Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului

Sunt Împăratul slavei! Deschideţi-Mi, copii care-Mi sunteţi porţi, căci sunt împăratul slavei! Amin, amin, amin.

Cânt cu voi: Hristos a înviat! A înviat Împăratul slavei după ce ca un om S-a supus morţii pe cruce, şi după trei zile, după cum au grăit profeţii, a înviat din mormânt. Această salvare a omului şi a judecăţii stăpânitorului acestei lumi, care a fost aruncat afară din tot ce este numai al Meu, această serbare serbez Eu azi cu voi după două mii de ani de la răstignirea şi învierea Mea ca împărat al slavei. Amin, amin, amin.

O, Ierusalime al patimilor Mele de pe cruce pentru salvarea ta de sub umbra legii! Eu am fost de tine pus pe cruce, şi am înviat ca să Mă primeşti apoi, dar tu nu ai voit să te faci mic şi să Mă primeşti să-ţi fiu împărat; împărat nu din lumea aceasta, că în lumea aceasta tu eşti împărat pe tot pământul peste care propăşeşti, fiindcă ai fost poporul Meu. Eu am voit să-ţi fiu împărat peste dragostea ta, peste credinţa ta, spre slava ta în veci, dar tu nu M-ai voit, şi M-ai scos afară din toate ale tale şi aştepţi alt salvator, şi când va veni acela, tu îl vei cunoaşte, că este al tău, dar pe Mine nu Mă cunoşti, că eşti necredincios, iar mândria ta a acoperit pământul. Dar Eu, Dumnezeul Cel adevărat, Care am ieşit de la Tatăl şi din mijlocul tău după ce tu M-ai ferecat în mormânt, luându-Mi trupul cel răstignit pe crucea pe care Mi-am dat duhul în mâna Tatălui, Eu, pentru că am înviat după trei zile, împlinind această Scriptură şi nestricând peceţile mormântului, Eu, Domnul slavei, Care am biruit prin cruce, îţi spun şi ţie la sărbătoarea aceasta: Hristos a înviat! Amin, amin, amin.

Iar ţie, Ierusalime al gloriei Mele cea de după cruce, pentru tine Mă slăvesc în cuvânt peste pământ după două mii de ani pentru tot neamul creştinesc de atunci şi până acum, căci Eu întru tine binevoiesc, că ai fost credincios, şi eşti popor luat din neamul român şi M-ai primit peste tine de împărat al slavei şi îmi scriu în mijlocul tău cartea judecăţii făpturii, căci Eu prin cei neluaţi în seamă am lucrat slava Mea şi acum două mii de ani, şi tot aşa am lucrat şi pentru venirea Mea a doua oară de lângă Tatăl. Tu să Mă primeşti când bat. Tu să-Mi deschizi, că eşti alesul Meu şi eşti micuţ, căci pruncilor le-a fost dat să se facă părtaşii acestei slave a Trupului şi Sângelui Meu cel de pe cruce curs pentru salvarea făpturii, pentru cerul cel nou şi pământul cel nou care se vor slăvi din zi în zi mai mult, spre slava numelui Meu cel purtat de îngeri între cer şi pământ şi între pământ şi cer, iar cuvântul Meu cel de atunci şi cel de acum peste om, este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul care vine în lume. Amin.

O, dacă Eu sunt viaţa, dacă în Mine este viaţa care este lumina oamenilor, tu, Ierusalime de azi, ca şi Ioan Botezătorul, mărturiseşti oamenilor despre Mine, despre lumină, ca toţi să creadă prin tine, căci cuvântul este lumina cea adevărată, iar celor câţi îl primesc crezând prin el în numele Meu, le dau putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, născuţi din cuvântul acesta, căci Eu eram înaintea lui Ioan, fiindcă mai înainte de el eram, şi am venit şi am dat har oamenilor, căci scris este: «Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Hristos». Amin, amin, amin.

O, Ierusalime al harului şi al adevărului Meu, le-am zis: «Pace vouă!» ucenicilor Mei pe care i-am ridicat să creadă dintre iudei şi care au rămas cu Mine după ce M-au cunoscut. Le era frică de iudei şi stăteau închişi în toată vremea patimilor Mele, căci după ce M-am lăsat prins spre răstignire, le-am spus celor ce M-au luat să Mă pună pe cruce: «Eu sunt Cel pe Care-L căutaţi, iar acestora daţi-le drumul». După învierea Mea le-am arătat lor, după ce am rostit pace peste ei, mâinile şi coasta Mea, iar ei s-au bucurat că M-au văzut, şi Eu iarăşi le-am zis: «Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi», şi am suflat peste ei şi am zis: «Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute». Până la înălţarea Mea de la ei la Tatăl, din Care venisem, am avut grijă să le întăresc credinţa. Timp de patruzeci de zile după învierea Mea le-am vorbit despre împărăţia lui Dumnezeu şi le-am poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui, pe Duhul Sfânt Mângâietorul, şi le-am zis: «Veţi lua putere venind peste voi Duhul Sfânt, şi îmi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria şi până la marginile pământului, iar celor câţi Mă vor primi crezând prin voi în numele Meu, le voi da putere să se facă fii ai lui Dumnezeu». Amin.

O, Ierusalime al întoarcerii Mele cu duhul învăţăturii despre împărăţia lui Dumnezeu! Nu pot cărturarii să primească bogăţia acestui cuvânt şi măreţia lui. Ei îl dau pe seama omului, dar dacă aceştia care grăiesc aşa v-ar cunoaşte pe voi, cei ce-Mi sunteţi porţi ale cuvântului Meu, ar înţelege că Eu şi nu omul grăieşte acest cuvânt, căci cine dintre cei ce cred aşa cum se crede în Dumnezeu s-ar încumeta să se aşeze în locul Meu? Numai duhul rău a făcut şi face aceasta, dar ceea ce face el, se stinge mereu, se stinge şi nu are putere să dea viaţă din viaţa Mea chiar dacă el ar îmbrăca sau îmbracă lucrare în numele Meu.

Scrieţi numele Cetăţii Sfinte Noul Ierusalim peste tot pe unde voi trimiteţi cuvântul Meu din zilele voastre, căci Eu le spun cuvânt de credinţă tuturor, şi le spun aşa: nu omul grăieşte, ci Eu, Domnul Iisus Hristos, Care am fost mort şi am înviat şi sunt viu în vecii vecilor. Nu prin cărturari, nu prin oameni şcoliţi pe pământ lucrez ca să-Mi aştern în cartea Mea de azi cuvântul gurii Mele, ci lucrez, ca şi acum două mii de ani, prin cei neluaţi în seamă. Am pus îngrijitori peste lucrarea Mea ca şi acum două mii de ani când aveam ucenici despărţiţi de lume şi îngrijiţi de cei rânduiţi de Mine de pe pământ, şi Eu nu pot să nu amintesc tuturor cărturarilor şi învăţătorilor bisericii din lume că gura Mea prin lucrarea aceasta grăieşte de cincizeci de ani pe pământ, şi e glasul gurii Mele nu de cinci, sau de zece, sau de douăzeci de ani. E glasul gurii Mele, şi cu el Mă voi sărbători curând, curând cu praznicul cincizecimii lui. Amin. Eu, Cel înviat din morţi acum două mii de ani, Eu grăiesc, iar cei ce stau de strajă la porţi iau glasul gurii Mele şi îl aştern în carte după cum Eu le poruncesc aceasta, iar aceştia nu Mă aud numai cu urechile, ci fac faptă cu inima şi cu fapta ei cuvântul Meu. Amin.

Am proorocit prin lucrarea acestui cuvânt că pentru necredinţa şi neumilinţa şi nepocăinţa şi neîmpărţirea cuvântului Meu ieşit din gura Mea şi pe care-l dau bisericii din lume şi slujitorilor ei, că aceştia vor arde cu locaşurile lor cu tot, cu foc trimis din cer, căci au fost reci şi şi-au văzut de ale lor şi au nesocotit împlinirea cuvântului Meu. O, ei în zadar zidesc ca să strângă lumea în locaşurile lor, că acei strânşi ai lor nu sunt turma Mea, aşa cum nici Israel n-a voit să fie, iar cine credeau între iudei în numele Meu, erau daţi afară din sinagogi.

O, voi, cei ce sunteţi aşezaţi voi între voi mai mari ai bisericii din lume, să ştiţi că voi faceţi cu glasul gurii Mele de azi aşa cum au făcut iudeii care au pus oameni plătiţi să spună că pe Mine M-au furat ucenicii din mormânt pe când straja dormea, deşi ei au pecetluit mormântul. Eu însă am înviat lăsându-Mi giulgiul ca mărturie în mormântul în care am stat trei zile, şi M-am dus la ucenicii Mei şi M-am arătat lor, căci ei erau ferecaţi de frica iudeilor şi nu mai aveau ei cum să Mă fure. Am lăsat peceţile neatinse şi am ieşit ca împărat al slavei, Care trece fără de oprire prin orice poartă şi nu-i strică peceţile, aşa cum cea care M-a născut cu trupul pe pământ a rămas Fecioară de-a pururi.

Acest glas este glas din cer, nu este minte de om, nu este învăţătura şi cunoştinţa omului, ci sunt Eu, Domnul slavei, Domnul învierii şi al vieţii veacului ce va să fie, iar omul nu poate vorbi în locul Meu, dar poate să se împlinească întru Mine prin legea harului şi a adevărului prin care el Mă mărturiseşte pe pământ între oameni, aşa cum ucenicii Mei cei de acum două mii de ani M-au mărturisit de la margini la margini, spre credinţa multora. Amin.

O, fii-copii din porţi, auziţi cum spun Eu Ierusalimului Meu cel nou şi tuturor celor ce aud vorbirea Mea cu el: Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Fiţi învăţători din partea Mea peste cei ce s-au făcut prunci şi părtaşi Trupului şi Sângelui Meu, care este partea sfinţilor, hrana sfinţilor, şi fiţi învăţători de la Mine şi peste cărturarii lumii, că aceştia nu cunosc calea, adevărul şi viaţa. Sunteţi micuţii Mei, dar după har şi după adevăr aveţi înţelepciunea cea de sus, căci M-aţi iubit, iar Eu pe credinţa voastră am zidit Ierusalimul nou, şi cu el Mă voi întinde peste toţi cei aleşi ai Mei. învăţaţi şi îndemnaţi mereu Ierusalimul cel nou al Meu, cel din români luat, să nu-şi îngăduie călcări ale aşezărilor Mele de peste el, ca să nu se îngreuieze calea ajutorului Meu peste Ierusalim şi coborârea Mea la el. Amin.

O, poporul Meu, numai Eu M-am înviat din mormânt, căci am fost adevăratul Dumnezeu, Cel ieşit din Tatăl cerurilor mai înainte de toţi vecii. Nici un om nu s-a putut învia pe sine, dar Eu, Domnul slavei, M-am înviat după ce am stat trei zile în mormânt în urma morţii Mele de pe cruce când Mi-am dat în mâna Tatălui duhul, iar El iarăşi Mi l-a dat, şi cu el M-am înviat. Dumnezeu S-a înviat pe Sine după ce Şi-a dat duhul în mâna Tatălui pe cruce. Amin, amin, amin.

Să cânţi, poporul Meu, cântările de înviere a Domnului slavei. Să se audă în sătuţul cuvântului Meu cântările învierii Domnului slavei. Să se stingă toate cântările diavoleşti cu care lumea se desfată pentru praznicul învierii Domnului slavei. Amin.

Ierusalime nou, Hristos a înviat, îţi spune ţie Domnul Dumnezeul tău, Iisus Hristos, Cel ce a fost mort trei zile în mormânt şi S-a înviat pe Sine şi este viu în vecii vecilor. Amin. Binecuvântată să fie masa şi bucatele creştineşti pe care tu le pui pe masă ca hrană, şi să-ţi fie binecuvântate duhul şi adevărul cu care stai înaintea Mea ca să Mă primeşti cu glasul gurii Mele peste tine şi peste pământ.

Hristos a înviat, popor al venirii Mele! Amin, amin, amin.

11-04-2004