Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Nicolae

îmi întăresc cu pacea Mea şi cu duhul mângâierii calea coborârii Mele la tine, poporul Meu, ca să te scriu mereu cu Mine, mereu în cartea Mea cu tine, şi să ia sfinţii şi îngerii hrana pe care o pun Eu pe masa Mea cu tine, pentru tine şi pentru cei cereşti, fiule. Eu ţi-am spus mereu că între sfinţi e dor mare şi tot mai mare pentru cuvântul Meu de pe masa ta, iar tu să prinzi fiori cereşti când ştii cu cine stai la masa cuvântului Meu, şi să-ţi fie precum în cer pe pământ, şi să am putere de la tine prin harul Meu de peste tine, iar harul se dobândeşte în om prin credinţă neclătinată, poporul Meu. Toţi cei care sunt acum cu cerul, prin credinţa lor cea fără de clătinare au ajuns sfinţi pe pământ şi cu puterea Mea în ei, după ce îmi dădeau Mie locaş în ei, dar prea puţin a fost numărul lor faţă de multul neam omenesc. Prea puţini M-au pus la încercare ca apoi să Mă descopăr în ei înaintea oamenilor. Arhiereul Nicolae, sfânt al darului milei, M-a aplecat mereu spre cei năpăstuiţi de neputinţe şi de lipsuri pe pământ, iar Eu M-am slăvit prin credinţa lui. El n-a lucrat nimic mai mult ca şi credinţa în Mine, iar Eu l-am ales şi l-am slăvit pe el pentru slava Mea şi nu pentru el, căci el era smerit cu inima şi cu fapta credinţei lui, şi Mă voia numai pe Mine slăvit, iar pe oameni, ajutaţi în neputinţele lor, căci era milos.

O, poporul Meu, lucrarea milei este tot ce mai aşteaptă de pe pământ cerul şi pământul, dar pentru această lucrare trebuie mare har. Arhiereul Nicolae a strălucit înaintea Mea cu darul milei, iar acum, în ziua serbării lui se aşează cu Mine la masa cuvântului Meu din mijlocul tău. Amin, amin, amin.

– Sunt fiul milei Tale, Doamne al celor credincioşi, căci eu am crezut în puterea Ta, adeverind-o pe ea peste oamenii neputincioşi şi lipsiţi, ca să se aducă ei Ţie mulţumire şi să lase peste pământ vestea puterii Tale în cei credincioşi care Te-au voit cu oamenii pe pământ ajutându-le lor. Tot ce ai adus pe pământ, a fost lucrarea milei Tale. Te-ai adus Tu însuţi pe pământ, ca să dai multă milă la cei credincioşi şi la cei necredincioşi, dar ai stat mereu de-a dreapta Tatălui, ca să asculţi de El, şi Te-ai făcut pe pământ Cel binecuvântat de sfinţi. Ai venit şi vii mereu cu milă după om, iar omul trebuie să se cureţe de trufie înaintea milei Tale şi să plângă după Tine în el, şi să facă omul rod, Doamne, rod de milă şi de credinţă, fiindcă aşteaptă cerul şi pământul milă de pe pământ, o, Doamne blând şi milos prin smerenia Ta.

O, popor al milei Domnului, nu poţi fi copil milos decât prin darul cel sfânt al smereniei. Mila nu lucrează darurile ei dacă nu este smerenie mereu în cel purtător de har. Rugăciunea ta fă-o cu milă, şi să nu fii părtinitor, căci Domnul lucrează după atotcunoaşterea Sa, lucrează drept prin rugăciunea ta şi prin înţelepciunea ei, care te face lucrător asemenea Lui, cu răbdare şi cu milă în lucrarea ta cu El.

îţi dăruiesc darul şi harul milei cereşti şi nu omeneşti, căci mila cerească aduce rod Domnului, iar mila omenească aduce omului, dar tu eşti înţelept prin învăţătura Domnului cea de peste tine, şi mare lucrare este lucrarea ascultării, care te poartă numai lângă Dumnezeu, popor al milei Domnului.

Arhierească iubire şi binecuvântare aşez cu Domnul pe creştetul fiilor unşi în grădina cuvântului. Harul milei mele să fie în lucrările lor, că eu, binecuvântare le dau, iar ei să poarte, căci sunt binecuvântaţi. Amin, amin, amin.

– Lucrarea şi cuvântul sfinţilor Mei se fac pildă de credinţă şi de milă şi de iubire cerească peste tine, poporul Meu, iar tu să urmezi mila şi iubirea lor pe pământ înaintea Mea, căci iubirea cerească se naşte din milă cerească, se naşte din Dumnezeu, ca să fie pe pământ şi să-şi dea unii altora fiii lui Dumnezeu, şi să fie ei plini de har pe pământ. Amin.

O, aveţi grijă de voi, copii lucrători, şi îmbrăcaţi-vă în nori de îngeri, ca să fiţi ocrotiţi ca sfinţii. Nu fiţi singuri nici la rugăciune, nici la lucru, nici pe cale, ci unii altora daţi-vă puteri şi ocrotiri, şi fiţi miloşi ca Mine, Domnul Dumnezeul vostru, căci Eu am ascultat de Tatăl, şi aşa am lucrat peste om şi peste pământ. învăţaţi şi iar învăţaţi lucrarea harului ceresc, căci Eu din nou vă îndemn: fiţi dulci, fiţi copii dulci, fiilor. Căutaţi să semănaţi cu Mine, că Eu am fost copil dulce înaintea Tatălui, şi numai voia Lui am făcut-o, şi cu umilinţă am lucrat lucrarea Lui.

Harul sfinţilor Mei să vă dea vouă har, iar iubirea Mea din voi să-l încălzească şi să-l facă roditor între voi, ca să Mă arăt cu rod din voi în cer şi pe pământ, şi să Mă bucur cu voi înaintea Tatălui.

Fiţi plini de har lucrător de la unul la altul, iar mila cerească să vă fie vouă lucrare dulce, căci Eu v-am spus, şi cu milă v-am îndemnat: fiţi dulci, copii ai milei Mele, ca să-L bucurăm pe Tatăl, fiilor. Amin, amin, amin.

19-12-2005