Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie

Cobor cu grabă spre tine, poporul Meu. Cobor cu trâmbiţa Mea Verginica. Cobor pe cărarea cărţii tale, Verginico, trâmbiţa Mea din care Eu, Domnul, sun mai înainte de arătarea Mea.

Coborâm cu sobor de sfinţi prooroci şi prăznuim masă de cuvânt nou, cuvânt cu trâmbiţare peste Israel. Duhul proorocului Ilie lucrează prin această lucrare de cuvânt, mai înainte de ziua Mea cea mare şi slăvită. Prăznuim cu mărire pe Ilie proorocul despre care scrie în Scripturi că va veni să-Mi pregătească venirea Mea cea de a doua, şi cu el prăznuim pe toţi proorocii care au proorocit despre vremea aceasta a Mea, că Eu sunt împlinirea cuvântului Meu rostit prin prooroci.

Ilie proorocul merge peste pământ ca să îndemne pe oameni la pocăinţă, dar oamenii sunt de piatră la orice fel de strigăt al Meu ca şi în vremea lui Noe. O, duhul proorocilor strigă la Mine pentru împlinirea Scripturilor lor cele pentru venirea Mea. Dar ce este proorocul? Proorocul este om al lui Dumnezeu, care vorbeşte cuvântul lui Dumnezeu peste oamenii care nu împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Prooroc înseamnă om care se ridică împotriva celor fără de lege ca să salveze adevărul lui Dumnezeu şi pe cel drept care geme sub fărădelegile oamenilor. Cuvântul Meu prin prooroci este sabie cu două ascuţişuri care pătrunde în carnea celor uriaşi ca să slăbească puterea lor cea rea şi să izbăvească pe cei apăsaţi care plâng cu pocăinţă spre Dumnezeu.

A fost odată în Israel un om în care Eu Mi-am trezit Duhul ca să-l izbăvesc prin el pe Israel care plângea la Mine cu pocăinţă. Acesta şi-a făcut sabie cu două ascuţişuri şi şi-a ascuns-o sub mantia sa şi s-a dus la regele Moabului, care asuprea pe Israel, şi a intrat în foişorul regelui, iar Eu îl păzeam din toate părţile pe cel ce s-a sculat să fie judecătorul Meu peste Israel. Şi pe când regele dormea, el a apucat cu stânga sa sabia de la şoldul drept şi a înfipt-o în pântecele cel gras al regelui duşman şi n-a mai tras-o afară; ba i-a dat drumul şi mânerului în pântecul regelui cel rău, şi a rămas sabia în carnea celui gras, şi am izbăvit pe poporul Meu de vrăjmaşii care-l asupreau.

Cuvântul Meu este sabie cu două ascuţişuri, şi cine se încearcă în ea, este prins de ea, căci are două ascuţişuri. Ilie proorocul Meu când a rostit cuvânt către casa regelui Ahab, cuvântul lui s-a înfipt ca o sabie acolo unde a fost trimis, căci Ilie era proorocul Meu, era cuvântul Meu.

Ce este proorocul? El este cuvântul Meu, este om născut din cuvântul Meu cel de peste el. El naşte cuvântul Meu între oameni, Mă naşte pe Mine cuvânt pe pământ. Aşa ai fost tu, Verginico. Cuvântul Meu te-a întocmit şi te-a lucrat, şi apoi tu Mă năşteai pe Mine cuvânt pe pământ, şi din cuvântul Meu în tine s-a născut un popor, şi s-a scris cartea acestui popor ca şi cartea lui Israel; şi precum atunci n-au fost iubiţi proorocii Mei, aşa şi acum, tată. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul Meu şi el merge peste tot pe pământ ca să întoarcă pe oameni la Mine, dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăţiei cerurilor îmi stau împotrivă. Iar tu sună, Verginico, ca să se audă sunetul tău. Amin.

– Eu, Doamne, sun din trâmbiţă peste Israel, că Tu ai coborât în grabă spre poporul Tău. Eu sunt străjerul lui Israel, iar străjerul anunţă pe cei dinăuntru când vede duşmani venind.

Mă uit ce nelinişte este peste arhiereii din biserica din lume. Poporul Tău merge cu Tine şi Te vesteşte cuvânt peste pământ, că de aceea Te faci cuvânt, iar arhiereii bisericii din lume s-au umplut de frică şi de nelinişte, Doamne. Venim la poporul cuvântului Tău ca să-l întărim în nădejde şi în credinţă şi în pacea Ta şi în neclătinare, Doamne. Se pregătesc arhiereii să vină spre grădiniţa Ta şi îl împing pe arhiereul Tău prin care Tu ai înfiinţat grădiniţa cuvântului Tău, îl împing să blesteme grădiniţa Ta şi cuvântul Tău care o sfinţeşte mereu, dar eu voi merge înaintea lor, aşa cum a mers îngerul Tău înaintea lui Valaam care mergea să-l blesteme pe Israel, şi îl voi îndemna la cuvânt de binecuvântare pe arhiereul Tău, că arhiereii îl împing în faţă ca pe un salvator al lor ca să-i salveze de sub apăsarea cuvântului Tău peste ei. Coborâm în grabă să avem grijă de toate ale grădinii Tale, şi vom trezi oameni care ne vor veni în ajutor ca să se descopere minciuna arhiereilor care vor să spună că nu ei, ci acela care este arhiereul Tău voieşte să lovească în grădiniţa Ta, în biserica Ta aşezată de cuvântul Tău, Doamne.

Ilie proorocul Tău lucrează pentru Tine şi pentru poporul Tău, iar eu ca un străjer anunţ cetatea Ta, pe poporul Tău, să stea în duhul păcii Tale, că Tu eşti Cel ce păzeşti lucrarea Ta şi mersul Tău în cuvânt peste pământ, căci vii pe pământ cuvânt. Amin.

– O, Verginico, cobor în cartea Mea şi îmi pecetluiesc grădiniţa cu cuvânt nou de binecuvântare, şi îmi voi anunţa străjerii din grădină, căci Eu trimit pe îngerii Mei să biruiască împotriva minciunii arhiereilor care se luptă cu lucrarea Mea şi nu cu fiii ei; cu Mine se luptă, nu cu poporul Meu. Dar acesta este ceasul lor, şi stăpânirea întunericului cel din ei, că n-au voit să fie ai Mei, n-au iubit căile Mele, şi s-au sculat să se lupte cu Mine. Dar Eu cobor în grabă şi întocmesc cuvânt nou şi Mă fac Dumnezeu tare pentru poporul Meu. Amin, amin, amin.***

Eu sunt Cuvântul. Eu sunt Domnul. Amin, amin, amin. Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce era la început precum este scris: «La început era Cuvântul, şi Dumnezeu era Cuvântul, şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut».

O, grădiniţă a cuvântului, Eu sunt cuvântul cel de peste tine, şi tu porţi numele Meu, că te-am ales cu drag ca să vorbesc din tine peste pământ. O, grădiniţă, o, grădiniţă, o, grădiniţă, o, locaş al cuvântului Meu! îmi răcoresc Duhul când grăiesc peste tine. Am făcut din tine reazem al Meu, şi îmi alin durerea cu cuvântul Meu peste tine, că e durere grea durerea cerului pentru om. O, grădiniţă, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se întoarcă la Tatăl, dar duhul lui antichrist se supără pe străjerii tăi. O, grădiniţă, în tine se coboară sfinţii cu cuvântul cel din cer. în tine Duhul Meu Se face cuvânt, dar omul cel potrivnic Mie şi ţie pune la cale împotrivire şi necredinţă, că e neliniştit când aude de tine, grădiniţa Mea. Dar Eu sunt Domnul şi nu Mă pun cu mintea omului necredincios, şi îl las în pacea lui pe acela, iar Eu lucrez în tine cu pacea Mea, ca să fie pacea Mea la îndemâna celui ce voieşte să ia din ea. Amin.

Mă fac cuvânt, şi sărbătoare de venire a Mea Mă fac. Mă fac pace şi bucurie peste toţi cei hrăniţi cu mana Mea care curge peste tine, grădiniţa Mea. Mă fac cuvânt de nădejde şi de biruinţă pentru toţi cei care iau din masa cuvântului Meu ca să fie vii cu viaţa şi cu mintea şi cu veghea şi cu inima. Mă fac nădejde peste tine, poporul Meu hrănit din grădiniţa cuvântului Meu. Să stai pururi la masă cu Mine, să stai cu credinţă şi cu nădejde, să stai cu neclintire, căci oamenii de azi sunt împotriva Mea mai mult ca acum două mii de ani când M-am arătat trup între oameni. Mulţi oameni de azi s-au făcut uriaşi şi au pus mâna pe cheile împărăţiei Mele şi M-au dat afară din împărăţia Mea ca să fie a lor şi nu a Mea, şi te duşmănesc pe tine, poporul Meu cel credincios. Dar Eu sunt Domnul, şi grăiesc mereu peste tine şi te învăţ să fii copil credincios şi ascultător şi sfânt, căci cei credincioşi vor fi ca stelele în vecii vecilor. Amin.

O, grădiniţa cuvântului Meu, s-au sfătuit mai-marii bisericii din lume împotriva ta, dar Eu sunt Domnul şi vin şi te pecetluiesc cu cuvânt proaspăt, că nu tu, ci Eu sunt Cel vinovat înaintea mai-marilor bisericii. Eu te-am întocmit ca să fii şi ca să stai înaintea Mea, şi am în tine fii numiţi cu numele Meu cel nou şi unşi de Mine cu ungere proaspătă; de Mine, că nu mai erau pe pământ unşi ca să-i ungă pe cei ce umblă pe căile Mele. Cei de pe pământ ung cu untdelemnul lor pe cei ce umblă pe căi deşarte, dar Eu ung cu untdelemnul Meu pe unşii Mei care umblă pe căile Mele.

O, poporul Meu, iubitul Meu popor, te-am purtat şi te port printre oameni cu cuvântul Meu care strigă peste oameni ca să se întoarcă la Mine. Te-am purtat şi te port peste pământ ca să dai oamenilor duhul mângâierii, că oamenii sunt fără de mângâiere, şi voi merge mereu din loc în loc cu tine, căci duhul şi puterea lui Ilie lucrează peste tine, cel mic. Dar s-au supărat mai-marii bisericii din lume şi s-au aşezat să-şi bată joc de arhiereul martor al bisericii Mele cea curată. îl împing cu ameninţare ca să vină şi să lovească în grădiniţa cuvântului Meu, dar tu roagă-te, poporul Meu, şi cântă cântarea ta de biruinţă, căci celor ce nu te iubesc pe tine le-a venit ceasul lor şi stăpânirea întunericului de peste ei, că n-au voit să fie ai Mei, şi s-au sculat să se lupte cu Mine. Dar Eu Mă întăresc peste tine, căci sunt Dumnezeul tău Cel tare şi de aceea se tem de tine cei ce se tem. Aşa se temeau popoarele de poporul Meu Israel, că Eu eram Dumnezeul lui Cel tare şi eram apărătorul lui Israel care striga la Mine cu duh de pocăinţă ca să-l izbăvesc. Te-am binecuvântat mereu şi te-am trimis să verşi peste pământ din binecuvântarea Mea şi te-am însoţit mereu cu vreme cu soare şi cu pace şi cu semne cereşti, ca să vadă mulţimile că Eu sunt Dumnezeul tău, Care te mărturiseşte popor al Meu pe pământ. Dar cei ce au pus mâna pe cheile împărăţiei Mele şi-au pierdut pacea lor din pricina ta, poporul Meu, şi folosesc duh de minciună şi dau să lovească în tine. O, poporul Meu, nu-i voi lăsa să te batjocorească, şi voi face cu ei aşa cum am făcut cu mai-marii cei care stăteau peste România, căci trimiseseră asupritori peste grădiniţa care era să fie a cuvântului Meu, a bisericii Mele cea din cer, căci vin cu sfinţii cerului în cuvânt peste ea, şi prin ea peste ţara Mea de nuntă. Dar când i-am văzut că s-au aşezat la pândă ca să-Mi nimicească locul în care aveam să-Mi întocmesc coborârea cuvântului Meu, am trimis îngerii Mei şi am pus pe fugă pe asupritori, şi s-a nimicit om pe om, şi pe tine te-am luat pe braţele Mele, grădiniţa Mea, şi te-am ocrotit, tată, iar cei necredincioşi, care voiau să te nimicească au pierit prin sabia lor.

Nu voi lăsa nimic şi pe nimeni să se ridice împotriva ta, grădiniţă a poporului Meu, a cuvântului Meu. Iar pe arhiereul cel martor, care a rostit cuvântul Meu pentru înfiinţarea bisericii Mele, îl voi conduce spre glorie cerească pe pământ, şi îl voi aşeza pe scaunul Meu. Dar Eu vă spun că l-am şi aşezat, căci el este unsul bisericii Mele, este unsul Meu, nu este unsul oamenilor, căci când oamenii cei mari care stau peste biserică l-au recunoscut de arhiereu al Meu după cum a fost cuvântul Meu pentru el, el s-a ridicat şi aşa le-a spus lor: „Nu voi m-aţi ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi”. Mare şi cu tâlcuire cerească a fost acest cuvânt rostit de el, şi iată care este tâlcul acestui cuvânt amintit atunci. El le-a spus lor: „Nu voi m-aţi ales pe mine, nu voi, ci Domnul, iar voi nu m-aţi ales, ci m-aţi torturat ca pe un răufăcător. Nu voi, ci eu v-am ales pe voi. Şi de ce v-am ales pe voi şi nu pe cei curaţi? V-am ales pe voi ca să vă pot face şi pe voi curaţi şi fără de păcat prin pocăinţă. V-am ales pe voi ca să faceţi şi voi ce am făcut eu, dar n-aţi voit să credeţi că Domnul este Cel ales de mine, şi aţi zis că altcineva este Cel ce grăieşte şi îşi înalţă un popor. Eu v-am iubit, şi am rămas cu voi, dar voi n-aţi rămas cu mine, şi iubiţi minciuna şi deşertăciunea şi nu iubiţi pe Domnul”. Aşa înseamnă cuvântul spus de arhiereul Meu pentru cei ce l-au recunoscut că este al Meu.

O, grădiniţă a cuvântului Meu, întăresc peste tine binecuvântarea Mea şi lucrarea Mea, căci cel ce te-a aşezat de la Mine este împins spre tine ca să spună că nu mai eşti a Mea. Dar tu eşti a Mea aşa cum muntele Sinai este muntele Meu cel sfânt, căci aşa i-am spus lui Moise: «Descalţă-ţi încălţămintea că eşti pe loc sfânt». Nimeni nu s-a dus să sfinţească muntele acela. Eu eram sfinţenia muntelui Sinai unde am grăit din rug aprins cu Moise proorocul Domnului.

Eu sunt Cel Sfânt în tine, o, grădiniţă a binecuvântării, iar dacă cei necredincioşi vor pune peste tine cuvânt de depărtare a Mea de tine, atunci Eu voi rosti din nou peste tine cuvântul rostit prin gura unsului Meu căruia i-am spus să rostească cuvântul sfinţeniei grădiniţei Mele şi a bisericii din ea, cuvântul cel din partea Mea.

Nu te teme, poporul Meu. Nu te teme, grădiniţa Mea. Eu sunt Domnul, şi sunt de partea ta cu slava Mea, şi îi voi îndemna la pocăinţă pe cei ce nu cred în lucrarea cuvântului Meu cel ce era la început, şi fără el nimic nu s-a făcut din câte s-au făcut. Iar la voi, fiilor scumpi, să Se vadă Duhul Celui ce vă iubeşte, să Se vadă Duhul Celui iubit de voi, să se vadă ai Cărui duh sunteţi, ai cui fii sunteţi, fiilor. Fiţi în Duhul Meu, căci Duhul Meu este de partea voastră, şi Duhul Sfânt vă prinde sub aripile Sale şi vă acoperă şi vă ocroteşte şi vă mărturiseşte ai cui fii sunteţi, dar să fiţi, măi fiilor. Amin, amin zic vouă: aceasta este grădiniţa cuvântului Meu, iar locul pe care staţi este sfânt. Amin, amin zic arhiereilor care vin spre voi: aceasta este grădiniţa Duhului Meu Cel Sfânt, Care Se face cuvânt peste pământ, iar locul spre care veniţi, este loc sfânt. Nu vă apropiaţi, voi, cei necredincioşi, căci locul acesta al Meu este al credincioşilor. Amin, amin, amin.

Amin, amin zic celor ce se încearcă în stânca aceasta: cine se va lovi de ea se va zdrobi în ea. Amin, amin, amin.

O, grădiniţă, în tine plâng în cuvânt, în tine Mă rog Tatălui, în tine Mă rog omului să se întoarcă la Tatăl.

O, Tată, Tatăl Meu şi al celor credincioşi, păzeşte-i de cei duşmănoşi pe cei pe care Mi i-ai dat! înconjoară pe poporul Tău cu sfinţii Tăi îngeri! Preaslăveşte-Te în Fiul Tău prin fiii Tăi cei de pe pământ!

– Amin, amin, M-am preaslăvit şi Mă voi preaslăvi pururea, Fiule Emanuel, căci Tu eşti Fiul Meu, Cel Unul născut din Mine. M-am preaslăvit şi Mă voi preaslăvi în fiii cei mici, născuţi din cuvântul Tău, şi voi lucra semne cereşti prin ei, căci Duhul Tău este în ei, şi ei Mă fac pe Mine şi pe Tine cuvânt pe pământ. Iată, Eu trimit pe Ilie proorocul ca să-Ţi gătească Ţie cale, Fiule, şi să Te întorci pe pământ la oameni şi să fii cu cei credincioşi în vecii vecilor. Amin.

– Slavă Ţie, Tatăl Meu, că Eu Mă rog Ţie în grădiniţa cuvântului Nostru. Mă rog pentru om să se întoarcă la Tine, dar îmi stau împotrivă mai-marii bisericii, Tată. în toate veacurile antichrist a fost alături de Mine şi M-a prigonit şi până să Mă nasc din Fecioara mama Mea, şi după ce am venit iar lângă Tine; M-a prigonit ca să nu cobor din cer pe pământ şi ca să nu fiu cu oamenii; M-a prigonit prin cei mai apropiaţi ai Tăi, Tată. Ei ziceau şi zic că Mă iubesc, dar Mă prigoneau şi Mă prigonesc mereu ca să nu cobor la oameni.

O, Tatăl Meu, trimite pe Ilie, trimite-l mereu, că este scris despre el că îmi va găti calea Mea spre oameni, calea zilei Mele, ziua cea desăvârşită a venirii Mele ca să fiu pe veci cu cei credincioşi. Amin.

– Amin zic şi Eu Ţie, Fiule Emanuel, l-am trimis şi îl voi trimite mereu pe Ilie proorocul, şi va birui cerul pentru coborârea Ta cea de sfârşit a tainei Tale, că Tu eşti plinirea cuvântului proorocilor, Fiule al Meu.

O, proorocule al venirii Fiului Meu, mergi, şi iar mergi pe calea venirii Fiului Meu! Mergi şi termină-ţi lucrul cel pentru întoarcerea fiilor către părinţi şi a părinţilor către fii. Şi dacă Ne va auzi cineva glasul Meu şi al tău, vom intra la el şi vom face pace cu el. Amin. Iar cu cine Ne va goni, vom face război şi vom câştiga împărăţia cerurilor pe pământ, şi vom câştiga de pe pământ pe fiii ei. Amin, amin, amin.

– O, Domnul meu, Domnul proorocilor Tăi! Tu ai făcut din mine gura Ta peste oameni, căci oamenii rătăceau fără Tine, şi eu suspinam de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni, şi m-am rugat Ţie înaintea necredincioşilor şi ai făcut semne cereşti la rugăciunea mea. Mă rog şi azi, din cer şi de pe pământ mă rog Ţie şi Fiului Tău, Care este în Tine precum Tu eşti în El. Mă rog, Doamne, Ţie, atinge-Te de duhul necredinţei din zilele venirii Fiului Tău cuvânt peste oameni. Atinge-Te de munţi şi fă-i să fumege. Atinge-Te de toţi cei ce jertfesc lui Baal, şi Ţie nu-Ţi slujesc ca unui Dumnezeu, căci Tu eşti Unul Dumnezeu, Doamne Savaot. Curăţă-i pe oameni de necredinţă, căci tot cuvântul care prooroceşte prin el împotriva fărădelegii de pe pământ, este cuvânt de prooroc al Tău, Doamne. O, le este frică preoţilor de azi, le este frică, zic ei, să nu se înşele crezând că Tu eşti acest cuvânt.

O, preoţilor de azi, dacă acest cuvânt nu este Domnul, atunci ce este Domnul şi unde este şi ce face El şi ce lucrează? Stă degeaba Domnul? Doarme Domnul? Nu mai este Domnul? Ce este Domnul pentru voi? Care este măsura Lui pe pământ? O, preoţilor, Domnul este acest cuvânt. Mă trimite Dumnezeu la voi să vă întorc către El, şi pe El către voi ca să nu vină Fiul Domnului să vă lovească pentru necredinţă, căci plata necredincioşilor este afară din împărăţia cerurilor. Nu vă îndoiţi de acest cuvânt. Domnul este, dar voi sunteţi fără credinţă, căci s-a împlinit cu voi Scriptura lui Hristos, Care a spus: «Când va veni Hristos, va mai găsi pe pământ credinţă?». Despre voi a zis Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; despre voi, nu despre restul lumii, căci striga Hristos Domnul şi zicea: «Ierusalime omorâtor de prooroci, de multe ori am voit să te strâng sub aripile Mele, dar tu n-ai voit, şi casa ta va rămâne pustie, şi n-ai să Mă mai vezi cu tine până la venirea Mea cea binecuvântată». Aşa striga Hristos Domnul, la oamenii care slujeau lui Dumnezeu, ziceau ei, dar ei ucideau pe cei ce erau gura Domnului, iar voi, cei de azi, mărturisiţi prin necredinţa voastră că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proorocii Domnului. De ce sunteţi necredincioşi? Necredinţa este moarte, moartea lui Hristos în voi. Domnul Se propovăduieşte pe Sine întru venirea Sa, iar voi aţi răpit via Domnului, precum împăratul din vremea mea a luat via lui Nabot şi a omorât pe stăpânul viei şi a stăpânit via care nu era via lui. Via este a Domnului, nu este a voastră, iar dacă voi nu credeţi pe Domnul Cuvântul, nu credeţi pentru că I-aţi răpit via şi o stăpâniţi cu silnicie, căci furul este cel necredincios şi cel ce face fărădelegea. Ce-I daţi voi Domnului acum când îşi va desăvârşi ziua cea mare a venirii Lui, ziua despre care scrie în Scripturi? Aveţi voi popor sfânt, care să-L întâmpine pe Domnul la venirea Lui? Grăiesc vouă din cer şi de pe pământ, căci sunt viu, şi am cerul în mine, şi moartea nu are putere asupra mea. Voi aţi omorât pe martorii Domnului, dar ei proorocesc în sac şi în cenuşă şi se vor ridica şi vă vor judeca şi vor spune cu ce moarte aţi omorât credinţa lor şi viaţa lor în Domnul. Dar voi nu cunoaşteţi Scripturile, că le înăbuşiţi împlinirile, dar a zis Domnul: «Nu va trece nici cerul, nici pământul până nu se vor împlini toate Scripturile». Şi iată, ele s-au împlinit, şi taina împlinirii lor apasă peste voi, şi sunteţi plini de frică.

Eu sunt cel ce am lucrat peste arhiereul cel ales de Domnul între voi, ca să vă întorc inimile spre Dumnezeu, dar n-aţi voit, şi casa voastră e pustie de Domnul. Dacă voi L-aţi avea pe Domnul, aţi cunoaşte această lucrare sfântă, căci cei ce au pe Domnul, cunosc Duhul Domnului. Eu am coborât foc din cer de la Domnul prin rugăciunea mea, dar voi de ce nu v-aţi rugat să vă arate Domnul ce este acest cuvânt care curge din cer peste grădina Domnului? Cereţi, şi veţi primi. De ce nu cereţi? De ce nu vă rugaţi cum m-am rugat eu? Mai uşor vă este să alungaţi adevărul de pe pământ? Cereţi, iar dacă nu veţi cere voi cere eu la Dumnezeu aşa cum am cerut atunci. Eu sunt cel ce gătesc calea Domnului ca să vină Domnul pe pământ. Voi aţi iubit mărirea deşartă şi slava oamenilor aţi primit, iar pe cea de la unicul Dumnezeu nu aţi primit-o, şi căutaţi să ucideţi cuvântul lui Dumnezeu. Sculaţi-vă şi faceţi pace între voi şi Dumnezeu, că nu este diavolul acest cuvânt. Domnul este. îndrăzniţi şi cercetaţi. Este Domnul.

Amin, amin zic vouă: nu veţi putea blestema sau dezbina pe poporul Domnului. Pe fiii grădiniţei în care Domnul Se face cuvânt peste pământ, nu-i veţi putea birui. E Duhul Domnului în ei şi nimeni nu poate să judece pe cei duhovniceşti. îndrăzniţi şi cercetaţi duhurile, că vai celui ce săvârşeşte păcat asupra Duhului Cel Sfânt al Domnului! Cum puteţi să osândiţi un om fără să-l judecaţi? Care Scriptură vă dă voie la aceasta? O, e mare întunericul vostru. Alergaţi spre lumină şi fugiţi de mânia Domnului! Duhul Domnului aşa lucrează. Duhul Cel bun aşa grăieşte peste pământ. Amin.

O, Domnul meu şi al proorocilor Tăi, Tu ai făcut din mine gură a Ta peste cei ce nu cred în lucrarea cuvântului Tău, căci aceştia rătăcesc fără Tine, şi eu suspin de mila Ta, Cel neiubit, Cel necăutat de oameni. Fă semne cereşti la rugăciunea mea şi Te preaslăveşte, Doamne, în mijlocul poporului Tău. Mereu, mereu preaslăveşte-Te cu slava cuvântului Tău, căci oamenii cei de azi care-Ţi slujesc Ţie, zic ei, nu ştiu ce este slava Ta pe pământ, şi necredinţa a orbit înţelepciunea lor. Fă-Te har văzut peste grădiniţa Ta de pe pământul român, căci Tu eşti Duhul Adevărului. Duhul făţărniciei, duhul minciunii usucă-l şi seacă-l, ca să nu mai muşte din Duhul Adevărului Tău. Cuvântul Tău dă război cu satana, iar eu sunt trimisul Tău şi îţi pregătesc calea. Amin, amin, amin.

– O, proorocul Meu cel viu, care n-ai voit să mori, căci ai iubit viaţa! Eu sunt Duhul şi cuvântul proorocilor Mei. Ia cu tine pe toţi proorocii, pe toţi sfinţii şi îngerii şi stai de veghe pentru grădiniţa Mea şi pentru poporul Meu, că poporul Meu este calea Mea spre oameni. Amin.

Nu te teme, grădiniţa Mea. Am venit cu grabă şi te-am aşezat în pacea Mea şi te-am întărit prin binecuvântarea Mea. Stai înaintea Mea, căci tu eşti cărarea Mea, şi în tine Mă preaslăvesc cu slava cuvântului Meu. Eu sunt în porţile tale, Eu sunt cuvânt peste tine, Eu sunt ocrotitorul tău. Voi veni şi îţi voi spune clipa când vei sta la porţi înaintea celor necredincioşi şi te voi învăţa, grădiniţa Mea de fii.

Fiilor din grădiniţa Mea, ascultaţi tot ce vă învăţ Eu. Duhul vostru să nu-l folosiţi la lucrul din porţi peste cei necredincioşi. Duhul Meu este în voi, dar fiţi în Duhul Meu, fiţi în ascultare, fiilor. Mângâiaţi cu Duhul Meu pe arhiereul Meu care suferă ocară pentru numele Meu. Mângâiaţi duhul lui. Mângâiaţi, fiilor, mângâiaţi cu Duhul Meu. Amin, amin, amin.

02-08-1997