Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a cincea a Postului Mare, a cuvioasei Maria Egipteanca

Aştept porţile să Mi se deschidă pentru sărbătoarea de azi. Eu sunt Dumnezeul Cel viu în veci de veci. Am fost mort atât cât M-a ţinut mormântul şi până ce îngerul Meu a dat piatra la o parte şi am înviat din mormânt, şi sunt viu în vecii vecilor şi am cheile morţii şi ale iadului. Glasul Meu este ca vuietul de ape multe; din gura Mea iese sabie ascuţită cu două tăişuri; faţa Mea străluceşte ca soarele în puterea lui strălucind; veşmântul Meu, lung până la picioare, stă pe Mine încins pe sub sâni cu brâu, şi sunt viu în vecii vecilor, şi sunt Cel ce am murit şi am înviat, şi sunt Cel ce am cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu. Amin.

Eu sunt Cel ce sunt, Cel adevărat, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide, şi închide şi nimeni nu va deschide, Martorul Cel credincios, începutul zidirii lui Dumnezeu, iar înţelepciunea Mea a fost şi este găsită dreaptă de către toţi fiii ei. Amin, amin, amin.

Voiesc să Mă scriu în cartea Mea din zilele acestea cu sărbătoarea zilei de azi, fiilor care primiţi din gura Mea cuvântul care este sabie ascuţită cu două tăişuri, căci Eu, Domnul, Eu, Cel ce am cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, am spus prin duhul proorociei că voi fi cuvios cu cel cuvios, voi fi nevinovat cu cel nevinovat, voi fi ales cu cel ales şi voi fi îndărătnic cu cel îndărătnic, şi pe cel smerit îl voi mântui, iar ochii celor mândri îi voi smeri. Amin.

O, copii de sub povară, mereu am voit, mereu, mereu am tânjit şi de lângă Tatăl şi de lângă voi să nu fiţi voi sub povară, şi să fiţi cu inimioarele uşurate de greu ca să-Mi fie Mie uşoară şi mereu deschisă calea către poporul Meu pe care-l învăţ mereu din gura Mea, că dacă nu l-aş învăţa, şi el ar adormi ca lumea care doarme somnul morţii şi nu mai veghează pentru credinţa în Dumnezeu şi pentru venirea Mea pe pământ.

O, copii zbuciumaţi de greutăţi şi care staţi sub sarcina venirii Mele! E tare, tare grea lucrarea Mea cu voi, căci voi sunteţi mereu, mereu strâmtoraţi şi lipsiţi pentru lucrul Meu cu voi şi pentru viaţa poporului Meu prin care Mă slăvesc pe pământ, căci oamenii se îmbogăţesc în rele şi în averi care se vor clătina curând, curând şi îi vor prinde pe ei sub ele, şi apoi Eu le voi arăta lor că am umblat pribeag pe pământ după ei ca să-i fac să întindă mâna spre Mine şi să-i ajut spre mântuire, spre viaţă şi spre avere veşnică. Dar lumea nu aude, fiilor, fiindcă ea doarme somnul morţii şi nu veghează întru nimic pentru Domnul, Cel ce este viu în vecii vecilor şi are cheile morţii şi ale iadului.

Grăiesc cu voi în glas de vuiet de ape multe, şi voi sunteţi plăpânzi de tot, dar se apropie curăţirea pământului de munca cea zadarnică a omului, de tot ce-şi face pentru el omul, dar nu pentru el face, ci pentru foc, fiilor, aşa precum scrie în Scripturi, şi atunci va fi mare durere pe pământ, şi omul va căuta moartea şi nu o va mai găsi, căci Eu, Domnul, cu cel îndărătnic Mă voi îndărătnici, ca să dau celor smeriţi mântuirea şi să umilesc ochii şi trufia celor mândri de pe pământ, care nu se uită la Mine, ci numai la ei.

O, copii palizi sub încercări, Eu am putere să vă întăresc în răbdare şi în rugăciune spre Mine şi să vă zic: cereţi şi veţi afla, bateţi şi vi se va deschide, căci Eu am putere pentru voi, că sunteţi mici şi lipsiţi, şi cu voi îmi găsesc Eu plăcerea. Vă rog însă, cu plânsul pe obraz, aveţi grijă de plăcerea Mea şi umblaţi pentru ea ziua şi noaptea. Aveţi grijă de zilele de post, să fie ele pline de pace şi de răbdare şi de rugăciune şi de iubire de Dumnezeu şi de iubirea Mea dintre voi, şi cereţi şi vi se va da, şi bateţi şi vi se va deschide. Amin, amin, amin.

Vă amintesc, fiilor, de Maria Egipteanca, cea care a rămas în amintirea neamului creştinesc. învăţaţi de la ea iubirea de Dumnezeu şi răbdarea şi pocăinţa şi nădejdea şi credinţa, fiilor. Mulţi sfinţi aveau mare, mare grijă de vremile cele pentru postul cel cu trupul, căci acesta trebuie cu multul să fie însoţit de postul cel cu duhul. Cei din obşte, pentru dragostea lor de Mine se duceau spre singurătate cu binecuvântare, ca să nu greşească ei cu cuvântul, cu mintea, cu fapta, şi ca să fie plăcut Domnului postul lor de bucate, şi ca să-Mi găsesc Eu în ei plăcerea, căci ei cereau şi băteau la uşa milei Mele aşteptând mântuirea şi iertarea greşalelor lor, iar Eu le dădeam şi le deschideam, aşa cum am lucrat cu Maria Egipteanca de i-am dat apoi Trupul şi Sângele Meu, cea mai vie hrană, hrana vieţii veşnice, pe care voi o aveţi din destul şi pe care, Eu, Domnul, vă rog, cu obrajii plini de lacrimi, s-o preţuiţi, fiilor, ca să aveţi de la aceasta toate câte vouă vă sunt de trebuinţă pentru viaţa Mea cu voi, pentru lucrarea Mea cu voi şi pentru care-Mi trebuie ajutor de pe pământ, ca să răspândesc pe pământ vestea cuvântului care iese din gura Mea spre voi, şi pe voi să vă vestesc ai Mei, să vă vestesc poporul Meu, mireasă cu candela aprinsă, cu inima arzândă de dorul venirii Mele la voi.

O, cereţi de la Mine şi Eu vă voi da, şi voi trezi pe cei ce au şi le voi muia inima şi gândul spre Mine şi îi voi trimite spre voi, că sunteţi ai Mei. Amin.

Mă uit la cei ce slujesc în bisericile lumii cum cer la cei bogaţi şi la cei săraci şi cum strâng pentru cele ce se vor dărâma, fiindcă omul nu voieşte să sfinţească locul lui, şi pământul apoi, căci el stă în iubire de sine, în iubire de slavă şi în fărădelegi pe pământ. Şi Mă uit la voi, care-Mi sunteţi biserica Mea cea de la sfârşit de timp, cum nu cereţi nici la cei bogaţi, nici la cei săraci, ci lucraţi cu mânuţele, ca să nu căpătaţi în dar, căci cu greu mai găsesc Eu om care să se dea cu totul pe sine şi ca să am Eu şi cu voi de la mijloc, fiilor. Omul în zadar dă o jertfă din ceea ce-i trece printre degete dacă nu se dă pe sine lui Dumnezeu ca să-i fie primită şi bine folositoare jertfa inimii lui. Sunt supărat amar pe toţi bogaţii de pe pământ care-şi strâng pentru molii şi pentru rugină în vreme ce Eu, Domnul, şi cu voi, cu greu suflăm peste pământ vestea împărăţiei cerurilor. Dar sunt îndrăgostit cu dor de voi, cei ce-Mi daţi fiinţă între oameni, cei ce cu multă trudă şi aşteptare şi răbdare daţi peste pământ vestea glasului Meu care vine la voi ca vuietul de ape multe de vă cutremură trupuşoarele, fiilor doriţi şi întăriţi de Dumnezeu, căci din gura Mea iese sabie ascuţită cu două tăişuri, iar faţa Mea străluceşte ca soarele strălucind în puterea lui, şi voi sunteţi plăpânzi înaintea Mea, şi sunteţi cei mici de la sfârşit, şi lucrarea venirii Mele e mare cât Dumnezeu. Dar Eu vă întăresc şi vă ocrotesc şi am grijă de voi şi de lucrarea Mea cu voi şi de poporul cuvântului Meu, căci prin el Mă slăvesc şi prin el trudesc să-Mi sfinţesc pământul şi să-l curăţ de tot păcatul şi de toată fărădelegea omului de pe el, de toate avuţiile trecătoare, că nu a fost de când veacurile nebunia pe pământ ca aceea de azi, şi care dă să râdă la Mine prin omul cel îngâmfat în duhul lui, dar Eu, Domnul, voi birui cu voi pământul şi cerul, şi ele se vor face noi, după Scriptura care spune aceasta. Amin.

Acum, Eu, Cel ce vă ocrotesc iubindu-vă şi miluindu-vă, vă voi slobozi iarăşi de sub greu, că sunteţi cu inimioarele strânse de griji şi de lipsuri, ca nişte micuţi ce sunteţi. Fiţi mari însă în post şi în rugăciune stăruitoare, cu vreme de pace şi de bună armonie între voi, că Eu am spus că unde sunt copiii Mei vieţuind împreună întru Mine şi sub greul Meu cel greu, acolo Eu sunt, acolo Eu hotărăsc şi binecuvintez în veac şi în veacul veacului. Amin.

Rostiţi cu guriţa înaintea Mea tot ce aveţi voi trebuinţă, aşa cum v-am învăţat, şi Eu vă voi da vouă. Feriţi-vă de tulburările din afară care se răsfrâng înăuntrul vostru, că voi aveţi de dus povara venirii Mele, fiilor. Şi, ca un Domn şi învăţător ce vă sunt, las peste voi binecuvântare mare pentru putere peste trupuşoarele voastre plăpânde şi neajutorate de pe pământ, ca să lucraţi cu puterea Mea toată lucrarea împrospătării curăţeniei grădiniţei cuvântului Meu, în cinstea sărbătoririi zilei învierii Mele, căci curăţenia a toate este un duh, nu este numai o lucrare, şi lucraţi aceasta în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi timpul va asculta de voi, iar puterea trupurilor voastre va asculta de Mine, căci duhurile voastre sunt odihna Mea, şi aşa să fie, precum Eu spun. Amin.

O, ce să vă mai dau ca să fiţi cu inimioarele uşoare sub poveri şi dulci sub duhul iubirii Mele pentru voi? Vă dau: Pace vouă! Iar voi, de la voi, spuneţi şi voi: „Pace Ţie, Doamne, între noi, căci Tu eşti Cel adevărat, Cel ce deschide şi nimeni nu va închide, şi închide şi nimeni nu va deschide, şi eşti Martorul Cel credincios, începutul zidirii lui Dumnezeu”. Amin.

Iar Eu, Domnul, Cel ce sunt viu în vecii vecilor, vă dau puteri din puterea Mea, ca să aveţi înţelepciunea cea de sus în toate, căci înţelepciunea Mea a fost şi este găsită dreaptă de către toţi fiii ei. Amin, amin, amin.

29-03-2004