Cuvântul lui Dumnezeu la Sărbătoarea Creştinătăţii Româneşti‚ ziua a treia

Odihnă, fiilor, vă dau. Trupuşoarele voastre sunt slăbite de truda pe care o duceţi pentru Mine. Când eram pe pământ acum două mii de ani, tot aşa lucram. Făceam mulţimile să se aşeze dându-le să mănânce, şi apoi le dădeam slava cuvântului Meu, şi altfel nu se putea nici atunci. Voi aţi trudit mult, că mult lucru trebuie pentru zile de nuntă. Trupuşoarele voastre sunt temple ale Duhului Meu, Care locuieşte în voi, şi trebuie să avem grijă de locaşul Meu care sunteţi voi. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt vă aşează pe voi în pacea Treimii cereşti, Care Se numeşte Dumnezeul vostru, iar Eu, Cuvântul Tatălui, vă întăresc, căci cuvântul Meu poartă în el viaţa. Amin, amin, amin.

Hai să le dăm să mănânce celor ce încă nu au plecat din grădina întâlnirii spre ale lor, şi hai să mai presărăm peste ei, fiilor. Duhul Meu pluteşte peste grădină. Duhul sfinţilor se odihneşte în slava Duhului Meu, iar cei adormiţi cu trupul au încă de poposit aici, în locul cel pregătit pentru ei în drumul lor spre învierea cea mare. Acum ei aşteaptă, ca şi toţi sfinţii din cerul cel nevăzut, să audă şoapta Mea de peste voi şi să ia mângâiere din ea. Duhul celor adormiţi este în clocot de dor şi de iubire după cuvântul Meu care curge în vremea voastră, din Mine peste pământ, că Eu am proorocit acum două mii de ani: «Vine vremea ca cei din morminte să audă glasul fiilor lui Dumnezeu şi să învieze». Amin.

Vă dau odihnă trupuşoarelor voastre obosite, dar nu mai este mult timp când iarăşi vom pune masă mulţimilor şi nu le vom mai putea opri, căci slava Mea vine cu tot mai multă slavă, şi va cuprinde sub ea slava celor pământeşti. Eu vă voi ajuta tot mai mult. Eu voi fi în voi cu toată dragostea Mea pentru om, şi îi mângâi pe cei ce vă sprijinesc pe voi pe calea venirii Mele la voi, şi le voi plăti după dragostea lor, şi aş voi să le fac plată şi întru împărăţia Mea din ei, dar şi ei să voiască să Mă ajute să le dau statul Meu în ei, dragostea Mea în ei, că mult ajutor caut Eu la om până ce el se lasă împărăţie a Mea.

Acum ne aşezăm la masă cu cei rămaşi în grădină, că e sărbătoare de Duh Sfânt încă. Şi după ce veţi prinde vlagă în trup, Eu, Domnul, voi adăuga în cartea zilei de azi tot cuvântul Meu din ziua aceasta.

Pace vouă! Odihnă, fiilor, vă dau. Daţi slava celor pământeşti pe slava celor cereşti şi căutaţi să fiţi mai odihniţi, mai pentru cele din cer, că pe celelalte Eu vi le voi adăuga apoi, că pot, fiilor.

Iar voi, copii dulci care-Mi primiţi cuvântul şi aşezaţi în faţa Mea poporul şi îi daţi pe Domnul cu toate ale Sale, întăriţi-vă, şi să vă întărească şi poporul, şi să vă asculte, că unde rostiţi voi cu cuvântul, toate se fac numaidecât. Amin. Aşa să înveţe să fie poporul Meu, că fără lumină nimic nu se face, şi fără iubire nu poate omul asculta de cele din cer venite pentru cele de pe pământ cu cerul.

Pace vouă! Şi întoarceţi-vă în cartea Mea apoi, ca să sfârşim tot cuvântul de sărbătoare al zilei. Binecuvintez cu voi bucatele cele pentru hrana trupului şi binecuvintez cu voi tot ce va fi pe pământ al Meu şi ale celor ce vor fi cu cei ce se fac bineplăcuţii Mei, că vreau să învăţ lumea să iubească viaţa cea fără de moarte, fiilor scumpi. Amin.

Pace ţie, Ierusalime iubit şi trudit pentru slava zilelor venirii Fiului Omului cu putere şi cu slavă multă, că din tine vreau să scot apa vieţii, şi mereu, mereu să o dau celor ce vor căuta viaţa. Amin, amin, amin.



***

Acum ne întoarcem în carte, copii care-Mi primiţi cuvântul. La voi, fiilor, Eu cobor desăvârşit, şi de aceea înţelege greu omul coborârea Mea la voi şi lucrarea Mea prin voi, care cheamă omul de la moarte la viaţă. V-am spus pe când Eu vă învăţam să mergeţi pe picioare, şi apoi să mergeţi cu Mine după om ca să-l tragem la Tatăl, v-am spus că dacă Mă voi băga cu voi în iad după om, voi să nu ziceţi nu. V-am spus că zilele învierii cu care cobor la voi le voi întinde apoi peste tot omul care slujeşte iadului pe pământ.

Numai spini şi pălămidă rodeşte mintea şi inima omului. Numai moarte caută omul, iar calea vieţii el nu o mai cunoaşte ca să păşească cu pasul lui pe ea. Uitaţi-vă în cartea Mea cu voi şi vedeţi cum împlinesc Eu peste voi şi de la voi pe cele ce le-am făgăduit că le vom face, fiilor, iar voi trebuie să-i spuneţi binelui bine, şi răului rău când Eu revărs din voi peste om împărăţia Mea.

O, fiilor scumpi, n-aş fi putut lucra adevărul peste toate câte nu sunt adevăr pe pământ dacă nu v-aş fi scos din amestecarea din lume, pe care lumea o numeşte „biserică”, şi în care loc Eu nu pot trăi cu împărăţia Mea în om. O, nu ştie omul ce înseamnă împărăţia Mea! El o aşteaptă să cadă din cer, să vină în chip văzut, şi nu ştie că viaţa Mea în el este împărăţia Mea în el. Eu de aceea lucrez prin voi, ca să-i zicem binelui bine, şi răului rău, ca să înţeleagă omul că e stricată casa Mea în el, şi e pribeag Dumnezeu când nu are stat în om, iar când Eu lucrez prin voi adevărul despre rău şi despre bine, cine are ochi şi urechi, să vadă şi să înţeleagă. Amin. Eu rostesc din văzduh cuvântul Meu peste voi şi îi zic binelui bine, şi răului rău, iar cine citeşte, să înţeleagă. Amin.

O, ajutaţi-vă mult unii pe alţii pentru truda Mea prin voi când Eu Mă aşez cu voi în faţa mulţimilor. N-am putut nici acum două mii de ani, şi nici acum nu pot altfel decât să-i fac să se aşeze pe cei ce se adună la izvor şi să le dăm să mănânce, fiilor, iar Eu, puţinul sau chiar nimicul vostru câteodată, fac din el mult, şi ne aşezăm cu hrană pentru trup înaintea celor ce vin, ca să-i îmbiem să se aşeze înaintea cuvântului Meu şi al lucrului Meu de învăţătură de cer pe pământ prin voi. Iar Eu vă văd osteniţi de tot şi vă învăţ să daţi slava celor pământeşti pe slava celor cereşti şi să căutaţi să fiţi mai odihniţi, şi să lucraţi, fiilor, aşa cum zice zicala românească: „Fă-ţi vara sanie, şi iarna car”, că altfel faceţi două lucrări deodată, şi timpul vă strânge, şi Eu vă învăţ mereu şi vă spun că pun timpul sub supunerea voastră, iar dacă Eu îl pun rostind cuvânt pentru aceasta, trebuie apoi să împliniţi voi acest cuvânt. Dar vă trebuie dăruire cu mare socotinţă, cu mare iubire, cu multă frăţie, că voi trebuie să vă luaţi lucrul din mână unul altuia când sunteţi sub sarcinile cele pentru lucrarea Mea cu voi, şi a voastră cu Mine, şi să vă ajutaţi unii pe alţii şi sufleteşte şi trupeşte, după cum vă este la fiecare de mare harul sau puterea cu sufletul şi cu trupul, fiilor.

V-am învăţat pe toţi să nu vă culcaţi şi să nu vă sculaţi fără griji, că n-am cu cine să-Mi port grijile Mele cele pentru voi şi cele pentru om, că avem de vestit împărăţia cerurilor şi statul ei în om, fiilor copii. Daţi slava celor pământeşti pe slava celor cereşti şi căutaţi să fiţi mai odihniţi cu trupul, mai pentru cele din cer, că pe celelalte vi le voi adăuga Eu apoi. V-am spus şi tot mereu vă spun că aşteaptă sfinţii mai mult părtăşia Mea cu voi între voi, iar voi trebuie să căutaţi cel mai întâi lucrarea împărăţiei cerurilor, hrana cea pentru sfinţi şi pentru îngeri. Masa lor cu voi să vă fie cea dintâi grijă, şi cu credinţă să lucraţi aceasta ce vă spun, fiindcă Eu sunt Cel ce am grăit: «Cel ce crede în Mine, voi veni la el şi îmi voi face casă la el şi voi cina cu el şi Mă voi arăta lui». Amin.

Puneţi între voi masă celor din cer, că Eu pentru cei din cer şi pentru cele din cer v-am aşezat să lucraţi, iar buzele voastre să poarte pe ele numele Domnului şi al sfinţilor Săi şi al îngerilor Săi, căci împărăţia cerurilor nu vine în chip vădit, ci este tainică şi trăieşte lucrând când ea este în om, iar roadele ei sunt bucurie şi slavă şi duh ceresc în om şi între om şi om. Amin.

Căutaţi, fiilor, să nu ajungeţi la cârtiri între voi când e vorba de cină pentru Dumnezeu cu omul în grădinile Mele cu voi, că lucrul e mult, şi trebuie să aveţi timpul vostru şi pentru ca să fiţi ca Marta, şi pentru ca să fiţi ca Maria. Voi nu trebuie să apăsaţi pe truda Martei când vreţi să fiţi ca Maria, şi nu trebuie să apăsaţi pe lucrul Mariei când vreţi să fiţi ca Marta. Voi trebuie să fiţi toţi şi Marta şi Maria deodată, că se poate, fiilor. Căutaţi să iubiţi ca Maria şi ca dorul din ea, şi veţi fi apoi ca Marta în jertfa voastră pentru Mine şi unul pentru altul; şi căutaţi să vegheaţi ca Marta şi ca grija ei pentru slujire cu sfinţenie şi cu hărnicie, şi veţi fi apoi ca Maria în iubirea voastră pentru Mine şi unul pentru altul, aşa încât când Maria iubeşte să nu stea, şi când Marta se jertfeşte să iubească. Amin. Iubirea şi jertfa sunt cele ce-l ţin treaz pe cel dat Domnului, iar acestea două să lucreze nedespărţite în voi şi din voi, că nu am pe alţii pentru lucrul cel cu mâna şi, iarăşi, nu am alţii pentru lucrul cel cu duhul şi cu iubirea, fiilor.

Iar voi, copii care-Mi primiţi la iesle cuvântul în carte, fiţi din zi în zi mai odihniţi pentru această lucrare de venire a Mea la popor şi la om, şi lucraţi cu cuvântul, fiilor scumpi, că unde rostiţi voi cu cuvântul şi cu lucrul lui, toate se fac numaidecât la timp pentru slava Mea cu poporul, că v-am dat har nepământesc, neomenesc, şi mai presus de cele de pe pământ v-am dat har şi simţire şi putere de cuvânt şi împlinire a cuvântului rostit de voi prin harul Meu care lucrează din voi prin puterea iubirii şi a credinţei şi a nădejdii voastre, atât de mari acestea în voi, numai să înveţe şi să vadă bine tot Ierusalimul că lucrul Meu cu voi are în el înţelepciunea şi puterea cuvântului şi împlinirea. Amin.

O, poporul Meu, îţi spun mereu să nu mergi fără călăuză, că se vede mersul fără călăuză dacă vrei aşa să mergi. Fără lumină nimic nu se face, Ierusalime, iar fără iubire şi căldura ei nu poate omul asculta de cele din cer venite peste cele de pe pământ. Fiţi umiliţi, căci viaţa voastră este ascunsă în Dumnezeu, şi voi sunteţi învăţaţi de Mine să aveţi temelia umilinţei, căci cine uită faptele lui rele, acela face altele, iar cine nu le uită, nu le mai face, şi altfel nu este pocăinţa. Păstraţi-vă întru înţelepciunea Duhului Sfânt, care vă învaţă să umblaţi în lumină şi să lucraţi sub călăuză, adică în lumină, fiilor, că pe întuneric nu se vede om cu om, şi nici Eu nu Mă uit în întuneric când omul aşa stă. Vai celui fără călăuză! Şi voi vedeţi că aşa este, şi uitaţi-vă pe pământ şi vedeţi. Voi însă nu aşa aţi învăţat pe Dumnezeu, ci, din contra, Eu v-am spus că cei ce stau în lumină, fac din ei lumina lumii, lumină din lumină, şi, iarăşi, din unul în altul până la om, lumină. Amin.

O, ce frumos este omul care are harul Duhului Sfânt în el! Aşa fel de frumuseţe iubesc Eu în om, şi om pe om se atrage între cei ce au harul Duhului Sfânt lucrător şi strălucitor din ei. Mulţumirea cea întru lucrarea Mea după harul din fire al fiecăruia, după harul jertfei fiecăruia, această mulţumire din voi ajută pe cei ce au între voi harul Duhului Sfânt, Care lucrează cu putere şi cu slavă multă pentru voi, numai să fiţi mereu primitori şi să staţi mereu luminaţi de lumina care vi le cercetează pe cele din voi şi pe cele din afara voastră, fiilor. Şi acum, odihniţi-vă trupuşoarele, că ele trebuie să poată mereu, şi le trebuie odihnă.

Iar voi, copii învăţători şi împărţitori de harul pus de Mine în voi pentru poporul Meu cel micuţ, liniştiţi-vă de griji şi cercetaţi inima şi statul Meu în ei şi statul unii în alţii şi iubirea unii pentru alţii a celor ce sunt fiii Ierusalimului. îndreptaţi spre ei privirea şi vederea şi învăţaţi-i şi puneţi-le note, că e mult de când nu aţi mai deschis caietele de şcolari ale celor ce sunt la şcoala harului şcolari. Vedeţi, că e de pus note. Vedeţi, că e de pus înţelepciune în ei şi învăţătură în ei. Lucraţi lucrarea ce v-am dat-o peste ei, iar ei să nu rupă numărul zilelor din caietul lor de şcolari, că se uită îngeraşul mereu în caiet la ei şi vă aşteaptă pe voi să vorbiţi, fiilor lucrători peste poporul Meu cel mic. Fiţi mici, ca să înveţe şi ei să fie mici. Fiţi plini de har înaintea lor, ca să ia şi ei ascultare cu iubire, şi fiţi Mie şi lor de ajutor, ca să am popor, fiilor. Vedeţi dacă au rane, dacă au linişte, dacă au odihnă unii în alţii, şi faceţi-i frumoşi ca pe voi pe toţi fiii Ierusalimului mereu, mereu, că un picuţ mai este până ce iar vom poposi cu lucrul Duhului Sfânt, Cel învăţător peste omul fără de cărare. Nu vă lăsaţi cu lucrul cel pentru Mine până în ajunul zilelor de vestire a Mea cu voi. Ascultaţi această povaţă a Mea şi lucraţi cu credinţă, cu iubire şi cu faptă, şi toate în lumină, şi toate cu duhul păcii şi al harului ceresc din mijlocul Ierusalimului. Amin.

O, copii ai poporului Meu, primiţi-vă unii pe alţii cu cele de sus, cu cele pentru cer în voi. Iubiţi umilinţa şi preţuiţi harul lui Dumnezeu cel din mijlocul vostru, căci harurile omului stau împotriva harului Meu din om, dar voi să iubiţi pe omul cel cu harul Meu în el şi să-l primiţi şi să preţuiţi frumosul Meu cel dintre voi. Pe cei ce se sârguiesc cu cuvântul şi cu trezirea spre harul cuvântului Meu, care vă ţine cereşti pe pământ, pe aceia să-i primiţi şi să-i urmaţi, că fără Duhul Meu în voi şi între voi nu au putere îngerii Mei peste voi şi pentru voi, fiilor. Voi niciodată să nu opriţi, să nu împiedicaţi, să nu stingeţi Duhul Meu din cel ce-L varsă în părţi, ci să-I faceţi loc şi să-L faceţi lucrător cu dor, că mare este bucuria sfinţilor când între voi este Duhul Meu din cei ce-L poartă cu multul în ei. Preţuiţi harul Duhului Sfânt şi cuvântul de Duh Sfânt şi cunoaşteţi-I lucrarea, fiilor.

Ordinea cea duhovnicească dintre voi aşează între voi toată ordinea celor ce slujesc prin voi pentru Mine, şi veţi afla odihnă trupurilor şi duhurilor voastre. Nu uitaţi să fie mereu, mereu curat în locaşurile Mele cu voi; mereu, mereu, fiilor. V-am învăţat aceasta de la primii paşi cu Mine şi v-am spus să iubiţi florile şi miresmele lor şi frumosul lor şi tot ce atrage pe îngeri şi pe sfinţi. învăţătura Mea să vă fie cartea cea de căpătâi, iar lucrarea ei să vă fie viaţa, fiilor, şi aveţi grijă, că nu se poate să fiţi toţi mari sau toţi mici, dar se poate să ascultaţi toţi de tot ce este bine spre zidire, şi de cei ce au harul Duhului Sfânt în ei mai cu prisosinţă între voi şi pentru voi, ca şi pentru Mine.

Pace vouă! Odihnă trupurilor şi duhurilor voastre! Vreau să-Mi simt în voi odihna. Vreau să fiţi cu multul temple vii ale Duhului Meu din voi, şi primitori de Duh Sfânt de la mijloc, fiilor. Pace cu iubire, că nu este pace fără de iubire din cer, căci iubire este cerul care se slăveşte în om, iar cerul este locaşul lui Dumnezeu, şi cu el stau în cel ce Mă poartă cu împărăţia Mea în el, şi Mă dau ca să fiu, căci Eu sunt Cel ce sunt în cei ce Mă poartă pe pământ, şi din ei Mă dau. Amin, amin, amin.

16-06-2003