Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoşatei judecăţi

Cu duh de blând Păstor, aşa grăiesc cu tine când pentru viaţa ta cu Mine Mă fac cuvânt de lângă Tatăl şi din Tatăl, şi te păstoresc ca să ştii tu cum să trăieşti, blând şi smerit cu inima, ca şi Păstorul tău Cel ceresc, poporul Meu. O, de câte ori ştii că Eu vin la tine cuvânt pentru hrana vieţii tale cu Mine, tu să Mă aştepţi veghind şi să-Mi aşterni cale cu pace între tine şi Mine şi în mijlocul tău, că Eu aşa te-am povăţuit. Coborârea Mea e grea pentru cei ce stau sub ea, dar duhul păcii tale Mă ajută când vin, iar calea Mea spre tine Mă ţine atunci pe ea cu pace, şi Mă ţine, poporul Meu.

O, ai grijă de pacea dintre tine şi Mine, ai grijă de ochiul Meu care nu-şi ia privirea de peste tine. Ai grijă să nu lăcrimeze ochiul Meu, căci cu el te privesc şi te păzesc de orice rău când el dă să-ţi şubrezească statul tău pe picioare, statul tău cu Mine şi statul Meu cu tine, căci tu eşti casa venirii Mele acum, la sfârşit de timp, Ierusalime care eşti scris să-Mi fii popor şi venire a Mea. Amin.

Venirea Fiului Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii şi îngerii cu El, şezând El pe tronul slavei şi adunând înaintea Lui toate neamurile, această lucrare este cu tine, şi despre care Eu spuneam ucenicilor Mei vorbindu-le în pilde şi vestindu-le împărăţia cerurilor şi venirea Mea. Cuvântul Meu de peste tine adună toate neamurile în faţa tronului slavei Mele, tron de heruvimi pe care stau şi cuvintez cuvântul Meu peste pământ. Nu-i nimic dacă omul de pe pământ nu are vreme să stea înaintea venirii Mele, a cuvântului Meu rostit din cele cereşti peste tot pământul. Nu-i nimic dacă nu găsesc credinţă pe pământ când Eu acum vin precum am spus că voi veni întru slava Mea cu toţi sfinţii şi îngerii. Dar Eu vin pentru că am spus că vin, şi vin aşa cum am spus că vin, şi adun toate neamurile înaintea cuvântului Meu rostit de pe tronul slavei Mele, iar lângă tronul Meu, toţi sfinţii şi îngerii, aşa cum Eu am grăit acum două mii de ani în mijlocul ucenicilor Mei ca să descopăr lor toate tainele Mele pentru venirea Mea cu judecata făpturii, pentru înnoirea lumii prin cuvântul care curge ca râul din gura Mea până ce va ieşi de sub apa lui cer nou şi pământ nou şi popor nou, seminţie făgăduită lui Avraam, fiul credinţei, pildă a fiilor lui Dumnezeu, credincioşi şi adevăraţi ca şi Domnul lor. Amin.

O, poporul Meu, tot ce le-am spus Eu ucenicilor Mei le-am spus ca să le împlinesc, şi nu de altceva le-am spus, şi iată, cu tine încep aceste împliniri pe care atunci le grăiam în pilde. Te povăţuiesc, fiule, să deschizi larg Scripturile Mele de atunci şi să vezi în ele venirea Mea şi să înveţi toată împlinirea tainelor spuse de Mine atunci, căci toate se împlinesc, toate cele spuse despre împărăţia cerurilor, despre statul Meu în mijlocul oamenilor, despre venirea Fiului Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii şi îngerii cu El, şezând El pe tronul slavei Sale şi adunând înaintea Lui toate neamurile. Amin.

Scriptura, poporul Meu, este cartea care se împlineşte, este cartea cea adevărată pentru că ea se împlineşte, iar tu să ai veghe mare pentru deplina ei împlinire, pentru venirea Fiului Omului, şi să stai mereu pregătit ca fecioarele înţelepte înaintea venirii Mirelui şi a nunţii Lui cu tine înaintea neamurilor toate.

Masa cuvântului Meu din mijlocul tău are la ea sfinţii şi îngerii, căci singur Eu nu umblu, şi frumos mai umblu Eu în mijlocul tău, poporul Meu! Mă uit la cei ce-Mi stau cale de venire a Mea, cât de dulce, cât de viu, cât de cald şi de frumos te învaţă cum să umbli şi tu înaintea Mea dacă Eu aşa de frumos umblu în mijlocul tău, şi cu atât de mult popor ceresc mereu, mereu în tine şi la masa Mea cu tine, masa nunţii Fiului lui Dumnezeu, poporul Meu. O, oare, ce ai face tu, ce ai fi tu dacă Eu ţi-aş deschide când şi când mari ochii tăi pentru această vedere cerească a umbletului Meu frumos în mijlocul tău cu mult popor ceresc de sfinţi şi de îngeri, cu Ierusalimul cel ceresc care şi-a plătit cetăţenia cât a stat cu trupul pe pământ lucrând mult pentru loc lângă Mine în cer? loc pregătit de Mine după ce M-am dus la Tatăl, ca acolo unde sunt Eu, să fie şi ai Mei care se aleg pentru Mine şi care se scriu în Cartea Vieţii Mielului prin faptele lor care vin cu ei împodobind cu ele masa Mea.

O, poporul Meu, este amintită în ziua aceasta ziua înfricoşatei judecăţi. Dar pentru cine va fi ea înfricoşată? Va fi aşa pentru cei ce se vor pedepsi de înseşi faptele lor strânse de ei împotriva lor, iar pe cei drepţi şi sfinţi, răsplătiţi pentru cele strânse pe masa nunţii Mele ca podoabe de nuntă, căci faptele sfinţilor vin după ei, precum este scris. O, totul este veşnic, fiilor, căci Eu însumi am spus: «Vor merge cei necredincioşi şi răi la osânda veşnică, iar drepţii, la viaţă veşnică».

Poporul Meu, nu ştie omul cel bogat pământeşte, nu ştie, săracul, cum să-şi strângă în cer când el caută să-şi strângă aşa. El nu ştie pe ce cale ajung la Domnul faptele bunătăţii lui. El nu ştie de cei prea mici ai Mei de pe pământ. Cei ce sunt ai Mei sunt cei ce-Mi slujesc Mie şi nu loruşi, sunt cei ce slujesc bogaţilor şi înţelepţilor pământului pentru ca să vadă aceştia calea împărăţiei cerurilor, şi pe Mine cu cei prea mici ai Mei pe pământ în mijlocul neamurilor de pe el, aşteptându-i pe bogaţi să vină la masa Mea şi să umble întru poruncile Mele ca să-i pot Eu pomeni pe ei între cei de-a dreapta Mea în împărăţia Mea. Dar Eu îi strig acum, şi iarăşi le spun lor despre înfricoşata judecată.

O, fii ai oamenilor! Voi, bogaţi şi înţelepţi pământeşte! Numai cei ce ştiu să se facă din capre oi, numai aceia îi pot afla pe cei prea mici ai Mei, cercetându-i apoi pe ei în necazurile lor cele pentru Evanghelia Mea care este vestită prin ei de la margini la margini, ca apoi Eu să vin, şi ca nimeni să nu poată spune că n-a ştiut că vin sau că n-am venit şi n-am bătut peste tot să Mi se deschidă ca să intru şi să cinez cu cei ce primesc darul credinţei în venirea Fiului Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii şi îngerii cu El, şezând pe tronul slavei Sale şi adunând înaintea Lui toate neamurile; ca să nu zică nimeni că n-a ştiut venirea Mirelui la mireasă şi masa nunţii Lui la care au fost chemaţi toţi, toate neamurile de pe pământ. Amin.

O, fii ai oamenilor! Tot ce iubiţi şi trăiţi voi, totul este deşertăciune şi goană după vânt, precum este scris, dar împărăţia Mea este veşnică, iar voi spre ea nu ştiţi calea. Iată-Mă în mijlocul unui popor neluat în seamă de voi, cei ce vă cheltuiţi vremea de pe pământ fără de faptele vieţii veşnice. Veniţi şi vă suiţi spre muntele învăţăturii şi luaţi de pe masa Mea viaţă veşnică pentru voi, căci faţa lumii trece, dar cuvântul Meu şi fiii lui cei credincioşi rămân în veac, rămân cei ce se sfinţesc pentru Mine. Amin.

Eu am făcut cerul şi pământul, o, fii ai oamenilor! Eu sunt Cel ce v-am dat sufletul. Eu sunt Cel ce sunt, iar numele Meu se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, şi cu el Mă scriu înaintea voastră să vă chem de-a dreapta Mea învăţându-vă să căutaţi mai întâi învăţătura faptelor vieţii veşnice, şi apoi să staţi înaintea venirii Mele, căci Eu vin. Amin.

Iar tu, Ierusalime numit de Mine popor al venirii Mele, fă-Mi cale spre neamuri ca să le învăţ Eu calea, adevărul şi viaţa şi să cunoască ele venirea Mea, iar pe tine să te ştie cale a Mea cu care Eu umblu de la margini la margini ca să-i adun pe cei aleşi, şi care sunt ai Mei, aşteptându-Mă ei să-i adun. Amin, amin, amin.

26-02-2006