Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt

La praznic de Duh Sfânt te binecuvintez cu binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Ierusalime român, şi te aşez întru întâmpinarea Mea şi te întăresc întru sfinţenia duhului şi a sufletului şi a trupului, ca să fii voia Mea, popor al cuvântului Meu, iar tu să Mă împlineşti întru tine cu împărăţia Mea şi să-Mi vindeci aşteptarea cea de şapte mii de ani după om, că Eu am coborât pe pământ învăţătură cerească timp de cincizeci de ani, iar cel ce trăieşte prin ea, acela se face odihna şi pacea Mea şi se face împărăţia Mea, poporul Meu. Dulce şi blând l-am învăţat şi în această vreme pe om. Ca un învăţător milos Mi-am aşezat cuvântul pe pământ, şi am făcut din el venirea Mea a doua oară de la Tatăl la oameni. L-am strigat cu duioşie pe om, şi am stat în calea lui cu duh dătător de viaţă, iar acum îi dau omului cartea Mea cea de cincizeci de ani la sfârşit de timp şi încă îl aştept să-Mi dea iubire, să-Mi dea milă, şi să înveţe că milă voiesc, nu jertfă, căci jertfa lui nu Mă mângâie nici pe Mine, nici pe el, ci Mă mângâie mângâierea lui, căci sunt de şapte mii de ani îndurerat şi plin de dor după viaţa Mea în om, aşteptând să Mă aşez în el cu împărăţia Mea, cu pacea Mea şi a lui, şi să fac, sprijinit de om, cer nou şi pământ nou, aşa cum am făgăduit prin prooroci, poporul Meu.

Vă mângâi cu Duhul Sfânt Mângâietorul, fiilor unşi în grădină. Simţiţi-I mângâierea şi întăriţi inimile voastre şi daţi poporului Meu şi omului care Mă caută la voi, daţi cartea cuvântului Meu cel de cincizeci de ani, potecuţa prin care Eu am coborât pe pământ ca să-l învăţ pe om calea şi iubirea cea de veci, care îl aşează pe om în viaţă veşnică între pământ şi cer dacă el iubeşte să fie după chipul şi asemănarea Mea pe pământ. Eu, Domnul, vă mângâi pentru truda lucrului cărţii şi o iau şi o binecuvintez cu duh dătător de viaţă, ca să fie ea izvor de putere din cer peste om şi să se mângâie omul cu Dumnezeu, că nu este pe pământ altă mângâiere în afară de Mine, şi voiesc să înţeleagă omul taina mângâierii, de la care vine puterea vieţii şi pacea ei.

O, cât aş vrea să-l cuprind pe om în taina Duhului Sfânt Mângâietorul! O, cât aş vrea să caute omul apa aceasta de cuvânt şi să se îmbrace pe dinăuntrul şi pe dinafara lui cu viaţa cuvântului Meu!

O, fiilor unşi, luaţi cartea Mea cu voi şi ridicaţi-o şi cereţi să se facă prin ea lumină pe pământ. Rugaţi-vă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi apoi daţi oamenilor cartea aceasta. Aşezaţi-vă, fiilor, şi aduceţi rugă Domnului vostru, căci Domnul vă ascultă acum, şi împlineşte. Amin, amin, amin.

– Ne aducem, Doamne, cu inimi rugătoare înaintea Ta, ca să faci în ele împărăţia Ta între oameni, căci Tu, Stăpân al cerului şi al pământului, al celor ce se văd şi al celor ce nu se văd ale Tale, ne-ai întocmit pe noi popor al Tău acum, la sfârşit de timp, ca să Te faci carte dacă Te-ai făcut cuvânt peste noi învăţându-ne cu el viaţa cea cu iubire cerească înaintea Ta. Ai lucrat cu noi, cei mici, bucurie mare pentru oştirile cereşti de sfinţi şi de îngeri, oştiri care aşteaptă de şapte mii de ani biruinţa pe care omul Ţi-a strivit-o când Tu l-ai întocmit pe el la început ca să-l ai de odihnă a Ta. Te-ai aşezat pe pământ cuvânt şi ai gătit cu el masă pentru sfinţi şi ai venit cu ei, precum Tu ai făgăduit să vii pentru cei mai mici, cu sfinţii Tăi. Dar noi am fost mici şi n-am vegheat în noi atât cât Tu ai aşteptat pentru Tine şi pentru sfinţii Tăi, căci puterea omului e mică, Doamne, iar Tu eşti un Dumnezeu atât de mare faţă de slăbiciunile noastre, dar am stat cu credinţă înaintea Ta, căci Tu ne-ai întărit să stăm şi să Te mărturisim că Tu eşti cuvântul cel de peste noi. Aducem Ţie rugă, odată cu deschiderea cărţii Tale cu noi înaintea oamenilor şi îţi cerem pentru tot omul care va lua din ea lumina Ta, să ia din ea înţelepciunea vieţii veşnice şi a răbdării cea de dinaintea ei, răbdare cu iubire şi cu credinţă în ea, răbdare sfântă şi fiască, Doamne Mângâietor. Pe pământ nu este mângâiere, iar Tu ne-ai spus nouă că de pe pământ aştepţi pe Duhul Sfânt Mângâietorul, ca să Te mângâiem cu El, cu Duhul Tău din noi, Doamne. Noi însă suntem atât de neputincioşi, căci vremea este grea şi apasă peste noi, deşi ne-am vrea vase ale puterii Tale pentru trebuinţa celor ce vor veni spre mântuirea cea de la Tine. îţi cerem iertare mare pentru toate neputinţele noastre, şi apoi putere împotriva lor, ca să Te putem purta cu voia Ta tot mai împlinită în noi, căci Tu ai făgăduit că Te vei arăta cu noi în mare slavă ca să Te mărturiseşti că ai fost Cel ce Te-ai făcut cuvânt şi carte peste noi.

Şi acum, dă-le oamenilor harul credinţei sfinte şi duh de umilinţă înaintea cuvântului Tău cel plin de foc de Duh Sfânt şi de dor după om, şi fă-i pe cei ce Te vor afla prin cartea aceasta, fă-i puternici împotriva ispitelor cele de pe pământ şi cele ce vin de la trup, şi dă-le lor duh de rugăciune sfântă cu care să ceară la Tine cer nou şi pământ nou şi Ierusalim nou în ei şi peste ei, după făgăduinţa Ta cea din Scripturi, şi dă-le lor înţelepciunea aceea că nu oamenii, ci Tu, cu Duhul Tatălui în Tine, vei împlini acestea prin credinţa şi statornicia celor ce Te vor iubi cu umilinţă şi cu pocăinţă şi cu duhul proorociei peste ei, căci cartea aceasta este Duhul Tău, Doamne al celor ce se umilesc înaintea Ta pentru slava Ta, căci a Ta este slava, Doamne. Iar nouă, celor trudiţi ai Tăi, dă-ne iertare pentru toate neputinţele cu care Te-am îndurerat, că ne doare că Te-am îndurerat, şi Tu ştii cât Te-am îndurerat, şi ne dă puterea de care Tu ai nevoie în noi, căci Tu poţi totul când voieşti. Cuvintele noastre sunt mici de tot când îţi grăim ca să împlineşti prin ele toată voia Ta, pe care o aştepţi peste pământ, aşa cum în toate vremile ai împlinit-o prin ruga celor iubiţi ai Tăi de până la noi. Tu însă ascultă-ne, că îţi cerem să împlineşti împărăţia Ta în noi şi în oameni, după voia Ta cea mare, şi să ne miluieşti pe noi cu duhul mângâierii Tale şi să ne cruţi adăpostindu-ne sub mâna Ta de Stăpân al celor ce nu au alt dumnezeu în afară de Tine.

Ridicăm cartea cuvântului Tău cel de cincizeci de ani şi îţi cerem ajutor ca să împlinim în noi pe cele din ea, şi îţi cerem milă, că suntem mici faţă de măreţia celor ce se vor împlini prin puterea cuvântului Tău.

Şi acum, binecuvintează cartea Ta cu noi şi împarte-Te, Doamne, şi apoi ocroteşte moştenirea Ta şi pe noi pentru ea, ca să putem să stăm înaintea Ta cu bucurie, cu duhul păcii Tale, cu puterea Ta din noi, împlinind în noi voia Ta, căci voim aceasta pentru slava Ta, dar ajută-ne ca pe cei mai mici, Doamne. Amin, amin, amin.

– O, sunteţi mici şi neputincioşi, dar pot Eu, Domnul, pentru voi. Nu vă temeţi voi, căci pot Eu. Amin. Nu vă temeţi, fiilor mici, că a celor mici este împărăţia Mea. Cei mari au împărăţia lor şi nu pot aceştia pentru Mine. Eu însă pot prin cei mici, şi le voi da să poată, căci voia Mea în om este tot ce aştept Eu de şapte mii de ani, fiilor mici. Aş sta cu voi în cuvânt şi v-aş mângâia mult, dar sunteţi obosiţi, sunteţi neputincioşi.

întăresc pe poporul cuvântului Meu şi îi dau din Duhul Meu şi aşa îi spun: poporule, poporule, ia cartea Mea cu tine şi aşeaz-o peste tine şi bucură-te apoi de împlinirea Mea în tine şi te mângâie cu Mine ca să Mă pot Eu mângâia de la tine şi ca să Mă bucuri cu împărăţia Mea înăuntrul tău, fiule. îmi voi întări pe fiii grădinii ca să împartă ţie cartea cuvântului Meu de peste tine, şi apoi să Mă bucuri de la tine şi să ne fim unii altora putere şi mângâiere, şi apoi Duh Sfânt peste pământ, prin revărsarea Lui cu lumină, căci tu eşti martorul Meu.

O, poporul Meu, să fii curat de duhul de lume, că lumea e povară grea pe Duhul Meu. O, poporul Meu, să fii sfânt ca Domnul Dumnezeul tău şi să urmezi pe pământ calea raiului, şi toate celelalte de trebuinţă ţie, Eu, Domnul, Mă voi îngriji de ele, căci sunt Părintele tău, poporul Meu. Te învăluiesc în taina Duhului Sfânt Mângâietorul, că e sărbătoare de Duh Sfânt. Fiecare fiu al cuvântului Meu să se facă sărbătoare pentru Duhul Sfânt, ca să împlinim praznicul Duhului Sfânt în tot locul pe unde am fii iubitori de împărăţie a Mea în ei. Te povăţuiesc, poporul Meu, să te umpli de râvnă şi de iubire şi să împlineşti cuvântul cărţii. Să fii umilit, fiule, să fii sfios, să fii blând şi smerit şi să răsară în tine şi din tine mereu, mereu rodul cel dulce al împărăţiei cerurilor pe pământ, iar rodul se va vedea din cer, şi apoi de pe pământ. Amin.

Strângeţi-vă în Mine, fiilor. învăţaţi să Mă iubiţi şi să vă ajungă vouă aceasta. învăţaţi înţelepciunea împărăţiei cerurilor în voi, tot mai mult să învăţaţi, şi să staţi în această taină, că Eu vouă v-am dat mult, şi tot aşa de mult voiesc să stau în voi şi să vă fac locaşe ale Duhului Sfânt, ca apoi să fiţi fericiţi, şi biruitori să fiţi prin puterea Mea, şi pentru ea să biruiţi.

Pace vouă! Mângâiaţi-vă cu izvorul cuvântului Meu şi fiţi mulţumiţi şi mulţumitori şi fiţi sfinţi, fiilor, căci cel sfânt este locaşul păcii Mele. Faceţi-vă cer nou şi pământ nou pentru voia Mea în voi mereu, iar Eu, Domnul, cobor peste voi binecuvântarea Mea ca să pricepeţi bine taina voii Mele şi să aveţi putere pentru împlinirea ei în voi, şi să înnoiesc prin voi lumea ce va să fie şi să fac din voi mângâierea Mea.

Pace ţie, Ierusalime! Să fii cuminte, fiule, căci cel ce crede în Mine are în el mângâierea Mea. Pace ţie, şi te fă locaş al slavei Mele, căci ai peste tine învăţătura Mea, dar cere-Mă să stau cu tine, să fiu cu tine, că iată, şi Eu te cer. Te cer să fii împărăţia Mea, fiule poporul Meu, şi să dăinuieşti prin ea şi să Mă zideşti în ea, căci Eu pentru ea te-am zidit, şi te-am numit zidire nouă, Ierusalim nou te-am numit, poporul Meu. Amin, amin, amin.

11-06-2006