Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului mare mucenic Gheorghe

Fiilor, fiilor, în zi de ajun a sărbătorii marelui mucenic Gheorghe, mărturisitor al iubirii de Dumnezeu pe pământ, Eu, Domnul, Cel ce vă conduc pe voi spre slava Mea cu voi, vă dau lucru cu binecuvântarea Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

O, copii din porţi, aşezaţi în carte vestea Mea pentru lucrul fântânii îngerului Meu, care este îngerul poporului Meu, şi lângă el, pe cel ce este pereche cu el în lucrarea Mea de împlinire a Scripturilor peste pământ în orice timp. Fântâna sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil, şi cei împreună cu ei căpetenii peste cetele de îngeri. Această lucrare v-o dau s-o împliniţi cu mii şi mii de îngeri. Amin, amin, amin.

Mergeţi în grădina întâlnirii şi păşiţi şapte paşi de lângă pomul cu roade de la mijlocul ei, şi veţi găsi însemnat locul în care voi veţi lucra acest cuvânt al Meu aşezat peste voi. Cereţi apoi cu rugăciune să vă dau, şi voi să lucraţi. Iar Eu rostesc şi spun: Binecuvântat să fie începutul şi sfârşitul acestui semn ceresc pe pământ, şi voi, cei ce daţi fiinţă acestui semn. Amin.

O, copii care-Mi daţi fiinţă în carte, întăriţi-vă de la Mine, mlădiaţi-vă după Mine şi după toate câte se aşează cu pace sau cu durere peste voi, după toate stările care vă încearcă credinţa şi răbdarea voastră, că Eu vă voi mângâia, fiindcă sunt Dumnezeul răbdării şi al mângâierii, fiilor. Nu uitaţi să fiţi tari cu duhul şi cu puterea cea pentru el, căci copacul îşi înteţeşte rădăcina, şi coardele ei şi le înfige mai adânc în vreme de furtuni, fiilor, nu la uşoare adieri când vântul îşi cântă cântarea din frunzele lui.

Mergeţi, dar, cu harul Duhului Sfânt şi cu căpeteniile îngerilor şi faceţi începutul lucrului ce vi-l dau de împlinit, şi apoi odihniţi-vă, şi odihniţi-Mă pe Mine cu cuvântul Meu peste voi, şi pe sfinţi, fiilor. Staţi cu veghe în întâmpinarea Mea, că vin cuvânt în carte cu sărbătoarea cea cu sobor de mucenici ca să slăvim credinţa şi iubirea mucenicului şi mărturisitorului şi făcătorului de minuni Gheorghe, cel care a biruit împărăţia pământului spre dobândirea vieţii cea de sus, căci viaţa, de sus este, fiilor. Amin, amin, amin.***

Iar acum, în zorii sărbătorii între sfinţii cerului a mucenicului Meu Gheorghe pun peste voi putere de duh şi de trup pentru vremea lucrului fântânii îngerilor, copii care săvârşiţi împlinirea acestui cuvânt sfânt. Tot cuvântul Meu să fie sfânt între voi, să fie împlinit între voi, iar cei ce îl împlinesc pe el aşa cum mulţi în veacuri l-au împlinit, aceia se numesc şi s-au numit sfinţii Mei, credincioşii cuvântului Meu, iar credinţa lucrează minuni, şi apoi le aşează spre mărturie pe pământ prin cuvântul Meu şi prin faptele sfinţilor Mei, căci ele merg înaintea lor şi le fac celor ce le săvârşesc pe ele cale spre Mine şi spre oameni. Amin.

Mucenicul Meu Gheorghe a dobândit credinţă făcătoare de minuni, căci era neîndoielnic în puterea Mea, în fiinţa Mea cea vie care se desăvârşeşte prin credinţa celor credincioşi Mie pe pământ. Cei ce se aleg să creadă în cuvântul Meu de ieri şi de azi, aceia cu iubire mare trebuie să creadă, că nu are putere credinţa fără de iubire pentru ea, fiilor, iar această iubire este cea care se urcă spre Mine, şi coboară apoi pe pământ între oameni cu roadele ei care Mă mărturisesc pe Mine, Dumnezeul Cel adevărat, Dumnezeul celor credincioşi Mie, că Eu fără credinţa lor nu Mă pot mărturisi, nu-Mi pot preaslăvi numele peste cei ce poartă numele Meu pe pământ prin asemănarea lor cu Mine.

Sunt la porţile tale, Ierusalime, şi grăiesc peste tine în zi de sărbătoare. Deschide-ţi inima şi ochii ca să vezi slava coborârii Mele cuvânt peste tine şi peste pământ cu duhul şi cu cuvântul, şi fericiţi sunt cei ce mărturisesc între oameni faptele cuvântului Meu împlinite pe pământ. Amin, amin, amin.

– O, Dumnezeule adevărat, eu Te-am mărturisit pe Tine pe pământ cu numele de Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, pentru că am crezut în Tine cu iubire, Doamne al celor credincioşi şi sfinţi. Nu am crezut în mine, ci în Tine, căci numai Tu eşti Dumnezeu, iar noi, sfinţii Tăi, fii ai Tăi, mărturisitori ai Tăi, că altfel decât aşa nu sunt cei sfinţi şi cei credincioşi. Amin.

O, popor al cuvântului lui Dumnezeu Care vă naşte pe voi! O, fii ai credinţei cea dăruită de Domnul celor credincioşi! Eu nu am crezut în mine, ci am crezut în Dumnezeu, şi dacă am crezut în El, L-am mărturisit când El m-a trimis să lucrez aşa. în toată vremea celor şapte veacuri dumnezeieşti Domnul S-a mărturisit pe Sine prin cei ce au crezut în El cu iubire, căci iubirea lor era calea lor spre Dumnezeu şi calea lui Dumnezeu spre ei pentru mărturisirea Lui între oameni.

Sfinţii nu cred în ei, ci în Dumnezeu atunci când El prin ei săvârşeşte minuni pe pământ, iar cei ce nu credeau în El prin sfinţii Lui cei mărturisitori, aceia credeau în diavolul şi credeau în ei şi nu puteau aceştia să se dea pe ei în schimbul lui Dumnezeu, căci credinţa în Dumnezeu nu este a tuturor. Domnul pentru acest mare dar caută inimă cu duh iubitor de oameni în ea, căci aceasta este înţelepciunea cea plăcută lui Dumnezeu şi cu care cei credincioşi şi sfinţi se dau lui Dumnezeu spre slava Lui pe pământ prin ei. Amin.

O, Ierusalime născut din cuvântul cel de sus, cei ce cred în acest cuvânt îşi sfârşesc viaţa lor şi o trăiesc pe a Domnului, aşa cum eu, prin iubirea mea de El şi pe care El mi-a dat-o în dar ca s-o port şi s-o mărturisesc, am trăit în El, şi El în mine, căci acesta este dorul Lui şi aşa Şi-a învăţat El ucenicii să trăiască, dându-şi din ei viaţa lor şi luând viaţa Lui, şi le spunea: «Eu în voi şi voi în Mine, ca să ştie lumea că Tatăl M-a trimis pe pământ». Amin.

Iubirea este mai tare ca moartea, iar eu prin ea am putut să-L iubesc pe El, căci iubirea pe care omul I-o dă lui Dumnezeu se face făcătoare de semne şi minuni între cei din întunericul deşertăciunii vieţii, şi altceva ea nu face. Ea trage pe cei aleşi ai Lui către El şi îi pedepseşte pe cei ce văzând slava Lui prin sfinţii Lui se împotrivesc Lui prin slava lor cea deşartă, dar iubirea cea tare a sfinţilor Lui este duh iubitor de oameni, duh care-L mărturiseşte pe Dumnezeu între oameni, ca să creadă ei în El apoi, fie prin viaţă, fie prin moarte, căci necredinţa celor ce nu cred în Dumnezeu, ci în om şi în slava celor ce se văd, aceea lucrează spre credinţa celor aleşi, ca să-i tragă pe ei apoi la Dumnezeu şi la viaţa cea fără de moarte, care este plata sfinţilor. Amin.

Vă învăţ pe voi, cei ce sunteţi poporul slavei cuvântului lui Dumnezeu, că trebuie să credeţi în El cu iubire mare, căci credinţa cea fără de iubire nu are putere pentru Dumnezeu şi pentru voi. Ea trebuie să se reverse din voi prin semne şi minuni. Ea trebuie să facă Domnului ucenici-minuni, că aceasta este vremea de sfârşit. Amin.

Noi, sfinţii cei de până la voi, cei de după apostolii care au umblat cu Domnul pe pământ, I-am făcut Domnului mucenici mărturisitori, care şi-au câştigat viaţa prin moarte. Iar voi, cei din urmă mărturisitori, trebuie să-I faceţi Lui ucenici, ca să Se arate cu ei peste pământ, şi mulţi să urmeze vieţii Domnului în ei apoi. Aceasta este iubirea pe care voi s-o aveţi prin credinţa cea făcătoare de ucenici. Amin.

O, Doamne al iubirii celor ce Te iubesc cu iubirea Ta şi nu cu a lor! Suntem temelie pentru credinţa în Tine a celor ce ne-au văzut atunci luptând pentru mărturisirea Ta şi a acelora ce apoi şi până acum şi până la sfârşitul omului semeţ au crezut şi cred şi vor crede în Tine, în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, căci aceşti Trei, una sunt, o, fii ai oamenilor! O, voi sunteţi orbiţi de cele ce se văd cu ochii trupurilor voastre, dar dacă voi aţi vrea să credeţi cu iubire în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, dacă voi aţi vrea să vedeţi cerul care vă înconjoară de jur împrejur şi câtă slavă înseamnă el şi câţi nori de sfinţi şi de îngeri plutesc pe lângă voi, le-aţi dispreţui pe toate câte se văd şi care vă despart de slava lui Dumnezeu, şi v-aţi întări în viaţa cea de sus şi aţi rămâne moştenitorii ei pe pământ, căci viaţa este cuvânt mare şi puţini pe pământ pun preţ pe acest mare cuvânt. Sunteţi fără de dor de viaţă, pentru că iubiţi moartea care roade din voi prin păcatul care vă suge vlaga vieţii şi vă cufundă în adâncul întunericului neînţelepciunii şi al deşertăciunii veacului acesta păgân. Sunteţi fără îngerii lui Dumnezeu, pentru că iubiţi faptele morţii, căci viaţa este de sus şi nu de pe pământ este ea şi nu pământului îi este ea datoare şi nu trupurilor voastre, ci lui Dumnezeu, de la Care aveţi suflet în voi. Uitaţi-vă în viaţa mea şi învăţaţi taina vieţii. Lăsaţi zilele voastre şi luaţi în voi zilele Domnului, căci au venit pe pământ între oameni zilele Fiului lui Dumnezeu, Care Se face cuvânt peste pământ spre tămăduirea neamurilor de pe el. Amin.

Eu, Doamne, Te mărturisesc între oamenii care au de viaţă deşertăciunea cea de pe pământ, că eu am avut ca dar al vieţii credinţa cea cu iubire de Tine în ea, şi cu ea Te-am mărturisit şi mulţi au dobândit dar din dar prin credinţa mea şi prin viaţa mea care s-a făcut prin Tine mai tare ca moartea, fiindcă Tu îmi erai iubirea din ea, şi cu ea iubeam, şi duhovniceşte iubeam şi îl trăgeam pe om la Tine, că Tu pe mulţi îi atingeai la inimă prin tot ce ai lucrat prin duhul şi prin trupul meu prin care Te-ai mărturisit pe pământ. Eu Te-am iubit şi Te-am mărturisit şi am fost mai tare ca moartea cu iubirea din mine pentru Tine şi pentru mărturisirea Ta pe pământ, iar Tu apoi prin sfinţii Tăi mi-ai dat nume mare în cer şi pe pământ şi m-ai numit purtător de biruinţă în lupta cu necredinţa omului în Tine pe pământ, căci Te-am arătat Dumnezeul meu, Dumnezeul Cel adevărat, Unul singur Dumnezeu. Amin, amin, amin.

– Iar Eu, Domnul sfinţilor, M-am slăvit şi Mă slăvesc în tine, mucenicule al Meu şi purtător al biruinţei cea de sus, că mare nume ţi-ai lăsat peste oameni şi mulţi cred în tine că poţi să-i ajuţi în neputinţele lor şi te cheamă spre ei, iar Eu Mă slăvesc prin tine, că eşti veşnic, precum Eu sunt. Amin.

O, poporul Meu, iubirea ta să iubească pe sfinţii care M-au iubit şi să-i mărturisească prin faptele ei, că tu eşti cel prin care Eu îmi fac ucenici ca şi tine, dar nu uita de credinţa care nu are putere fără de iubire pentru ea. Curând, curând Mă voi aşeza cu tine din nou înaintea oamenilor şi te voi vesti al Meu. Pregăteşte-te din vreme pentru această slavă, ca să adun Eu apoi pe lângă tine pe cei ce Mă vor descoperi în mijlocul tău cuvânt şi viaţă a ta, căci viaţa este de sus, poporul Meu.

Ai grijă de rugămintea Mea peste tine. Pregăteşte-te din timp şi nu atunci, ca să poţi atunci să te faci slavă a Mea, căci slavei Mele îi trebuie pace şi linişte şi odihnă în om şi din om. Ai grijă să Mă asculţi bine, căci ce bine le este celor ce ascultă cuvântul Meu şi îl împlinesc pe el, ca să-i numesc Eu pe ei apoi dumnezei, prin supunerea lor sub cuvântul iubirii Mele, care-l împlineşte în iubire pe cel ce crede în Mine împlinind cuvântul Meu. Amin.

Eu iarăşi vă aşez în cuvânt de binecuvântare pentru lucrul fântânii îngerilor, fiilor copii. Vă dau îngeri, fiilor. Nu vă las să trudiţi din greu. Vă dau puteri din puterea Mea, iar voi aveţi grijă de îngerii care lucrează cu voi, aveţi grijă de Duhul Sfânt şi de mângâierea Lui între voi în toată vremea lucrului, şi aveţi grijă de duh de rugăciune, fiilor, căci aceste feluri de mari lucrări se lucrează cu îngerii Mei şi cu rugăciune şi cu hrană cumpătată, fiilor copii, căci puterea nu vine de la trup, ci vine de la Duhul Meu din voi şi de la pacea Mea din voi şi dintre voi, pacea care aduce biruinţă în toate câte Eu lucrez cu voi pentru mărturie între pământ şi cer pentru zilele Mele cu voi, fiilor. Amin.

Fiţi apoi atenţi pentru pregătirea vestirii Mele şi a pregătirii zilelor de slavă odată cu praznicul Rusaliilor care vor fi simţite din plin în zilele Mele de slavă cu voi înaintea oamenilor. Vestiţi din timp sărbătoarea. Uşuraţi-vă mult de lucrul cu mâna şi daţi loc lucrului slavei Duhului Sfânt. Fiţi potriviţi pentru tot lucrul pe care-l săvârşiţi şi fiţi mulţumiţi şi mulţumitori, căci Eu, Domnul, vi le măsor pe toate, şi măsuraţi-vi-le şi voi şi fiţi mulţumiţi şi mulţumitori ca nişte fii cereşti pe pământ, iar Eu încă vă voi hrăni cu cuvântul până la vremea aproape de sărbătoarea cea mare, şi voi să-l împliniţi pe el şi să vă hrăniţi cu el şi să vă bucuraţi de masa Mea cu voi, de cina Mea cu voi trup şi cuvânt. Amin, amin, amin.

06-05-2004