Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Intrării Domnului în Ierusalim

Să se deschidă porţile grădinii cuvântului Meu! Amin. O, grădiniţa Mea de fii unşi, deschide-te ca să intre cerul pe porţile sale cele de pe pământ, şi pe porţile tale cele spre cer, căci cerul şi pământul îşi dau întâlnire prin aceste porţi. Amin. Voi sunteţi porţile cuvântului Meu care vine din cer pe pământ ca să fie Dumnezeu Cuvântul cu oamenii cei credincioşi de pe pământ. Deschideţi porţile ca să intru, căci sunt împăratul slavei şi sunt ceresc şi am porţi cereşti pe pământ şi am popor Ierusalim, şi cu el grăiesc din cer, şi la grăirea Mea cu el se adună cei credincioşi ca să ia cuvântul Meu şi să-l mănânce şi să crească în sfinţenie şi în iubire cerească şi în viaţă veşnică. Amin. Deschideţi porţile slavei Mele de pe pământ, căci grădiniţa aceasta este grădiniţa slavei cuvântului Meu, care suflă din cer peste ea şi duce mireasma cuvântului Meu până la toate marginile cerului.

Am spus nu demult, am spus vouă, fii ai cuvântului venirii Mele, am spus că voiesc să grăiesc bisericii lumii şi să-i spun ce este biserica lui Hristos care mântuieşte, şi să-i spun ce este Hristos în biserică, pentru că Eu vin să cercetez viii şi morţii, drepţii şi păcătoşii, şi să dau fiecăruia după cum este fapta lui. Amin.

Cine este dreptul? Dreptul este cel ce nu se sminteşte întru Mine. Dreptul este cel ce nu sminteşte întru Mine pe cel slab pentru care Eu am murit ca să-l înviez. Dreptul este cel ce seamănă cu Mine la chip şi la faptă. Dreptul este cel ce crede în Dumnezeu aşa cum am crezut Eu în Tatăl. Dreptul este omul care calcă sfânt între cer şi pământ, căci dreptul are calea cerului sub picioare, şi aşa umblă pe pământ înaintea Mea şi înaintea oamenilor care nu calcă drept, care nu ştiu ce este dreptatea, căci dreptatea înseamnă Dumnezeu cu oamenii, Dumnezeu în oameni, aşa cum este Domnul, aşa cum vrea Dumnezeu, nu aşa cum vor oamenii.

Cine este păcătosul? Păcătosul este cel ce se sminteşte întru Mine şi sminteşte şi pe cel asemenea lui ca să nu lucreze dreptatea Mea. Păcătosul este cel ce nu umblă să semene cu Mine la chip şi la faptă, şi umblă să semene cu diavolul. Păcătosul iubeşte faptele diavolului, făcându-le şi încuviinţându-le şi altora, ajutându-i spre faptele diavolului. Iată, vin să judec viii şi morţii, drepţii şi păcătoşii şi să dau fiecăruia după cum este fapta lui. Eu sunt Hristosul bisericii, Domnul bisericii, hrana cea sfântă a bisericii sunt. Dar ce este biserica lui Hristos şi ce este Hristos în biserică?

Deschideţi porţile bisericii voastre, voi, arhierei şi preoţi ai bisericii! Deschideţi, ca să intru la voi şi să vă cercetez! Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu, Hristosul Tatălui, şi vin pe norii slavei cuvântului Meu şi vin mereu, că este scris în Scripturi despre venirea Mea pe care Mi-o pregătesc. Vremea venirii Mele s-a apropiat. Voi credeţi în Scripturi? Voi credeţi că vin şi le împlinesc? Voi credeţi în venirea Mea? Voi cunoaşteţi Scripturile şi adâncimea tainelor Mele din ele? Cunoaşteţi voi adâncimea cuvântului Meu din Scripturi care grăieşte despre venirea Mea? Deschideţi şi răspundeţi lui Dumnezeu! Amin. De mai bine de patruzeci de ani Mă scriu în această carte a cuvântului Meu din vremea voastră, cartea prin care Eu vin cuvânt din cer pe pământ ca să cercetez viii şi morţii, drepţii şi păcătoşii, şi apoi să dau fiecăruia după cum este fapta lui. Deschideţi porţile voastre şi ale bisericii voastre, ca să intru ca un Stăpân şi să vă cercetez!

Dar ce este biserica cea care mântuieşte? Este cea care trăieşte între cer şi pământ după voia Mea cea sfântă, luminând lumea cu faptele Mele în ea, cu viaţa Mea în ea, cu dragostea Mea în ea, cu smerenia Mea în ea. Amin. Biserica lui Hristos care mântuieşte este aceea care are apostoli, şi prooroci, şi învăţători, şi lucrători de minuni, şi vindecători, şi cârmuitori, şi făcători de bine, şi tălmăcitori de limbi cereşti pe potriva Mea, nu pe potriva lumii, căci scris este cuvântul Meu în Scripturi: «Ieşiţi din lume şi vă osebiţi şi fiţi curaţi, şi Eu vă voi primi pe voi, şi voi fi vouă tată şi veţi fi Mie fii şi fiice. Amin». Este scris în Scripturi că fiii bisericii Mele şi-au răstignit trupul, împreună cu patimile şi cu poftele şi cu faptele trupului, şi trăiesc în Duhul, şi tot aşa şi umblă, fugind de slava cea deşartă şi împlinind legea Mea. Biserica lui Hristos este cea care are Duhul lui Hristos nestins în ea, nu duhul lumii. Biserica Mea este cea care nu dispreţuieşte cuvântul Meu şi al trimişilor Mei la ea. Biserica Mea este cea care are fii, care-şi păstrează întreg duhul şi sufletul şi trupul fără de prihană întru venirea Mea, precum este scris în Scripturi. Aşa este biserica lui Hristos cea care mântuieşte, aşa şi nu altfel, şi nu aşa cum este biserica cea din lume, care are peste ea numele Meu.

Dar ce este Hristos în biserică? Fiii bisericii lui Hristos cred în Hristos şi se fac fii ai lui Dumnezeu prin credinţă şi prin Hristos. Amin. Dar ce este Hristos în biserică şi cum cred în El fiii bisericii Lui? Scris este: «Cine va crede dacă nu este propovăduire?». Cel ce propovăduieşte pe Hristos, acela trebuie să semene cu Hristos; altfel el este fariseu făţarnic, care se aşează în numele Meu înaintea oamenilor, şi oamenii nu pot să înţeleagă ce este Hristos în biserică, şi oamenii orbesc prin călăuze oarbe, după cum este scris despre călăuzele oarbe. Călăuzele oarbe sunt acelea care nu-i pot face pe oameni să vadă calea lui Hristos şi să meargă pe ea. Cine nu merge pe calea lui Hristos, în zadar îl propovăduieşte pe Hristos.

Fără calea lui Hristos sub picioarele tale nu poţi, omule, să fii apostol al lui Hristos, nu poţi să faci şi ale lumii şi ale lui Hristos, şi ca să mai fii şi apostol al lui Hristos. Cine ţi-a spus că poţi aşa, de te îngrămădeşti să porţi numele Meu înaintea oamenilor? De ce iei numele Meu şi haina Mea pe tine dacă tu nu vrei să semeni cu Mine înaintea oamenilor? Iată, tu încapi în faţa bisericii tale, şi din pricina ta adevăraţii Mei trimişi nu încap cu lumina Mea peste pământ. Dar Eu vin să cercetez viii şi morţii, drepţii şi păcătoşii, şi am cu Mine plata cea după faptă, şi nu va fi un vai mai mare ca acela pentru fariseii care s-au făcut apostoli ai Mei peste pământ, făcându-şi câştig pe urma numelui Meu cel propovăduit de ei.

Iată ce este şi ce nu este Hristos în biserică. Hristos în biserică este Cel purtat şi lucrat de sfinţii Lui cei unşi cu mirul sfinţeniei, care îi sfinţeşte pe cei sfinţi. Hristos în biserică este Cel propovăduit de sfinţii care au grijă de turma cea sfântă a lui Hristos, hrănind-o cu Trupul şi cu cuvântul lui Hristos, Cel ce este cu biserica Sa până la capătul timpului. Amin.

Iată ce nu este Hristos în biserică. Hristos în biserică nu este dacă biserica nu este a lui Hristos. Biserica lumii care este azi în biserică nu este biserica lui Hristos, ci este a lumii.

O, preoţi ai bisericii lumii, faceţi-vă următori Mie, şi apoi învăţaţi lumea care vine la biserică să fie ca voi, şi ziceţi cu apostolul: «Fiţi următori mie, precum şi eu lui Hristos. Amin». Cine nu-Mi urmează Mie cu duhul şi cu sufletul şi cu trupul, acela nu este mădular al bisericii Mele, iar voi daţi Trupul Meu acestora, şi faceţi din Mine mădular al desfrânaţilor. O, învăţaţi ce înseamnă Hristos în biserică, Hristos şi biserica Lui. învăţaţi, voi, preoţi şi învăţători care staţi în faţa lumii în numele Meu; învăţaţi de la Mine, învăţaţi din viaţa Mea de Fiu al Tatălui şi al Fecioarei care M-a născut Om ca să vin pe pământ la oameni şi să ajut omul care a voit şi voieşte să se facă Dumnezeu, să-l ajut să se smerească şi să-L slăvească pe Dumnezeu, Care mântuieşte pe cei credincioşi Domnului. Hristos în biserică nu este dacă biserica nu este a lui Hristos. Lumea nu poate să fie a lui Hristos dacă nu-şi răstigneşte trupul şi patimile şi poftele şi toate fărădelegile ei. Lumea este rătăcită, şi rătăceşte şi mai rău dacă voi, preoţii ei, nu călcaţi ca Hristos, ca să vadă lumea lumina Mea în voi şi să se întoarcă de la fărădelegile ei. Lumea este cununa Mea de spini, aşa cum a fost şi acum două mii de ani. O, preoţi ai bisericii, nu Mă răstigniţi pe Mine în voi, ci răstigniţi-vă pe voi în voi, ca să fiţi ai Mei apoi.

Mă uit pe pământ cum vagabonzii se duc să se facă preoţi şi să îmbrace haina Mea peste viaţa lor cea diavolească între oameni, şi lumea vede ce fac preoţii ei, şi lumea piere din pricina aceasta, căci scris este: «Din pricina aceasta vine mânia Mea peste fiii neascultării». Cine să-i trezească pe fiii neascultării? Cine?

O, preoţi ai bisericii lumii, lăsaţi-Mă pe Mine să trezesc lumea din somnul neascultării de Dumnezeu dacă voi nu o treziţi, dacă nici voi nu vă treziţi din acest somn. Lăsaţi pe Domnul! Amin. Deschideţi porţile bisericii voastre ca să intru Eu, Domnul, şi să călăuzesc prin biserică. Deschideţi, şi lăsaţi deschise porţile ca să-i pot învăţa din cer pe oameni, căci la credinţa voastră Eu voi lucra credinţă şi sfinţenie în oameni, ca să-i întorc pe oameni la calea dreptăţii mai înainte de venirea Mea cea mare şi înfricoşată, din pricina căreia cerurile vor trece cu trosnet şi pământul va arde din pricina lucrurilor de pe el, lucruri fără Dumnezeu, după cum este scris în Scripturi. Dar Eu vin ca să Mă arăt cu cer nou şi cu pământ nou şi cu dreptatea Mea în ele, după cum este făgăduinţa Mea cea prin prooroci. Amin.

Deschideţi porţile voastre ca să intru, căci sunt Atotputernic. Fie că voiţi, fie că nu voiţi, fie de credeţi, fie de nu credeţi, deschideţi, căci am coborât din cer ca să cercetez viii şi morţii, drepţii şi păcătoşii, şi să dau fiecăruia după cum este fapta sa. Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Deschideţi, voi, preoţi ai bisericii, ca să fie Hristos cu biserica. Eu sunt trup şi cuvânt şi vin călare pe cal alb, şi numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, împăratul cerului şi al pământului, împăratul slavei, Domnul puterilor, Domnul Cel tare şi puternic. Amin. Eu am popor Ierusalim şi intru în el şi cu el grăiesc, că este credincios, şi la grăirea Mea cu el se adună cei credincioşi ca să ia cuvântul Meu spre viaţă veşnică în om. Amin.

Fiilor din grădiniţa Mea din România, am grăit bisericii lumii despre biserica lui Hristos cea care mântuieşte, şi i-am spus ce este Hristos în biserică. Cuvântul Meu suflă din cer peste voi, iar voi să răspândiţi mireasma lui, că Eu îi dau mireasmă purtătoare de darul credinţei pentru cei ce caută pe Domnul. Mă las peste voi cu mireasma cuvântului Meu, ca să fiţi de ajutor celor ce caută pe Domnul. Mă las peste voi cu praznic de Florii, ca să vă îndemn la bucurie cu Mine. Fiţi cu luare-aminte la coborârea Mea din cer şi faceţi-Mi uşoară coborârea, şi înlăturaţi duhul apăsării, care Mă îngreuiază întru venirea Mea din cer la voi. Fiţi iubitori de Dumnezeu, fiilor. Pace vouă! Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului. Fiţi poartă deschisă pentru Cel ce vine din cer împărat peste pământ. întăriţi pacea inimii Mele, fiilor din grădina cuvântului Meu. Pacea Mea cea de la voi vă va da vouă toate cele de trebuinţă pentru lucrul Meu cu voi şi pentru voi, cei ce staţi în numele Meu înaintea Mea. Amin, amin, amin.

12-04-1998