Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului

Poporul Meu, pace ţie! Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Amin, amin, amin. Sărbătoresc cu tine praznic împărătesc, căci Domnul Dumnezeul tău este împărat a toate câte sunt văzute şi nevăzute de om, ştiute şi neştiute de om. Vin în mijlocul tău cu zi de praznic ceresc. Eu, după ce am înviat dintre morţi, M-am arătat viu, şi Mi-am dovedit învierea prin multe semne, şi am vorbit despre împărăţia lui Dumnezeu, iar după patruzeci de zile de la învierea Mea le-am spus ucenicilor Mei să nu stea nicăieri decât în Ierusalim, aşteptând pe Duhul Sfânt, făgăduinţa Tatălui pe care Eu le-am spus-o lor. Ei trebuiau să boteze cu Duh Sfânt pe oamenii care vor crede în Mine prin învierea Mea, vestea pe care trebuia s-o ducă ei până la toate marginile.

Poporul Meu, vin din cer în mijlocul tău. Vin la tine cu praznicul înălţării Mele la cer. O, ce taină mare este înălţarea Mea la cer! A venit din cer un nor şi M-a învăluit şi M-am făcut nevăzut de ochii celor ce priveau la cer după norul care-Mi învăluise trupul Meu cel înviat. Poporul Meu, trezeşte-ţi bine duhul înţelegerii, că vin la tine cu tainele cerurilor. Duhul înţelegerii e mare dar. Acest duh îl au numai cei binecredincioşi. Amin. Cei adunaţi pentru Mine în muntele Eleonului, de unde Eu M-am dus la cer, M-au întrebat: «Doamne, oare, aceasta este vremea în care Tu aşeza-vei la loc împărăţia lui Israel?». O, poporul Meu, această vreme o ştia numai Duhul Sfânt, Care a venit astăzi la voi. Când Duhul Sfânt a venit peste apostolii Mei cei de atunci, la cincizeci de zile de la învierea Mea, s-a împlinit cuvântul pe care Eu l-am dat lor, căci aşa le-am spus: «Nu este lucrarea voastră să ştiţi soroacele sau vremile puse de Tatăl sub stăpânirea Lui, ci voi veţi lua putere să-Mi fiţi martori până la toate marginile când va veni peste voi Duhul Sfânt». Le-am spus aşa, şi n-am mai stat de faţă cu ei, căci norul a venit din cer şi M-a învăluit în cele ce nu se văd. Norul se suia spre cer, iar îngerii Domnului s-au coborât în straie albe şi au stătut lângă ei şi le-au spus: «De ce priviţi la cer? Acest Iisus pe Care L-aţi văzut înălţându-Se de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut ducându-Se la cer».

Poporul Meu, deschide-ţi bine duhul înţelegerii, că-ţi descopăr tainele Mele ca să le ştii şi ca să audă tot pământul lucrarea lui Dumnezeu. Pe vremea când Dumnezeu petrecea cu mersul lui Israel pe pământ, norul acoperea pe Dumnezeu, Care mergea în faţa lui Israel. Moise ştia taina Mea cea din nor, căci avea duhul înţelegerii şi grăia cu Domnul, Care era acoperit în nor. Toţi proorocii au avut de la Mine priceperea tainei Mele care Mă acoperea în nor atunci când le grăiam cele cereşti.

Să te uiţi, poporul Meu, dar să şi înţelegi de acum, că e vremea să vin văzut, precum M-am şi suit la cer. Să te uiţi tu deasupra ta când Eu Mă întâlnesc cu tine în cuvânt şi să vezi norul alb care Mă învăluieşte pe Mine când Eu grăiesc peste tine. Eu aşa vin la tine, căci aşa este scris: «Precum S-a suit, tot aşa va şi veni, precum L-aţi văzut ducându-Se la cer». Aşa este venirea Mea, că scris este: «El vine cu norii». Amin. Eu aşa le-am spus la ucenici: «Voi fi cu voi tot timpul, până la sfârşitul timpului». Şi aşa este, cum le-am spus este, dar norul este haina Mea, precum a fost la început. Cu Adam tot aşa eram; din nor grăiam lui cuvântul Meu. Cu Avraam tot aşa am lucrat. în toată vremea lui Israel am fost mereu în mijlocul lui, şi grăiam din nor, învăluit în nor. Cu proorocii grăiam aşa cum îmi este grăirea Mea, căci adevărat este cuvântul îngerilor care au spus: «Precum S-a suit, tot aşa vine, cu norii vine, şi grăieşte Domnul peste pământ».

O, grădiniţa Mea de fii, grăiesc cu tine despre coborârea Mea deasupra ta, ca să audă tot pământul lucrarea Mea cu tine, şi să-şi deschidă omul duhul înţelegerii şi să înţeleagă venirea Mea la tine, căci pentru tot pământul vin la tine. E mare taină pietricica albă din această grădiniţă, căci pe ea se scrie numele Meu, cuvântul Meu cel nou, pe care-l ştie numai primitorul. în cartea Apocalipsei este scris despre această taină a pietricelei albe şi a cuvântului Meu de azi, şi ştiut de fiii grădinii cuvântului Meu, pe care i-am făcut biruitori peste vreme şi peste lume, că ei au biruit lumea, precum Eu am biruit-o.

Au mai fost pe pământ lucrări în parte, venite din cer ca să strige lumea la pocăinţă, dar cei cuprinşi de lucrări cereşti în parte, n-au voit să biruiască lumea din ei, iar cuvântul judecăţii faptelor, învăţătura care venea de la cer peste ei, este şi asupra lor dacă ei n-au biruit lumea. Cei ce sunt fiii împărăţiei cerurilor pe pământ, aceia nu se însoară şi nu se mărită, şi sunt curaţi ca îngerii din cer, curaţi cu trupul şi cu duhul. Dar cu voi, fii ai cuvântului Meu în România, Eu am biruit şi M-am făcut împărat peste pământ şi cuvintez cuvânt din nor, căci norii slavei Mele coboară până deasupra voastră, şi Eu grăiesc din nor peste voi, şi voi Mă daţi oamenilor, că a venit vremea să vin pentru tot omul de pe pământ. Până mai ieri grăiam numai vouă, dar acum Mă împart tuturor prin voi.

O, poporul Meu Israel cel din români, tu să te bucuri la întâlnirile Mele cu tine şi să nu te îngrijorezi de vântul şi de norul cel de deasupra ta, că Domnul Dumnezeul tău, cu norii vine la tine şi îţi grăieşte. Fericit este omul care înţelege venirea Mea la voi, fiilor primitori ai cuvântului Meu cel nou. Împărăţia lui Israel acum s-a aşezat, căci Israel înseamnă poporul Domnului, popor ceresc, popor la care vine Dumnezeu şi grăieşte din nor. Acum două mii de ani când ei M-au întrebat de vremea aşezării la loc a împărăţiei lui Israel, Eu numaidecât le-am spus că nu este lucrarea lor această taină, ci este lucrarea Duhului Sfânt, Cel din Tatăl, şi numaidecât M-am lăsat învăluit în nor, suindu-Mă de la ei la cer. Dacă Dumnezeu ar fi mereu văzut de oameni, oamenii ar vorbi cele pământeşti cu Domnul, aşa cum era şi atunci, dar Eu M-am ascuns în nor, şi grăiesc peste oameni, şi Mă ascund în om, şi grăiesc acoperit peste cei credincioşi care iau învăţătură de la Dumnezeu.

O, poporul Meu cel nou, o, fiilor scumpi lui Dumnezeu! Pe ucenicii Mei cei de atunci i-am trimis peste pământ să-Mi fie martorii învierii Mele, care a urmat după răstignirea Mea, iar pe voi v-am făcut ucenicii venirii Mele şi din mijlocul vostru Mă împart cuvânt peste oameni, că am făcut din voi semnul Meu pe pământ şi în cer, semnul cel de dinaintea venirii Mele cu trupul în slavă. Dacă Eu nu M-aş fi ascuns de ochii oamenilor, s-ar fi pierdut dumnezeirea Mea din mintea oamenilor. Dar M-am ascuns cu mare slavă, cu mare taină, că mare taină este înălţarea Mea.

Fiilor, Duhul Sfânt al Tatălui este în Mine, şi Duhul Sfânt din Mine este în voi, şi Eu sunt Duh Sfânt în voi. Amin, amin, amin. Fiilor, M-am înălţat ca să fiu Duh Sfânt peste pământ, căci trupul Meu era smerit între oameni, era fără slavă, fiindcă Dumnezeu nu voieşte slavă de la oameni, ci voieşte dragoste de la oameni, dragoste ca a lui Dumnezeu. Amin. Iată, taină grăiesc vouă: precum M-am înălţat, tot aşa şi vin, şi vin cu norii. Amin, amin, amin. Trupul Meu este acoperit în nor, dar cuvântul Meu este Duhul Sfânt al Tatălui, căci Eu sunt Cuvântul Tatălui Savaot. Amin.

Era o zi frumoasă şi senină, era adiere de vânt şi era pacea Mea peste ucenicii Mei în ziua când M-am adunat cu ei pe muntele Eleonului, iar norul alb cobora de sus în jos, şi Eu M-am lăsat cuprins de nor şi M-am făcut tainic şi Mi-am slăvit dumnezeirea şi am coborât Duh Sfânt din trupul Meu peste ucenicii Mei după zece zile de la înălţarea Mea dintre ei. Ei nu s-au depărtat de Ierusalim, precum nici Eu nu M-am depărtat de locul păcii Mele, locul unde Eu l-am împăcat pe om cu Tatăl, locul în care Eu M-am jertfit pentru omul cel zidit de Dumnezeu, şi apoi M-am împărţit la tot pământul prin ucenicii Mei, care M-au mărturisit tuturor, de atunci şi până la voi, fii ai venirii Mele. Şi iată, Eu am venit, şi lumea nu este cu Mine şi nu veghează întru venirea Mea, dar Eu vin cu norii şi din nor cuvintez peste grădiniţa cuvântului Meu, şi norii se vor da la o parte şi oamenii Mă vor vedea, aşa cum M-au văzut cei ce se uitau la norul care M-a învăluit. Se va trage cerul în lături, se va trage norul în lături, şi voi rămâne văzut de ochii oamenilor care nu Mă aşteaptă să vin. Fericit este omul cel ce cu duhul său Mă vede, că acela M-a primit cu Duhul Meu Cel Sfânt în el. Elisei proorocul Mă avea în el şi Mă vedea cu duhul său, dar sluga lui nu Mă vedea. Şi Elisei Mi-a spus să dau cerul în lături şi să vadă sluga sa pe Dumnezeu în oştire cerească, şi ochii trupeşti ai slugii lui Elisei au văzut izbăvirea de la Domnul, izbăvirea lui Elisei proorocul. Cel ce Mă vede cu ochii trupului, nu rămâne viu, nu rămâne cu Domnul şi cu dreptatea Domnului. De aceea M-am ascuns în cele ce nu se văd, căci fericit este omul credincios, care vede prin ochii duhului.

Israele, Israele român, să nu fie în tine fii de ai tăi care să nu ştie cum să creadă în Dumnezeu, cum să-L aibă pe Dumnezeu, cum să-L aducă pe Dumnezeu între oameni. Tu eşti cuprins în mare taină, poporul Meu. Vine ziua când trupurile voastre vor fi în slavă şi când veţi fi învăluiţi de slava care vine din cer, aşa cum a venit peste Mine norul slavei Domnului şi M-a învăluit în ziua înălţării în slavă a trupului Meu.

O, fiilor care aţi biruit în voi lumea şi duhul lumii! Este scris în Scripturi că după ce vor învia morţii, vor fi răpiţi în nori cei vii, şi toţi împreună vor fi cu Domnul întâmpinându-se unii pe alţii. Cei ce au biruit lumea în trupul lor, vor fi răpiţi în nori şi vor întâmpina pe Domnul în văzduh, şi apoi vor fi pururea cu Domnul, cu cerul cel nou şi cu pământul cel nou şi cu dreptatea cea sfântă, care vine cu Domnul. Amin.

O, fiilor scumpi, ce taină mare este înălţarea Mea la cer! Eu sunt în mijlocul vostru mereu, şi sunt tainic, şi sunt, dar să fiu, fiilor. Acolo unde sunteţi voi, să fiu şi Eu, să fiu mereu cu voi, fiilor. Aveţi grijă să fiţi mereu cereşti, fiilor, căci cei cereşti îl au pe Domnul în ei şi cu ei şi între ei. Cei cereşti se cunosc că sunt cereşti; cei cereşti sunt acoperiţi în ochii celor din jurul lor, că dacă n-ar fi aşa, ar fi ispitiţi de cei de pe pământ, aşa cum Mă ispiteau pe Mine iscoadele care nu se bucurau să fiu Eu Fiul lui Dumnezeu. Cei cereşti sunt în nor, precum Eu sunt. Cei cereşti sunt dispreţuiţi de oamenii slavei deşarte, precum Eu sunt dispreţuit de aceştia, dar cei cereşti sunt pururea cu Domnul. Amin, amin, amin. Aceştia iubesc dreptatea Domnului şi sunt cereşti. Amin. Fericit este omul care înţelege şi vede cu duhul venirea Mea la voi, fiilor primitori ai cuvântului Meu cel nou, căci se vor trage norii cerului în lături, şi acela Mă va vedea cum sunt. Dar ce sunt norii cerului? Fiilor, învăţaţi pe Israel să vadă şi să ştie taina Mea cu el. Duhul înţelegerii tainelor cereşti să fie cu voi şi să vă înveţe cele cereşti peste pământ, fii ai lui Israel, fiilor români, că numele „român” este nume sfânt, precum „Israel” este nume sfânt. Amin, amin grăiesc vouă: vouă şi la tot neamul omenesc de pe pământ: numele „român” este nume sfânt. Amin, amin, amin.

28-05-1998