Cuvântul lui Dumnezeu peste soborul de la ieslea cuvântului

Eu sunt Cel ce a făcut cerul şi pământul şi toate câte sunt între cer şi pământ, deasupra cerurilor şi în adânc, văzute şi nevăzute de ochi trupeşti sau duhovniceşti. Eu sunt Fiul Tatălui Savaot, şi vin mereu din Tatăl pe pământ la oameni, ca să le spun oamenilor că vin a doua oară de lângă Tatăl şi că-Mi pregătesc venirea Mea cu veacul cel nou, cel fără de sfârşit pentru cei fără de sfârşit. Amin.

O, porţilor, deschideţi-vă pentru Domnul! Amin. O, fiilor din grădină, deschideţi cuvântului Meu, ca să intre în cartea Mea de azi. Pe porţi intru în carte, şi voi sunteţi porţile, că aveţi urechi de auzit cuvântul Meu prin care-Mi vestesc naşterea omului cel nou în fiecare om, naşterea Mea în om, naşterea cea de sus a omului, ca să am om pregătit şi să-l aşez întru întâmpinarea Mea, că vin după două mii de ani şi dau fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

Am spus pe vremea trupului Meu că dacă omul nu se va naşte de sus, nu va intra în împărăţia cerurilor. Şi iată, aşa este, căci cei ce nu sunt născuţi de sus, din nou născuţi din Mine, Cel ce sunt de sus, aceia nu iau în ei cuvântul Meu cu care vin azi pe pământ, împărăţia Mea cea prin cuvânt peste om. Pe vremea trupului Meu am descoperit multe taine cereşti, iar pe altele le-am acoperit, le-am pecetluit până în vremea de azi. Am spus atunci despre venirea Mea cea de a doua, că nimeni n-o va şti decât Tatăl Meu, iar oamenii de pe pământ şi-au făcut din acest cuvânt scăpare, ca să-şi amâne veghea şi pregătirea lor pentru Domnul. Fiilor, fiilor, de ce am spus Eu acest cuvânt? Căci aşa am spus: «Despre ziua aceea nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl». Am spus aşa ca să întăresc veghea în omul cel credincios, care ştie că ziua Domnului va veni ca un fur, ca o cursă, ca să prindă sub ea pe cei necredincioşi. Cuvântul acesta, spus de Mine atunci, ar fi trebuit să-l facă sfânt pe omul care aşteaptă pe Domnul, şi nicidecum să se ascundă sub acest cuvânt şi să-Mi ascundă venirea Mea cea de la Tatăl.

O, fii ai oamenilor, Mi-e milă de voi, că nimeni nu vă învaţă venirea Mea. Preoţii voştri M-au ascuns ca să nu mai vin şi să nu vă pregătesc pentru venirea Mea. Ei se ascund sub cuvântul Meu cel din vremea trupului Meu când am spus: «Nu ştiu nici îngerii din ceruri, nu ştie nici Fiul, ci numai Tatăl ştie venirea Mea şi ziua aceea». Atunci eram cu trup pe pământ, atunci lucram văzut, dar acum sunt de-a dreapta Tatălui în ceruri, şi Tatăl este una cu Mine în cer şi pe pământ. Amin. Dar voi veni cuvânt peste pământ, şi voi veni cu Tatăl în cuvântul Meu, căci cuvântul Meu este Tatăl. Amin, amin, amin.

Vine Tatăl Meu în cuvânt, şi va grăi peste pământ despre cuvântul acesta sub care se ascunde omul ca să nu aştepte venirea Mea, şi ca să zăbovească omul cel vechi pe pământ. Omul cel vechi e burduf vechi şi nu încap cele noi în burdufuri vechi. Pentru cuvânt nou trebuie om nou, care este pentru cele noi şi nu mai este pentru cele vechi, căci Eu aşa am spus: «Nu poţi pune vin nou în burdufuri vechi, că vinul nou creşte şi sparge burduful cel vechi». învăţătura Mea cea nouă este pentru oameni noi, care se pregătesc pentru venirea Mea în toată vremea, căci Eu vin ca un fur, când nimeni nu se aşteaptă să vin.

O, fiilor din grădina cuvântului Meu, iată, adevărat a fost cuvântul Meu cel de atunci: «Nimeni nu se aşteaptă să vin». De aceea vin Eu la voi, că n-am unde să mai vin, şi e vremea venirii Mele, dar nimeni nu Mă aşteaptă să vin. Şi am să vin cu Tatăl cuvânt peste pământ, că voieşte Tatăl să despecetluiască tainele cuvântului Meu cel din vremea trupului Meu. Şi am să vin cu Ioan, apostolul dragostei, că şi pe el l-au ascuns oamenii, căci oamenii învaţă de la oameni, nu de la Dumnezeu. Numai un singur Ioan a fost între apostolii Mei, iar cartea Apocalipsei e carte dictată de Mine lui Ioan, apostolul Meu cel iubit, Ioan cuvântătorul de Dumnezeu, care înseamnă Ioan teologul, aşa cum au scris oamenii cei sfinţi în dreptul numelui lui Ioan, apostolul Meu cel iubit de Mine şi de Tatăl. Acest apostol n-a murit, căci cine iubeşte pe Dumnezeu nu moare, şi are viaţă veşnică. Acest ucenic al Meu spunea mereu tuturor: «Iubiţi-vă unii pe alţii, căci aşa a poruncit Tatăl».

Fiilor, fiilor, porunca lui Dumnezeu este curată, dar oamenii au făcut din ea păcat. Aşa au făcut oamenii cu Dumnezeu, căci oamenii răstălmăcesc Scripturile lui Dumnezeu spre a lor pierzare, căci de ce altceva ar răstălmăci oamenii tainele cele curate ale Domnului? Dar voi, fiilor învăţători peste oameni, voi, cei ce daţi din partea Mea oamenilor, deprindeţi pe cei ascultători, pe cei veghetori întru venirea Mea, deprindeţi-i cu cuvântul Meu şi cu înţelesul cel ceresc al cuvântului Meu. Deprindeţi-i pe cei ascultători să Mă iubească pe Mine când se iubesc unii pe alţii, căci taina celor ce se iubesc unii pe alţii este să Mă iubească pe Mine şi să fie ucenicii Mei prin iubire frăţească, prin iubire cerească. Eu vin curând prin cei ce Mă iubesc. Amin, amin zic vouă şi tuturor celor ce Mă iubesc ca şi voi: Eu vin curând prin cei ce Mă iubesc, şi voi fi Dumnezeul lor, precum şi sunt, şi voi umbla cu ei, precum şi umblu, şi le voi da iubirea Mea, plata Mea pentru cei ce Mă iubesc. Amin. învăţaţi pe cei ce Mă iubesc, deprindeţi-i cu iubire sfântă, cu priviri sfinte, cu gândiri sfinte, cu inimi sfinte şi cu statură duhovnicească, aşa încât cei ce şchiopătează să nu mai şchiopăteze, prin ajutor primit unii de la alţii. Cei sfinţi să ajute pe cei slabi, până vor fi numai sfinţi, întru biserică sfântă, biserică aducătoare de Dumnezeu.

Fiilor din grădină, vin curând cu mama Mea cuvânt peste pământ, căci mama Mea Fecioara a intrat întru cuvântul Fiului ei şi lucrează ca Fiul ei. Ea se ridică de la poalele muntelui spre vârf, iar vârful sunt Eu, Domnul. Ea a zăbovit după oameni ca să-i cheme la sfinţenie şi la venirea Mea, dar oamenii sunt cuprinşi de ameţeală şi s-au învăţat cu pământul. Ei ar voi să se ducă cu pământul lor în cer, iar Eu voiesc să cobor cerul pe pământ cu oamenii, şi nu vor oamenii cu cele din cer pe pământ.

Fiilor unşi în grădina Mea din România, îmi fac loc cu voi peste pământ. Pregătim serbarea mamei Mele Fecioara, şi voi îndemna pe mulţi să vină la cuvântul Meu şi al Tatălui Meu, şi al mamei Mele, şi al sfinţilor Mei, şi al proorocilor Mei, care au grăit din Dumnezeu taina venirii Fiului lui Dumnezeu după două mii de ani de la întruparea Sa cea din Tatăl în Fecioară, Om între oameni, Dumnezeu întrupat în trup omenesc ca să-i tragă pe oameni la Tatăl. Iată, M-am făcut cuvânt peste pământ. Cuvintez din nori, grăiesc de deasupra voastră, că am făcut din voi urechi de auzit cuvântul Meu pe care-l dau prin voi oamenilor care Mă aşteaptă şi care nu Mă aşteaptă să vin. Cuvântul Meu este Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin, amin, amin.

Binecuvântată să fie împărăţia lui Dumnezeu peste pământ, împărăţia cuvântului lui Dumnezeu cu oamenii cei credincioşi. Amin. Binecuvântaţi să fiţi voi, cei care pregătiţi serbarea coborârii cuvântului lui Dumnezeu peste mulţimi. Eu, Domnul, sunt cu tot ajutorul ceresc pentru ca să aveţi toate câte vor trebui pentru venirea Mea cu Tatăl şi cu mama Mea Fecioara şi cu sfinţii Mei în sărbătoare cerească şi românească peste pământ, Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti.

Fiilor, fiţi sărbătoare pentru Domnul. Fiţi vii, fiţi sfinţi, fiilor. Nu staţi singuri. Staţi cu sfinţii cerului, că război mare e pe pământ între întuneric şi lumină. Dar voi fiţi lumină, căci cele dintâi iarăşi sunt, şi vor fi. La început a făcut Dumnezeu lumina, iar la sfârşit, Dumnezeu este lumină în voi, şi voi veţi birui în lumină, şi lumina va lumina pe mulţi, şi întunericul va fi biruit în mulţi.

Fiilor unşi cu taina Mea, cu preoţia Mea; fiilor din grădina Mea, care Mă lucraţi pe Mine, Cel sfânt! Fiţi atenţi mereu, mereu, peste cei sfinţi, căci Sfintele se dau sfinţilor. Pocăinţa n-o pricepe nimeni decât sfinţii, iar cei ce n-o cunosc pe ea, nu sunt sfinţi. Sfintele se dau, nu se cer; se primesc, nu se iau. Iată ce taină mare, taină pe care n-o ştiu decât sfinţii. Amin, amin, amin.

Fiilor, fiţi vii mereu, fiţi sfinţi mereu şi priviţi mereu peste statura voastră şi peste statura celor ce li se dau cele sfinte. Cei sfinţi Mă au pe Mine viu şi lucrător în ei. Aveţi grijă să nu cadă cineva prin cele sfinte, căci cei nepregătiţi cad prin cele sfinte ale Mele. Nu ştiu preoţii bisericii să înveţe pe oameni sfinţenia, că nici ei n-o au, şi sunt furi de cele sfinte, şi furii nu sunt vii, şi sunt făţarnici şi lucrează făţărnicia în numele Meu.

Fiilor, fiilor, Dumnezeu este cuvânt din cei sfinţi, cuvânt şi faptă după cuvânt. Amin. Cel ce iubeşte pe Dumnezeu, acela nu cade din Dumnezeu, şi Dumnezeu nu cade prin acela înaintea oamenilor. învăţaţi să pricepeţi cuvântul Meu, căci cei sfinţi îl cunosc pe Dumnezeu. Amin, amin, amin. Cine nu mănâncă Trupul şi Sângele Meu nu are viaţă în el, şi are moarte şi are păcat, precum a fost cuvântul Meu, şi adevărat este cuvântul Meu. Fiilor, fiţi vii şi vegheaţi întru venirea Mea. Fiţi fără de moarte. Fiţi vii, fiilor, fiţi vii. Amin, amin, amin.

Voiesc să las prin voi o taină înţeleasă peste pământ: cine mănâncă carne bea şi vin, iar cine nu mănâncă carne nu bea nici vin. Aceasta este deosebirea între cei sfinţi şi cei păcătoşi.

Fiilor, luaţi în voi sfinţenia întreagă, căci cine nu mănâncă carne nu bea nici vin. Vinul este sângele Meu numai în potir, fiilor, amin, iar ce este în afară de aceasta este de la diavolul. Toată băutura ameţitoare este de Mine blestemată, că Mi-a nimicit neamul oamenilor. Sunt plin de durere, că vinul a rămas neblestemat, şi omul se îmbată de vin, şi se îmbată şi cei ce cred în cuvântul Meu, şi se îmbată de vin slujitorii bisericii, nu numai de alte băuturi. Fiilor, e plagă mare peste oameni carnea şi vinul, dar Eu, Domnul, voi lua acestea de la oameni, căci acestea trag pe om la despărţirea de Dumnezeu. Omul care mănâncă carne şi bea vin, acela nu are înţelepciune din cer şi nu are sfinţenie în cuget şi în trup şi în inimă.

Fiilor, fiilor, iată ce am spus Eu peste voi: fiţi vii! Nimeni din cel ce este viu să nu calce peste viaţa din el, căci Trupul şi Sângele Meu pe care l-am dat celor sfinţi în vremea trupului Meu i-a sfinţit pe cei sfinţi, iar pe Iuda l-a omorât.

Fiilor, fiţi vii, fiţi sfinţi. învăţătura Mea are în ea viaţă veşnică. învăţătura Mea este împărăţia Mea cu oamenii pe pământ. învăţătura Mea este venirea Mea. Amin, amin, amin

16-08-1998