine, Ierusalime sfânt, că Eu am spus: «Se vor ridica hristoşi mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, ca să-i amăgească până şi pe cei aleşi ai Mei», dar nu va fi cu putinţă să se întâmple căderea fiilor Mei cei de pe pământ, că iată, Eu sunt între voi, şi voi sunteţi fiii Mei, iar Eu Mă ţin aproape de voi, ca păstorul între oi, şi nu veţi cădea sub amăgirea celor mincinoşi care Mă vor închipui pe Mine din lucrarea minciunii. Venirea Mea nu va fi simţită de cei mincinoşi, dar voi o veţi simţi şi veţi sta întru întâmpinarea Mea, căci Duhul Sfânt vă va vesti vouă de la Tatăl, nu de la înger.

Cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar, ca să sfâşie oile Mele, nu oile lui, dar Eu voi face semnul Meu ceresc, căci după strâmtorarea acelor zile ale minciunii venirii lui Hristos, soarele se va întuneca, şi luna nu-şi va mai da lumina, şi stelele vor cădea din cer, şi se vor zgudui puterile tăriei, şi atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului. Atunci se vor bate în piept oamenii de pe pământ care s-au lăsat amăgiţi, căci vor vedea pe Hristos venind ca Fiu al Omului pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă. Amin. Eu voi veni aşa cum M-am suit, şi nu altfel, dar voi fi cu putere şi cu slavă multă în venirea Mea cea de acum, căci întâia oară am venit şi M-am lăsat în mâna necredincioşilor, ca un om neputincios, ca să fie judecaţi oamenii prin fapta lor şi să se umilească ei ca Dumnezeu, Care a venit să Se micşoreze pentru mântuirea celor credincioşi.

Ierusalime, cel ce vine înaintea Mea este fur şi tâlhar de oi, nu este Hristos. Să audă tot pământul cele ce Eu grăiesc despre cei mincinoşi care lucrează minciuna închipuirii venirii Mele, dar această minciună va fi plata celor ce-L vor pe Hristos fără să-L urmeze, fără să semene cu El întru trăirea lor.

Am coborât pe pământ cuvântul Meu, ca să nu rămân fără om credincios înaintea venirii Mele. Scripturile nu mai sunt citite pentru ca să se sfinţească omul prin învăţăturile lor. Ba unii din slujitorii bisericii îşi fac din cuvintele Scripturii acoperământ faptelor lor cele rele şi desfrânate înaintea Mea. Nu mai am popor credincios şi sfânt pe pământ ca să stea înaintea Mea întru venirea Mea. Pe pământ nu mai încape adevărul venirii Mele ca să învăţ oamenii să stea întru adevăr înaintea Mea. Slujitorii bisericii s-au dat de partea ştiinţei omului mincinos care înşeală toate neamurile pământului. Slujitorii bisericii, care stau în numele Meu peste mulţimile cele fără de cunoştinţă din cer, nu mai vor să creadă în adevărul Scripturilor Mele, ci cred în ştiinţa omului mincinos care n-are nimic din cer, şi de aceea ei nu mai învaţă pe oameni să se ferească de minciună şi să vegheze întru venirea Mea. S-au umplut bisericile de lume pentru serbarea învierii Mele şi cântă lumea „Hristos a înviat!”, cântă fără să trăiască învierea Mea în ei.

Omul ştiinţei, omul mândriei pământeşti, stă în faţa oamenilor cu icoana lumii, cu icoana lui antichrist, căci televizorul a ajuns dumnezeu pentru om, şi la această fereastră vine omul mincinos ca să-l facă pe om să creadă cele ale minciunii, şi omul nu se mai poate dezlipi de minciună. Slujitorii bisericii cred în minunea omului mincinos şi zic şi ei că mai sunt şi alte pământuri în afară de pământ, şi zicând aşa, defaimă numele lui Dumnezeu între neamuri. Dacă slujitorii bisericii ar sta cu adevărul Meu împotriva minciunii omului de ştiinţă de pe pământ, n-ar mai rătăci oamenii de la adevăr. Dar iată ce s-a întâmplat: adevăraţii antichrişti sunt în biserică, şi din pricina aceasta are putere minciuna peste oameni, şi oamenii minciunii cântă în biserici „Hristos a înviat!”.

O, voi, cei care cântaţi cântarea învierii Mele, de ce nu vă uitaţi în Scripturi ca să vedeţi ce am spus Eu să facă oamenii credincioşi? ca să vedeţi ce am spus Eu despre cer şi pământ, despre venirea Mea a doua oară pe pământ şi despre plata pe care o voi da Eu fiecăruia, după faptă? Voi, cei care staţi în numele Meu peste mulţimi, de ce nu iubiţi adevărul? De ce nu trăiţi adevărul pentru care au murit cu trupul mulţi sfinţi ca să nu piară viaţa Mea din om? De ce nu credeţi în Scripturi? Voi trebuia să fiţi de partea Domnului cerurilor, dar voi cădeţi din cer aşa cum cad frunzele din pom, peste care calcă toţi trecătorii. Vaiul vostru este pregătit de voi, că voi staţi în numele adevărului Meu peste gloate. Nu cum stă omul minciunii staţi voi, că omul minciunii nu s-a învelit cu haina Mea, ci stă în haina lui, care nu-i poate acoperi minciuna, dar voi v-aţi învelit cu haina Mea, ca să nu vi se vadă roadele necredinţei şi ale făţărniciei voastre. Treziţi-vă! Amin. Iar dacă nu vă veţi trezi, somnul vostru va lucra şi va aduce mânia Mea peste toţi necredincioşii, şi Eu vă voi cere viaţa lor din mâna voastră, că aţi avut pe Domnul adevăr şi L-aţi acoperit, şi a luat trup minciuna peste pământ, şi aţi pregătit măcelul Domnului, în loc să pregătiţi cina venirii Domnului cu Paşti ceresc şi veşnic peste pământ. Aţi ajuns să slujiţi de silă, pentru bani, ca să vă ştergeţi din cartea Mea, dar Eu voi împlini Scriptura venirii Mele pentru cei credincioşi şi sfinţi, chiar dacă sunt puţini aceştia, că Eu n-am avut niciodată mulţi când Mi-am lucrat lucrările Mele între cer şi pământ. Şi veţi cădea ca Israel, pe neştire, că iată, Israel nu crede nici azi că Eu nu-i primesc jertfele şi slujirile lui, şi nu crede că nu mai are pe Dumnezeu. Treziţi-vă! Doarme omenirea sub învelişul minciunii şi al deşertăciunii, şi nu mai este pe pământ om care să se dea de partea adevărului. Voi arde cu foc pământul şi toată ştiinţa de pe el, dimpreună cu faptele ei, căci toate sunt deşertăciune şi goană după moarte. Eu, Domnul Cel înviat dintre morţi, vin curând de lângă Tatăl, vin cu plata cea pentru fapte, vin precum M-am şi suit, şi tot omul îşi va vedea deşertăciunea ştiinţei lui. Ce este ştiinţa omului? Ea este lucrarea lui antichrist, care desparte pe Dumnezeu de oameni. Şi îi voi face pe cei mândri să se plece la picioarele poporului Meu cel hrănit cu cuvântul venirii Mele. Amin.

Dar tu, poporul Meu, să te rogi lui Dumnezeu numai cum te învăţ Eu, şi să nu ceri oprirea sabiei mâniei Mele, căci sunt ca un om beat de durere, şi Mi-am ascuţit sabia mâniei Mele pentru cei ce au călcat adevărul Meu sub picioarele lor cele mândre şi pline de ascunzişurile lor. Oamenii nu ştiu ce este iubirea, de vreme ce se mint unii pe alţii spre mândrie de sine. Nu mai este nici un adevăr pe pământ, nici unul decât tu, poporul Meu; Eu şi cu tine, în mijlocul unui neam desfrânat care iubeşte minciuna şi atât.

Vai oamenilor care n-au crezut şi nu cred în cuvintele Mele cele auzite de ei! Eu asta am voit, să audă tot pământul cuvântul cel ieşit din gura Mea, care judecă fărădelegea şi minciuna care stă împotriva lui Dumnezeu. Voi pune în foc scaunele şi domniile de pe pământ şi voi aşeza peste pământ scaunul Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, căci pământul este al lui Dumnezeu. Amin.

Tu, Ierusalime cel din români, Ierusalime micuţ şi puţin, întăreşte-te cu iubirea şi cu adevărul Meu, că puterea ta este la Mine, şi Eu sunt cu tine ca să nu pieri, ca să nu te sperii de plata răului de pe pământ. Tu, poporul Meu, veghează, că vei fi mare între neamuri, şi porţile tale se vor deschide larg, ca să îmbrăţişezi pe cei ce vor veni la tine din necazul cel mare care va fi slobozit peste pământ, căci îngerii Mei vor aduce la tine pe cei credincioşi care au plâns după Mine şi pentru Mine, Cel îndurerat.

Iar tu, Verginico, trâmbiţa Mea cea din cer, tu, care Mi-ai trezit acest popor ca să se scoale şi să fie poporul Meu, tu pregăteşte-te şi te coboară cu Mine cuvânt pe pământ în cartea ta, ca să mai faci încă o strigare peste cetatea din care Eu te-am luat la cer, că avem de dat drumul la seceriş, Verginico, şi orice pom fără roade va fi pus în foc. Amin.

Ierusalime, cântă adevărul învierii Mele, căci cei adevăraţi cântă cu adevărat. Cântă „Hristos a înviat!”, cântă, poporul Meu, şi te bucură de adevărul Meu. Cântă cu îngerii din cer, că şi ei cântă cu adevărat. Cântă, poporul Meu, şi fii adevărul Meu şi creşti întru venirea Mea. Amin, amin, amin.

19-04-1998