Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea după Paşti, a samarinencei

Sunt deasupra voastră pe nori de slavă cerească şi cu sărbătoarea pomenirii întâlnirii Mele cu femeia samarineancă la fântâna din Sihar, la fântâna lui Iacov. Deschideţi-Mi, copii din porţi, că Mă aşez cuvânt în cartea Mea din zilele Mele cu voi. Iubirii de Dumnezeu îi răspunde iubirea lui Dumnezeu, şi aşa Mi-am făcut Eu la voi fântână de Duh Sfânt, izvor de cuvânt, râu care curge din cer pe pământ ca să bea din el cei ce Mă iubesc, căci Eu am spus femeii samarinence: «cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică». Amin, amin, amin.

O, poporul Meu, iubirii de Dumnezeu îi răspunde iubirea lui Dumnezeu. Vă aşez la lucru cu trudă pentru pregătirea zilelor Mele de sărbătoare cu voi şi cu cei ce prin iubirea lor de Dumnezeu se vor aduna la fântâna Duhului Sfânt, la praznic de Rusalii, iar Eu îi voi întâmpina cu duhul şi cu cuvântul gurii Mele, şi cu dor doresc ca cel ce va bea din apa Mea, să se facă în el izvor spre a-şi adăpa în el viaţa cea veşnică, iubirea de Dumnezeu, petrecerea cu sfinţii şi cu îngerii în duh dumnezeiesc, căci cel ce se închină lui Dumnezeu, trebuie să se închine în duh şi în adevăr. Amin. îţi dau, poporul Meu, putere de duh şi de trup ca să-Mi lucrezi sărbătoarea Mea cu omul în grădina întâlnirii, în casa întâlnirii, la fântâna întâlnirii, căci duhul sărbătorii de Duh Sfânt şi de cuvânt va pluti şi se va slăvi cu dulce şi cu mângâiere în tot văzduhul curţilor Mele cu voi, copii care trudiţi pentru calea venirii Mele şi pentru drumul spre Mine al omului care însetează mereu, mereu, pentru că el bea din apa lui şi nu din apa Mea care se face în cel ce bea din ea izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică, fiindcă aşa este cel ce Mă iubeşte şi cel pe care Eu îl iubesc pentru iubirea lui de Dumnezeu. Amin.

Vă voi da ajutor, că sunteţi mici pe pământ. Vă voi ajuta, fiilor, prin cei ce iubesc pe Dumnezeu. Nu vă temeţi. Eu veghez la timp potrivit şi veţi avea tot ce-Mi trebuie Mie pentru lucrarea Mea cu voi pe pământ pentru sărbătoarea de Duh Sfânt pe care o vom aşeza cu toată slava ei înaintea celor ce cu dor şi cu iubire şi cu fior de Duh Sfânt se vor aduna la bucuria ei şi Mă vor iubi, şi vă vor iubi, căci cel ce este frumos este iubit, iar cel ce este iubit este cel ce se face după chipul şi asemănarea Mea în duhul blândeţii şi al smereniei de inimă, căci Eu i-am învăţat pe toţi să fie frumoşi şi am zis: «învăţaţi de la Mine, că Eu sunt blând şi smerit cu inima». Amin.

M-am oprit la fântâna din Sihar, la fântâna lui Iacov în vremea Mea cu ucenicii Mei cei din iudei, pe când Eu îi pregăteam pe ei pentru împărăţia lui Dumnezeu, care venise pe pământ odată cu naşterea Mea din Fecioară, Om între oameni, Dumnezeu din Dumnezeu, căci Tatăl Mă trimisese să Mă fac Fiu al omului pe pământ, şi apoi să Mă dau cu iubire jertfă de împăcare a omului cu Tatăl, prin răstignirea pe care Mi-a făcut-o poporul la care venisem să-l fac părtaş al harului învierii Mele dintre cei morţi şi al înălţării Mele în Tatăl, ca apoi să-i trag pe toţi la Tatăl, pe toţi cei care cu iubire vor bea din apa Mea, din izvorul vieţii, căci Eu sunt izvorul ei. Amin.

I-am spus samarinencei care venise să scoată apă: «Dă-Mi să beau!». Eram ostenit de drum când M-am oprit la fântână. Ea însă cunoscându-Mă că sunt din iudei Mi-a zis: «Cum ceri Tu să bei de la mine care sunt samarineancă, de vreme ce iudeii nu au amestec cu samarinenii?». Atunci Eu, Cel ce eram din Tatăl venit în mijlocul lui Israel, i-am zis ei: «Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau”, tu ai fi cerut de la El şi ţi-ar fi dat apă vie, căci oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi, dar cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică».

Am grăit cu ea în duhul proorociei, în duhul descoperirii, şi ea a cunoscut aceasta şi Mi-a zis: «Văd că Tu eşti prooroc». Şi, iarăşi, după ce i-am spus toate despre ea, Mi-a zis: «Ştiu că va veni Mesia, Care Se cheamă Hristos, şi când va veni Acela, ne va vesti nouă toate». Atunci M-am descoperit şi i-am zis: «Eu sunt, Cel ce vorbesc cu tine». Apoi ea s-a dus în cetate şi M-a mărturisit, iar ucenicii Mei, care veniseră cu hrană şi care Mă văzuseră vorbind cu ea, Mi-au spus: «învăţătorule, mănâncă!», dar Eu le-am spus lor: «Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o ştiţi. Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Ridicaţi ochii voştri şi priviţi holdele, că sunt albe pentru seceriş, iar cel ce seceră primeşte plată şi adună roadă spre viaţă veşnică, ca să se bucure şi cel ce seamănă şi cel ce seceră».

O, poporul Meu, mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui. Aşa este şi cu voi, chiar dacă voi pricepeţi mai puţin taina voastră cu Mine, taina Mea cu voi, fiilor. Voi însă fiţi înţelepţi pentru iubirea voastră pentru Mine înaintea oamenilor ori de câte ori Eu Mă slăvesc prin voi, căci cel ce este frumos este iubit, iar cel ce este iubit este cel ce Mă iubeşte. Cei ce văd vă văd pe voi că sunteţi ai Mei, iar cei ce nu văd nu vă văd pe voi ai cui sunteţi voi şi cui slujiţi voi între pământ şi cer.

Am spus vouă prin cei prin care Duhul Meu lucrează că omului îi este foame pentru că mănâncă mereu, dar cine să-i spună lui în afară de voi pe pământ că sănătatea şi puterea şi frumuseţea nu vin de la trup? Eu eram Cel mai frumos între oameni, şi mâncam când şi când, ca să fiu Om adevărat şi Dumnezeu adevărat. Nu mâncam mereu şi oricum, fiilor. Nu ştiu cum să-i spunem omului că mâncarea îl îmbătrâneşte pe om şi că omul nu ştie aceasta şi se zbate, săracul, pentru ca să aibă şi să mănânce. El ca să nu mănânce nu mai poate să înveţe, nu mai poate omul să fie frumos cu duhul şi cu trupul, şi e bolnav cu tot trupul, şi de aceea Eu, Cel milos, îl chem pe om să-l învăţ şi să-i dau înţelepciune şi să priceapă cu ea şi nu fără ea, că nu este om care să vadă mai bine ca omul care are înţelepciunea cea din cer înăuntrul lui şi peste viaţa lui. Amin.

O, poporul Meu, iată peste pământ cuvântul prin care Eu am spus: «cel ce este din trup, trup este, iar cel ce este din duh, duh este». Cel ce este născut din Mine, cel ce este născut din Duhul Cel de sus, acela se închină lui Dumnezeu în duh şi în adevăr, nu în trup şi nu în muntele sfânt sau în Ierusalim, ci peste tot şi în toată vremea în duh şi în adevăr, iar Eu am spus acum două mii de ani ucenicilor Mei: «Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis pe Mine şi să săvârşesc lucrul Lui». Amin.

Sunt deasupra ta, Ierusalime nou. Sunt cu norii slavei Mele. Sfinţii şi îngerii sărbătoresc praznicul cel de azi al fântânii întâlnirii în curţile Mele cu voi, căci această fântână are ca înger al ei pe femeia samarineancă, pe cea cu care Eu M-am întâlnit la fântâna lui Israel şi am grăit vestea împărăţiei cerurilor şi a vieţii veşnice peste ea şi peste cetatea Samariei. Binecuvântată să fie în mijlocul tău şi în curţile Mele cu tine taina fântânii samarinencei, taina fântânii întâlnirii, căci Eu Mă întâlnesc cu omul la această fântână, la acest izvor de cuvânt din mijlocul tău şi care izvorăşte peste tine din gura Mea, şi îi grăiesc lui despre viaţa veacului ce va să fie, despre împărăţia Mea în om şi între om şi om, şi pic cu pic peste tot pământul începând de la tine, popor al cuvântului Meu, că tu ai peste tine râul vieţii şi creşti prin el şi stai micuţ ca să fii al împărăţiei Mele, căci a acelor mici este ea. Amin.

Puneţi cănuţe la fântâna întâlnirii, fiilor, că vin sfinţi cu miile ca să bea, şi deschideţi-vă unii altora ochii ca să vedeţi slava Mea şi a sfinţilor Mei în grădinile Mele cu voi. Fiţi unii altora cale spre slava Mea cu voi, spre slava voastră cu Mine, şi aşezaţi-vă pildă a împărăţiei cerurilor din voi înaintea celor peste care Eu voi suna din trâmbiţă îngerească şi îi voi aduna la praznic de Duh Sfânt. Fiţi flămânzi pentru lucrare de Duh Sfânt peste pământ şi peste omul care vine la izvor, că omul nu numai cu pâine trăieşte, şi e vai de cel ce trăieşte numai cu pâine, şi fericit este cel ce se hrăneşte cu orice cuvânt care iese din gura Mea, căci Eu aşa am spus: «Cel ce bea din apa pe care i-o voi da Eu, se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică». Amin.

O, poporul Meu, omul pentru viaţa lui cea vremelnică o dă de la el pe cea veşnică, pe cea de la Mine, poporul Meu. Tu însă spune-i omului că nu numai cu pâine se trăieşte, ci se trăieşte mai ales cu cuvântul lui Dumnezeu, care are în el viaţa şi taina ei şi hrana ei cea veşnică. Tu să fii învăţător peste pământ prin toată viaţa ta învăţată de la Mine, că omul zăboveşte pentru împlinirea Mea în el, pentru împlinirea lui în Mine. îţi dau apa vieţii mereu, mereu. Fă-te izvor de apă curgătoare spre viaţa cea veşnică a multora, Ierusalime al harurilor Mele. îţi dau putere şi ajutor din destul ca să poţi tu să-Mi pregăteşti peste omul care va veni la izvor praznicul Duhului Sfânt şi slava Lui cea dulce care vine de la Mine, Dumnezeul tău, Dumnezeul răbdării şi al mângâierii, poporul Meu.

Binecuvântată să fie fântâna îngerilor pe care voi acum o lucraţi şi o gătiţi frumos. O, nu vă îngrijoraţi! Eu veghez şi vă dau puteri şi îngeri şi ajutor să o gătiţi frumos de sărbătoare şi să pun prin voi peste ea în ziua de sărbătoare a Rusaliilor binecuvântarea Mea şi a îngerului Meu şi a tuturor cetelor îngerilor, fiilor. îi vom face şi acoperiş, căci Eu prin cei ce iubesc pe Dumnezeu vă voi ajuta pe voi, şi această grădină a întâlnirii Mele cu omul la izvor va fi din zi în zi tot mai frumoasă, tot mai cerească, tot mai plină de cer şi de duhul cel din cer, fiilor, aşa cum Eu am profeţit despre toată slava Mea cu voi pentru zilele cele de apoi, aşa cum Eu am grăit despre ea în toată vremea acestei lucrări care grăieşte pe pământ de cincizeci de ani, poporul Meu. Şi vom serba curând, curând praznicul cincizecimii ei şi ne vom slăvi cu ea de pe pământ şi până la nori, şi de la nori şi până pe pământ, iar norii slavei Mele vă vor purta pe voi, cei ce Mă iubiţi cu dor şi cu Duh Sfânt, în carul Meu de biruinţă, fiilor. Amin, amin, amin.

O, copii care aşezaţi în cartea Mea cu voi glasul cuvântului Meu! Staţi ochi şi urechi pentru Mine după ce vom trece ziua de sărbătoare, că vreau să grăiesc în carte încă şi vreau să ştiţi că toţi cei adormiţi care-şi aud numele din guriţele voastre se vor strânge cu multul la sărbătoarea Mea de Duh Sfânt cu voi, şi Eu vă spun că s-au şi strâns şi vă aşteaptă pe voi cu bucuria Mea din mijlocul grădinilor Mele cu voi. Amin.

09-05-2004