Cuvântul lui Dumnezeu la soborul sfinţilor doisprezece apostoli

Eu şi cu ucenicii Mei Ne aşezăm la masa cuvântului cel plin de viaţă veşnică şi împărţim din el viaţă.

Sunt Domnul vieţii, şi de aceea am putut să nimicesc moartea pentru fiecare om şi să aduc învierea pentru fiecare om, iar aceste taine mari au rămas peste ucenicii Mei, şi de la ei trebuie să ia omul, fiindcă ei sunt trimişii Mei, şi le-am spus lor: «Oricine vă va primi pe voi, pe Mine Mă primeşte şi, tot aşa, oricine nu vă va primi pe voi, pe Mine nu Mă primeşte». Şi acum, poporul Meu, primeşte-i pe ei! Amin.

– Tu, Cel ce ne-ai făcut trimişii Tăi spre Israel şi spre neamuri, slăveşte-Te în noi cu slava cuvântului Tău care iarăşi face lumea. Cel ce crede în Tine, are viaţă veşnică, iar nouă ne-ai descoperit prin Duhul Sfânt adâncurile lui Dumnezeu, Doamne, pentru cei ce se sfinţesc înaintea Ta, căci omul firesc nu primeşte cele ale Duhului lui Dumnezeu, care se judecă duhovniceşte de către cei duhovniceşti care în Domnul se laudă, nu în înţelepciunea omenească prin care omul stă orb pentru Dumnezeu pe pământ.

Noi suntem iconomii tainelor Tale şi venim cu Tine pe pământ cuvânt şi le spunem tuturor că Ţi-am fost credincioşi, şi de aceea ne-ai făcut trimitere spre oameni ca să le dai înţelepciunea cea de taină, iar plata credinţei lor este mântuirea sufletelor lor.

O, cât de tainic lucrezi Tu cu cei pe care îi alegi ca să-Ţi fie vase ale Tale, Mielule al Tatălui! înţelepciunea cea de taină este lucrarea Ta peste cei pe care-i faci ucenici ai împărăţiei tainelor Tale cele de viaţă făcătoare în om. Noi, cei întâi apostoli ai Tăi peste cei credincioşi şi peste cei necredincioşi, peste cei tăiaţi şi netăiaţi împrejur la trup şi la inimă, ne-am lăsat lucraţi de toate câte Tu ne dădeai de lucrat, şi altfel noi nu lucram, precum nici Tu nu lucrai altfel. Le spunem tuturor celor ce se folosesc de numele Tău cel mare şi minunat ca să-şi facă turme în numele Tău, le spunem să se lase lucraţi de înţelepciunea cea de taină a Ta, dacă vor să stea peste oameni sub numele Tău, sub numele de apostoli ai vestirii Evangheliei împărăţiei Tale. Dacă ei nu le dau oamenilor împărăţia Ta pe pământ, cum de se fac ei peste oameni apostoli ai lui Hristos? O, dacă cei ce stau sub ei nu au împărăţia Ta peste ei, ce lucrare au cei care se dau apostoli ai împărăţiei Tale peste oameni? Iată, a venit vremea să păstoreşti Tu, căci toţi învăţătorii care stau în numele dreptăţii peste mulţimi, au stricat legea Ta şi s-au aşezat să Te nedreptăţească, şi ca să trăiască ei prin câştig nedrept, că aceia nu Te au ca să Te poată da celor ce nu au înţelepciunea cea de taină, care are ca plată mântuirea sufletului. Iată, lucrul fiecăruia se va face cunoscut, îl va vădi ziua Domnului, şi focul însuşi va lămuri ce fel este lucrul fiecăruia, şi atunci se va vedea nebună înţelepciunea lumii acesteia, şi se va auzi Scriptura care spune: «Unde este cercetătorul acestui veac?».

O, fii ai oamenilor, treziţi-vă voi, căci cei ce stau peste voi în numele înţelepciunii lui Hristos nu au înţelepciune din cer. Credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu. Aşa vă învăţăm noi, căpetenia celor învăţaţi de Dumnezeu. înţelepciunea cea de taină trebuie împărţită la cei desăvârşiţi în iubire şi în sfinţenie. Noi ne-am lăsat lucraţi de toate câte Domnul ne-a dat să lucrăm, şi nu luam mulţimile cu forţa să le păstorim spre mântuirea lor. Nouă ne descoperea Domnul prin Duhul Său, de la Care nici unul din stăpânitorii acestui veac n-a putut lua, căci dacă ar fi cunoscut ei înţelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei, pe Mielul lui Dumnezeu. Iată, înţelepţii acestui veac nu au decât înţelepciunea de a-L pierde pe Domnul, pentru ca să stăpânească ei oamenii.

O, fii ai oamenilor, primiţi pe ucenicii Domnului ca să vă scape de mânia ce va să vină peste lume şi să staţi înaintea Domnului sfinţi, căci El a spus: «Fiţi sfinţi, precum Eu sunt sfânt». Lăsaţi-vă răscumpăraţi din viaţa voastră deşartă lăsată de la părinţi, căci sângele lui Hristos, ca al unui Miel nevinovat şi neprihănit şi Care a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, s-a vărsat ca să răscumpere lumea din păcat şi din moarte. Curăţiţi-vă sufletele prin ascultare de adevăr. Lăsaţi-vă născuţi din nou, nu din sămânţă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu, şi care rămâne în veac, şi care vi se binevesteşte acum.

O, fii ai oamenilor, daţi de la voi poftele trupeşti, care se războiesc în voi împotriva sufletului, şi trăiţi ca oamenii liberi, dar nu pentru răutăţi, ci ca robi ai lui Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu. Sunteţi ca nişte oi rătăcite. întoarceţi-vă acum la Păstorul şi la Păzitorul sufletelor voastre, căci ochii Domnului sunt peste cei drepţi, şi urechile Lui spre rugăciunile lor, iar faţa Lui este împotriva celor ce iubesc răul şi veacul acesta stricat.

Iar voi, cei ce v-aţi aşezat voi înşivă şi unii pe alţii păstori ai lui Hristos peste gloatele cele rătăcite de la Duhul Adevărului, vă spunem noi, căpetenia apostolilor cei trimişi de Hristos la cei sfinţi şi la cei păcătoşi ca să lucrăm cu El şi de la El peste aceştia, vă spunem noi că înţelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu nu stă în înţelepciunea acestui veac stricăcios şi stricat. Dacă nu puteţi să vă faceţi sfinţi cu viaţa şi cu dreptatea şi cu înţelepciunea, mergeţi la locurile voastre şi lucraţi ce vreţi, dar nu mai staţi peste oameni în numele lui Dumnezeu fără să ieşiţi din lume şi din faptele ei. Dacă nu puteţi să vă aplecaţi şi să vă naşteţi din cuvântul lui Dumnezeu şi să fiţi sfinţi ca El, dacă nu vă doare de omul păcătos care piere în păcatele lui, dacă nu vă place drumul luminii ca să umblaţi în lumină, nu staţi sub numele şi sub lucrul de apostoli ai Mielului. Dacă nu puteţi să vă faceţi pârgă lui Dumnezeu şi Mielului, nu umblaţi la tainele Lui ca să le trădaţi necunoscând puterea lor. Se iveşte în curând cartea Cuvântului lui Dumnezeu, Care a grăit în vremea aceasta din cer pe pământ timp de cincizeci de ani, şi iată cum vă găseşte Mielul, Care a deschis peceţile cărţii ca să-Şi aleagă mireasă de nuntă şi să Se arate apoi cu slava Sa! Vine învierea morţilor, şi voi nu ştiţi tainele Scripturii, căci voi citiţi cărţile oamenilor, iar oamenii sunt păcătoşi. Vine învierea morţilor, şi se va arăta antichrist, căci toată lucrarea potrivnică lui Dumnezeu se descoperă, ca să fie judecat fiecare după cum este fapta sa. Vine lumina Domnului, şi ea va descoperi pe toate cele lucrate la întuneric.

Noi, căpetenia apostolilor cei trimişi de Domnul, spunem tuturor că nu pot să fie apostoli ai Mielului decât cei trimişi de Miel, şi iată, şi din cer de lângă El cuvântăm prin trimitere şi spunem: toţi cei care nu slujesc Mielului şi împărăţiei cerurilor peste oameni pe pământ, să nu stea, să nu-şi ia lucru de apostoli ai Mielului, căci credinţa nu stă în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu, Care vine acum pe pământ şi Se arată cu putere prin Duhul Sfânt la cei desăvârşiţi în iubire. Vine Domnul să caute rod în vie, şi nici un păstor care s-a aşezat de la el însuşi păstor peste oi, nu va putea să nu dea socoteală pentru rod sau pentru lipsa rodului. Amin.

Iar voi, fii ai noului popor al Mielului, voi, copii ai venirii Domnului, faceţi-vă pildă de iubire a Domnului în voi, şi ridicaţi capetele spre Mielul lui Dumnezeu şi cereţi Lui împărăţia Sa pe pământ cu voi, ca să Se vadă Domnul şi cei ce umblă în voile Lui, la venirea Lui, că iată, nu mai este credinţă pe pământ. Voi însă staţi tari în credinţă, căci plata credinţei este mântuirea sufletului. Ferice celor de pe pământ care deşi nu-L văd pe Domnul, îl iubesc şi cred în El, şi mare este plata lor, şi ea se va arăta înaintea tuturor neamurilor pământului care nu se ridică spre pocăinţă la propovăduirea cuvântului vieţii.

Noi, Mieluţule Doamne, cu râvnă am râvnit să despărţim lumina de întuneric şi adevărul de minciună, căci dacă omul nu ştie nu are păcat. Tu însă vii mereu, iar noi am spus tuturor că înţelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu este împărţită celor duhovniceşti, celor desăvârşiţi în iubire.

Suntem trimişii Tăi, şi am propovăduit oamenilor că Tu eşti Domnul împărăţiei cerurilor, pe care nici unul din stăpânitorii acestui veac nu poate s-o cunoască pe ea. Amin, amin, amin.

– O, ucenici trimişi, o, apostoli ai vestirii împărăţiei Mele cu omul! Cei ce au de viaţă şi de împărăţie peste ei lumea aceasta, nu pot fi apostoli ai Mei, căci Eu sunt Păstorul Cel blând şi bun, Care Şi-a pus viaţa pentru oile Sale. Vai celor ce-şi fac câştig pentru ei pe pământ pe seama numelui Meu între oameni! Iată, vin cu plata, şi fiecare va lua din ea ceea ce a lucrat şi a dat. împărăţia cerurilor pe pământ nu este aceea pe care o trăiesc cei ce se dau drept apostoli ai Mielului. Vine ziua când se vor zdruncina cele omeneşti pe pământ, şi oamenii cei tari şi stăpâni în veacul acesta vor rămâne goi şi săraci şi flămânzi, iar slava lor se va topi de pe ei cum se topeşte ceara la arşiţa focului, şi se va împlini Scriptura care spune: «Unde este înţeleptul şi stăpânitorul acestui veac?».

Această zi de sărbătoare apostolească a purtat în ea blândeţe, iubire, dreptate şi adevăr, şi întunericul oamenilor nu le cuprinde pe acestea.

O, poporul Meu care stai sub cuvântul cel de viaţă făcător în om, rămâi în iubirea Mea! întăreşte-ţi credinţa în Mine şi lucrarea ei cea plină de har, că în curând cei drepţi şi sfinţi cu iubirea şi cu viaţa se vor ridica şi vor lucra dreptatea Mea şi mântuirea Mea peste mulţi, iar morţii cei mici şi mari vor primi viaţă mulţi dintre ei, şi Mă vor mărturisi pe Mine şi pe tine şi masa împărăţiei Mele cu tine pe pământul român, spre care mulţimi însetate de viaţă şi de iubire se vor îndrepta şi vor afla izvorul vieţii şi îl vor iubi cu putere şi îşi vor da unii altora din această iubire şi vor afla înţelepciunea cea de taină a lui Dumnezeu, pe care nici unul din stăpânitorii acestui veac nu o cunoaşte pe ea. Tu însă eşti poporul cel ţinut în mâna Mea, şi toate ale Mele ale tale sunt, fiindcă Mă iubeşti, fiindcă Eu bat, şi tu îmi deschizi; Eu îţi dau, şi tu împarţi, căci cei ce sunt ai Mei lucrează ceea ce Eu le dau.

îţi dau mereu cuvântul împărăţiei Mele. Lucrează-l, poporul Meu, ca să se facă izvor împărăţia Mea şi să vină spre ea cei ce iubesc în Mine şi nu în lumea aceasta, poporul Meu. Amin, amin, amin.

13-07-2005