Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului prooroc Ilie

Să se deschidă pe pământ porţile Mele ca să intru cuvânt în cartea Mea din vremea aceasta! Eu sunt Cel ce sunt. Amin, amin, amin.

Scrieţi pe pământ, fiilor care îmi sunteţi porţi, scrieţi pe pământ, iar îngerii Mei să scrie în cer ziua de pomenire a proorocului Meu Ilie, ziua în care Eu, Domnul, Fiul Tatălui Savaot, trâmbiţez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Amin.

Cuvântul venirii Mele curge din gura Mea în mijlocul poporului român, şi curând, curând scriu pe pământ şi în cer praznicul cincizecimii cuvântului Meu care vine cu norii deasupra pământului român începând cu anul 1955. Cuvântul Meu care curge din gura Mea în vremea aceasta de apoi, este venirea Mea, venirea Fiului Omului pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă, iar puterea şi slava este cuvântul Meu, şi cu suflarea gurii lui peste pământ Mi-am pregătit popor mireasă din neamul român, pământul celei de a doua veniri a Fiului Omului. Amin.

Scrieţi în cartea Mea cu voi, copii născuţi din cuvântul celei de a doua veniri a Mea de lângă Tatăl cuvânt pe pământ, scrieţi pe pământ ziua de pomenire a marelui prooroc Ilie când Eu, Domnul, prin lucrarea Mea cu voi şi prin lucrul la care v-am aşezat pentru vestirea venirii Mele, binecuvintez de lângă Tatăl şi de lângă voi ieşirea voastră cu Mine peste tot pământul şi propovăduirea Evangheliei venirii Mele care se vesteşte pe sine prin puterea cuvântului Meu din ea, iar proorocul Ilie este îngerul care vesteşte, după cum cuvintează Scriptura care spune: «Eu, Domnul, vă trimit pe Ilie proorocul înainte de venirea Mea cea mare şi înfricoşătoare. El va întoarce inima părinţilor către fii, şi inima fiilor către părinţi, ca să nu vin să lovesc ţara cu blestem».

Ca fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa se arată astăzi venirea Mea la voi, cuvântul Meu care curge din gura Mea de aproape cincizeci de ani, şi cu care Mi-am pregătit un popor, şi venirea Mea la el, şi locul venirii Mele şi slava lui, căci locul ieslei cuvântului Meu şi toate împrejurimile lui care sunt şi care vor fi şi care încununează de jur împrejur ieslea cuvântului Meu, acest loc este tainicul munte al Domnului, şi spre care se vor îndrepta de-acum multe, multe inimi, şi multe, multe priviri, şi multe, multe popoare ca să privească şi să ia legile sfinţeniei, căci scris este în prooroci pentru vremea aceasta: «Şi în zilele cele de apoi muntele templului Domnului va fi înălţat peste piscurile munţilor şi mai sus decât dealurile, şi spre el se vor îndrepta popoarele şi vor zice: „Veniţi să ne suim în muntele Domnului, şi Domnul ne va învăţa căile Sale şi să mergem pe cărările Sale, căci din Sion va ieşi legea, şi cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim”». Amin.

Binecuvântată să fie ziua aceasta şi lucrarea ei, căci astăzi desfac cerurile ca să se vadă scaunul de judecată, cuvântul Meu care adună înaintea Mea toate neamurile de pe pământ, ca să le arăt lucrarea Mea, cea de a doua venire a Mea, tainica Mea împărăţie peste ucenicii Mei din mijlocul neamului român, căci pământul român a fost ales dintru început ca să împlinesc pe el taina Noului Ierusalim, taină păstrată în Tatăl pentru facerea din nou a lumii, pentru împlinirea Scripturilor de cer nou şi de pământ nou, taina venirii Fiului Omului după şapte veacuri de la facerea cea dintâi a lumii. Amin. Iată, vin şi scriu pe pământ şi în cer, cer nou şi pământ nou pe pământul român, căci am spus prin prooroci: «încă o dată voi clătina cerul şi pământul, încă o dată voi alege Ierusalimul». Amin. Ierusalimul este locul Meu de odihnă. Ierusalimul este taină a venirii Mele. Aceasta înseamnă Ierusalimul, aşa cum a însemnat acum două mii de ani taina aceasta. Amin.

Grăiesc cuvânt peste Israelul cel după trup, pentru fiii lui Iacov, după seminţiile lor, căci a venit vremea milostivirii şi pentru ei. Le amintesc de cuvântul Meu prin prooroci, şi care spune: «Cine va putea îndura ziua venirii Lui? Cine se va putea ţine bine când El Se va arăta? Căci El este ca focul topitorului şi ca leşia nălbitorului, şi Se va aşeza să lămurească şi să cureţe pe fiii lui Iacov, şi îi va lămuri ca pe aur şi argint, ca să aducă ei Domnului jertfă întru dreptate». Le amintesc şi le spun: «Eu sunt Domnul şi nu M-am schimbat, şi voi n-aţi încetat să fiţi fiii lui Iacov. Din zilele părinţilor voştri voi v-aţi depărtat de la poruncile Mele şi nu le-aţi păzit. întoarceţi-vă, întoarceţi-vă către Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu către voi. întoarceţi-vă şi veţi vedea că voi deschide la dorinţa voastră stăvilarele cerului şi vă voi da cu multul binecuvântare spre binele vostru, şi Eu voi avea îndurare de voi precum are un om faţă de fiii săi care-i slujesc, şi atunci voi veţi vedea deosebirea între cel drept şi cel păcătos, între cel care slujeşte pe Dumnezeu şi cel care nu-L slujeşte, că iată, vine ziua care arde ca un cuptor, şi cei care fac fărădelegi vor fi ca paiele, iar pentru cei care se tem de numele Meu va răsări soarele dreptăţii, şi ei vor călca peste cei răi în ziua când Eu voi face judecată. Aduceţi-vă aminte de legea lui Moise, slujitorul Meu, căruia i-am dat porunci şi rânduieli pentru voi în muntele Horeb. Şi iată, Eu vă trimit pe Ilie proorocul», precum este scris în Scripturi. Amin, amin, amin.

Iar tu, Ierusalime român, binecuvintează Evanghelia venirii Mele peste pământ, căci cei ce binevestesc vor avea plată de prooroci. Mergi, Ierusalime, iar mersul tău, care binevesteşte cea de a doua venire a Mea şi împărăţia Mea cu tine, să meargă ca fulgerul care iese de la răsărit şi se arată până la apus, precum este scris de venirea Fiului Omului cu putere şi cu slavă multă, cu cuvântul Lui de peste tine, Ierusalime român, Ierusalime nou, popor de fii credincioşi Scripturilor venirii Mele. Proorocul Ilie este cu duhul tău, Israele român, copil al făgăduinţei făcute de Mine peste Avraam. Duhul tău să fie în duhul lui, precum duhul lui este în Duhul Meu, ca să vestim venirea Fiului Omului, venirea Mea şi masa Mea cu tine pe pământ, şi vom serba praznicul cincizecimii coborârii cuvântului Meu, praznicul slavei Mele şi al Duhului Sfânt, Care este în Tatăl şi în Mine şi în tine, Ierusalime nou.

Au trecut doisprezece ani de când Eu, Domnul, şi cu tine şi cu arhiereul Meu ales din biserica lumii am bătut ţăruşul împărăţiei Mele cea văzută, pe pământ, şi am aşezat în mijlocul pământului român chivotul Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, scaunul Meu de judecată, pietricica cea albă pe care am scris: Cuvântul lui Dumnezeu, şi care a fost neluată în seamă de ziditori, dar pentru tine ea este de mare preţ, căci ai fost credincios. Şi dacă au trecut doisprezece ani, Eu Mă ridic şi chem spre acest munte pe cele douăsprezece seminţii ale lui Iacov şi le dau acest semn şi le vestesc lor slava Mea, şi mâna Mea se va arăta slujitorilor Mei, iar urgia, vrăjmaşilor Mei. Amin.

Trâmbiţez de la margini la margini venirea Mea, venirea Fiului Omului, căci am zis acum două mii de ani: «Precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi venirea Fiului Omului», şi astăzi s-a împlinit această Scriptură, căci ca fulgerul de repede merge peste pământ vestea cuvântului împărăţiei cerurilor, care cheamă pe tot omul sub viţa şi sub smochinul ei, căci am spus acum două mii de ani: «Va veni Fiul Omului pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă şi va trimite pe îngerii Săi cu sunet mare de trâmbiţă şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini, şi atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua, şi altul se va lăsa, şi din două care vor măcina la moară, una se va lua, şi alta se va lăsa, şi în ceasul în care nu vor gândi Fiul Omului va veni», şi Domnul va împlini cuvântul Său peste pământ. Amin.

S-a scris în cer şi pe pământ această zi, ziua sărbătorii marelui prooroc Ilie, pe care l-am luat la cer cu car şi cu cai de foc ca să-l păstrez pe el pentru ziua venirii Mele care este ca fulgerul. Am făcut din el îngerul fulgerului venirii Mele, înaintemergătorul slavei cuvântului Meu care vine cu norii şi care este ca tunetul, care fulgerează mai întâi, de la răsărit până la apus, şi apoi se aude glasul lui. Mă port cu el de la marginile cerurilor până la celelalte margini şi Mă vestesc în ziua aceasta peste tot pământul. Amin. Să audă şi să vadă popoarele şi să se înveselească şi să creadă venirea Mea, înveselindu-se de ea, şi să ia ele din râul vieţii, care se dă în dar celui ce însetează după venirea Mea, după cuvântul Meu care curge din Noul Ierusalim. Amin. Noul Ierusalim este taina venirii Mele. Aceasta înseamnă Noul Ierusalim. Noul Ierusalim este Domnul şi fiii Săi, cei luaţi din poporul român ca să facă din ei popor mireasă, şi din pământul român să facă Domnul sala nunţii Sale şi masa cea de nuntă în ea.

Luaţi Duh Sfânt, voi, neamuri ale pământului! Iată cuvântul Meu peste pământ, suflarea gurii Mele, cu care Eu voi ucide pe cel fără de lege sub strălucirea venirii Mele cuvânt peste pământ. Luaţi Duh Sfânt! Beţi din râul vieţii şi vă tămăduiţi, voi, neamuri ale pământului, căci am venit şi vin cu norii ca să-i trag la Tatăl pe toţi cei ce vor crede şi se vor boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, spre pocăinţă şi spre iertarea păcatelor, începând de la Ierusalim. Amin.

îngerii venirii Mele, însoţiţi de Mihail arhanghelul şi de marele prooroc Ilie, scriu în cer şi pe pământ ziua a doua a lunii august, anul doisprezece de la începutul împărăţiei cerurilor pe pământ, pe pământul român, ţara Noului Ierusalim. Aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o să Se veselească întru ea cu cei iubiţi ai Săi pe pământ. Amin.

Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, începutul şi sfârşitul, steaua care străluceşte strălucind dimineaţa, iar cel ce aude, să zică „Vino!”, şi cel însetat să vină; să vină cel ce voieşte să ia în dar apa vieţii. Amin.

Binecuvântaţi să fiţi voi, copii ai cuvântului Meu, care aţi deschis porţile cerului ca să vadă neamurile pământului împărăţia Mea de peste voi şi cu voi. Binecuvântată să fie credinţa celor ce vor primi ca şi voi împărăţia cerurilor în ei, căci mare şi minunată este taina Noului Ierusalim pe pământ. Iar Eu am venit şi vin, şi plata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după cum este fapta sa şi credinţa sa în venirea Mea. Amin, amin, amin.

02-08-2003