Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Învierii Domnului

în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, aceasta este cărarea pe care Eu, Domnul Iisus Hristos, Fiul Tatălui ceresc, vin şi Mă întocmesc cuvânt pe pământ de deasupra pământului şi îmi întocmesc Sion pe pământ pentru odihna Mea, căci este scris despre Mine în psalmi aşa: «A ales Domnul Sionul şi a voit să aşeze în el locaşul Său zicând: acesta este locul Meu de odihnă, şi îl voi binecuvânta cu belşugul cerului, căci l-am ales pe el locaş al Meu, odihna Mea în veac». Amin, amin, amin.

Mă mărturisesc pe Mine însumi deasupra grădinii cuvântului Meu, locul odihnei Mele din zilele acestea. Sunt Cel înviat dintre cei morţi acum două mii de ani când Tatăl Savaot M-a trimis din cer pe pământ ca să mărturisesc despre adevăr, căci împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, ci este din cer, de acolo de unde este adevărul. Amin, amin, amin.

Aduc peste grădina Mea salutul învierii Mele, salutul care mărturiseşte despre Mine şi despre puterea Mea cea dumnezeiască, cu care M-am ridicat din mort, viu acum două mii de ani, după ce M-am lăsat să fiu răstignit pe cruce pentru adevăr.

Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Aceasta era mărturisirea celor ce duceau din loc în loc învierea Mea dintre morţi după ce Eu M-am sculat biruitor din moartea trupului Meu cel din om luat de Tatăl. Eu spre aceasta M-am născut şi spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul, iar oricine purcede din adevăr ascultă glasul Meu. Amin. Iar pentru cei ce nu purced din adevăr zic aşa cum am zis acum două mii de ani în faţa uşilor iadului: «Deschideţi porţile! Ridicaţi, căpetenii, porţile voastre, ca să intre împăratul slavei! El este Domnul, Cel tare şi puternic, Domnul, Cel tare în război, împăratul slavei».

Acum două mii de ani am lucrat lucrarea adevărului în cer şi pe pământ, căci după ce arhiereii iudei M-au dat lui Pilat ca să Mă dea el răstignirii pe cruce, Eu Mi-am lăsat trupul spre moarte, şi în mormânt apoi, iar cu sufletul M-am dus în iad şi am deschis prin cuvânt porţile şi l-am scos pe om, şi tot în clipa aceea am deschis tâlharului poarta raiului, după cum i-am spus lui: «Astăzi vei fi cu Mine în rai», şi tot atunci am stat pe scaun împreună cu Tatăl întru cele cereşti şi M-am mărturisit în cer zicând: «înălţaţi-vă, voi, porţi ale veşniciei, ca să intre împăratul slavei!». Amin, amin, amin.

Eu spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. De aceea Mi-am făcut din nou în zilele acestea Sion pe pământ pentru odihna Mea, loc din care să mărturisesc adevărul, iar cei din cer deschid porţile cele de sus şi aud cuvântul Meu cel de azi peste pământ, Duhul Adevărului pe Care lumea nu-L cunoaşte, căci scris este: «Cel ce nu purcede din adevăr nu ascultă glasul Meu», dar cei din cer ridică porţile cele de sus şi ascultă pe Dumnezeu Cuvântul, căci El este Adevărul. Amin.

Hristos a înviat, copilaşi din grădina Mea! Hristos a înviat, popor al cuvântului Meu! Hristos a înviat, vouă, celor ce ascultaţi glasul Meu cel din grădină! Hristos a înviat, şi vouă, celor ce nu-l ascultaţi! Hristos a înviat, zice tuturor Domnul, Cel înviat acum două mii de ani spre învierea făpturii de sub cer! Hristos a înviat şi vouă, celor din cer, căci Eu sunt taina cea ascunsă în veacuri şi nepricepută de îngeri, dar plinită prin Tatăl. Adunaţi-vă în grădină cu Mine, voi, cei din cer, şi ascultaţi glasul Meu, căci cerul este adevăr din adevărul Meu, cuvânt din cuvântul Meu, ca şi pământul, ca şi omul cel întâi zidit din pământ.

Când am înviat din răstignire, M-am dus după om în locuinţa morţilor şi l-am făcut adevăr al Meu pe omul cel zidit de mâna Mea, căci Eu eram după înviere plinirea Tatălui, Omul Cel nou, cu duh dătător de viaţă, şi i-am dat viaţă din cer omului cel zidit din pământ la început, şi M-am făcut începătură a învierii morţilor. Frumoasă este taina învierii morţilor, dar ce puţin este pricepută ea de fiii oamenilor, ce puţin este ea lucrată de fiii oamenilor, de cei care n-au învăţat de şapte mii de ani decât să moară! Dar Eu am venit în lume ca să mărturisesc adevărul şi să-l audă omul, şi să se lase omul născut din adevăr, începătură nouă să se lase omul, uşă deschisă înaintea Mea să fie omul pe pământ. Amin.

Voiesc să înţeleagă tot omul de la margini la margini că Eu am înviat dintre cei morţi ca să-i scol şi pe morţi, căci spre aceasta M-am născut şi spre aceasta am venit pe lume. împărăţia Mea nu este din lumea aceasta, dar Eu am venit în lume ca să aduc cu Mine împărăţia Mea pe pământ, împărăţia cerurilor, ca să fie cu omul pe pământ. Mulţi au fost cei care Mă voiau rege pe pământ. Până şi Pilat a scris deasupra capului Meu cel răstignit pe cruce: „Iisus Nazarineanul, regele iudeilor”, şi apoi a spus celor ce se împotriveau: „Ce am scris am scris”. Dar împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Eu vin cu ea din cer, nu din lume, şi sunt împăratul slavei şi nu am nici un amestec cu slava cea omenească. Voiesc să înţeleagă tot omul că împărat este cel ce se jertfeşte pentru neam, şi altceva nu înseamnă împărat, iar cei ce domnesc pentru slava lor şi nu pentru oameni, aceştia sunt fiii minciunii, fiii deşertăciunii care vine de la om. Eu spre aceasta am venit în lume, ca să Mă jertfesc pentru ea, şi apoi tot omul care crede în Mine să nu mai piară, ci să aibă viaţă veşnică, şi păcatul să nu mai lase pată pe el. O, ce bine este de om să înveţe să fie creştin, să moară pentru cele vechi ale lui şi să învieze pentru cele din cer, căci cele pământeşti şi trupeşti sunt toate deşertăciune şi nu mai sunt apoi, fiindcă pe urma celor deşarte nimic nu rămâne.

Iată, fiilor din grădina Mea, cei din cer înalţă în sus pragurile cele de sus să intre la ei cuvântul Meu cel rostit de Mine peste voi. Iar voi învăţaţi de la Mine, Domnul şi învăţătorul vostru, învăţaţi să staţi înaintea Mea şi înaintea celor din cer care vă aşteaptă şi v-au aşteptat să vă descopăr Eu ca fii ai lui Dumnezeu la vremea de sfârşit a tainei Mele cu omul. învăţaţi statul înaintea Domnului, căci pe voi nu lumea vă vede când slujiţi cu cei de sus, ci cei din cer vă văd şi vă privesc. Priveşte cerul în voi şi la voi, fiilor. învăţaţi pe tot poporul Meu taina uşii deschise, fiilor, taina fiilor lui Dumnezeu, măi fiilor din grădină, taina ascultării de Dumnezeu. Amin. Am spus vouă pentru poporul Meu că taina ascultării de legile iubirii cereşti dintre fii este cea mai frumoasă ascultare dintre toate felurile de ascultare. Aceasta este chiar dragostea, care poate totul în cei neputincioşi, dar ale căror inimi sunt mari. Aceasta este dragostea care poate totul ca să pot Eu, Domnul, să stau mereu între voi, fiilor. Am spus că voi da învăţătură pentru toţi cum este taina aceasta, taina uşii deschise, taina Mea cu omul, statul Meu cu omul în toată clipa. Fiilor, fiilor, omul cel sfânt trebuie să fie mereu văzut cu cele dinăuntru ale lui. Un astfel de om înţelege taina aceasta, şi acela are de la Mine puterea să fie sfânt. Amin. Am spus vouă că voi veni cuvânt de înviere pentru cei ce iubesc cuvântul Meu şi viaţa lor cu Mine şi voi desluşi cât mai pătrunsă taina aceasta, taina uşii deschise pentru Dumnezeu şi pentru om, taina libertăţii întru Hristos, statul Meu cu omul cel sfânt, iubirea Mea cea dintre fii, dintre cei de un sânge cu Mine, taina fiilor lui Dumnezeu, minunea cea din Emaus, Dumnezeu împreună cu cei ce îl iubesc pe El. Amin. Dar voi sunteţi prea osteniţi, fiilor de la iesle, prea neputincioşi sunteţi acum. Vă dau odihna Mea. Odihniţi-vă trupuşoarele trudite, şi apoi vom da odihnă cuvântului Meu în ieslea sa, în cartea Mea din zilele acestea, cartea învierii făpturii. Eu spre aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Şi iată, aceasta fac, şi oricine purcede din adevăr, acela aude şi ascultă glasul Meu din cartea aceasta.

Acum din nou vă pecetluiesc cu salutarea cea de înviere: Hristos a înviat, copilaşi din grădină! Amin.

Hristos a înviat, popor al cuvântului Meu, Ierusalime nou de la venirea Mea! Amin.

Hristos a înviat şi vouă, celor ce ascultaţi glasul Meu cel care umblă prin grădină! Amin.

Hristos a înviat şi vouă, celor ce nu ascultaţi glasul Meu! Amin.

Hristos a înviat zic tuturor celor din cer şi celor de pe pământ şi celor de sub pământ şi celor din ape şi celor din adâncuri şi celor din văzduh! Adunaţi-vă împreună cu Mine în grădină şi ascultaţi cuvântul Meu, cuvântul învierii făpturii, cuvântul facerii din nou a lumii. Cuvânt din cuvântul Meu este cerul şi pământul şi văzduhul şi apele şi omul cel zidit de mâna Mea din pământ şi toate câte sunt făcute pentru om.

Hristos a înviat! Peste tot şi peste toate să fie pecetea aceasta: Hristos a înviat! Amin.

O, frumoasă este taina învierii, dar ce puţin este ea pricepută de fiii oamenilor! Hristos a înviat! Aceasta este taina învierii făpturii. Hristos a înviat dăruind tuturor viaţa Sa! Amin, amin, amin.

30-04-2000