Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a şasea după Paşti, a orbului

Vin în mijlocul tău pe pământ, poporul Meu, şi te-am aşezat cu statul tău şi al Meu în mijlocul lumii, şi aşa vin la tine, că atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt, şi îi fac pe cei ce nu văd să vadă, iar pe cei ce văd să fie orbi, căci cei ce nu văd vin spre vindecare, iar cei ce văd stau în necredinţă şi sunt orbi pentru slava Mea din mijlocul lor. Eu însă am spus acum două mii de ani că trebuie să fac până este ziuă lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze, iar Eu sunt Lumină a lumii atât cât sunt în lume. Amin, amin, amin.

Vă aştept să-Mi deschideţi cartea Mea cu voi şi să Mă las în ea cu lumina Mea, că e zi de pomenire a minunii vindecării celui ce din naştere era orb ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, copii care staţi înaintea cuvântului Meu care vine pe pământ la voi ca să fie el lumină a lumii. Am venit din nou în lume, am venit cuvânt în lume, căci sunt Lumină a lumii. întru Mine este viaţă, iar viaţa este lumina oamenilor, şi lumina luminează în întuneric, dar întunericul nu o cuprinde pe ea. Cuvântul Meu este lumina cea adevărată, şi iată, în lume sunt, şi lumea prin Mine s-a făcut, şi lumea nu M-a cunoscut şi nu Mă cunoaşte şi nu Mă primeşte de lumină a sa, dar celor câţi Mă primesc şi cred în numele Meu, le dau putere să se facă fii ai lui Dumnezeu şi să facă lucrările Lui. Amin.

O, Ierusalime al credinţei de la sfârşit de timp, tu trebuie să înţelegi cu adâncime de înţelepciune taina naşterii celei de a doua, căci scris este despre Mine: «Celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut». Naşterea cea de a doua, naşterea cea de sus lucrează om nou, om din cer născut, om îndumnezeit, născut din cuvântul Meu, născut din Dumnezeu. Amin. Cel ce este născut din nou este născut din Duhul Meu, poporul Meu, şi acela săvârşeşte lucrările Mele, lucrările lui Dumnezeu, aşa cum Eu le-am arătat când l-am vindecat pe cel orb din naşterea cea din părinţii lui, şi apoi el a văzut pe Dumnezeu.

O, poporul Meu, iar şi iar te învăţ taina naşterii cea de sus ca să fii născut de sus. Mereu, mereu să fii născut din Duhul Meu, din cuvântul Meu care este Duhul lui Dumnezeu şi care suflă peste tine mereu, iar tu să fii mereu născut de sus prin el şi să crezi în lucrările Mele din mijlocul tău ca unul care este născut din Duhul, fiule al cuvântului cel de sus. Adu-ţi aminte de cuvântul Meu cu care am grăit şi am zis: «Vântul suflă unde voieşte şi tu auzi glasul lui, dar nu ştii de unde vine şi unde se duce, şi aşa este cel ce este născut din Duhul». Amin. O, acest cuvânt rostit de Mine pentru cei ce se nasc de sus trebuie bine înţeles de cei ce cred în numele Meu, că altfel ei nu se nasc de sus, ci rămân născuţi de pe pământ şi nu pot face aceia lucrările Mele, lucrările Duhului, Care suflă unde voieşte El. Pentru această mare taină trebuie om credincios. Eu am venit acum din nou în lume, iar cei care cred acum în Mine prin cuvântul Meu de azi, aceia trebuie să poată să creadă mai puternic decât cei care M-au văzut atunci când cu trupul am venit în lume ca să fiu Lumină a lumii, căci acum lucrez cu Duhul şi îi nasc din El pe cei ce cred în numele Meu, iar cei ce se nasc din Duh, duh sunt, precum Eu sunt acum. Amin.

O, popor care ai cuvântul Meu peste tine, Eu din el te-am născut ca să te am, şi tu trebuie să fii duh din Duhul Meu şi să faci pe pământ lucrările Mele, aşa cum Eu fac lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, lucrările Tatălui. «Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt», aşa i-am învăţat pe ucenicii Mei să creadă în Mine şi aşa le-am spus, şi apoi am scuipat jos şi am făcut tină cu scuipat şi am uns cu ea ochii celui din naştere orb, şi apoi M-am umilit şi i-am spus lui înaintea ucenicilor Mei: «Mergi şi te spală în apa Siloamului», iar el s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând pe Dumnezeu şi pe oameni, căci a crezut în numele Meu şi M-a mărturisit fariseilor zicând: «Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere, şi de n-ar fi fost Acesta de la Dumnezeu n-ar putea să facă nimic, căci noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă, şi în aceasta stă minunea, că voi nu ştiţi de unde este El, şi El mi-a deschis ochii».

O, fiilor, voi trebuie să fiţi minuni ale lui Dumnezeu în mijlocul acestui neam păcătos şi stricat, căci oamenii de pe pământ nu pătrund taina naşterii de sus, nu văd pe Dumnezeu. O, copii din porţi, v-am arătat, ca să vă mângâi în dureri, taina Duhului Sfânt, şi v-am spus că vântul suflă unde voieşte, şi cel ce-l ascultă aude glasul lui, dar nu ştie de unde vine el şi unde se duce. V-am arătat vouă cum Duhul lui Dumnezeu pluteşte pe deasupra pământului şi mişcă cu putere pe cele de pe pământ care mărturisesc pe Dumnezeu prin ascultarea lor de El. V-am şoptit apoi să învăţaţi pe poporul cuvântului Meu taina Duhului Sfânt, Care suflă unde voieşte El şi cum voieşte El, ca să asculte de El toate. Cine ştie de unde vine vântul şi unde se duce el? Cei credincioşi însă cred în Duhul Meu şi se mlădiază după El, căci aşa sunt cei născuţi din Duhul, cei născuţi de sus, din Cuvântul lui Dumnezeu.

O, poporul Meu, tu ai mereu cuvântul Meu peste tine, şi de când te-am luat lângă el, mereu, mereu te-am învăţat taina lui, suflarea lui de peste tine, iar tu trebuie să lucrezi şi să crezi ca cel născut din Duhul, căci Eu sunt cu tine în lume, şi atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt, şi sunt viaţa ta, şi să fii şi tu viaţa Mea, şi lumină a lumii să fii, că aşa este cel ce este născut de sus. Lumină din Lumină să fii, că nu mai este pe pământ lumină, şi vreau cu tine să luminez în întuneric ca şi la începutul facerii lumii când Duhul Meu plutea pe deasupra apelor şi când Eu am spus: «Să fie lumină!», şi ea a fost apoi.

O, toată facerea ascultă de Duhul Cel de sus, Care dă viaţă, iar tu nu trebuie nici un pic să uiţi că Eu am spus că Duhul este Cel ce dă viaţă, poporul Meu. Tot ce creşte din pământ ca să-l împodobească pe el, toată firea arată taina învierii care va să fie. Numai omul nu poate asculta aşa cum ascultă de Făcătorul ei facerea Lui. Florile şi iarba şi tot ce trece sub gerul care ofileşte totul, acestea înviază de sub pământ când bat pe deasupra lor lumina şi căldura cea de la Mine odată cu vestea primăverii. Omul însă nu poate aşa, şi ca să se vadă apoi aceasta. Omul a rămas necredincios, nenăscut de sus şi nu înţelege taina naşterii. Eu însă am venit Lumină a lumii pe pământ şi îi spun omului să vorbească cu toate câte ies din pământ în fiecare an, şi sunt aşteptând şi grăbind venirea zilei Mele şi cerul cel nou şi pământul cel nou apoi, şi care vor dăinui în veacul ce va să fie şi care înseamnă viaţă veşnică, poporul Meu. Eu de la tine aştept această dragoste, să faci tu pe pământ lucrările Mele precum Eu am făcut şi fac lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine, precum Eu Lumină a lumii sunt.

Tot cuvântul Meu care suflă din gura Mea de cincizeci de ani peste pământ, acesta este glasul Duhului Care suflă unde voieşte El, şi te rog, poporul Meu, să nu stai fără să te uiţi mereu, mereu, în cartea Mea cea de la sfârşit de timp şi în care încă Mă scriu în mijlocul tău, şi te rog, fiule, să te înveţi cu taina naşterii din Duhul, ca să fii ascultat de Dumnezeu când îi ceri Lui. Gura ta să fie izvor al Duhului Sfânt, cu Care eşti mereu hrănit din suflarea gurii Mele de peste tine, căci aşa este cel ce este născut din Duhul, poporul Meu. în mijlocul tău să fie numai pace, numai Domnul Dumnezeul tău cu Duhul Lui între frate şi frate, căci Duhul nu cere, ci împarte, poporul Meu. Cei ce sunt născuţi din Duhul, aceia au pacea Mea între ei, iar între duh şi trup este mereu dezbinare, şi de aceea vă îndemn Eu pe voi să fiţi toţi născuţi din Duhul, şi aşa să purtaţi în voi darul credinţei care lucrează prin iubire şi care nu mai cere nimic în schimb pentru ea, ci numai împarte din ea, fiilor. Mă uit în cuvântul Meu şi deschideţi-l şi voi ca să vă măsuraţi mereu prin el pe voi înşivă şi nu altfel, iar unii pe alţii să vă daţi lui Dumnezeu ca să fiţi viaţa Lui pe pământ între oameni şi lumină din Lumină să fiţi unii altora şi nu întuneric, căci întunericul nu cuprinde în el lumina, şi e păcat întunericul şi ţine în el păcatul, în timp ce lumina pe toate le învederează, fiilor, şi aşa sunt cei ce sunt născuţi din Duhul şi care biruiesc cu El peste întunericul din om, căci omul se crede drept şi nu poate să vadă cel ce nu este născut din Duhul, dar cel umilit plânge după lumină şi stă în ea plângându-l pe cel fără de lumină şi care stă la întuneric nevăzând şi necrezând.

Vă ridic, fiilor, lumină, şi praznic de lumină a lumii aşez din Mine cu voi în grădinile Mele cu voi. Rostesc din timp binecuvântarea a toate câte înseamnă slava lui Dumnezeu peste sărbătoarea Rusaliilor şi care se apropie spre voi. Chem prin voi la sărbătoare. Sunaţi peste pământ să se adune cei ce vin şi cei ce sunt să vină. Ridicaţi mâini curate şi cereţi Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt vreme cu soare, cu cald şi cu răcoare, cu adiere de vânt şi cu glas de Duh Sfânt, cu slavă în cer şi pe pământ şi cu duhul păcii Mele în voi şi între voi şi între toţi cei ce se vor aduna pe lângă voi ca să ia din izvorul Meu. Cereţi lui Dumnezeu cer senin. Cereţi să se strângă norii în cămările lor şi fiţi drepţi cu Dumnezeu şi veţi primi. Amin. Fiţi iubitori de Dumnezeu, fiilor, căci iubirii de Dumnezeu îi răspunde iubirea lui Dumnezeu. Nu lucraţi numai lucrul cel cu mâna, ci mai vârtos adăugaţi lângă acesta mângâiere de Duh Sfânt, Duhul Cel ceresc între voi. Binecuvântat să fie duhul păcii şi al iubirii Mele între voi, iar iubirea voastră să fie rodul Meu şi nu al vostru în voi. Daţi-Mi ajutor să pot veni mereu, mereu cuvânt între voi, şi credeţi tot ce vă învăţ Eu din cer şi de pe pământ prin cei cu care Mă sprijin să vin cuvânt. Grăiesc cu voi şi îndeosebi, ca să vă învăţ ca pe fiii lui Dumnezeu, iar fiii lui Dumnezeu sunt cei ce ascultă crezând, şi crezând au viaţă. Amin.

V-am spus mereu că vă învăţ şi din cer şi de lângă voi, şi Mi-e dor de lărgime în voi, de primire, fiilor, de credinţă de Duh Sfânt şi nu oricum credinţă. Şi iarăşi vă spun: aveţi grijă de cărarea Mea spre voi şi fiţi credincioşi şi primitori, ca să nu vă las în voi, şi ca să vă pot mereu aşeza în Mine, şi apoi înaintea Mea, şi apoi înaintea oamenilor, lumină a lumii, fiilor. O, nu aşteptaţi unii de la alţii. Cereţi-vă vouă fiecare din voi, şi apoi cereţi-Mi Mie, şi aşa veţi avea pe Duhul unii de la alţii după ce Eu găsesc în voi locaş pentru El, că aşa sunt cei născuţi din Duhul, fiilor. Binecuvântat să fie sfârşitul lucrului fântânii îngerilor în grădina întâlnirii, şi vom pune peste ea pecetea Duhului Sfânt, Care sfinţeşte toate, şi această lucrare va fi desăvârşită în ziua de Rusalii, în ziua Duhului Sfânt, poporul Meu. Fiţi curaţi, fiilor, în tot şi în toate, peste tot şi peste toate, şi armonie să aşezaţi între voi pentru gătirea zilelor sărbătorii de Duh Sfânt. Amin.

O, copii din porţi, aveţi grijă de voi, că de Mine aveţi dacă aşa veţi asculta. Prindeţi puteri de Duh Sfânt, că pentru această lucrare aţi fost voi aşezaţi înaintea poporului. Voiesc să ia duh din duhul vostru poporul, aşa cum voi staţi în duhul lucrărilor Mele pe care vi le dau desluşindu-vi-le mereu. Nu staţi în duhul poporului, ci staţi în Duhul Meu aşa cum Eu stau în duhul vostru, ca să învăţaţi de la Mine, şi tot aşa să şi grăiţi, şi să fiţi primiţi din partea Mea pentru viaţa Mea în cei ce cred în numele Meu şi îl slăvesc pe el.

Daţi de veste sărbătoarea. Sunaţi cu ea peste pământ şi faceţi chemare celor ce se vor strânge la praznic de Duh Sfânt. Şi acum, să se gătească din timp tot duhul sărbătorii şi să fie armonie în trupul Meu, în poporul cuvântului Meu, căci Duhul este Cel ce-i dă lui viaţă. Amin.

O, poporul Meu, vin din nou la tine cuvânt, şi vin cu praznicul înălţării Mele în Tatăl, şi iarăşi voiesc să te povăţuiesc, să te ţin de mânuţă, şi tu să stai aşa. Nu uita însă că-Mi trebuie putere să vin, şi tu să-Mi întăreşti spre tine cărarea aşteptându-Mă, că aşa este oricine este născut din Duhul. Amin. O, mângâie tu Duhul Meu Cel durut şi dă-Mi putere în mijlocul tău, Ierusalime cu nume nou, că Eu sunt Mângâietor şi Mă doare fără de mângâiere durerea Mea, şi o împart cu cei în care Mă doare ca s-o pot duce, fiindcă e grea şi o iau s-o duc din cei ce o au pe ea ca s-o poată duce ei, fiindcă e grea, poporul Meu.

O, ascultă de Mine, cerule şi pământule, şi tot şi toate să asculte de Mine spre slujirea sărbătorii de Duh Sfânt pe pământ! Amin.

Duhul Sfânt Se aşează deasupra grădinii în chipul Său cel tainic şi care se descoperă celor ce văd prin El. Duhul Sfânt pluteşte pe deasupra ca să străjuiască peste cei ce vin să ia din slava Lui, din taina Lui care este slava Lui. Tatăl Mă priveşte cum te învăţ, poporul Meu. Tatăl te priveşte cum Mă asculţi, Ierusalime. Numai cei credincioşi Mă ascultă, iar cei ce Mă ascultă Mă aşteaptă ascultând şi crezând şi văzând. Amin.

O, Ierusalime, voiesc să te văd că plângi de dorul Meu, de dorul părtăşiei tale cu Mine, de nestingerea Duhului Meu din mijlocul tău. Voiesc să te simtă cei care se strâng la izvorul Duhului Sfânt cum plângi tu după Mine, cum doreşti tu de Mine, ca să pot prin acestea să Mă slăvesc cu slava Mea pe care o am de la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii şi care este minunată, poporul Meu. Această taină voiesc să te fac s-o pătrunzi şi să te pătrundă ca să înţelegi cât am aşteptat şi cu cât dor am dorit să fiu Eu cu tine înaintea oamenilor pe pământ întru slava pe care o am de la Tatăl dată mai înainte de vecii şi care dă să vină spre arătare. Te voiesc blând şi smerit cu inima precum Eu sunt. Te voiesc cu duhul umilinţei în fiinţa fiilor tăi. O, Ierusalime, ia din Duhul Meu, că Eu pe cei prin care te învăţ de la Mine şi nu de la ei i-am învăţat şi le-am spus că duhul umilinţei este cel mai frumos duh prin care Eu îmi găsesc plăcerea şi iubirea şi pacea şi odihna în cei ce-l iubesc şi îl trăiesc pe el. Cere de la Mine înţelepciune în toate ale Mele cu tine şi în toate ale tale cu Mine, ca toate să iasă de la tine după plăcerea Mea, poporul Meu, şi aceasta să fie plăcerea ta şi aşa să te înveţi să poţi, şi să te bucuri că poţi aşa înaintea Mea.

Vin cei vii din cele cereşti, vin sfinţii şi cei adormiţi pomeniţi de tine şi se bucură de sărbătoarea Mea din mijlocul tău. S-a umplut grădina întâlnirii. E plină de slava celor ce nu se văd. E plină grădina de duh de sărbătoare a celor din cerul cel nevăzut, căci acestea stau în taină, Ierusalime. îngerii au sunat şi s-au adunat pentru sărbătoarea cea sfântă a fântânii îngerilor în zi de praznic de Rusalii, iar tu să păşeşti pas sfios, mers de Duh Sfânt, şi inima ta să fie locaş ceresc gata de sărbătoarea Mea cu tine şi cu toţi cei ce se vor aduna la bucuria ei. Amin.

Tot şi toate pe tine te aşteaptă, Ierusalime nou, iar tu să fii nou, zi de zi nou să fii, că vreau să împlinesc peste cer şi peste pământ Scriptura pe care Duhul Meu Cel Sfânt a grăit-o şi a zis: «Iată, noi le fac pe toate». Amin, amin, amin.

16-05-2004