Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mucenic şi tămăduitor Pantelimon

Vă dau har, şi mereu vă dau, iar voi înmulţiţi-l peste voi şi peste popor, că aşa lucrau şi ucenicii Mei cei de acum două mii de ani, fiilor. Vă dau har mereu, iar poporul Meu să ia de la voi mereu, şi să fie plin de har. Voi sunteţi sărăcuţi până şi de cele trebuincioase lucrării Mele cu voi, dar Eu vă dau bogăţie de har, ca să ia poporul de la voi, şi harul să se înmulţească peste el. Amin, amin, amin.

Am întru venirea Mea cu sfinţii pe tămăduitorul Pantelimon. Voi zilnic îl chemaţi să stea peste voi vindecător de la Mine, iar azi el este sărbătorit de ceata mucenicilor cei tămăduitori. Cea mai mare vindecare îi trebuie credinţei din om, căci omul este bolnav de necredinţă, iar această boală se vindecă tot cu boală, ca să-l fac pe om să creadă că orice cuvânt rostit de gura Mea din dreptul acestui izvor de mântuire se împlineşte, căci scris este în Scripturi: «Le voi da un semn şi le voi vesti slava Mea; şi mâna Mea se va arăta slujitorilor Mei, iar urgia, vrăjmaşilor Mei». Amin.

Vreau să vindec necredinţa de pe pământ şi am râul vieţii, care curge din gura Mea peste grădiniţa cuvântului Meu, iar cei ce nu vor asculta glasul venirii Mele şi credinţa în acest cuvânt pe care îl aşez pe pământ faţă în faţă cu omul, aceia vor învăţa vrând-nevrând să creadă că Eu sunt cuvântul acestei grăiri, căci sfinţii Mei cei tămăduitori peste oameni vin cu Mine, şi prin harul lor cel vindecător peste om vor vindeca necredinţa multora şi îi vor îndemna spre pocăinţă şi spre iertarea păcatelor. Şi dacă Mă vor auzi, Eu voi intra şi voi face cină de cuvânt în casa lor, aşa cum am făcut cu casa lui Zaheu, pe care am făcut-o împărăţie a Mea, biserică a Mea pe pământ, căci i-am spus când am intrat la el: «Astăzi s-a făcut mântuire acestei case». Amin. Aşa voiesc Eu să lucrez cu ţara venirii Mele, şi să fac din ea fiică a lui Avraam, după cum Eu i-am făgăduit lui că-i voi înmulţi seminţia ca stelele cerului. Amin.

O, ţară a venirii Mele, scoală-te şi te vindecă de necredinţă! Ia de la Mine, nu lua de la om, că omul e mic, iar Eu sunt Dumnezeu, Fiul Tatălui sunt, şi am făcut în tine sală a nunţii Mele şi te vestesc şi te poftesc la masă cu Mine, spre vindecarea credinţei şi a iubirii tale, că tu ai la rădăcina ta neam creştinesc care M-a iubit. Scutură-ţi jugul robiei în care stai şi scoală-te să-Mi întâmpini cuvântul venirii Mele şi să te găteşti curată şi credincioasă şi cu candela aprinsă, gata pentru venirea Mea. Aceasta este ceea ce Eu îţi vestesc mai înainte de toată arătarea slavei Mele cu tine şi peste tine cu poporul Meu mireasă, în mijlocul căruia Eu M-am făcut şi Mă fac râu de cuvânt ca să-ţi fiu învăţător şi să-ţi dau viaţă şi înţelepciune de viaţă peste fiii tăi, ţara Mea. Amin.

O, poporul Meu luat din români şi născut din Mine, de sus, prin cuvântul Meu cel plin de har! Eu nu vin altfel când vin la tine. Vin cu sfinţii. Cu zecile de mii de sfinţi ai Mei vin când vin la tine cuvânt, şi le dau glas peste pământ sfinţilor Mei, că aceasta este plata sfinţilor: împărăţind cu Mine, precum este scris în prooroci: «Sfinţii Celui Preaînalt vor primi împărăţia şi o vor ţine în stăpânire în veci şi în vecii vecilor, şi aceasta este ceea ce se arată pentru sfârşitul veacurilor». Amin.

– Eu, mucenicul Pantelimon, jertfit pentru mărturia Ta, Doamne, Mielule al Tatălui, mă scol în cântare de biruinţă şi cânt cu sfinţii cântarea Ta, cântarea Mielului. Cântă sfinţii în ziua mea de serbare şi de pomenire bisericească, iar eu, stând deasupra poporului Tău de pe pământ, îţi cânt cântarea biruitorilor: «Mari şi minunate sunt lucrurile Tale, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, căci drepte şi adevărate sunt căile Tale, împărate al neamurilor pământului. Cine nu se va teme de Tine? Şi cine nu va slăvi numele Tău? Toate neamurile se vor închina înaintea Ta, că Tu singur eşti sfânt, şi judecăţile Tale s-au făcut cunoscute peste pământ». Amin.

Le spun fiilor poporului Tău să înmulţească harul pe care l-ai pus peste ei şi să stea sub Duhul Sfânt Mângâietorul şi să Te mângâie cu El, şi să fie ei după chipul şi asemănarea Ta şi a sfinţilor Tăi care au primit împărăţia şi care o vor ţine în stăpânire în veci şi în vecii vecilor, căci aceasta este proorocia cea pentru sfârşitul veacurilor, precum Tu ai desluşit taina aceasta proorocilor. Amin.

îndemnaţi-vă la har, întăriţi-vă cu duhul, staţi în sobor, şi Duhul Sfânt al Domnului va stăpâni în voi şi peste voi. Aceasta este ce vă îndemn în ziua mea de serbare între sfinţii Domnului. Vă pun vindecare peste neputinţe, vă pun credinţă, vă pun iubire şi vi le adaug pe acestea ca să aveţi şi ca să lucraţi cu ele peste voi de-a pururi şi să fiţi fiii Celui Preaînalt, învăluiţi în harurile cele de sus, căci omul, pentru cer a fost creat de Dumnezeu. Cântaţi cântarea biruitorilor, precum noi, sfinţii Domnului, cântăm de lângă Domnul. Uitaţi-vă la biserica cea sobornicească şi apostolească a vremii trupului Domnului şi, apoi, după aceea a vremii primilor ucenici din ucenici, şi aşa să petreceţi înaintea Mielului, Care a biruit pentru voi şi pentru noi, sfinţii Lui. Fugiţi de voi, dar de Domnul şi de fiii Lui cei plini de har să nu fugiţi, ci fugiţi spre ei, ca să căpătaţi har de la unii la alţii, şi întru el să petreceţi, şi ca în cer să trăiţi şi nu ca pe pământ. La şcoala cea de sus căutaţi după note mari, după duh mult, căci Duhul şi mireasa zic: „Vino, Doamne!”. Ziceţi cu mult duh: „Vino, Doamne!”. Vindecaţi-vă de voi şi întăriţi pe Domnul în voi şi staţi în toată vremea după chipul şi asemănarea Sa, că-I sunteţi fii, şi vă vrea ucenici mărturisitori, aşa cum eu am fost, şi am vindecat de necredinţă pe om. Amin.

– Iar Eu, Domnul, binecuvintez lucrarea sfinţilor peste voi şi vă binecuvintez pe voi şi tot lucrul cel de vestire şi de slujire a vestirii prin cei ce dintre voi s-au osebit pentru lucrul vestirii împărăţiei sfinţilor pe pământ, căci sfinţii vor primi pământul în moştenire, şi aceasta este ceea ce Eu, Domnul, am vestit prin proorocul Daniel pentru sfârşitul veacurilor. Amin. întăriţi-vă pentru vestirea împărăţiei sfinţilor, că Eu vin cu plata cea pentru sfinţi. Cine nu vrea să fie sfânt, să nu fie, iar cel ce este sfânt, să se sfinţească încă. Amin.

Voiesc să fiu din destul trup şi cuvânt în voi. Voiesc să fiţi din destul trupul şi cuvântul Meu prin trăiri cereşti, din zori şi până-n zori, că voi nu sunteţi oarecine, şi sunteţi fiii venirii Fiului Omului la voi, şi de la voi peste pământ. Mai mult ca sfinţii din cer să fiţi voi slava Mea, căci slava Mea se va arăta slujitorilor Mei, iar urgia, vrăjmaşilor Mei. Amin.

Acum, pace vouă! Unire vouă întru Duhul Sfânt, Care lucrează şi Se mărturiseşte cu lărgime, căci vremea este aproape. Uniţi-vă să Mă ajutaţi cu vestirea venirii Mele, şi fiecare să aibă în inimă şi în minte lucrul acestei vestiri, fiecare cu al său har deşertat în harul Meu cel dătător de viaţă. Umblaţi în iubire şi aveţi grijă să se răspândească cuvântul Meu ca şi la voi. Izbăviţi-vă de oamenii nesocotiţi şi vicleni, care n-au primit iubirea adevărului, şi răspundeţi-le lor că credinţa nu este a tuturor, iar Eu vă voi păzi de cel viclean. Amin.

Vreau să-I mulţumesc Tatălui pentru voi că v-a ales dintru început spre mântuire întru sfinţirea duhului şi întru credinţa adevărului, la care Tatăl v-a chemat pe voi prin cuvântul Meu de peste voi, spre dobândirea slavei venirii Mele a doua oară pe pământ.

Pace între voi, fiilor! Pace între Mine şi voi, prin pacea Mea dintre voi, iar pacea are în ea umilinţa cea plină de har, şi credinţa care vă sfinţeşte pentru Duhul Adevărului. Lucraţi pe Duhul Sfânt Mângâietorul, şi El va fi cu voi şi veţi fi biserică sobornicească, având de Stăpân pe Duhul Sfânt lucrător din voi prin duhul proorociei, fiilor. Amin, amin, amin.

09-08-2003