Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălţării Domnului

Pace ţie, poporul Meu! Pace ţie, Ierusalime! Pace vouă, fiilor! O, trudiţii Mei copii, ce este mai frumos ca acolo unde sunt fraţii împreună; împreună lucrători în numele Meu şi la cuvântul Meu? O, fiilor, cine şi unde pe pământ se mai adună împreună fraţii la cuvântul Meu care zideşte şi hrăneşte, la glasul Meu care grăieşte din cer peste pământ? O, dacă glasul cuvântului Meu ar fi la îndemâna oricui, n-ar mai fi nimic de Mine sau de om, căci n-ar şti omul să stea mic în mâna Mea şi să ia cu scumpete din gura Mea cuvântul Meu, că omului îi place să se dea mare cu darurile şi cu Mine şi cu mărire de la Mine şi cu întâietate, fiilor. Dar glasul Meu este unul pentru toţi, şi nu-i poate fi sfâşiat veşmântul după cum e placul omului care vrea să-L împartă pe Dumnezeu.

O, poporul Meu, Eu ştiu să Mă împart, dar omul nu ştie să Mă împartă aşa cum Mă împart Eu. Când Eu eram cu Israel peste pământ prin Moise, s-au sculat fraţii lui cu mărire împotriva lui, cum că nu numai Moise, ci şi ei sunt prooroci, şi căutau să dispreţuiască rânduiala Mea care venea de la Mine prin Moise, şi a ieşit cu durere în Israel această neorânduială. Cuvântul Meu peste oameni e mare lucrare, şi el trebuie să stea în mâna Mea, nu în mâna omului, iar omul să-l împlinească şi atât. E plin pământul de vrăjitori şi de fermecători, şi aleargă oamenii la ei ca să le facă aceştia pe plac, căci duşmanul veacului acesta l-a învăţat pe om să-şi aibă placul lui. Dar la Mine, Dumnezeul Cel adevărat, nu se poate aşa, nu se poate cu placul omului, ci numai cu placul Meu care este bun şi care îl păzeşte pe om de moarte, de orice fel de moarte, căci semeţia şi voia omului şi dorul după el însuşi sunt moarte.

O, poporul Meu, cine şi unde pe pământ se mai adună fraţii împreună la cuvântul Meu care curge din cer şi care zideşte şi hrăneşte pe om? Am făcut cu tine minune mare, poporul Meu cel mic, că tu M-ai ascultat, iar Eu am putut prin tine, şi iată, împart cuvântul Meu peste tot pământul, ca să-l ia oricine voieşte şi să-l împlinească, fiindcă de aceea vine cuvântul Meu peste pământ; vine ca să se împlinească. Amin.

Sunt în mijlocul tău, poporul Meu, cu prăznuirea înălţării Mele la Tatăl acum două mii de ani. Cine nu este umilit, acela se înalţă şi cade, iar cine este umilit, acela stă sus cu Mine şi nu cade. Când Eu M-am înălţat, M-am înălţat ca să Mă duc lângă Tatăl, nu să Mă înalţ şi atât. M-am înălţat ca să nu stau lângă om şi ca să nu Mă mai cinstească omul apoi cu cinstea cea pentru Dumnezeu, cu cinstea cea care-i face omului bine, căci dacă Domnul nu e cinstit de om, e tras de om la voile lui, şi nu-şi face omul bine dacă face aşa cu Dumnezeu.

Iată, s-au ridicat din mijlocul oamenilor vrăjitori şi ghicitori şi fermecători care le fac pe plac oamenilor, umblând cu pipăitul şi cu ghicitul peste oameni. Dar iată, Eu, Domnul, Eu şi cuvântul Meu, ca să-l aibă omul şi să nu mai întrebe pe cei morţi. Să ia omul învăţătură pentru umilinţă şi să iasă de sub voia sa şi să se înalţe la voia Tatălui ceresc, ca să fie pe pământ ca în cer, voia Tatălui. Amin. Când Eu M-am înălţat, le-am spus ucenicilor Mei că voi fi cu ei până la sfârşitul veacurilor. Ei dădeau să-Mi pună întrebări, iar Eu le promiteam lor pe Duhul Sfânt, căci doream cu mare dor să aibă ei înţelepciune din cer, şi cu ea să le ştie pe cele de la Mine şi să le facă.

Se miră mulţi de ce nu se pot pune întrebări aici la voi, căci oamenii aşa sunt învăţaţi. O, cel mai frumos om este omul cel îmbrăcat cu putere de sus prin voia Duhului Sfânt în el. Când Duhul Sfânt îşi poate avea locaş în om, omul nu mai are nimic de întrebat nici în sine, nici în afara lui. Cine-i citeşte pe sfinţii cei mari văd aceasta în ei. Duhul Sfânt este înţelepciune în om. El îi dă scaun Domnului în om. Ce-ar mai avea de întrebat un aşa om? Ce-ar mai lucra omul altceva decât pe Duhul Sfânt? De nimic nu mai are nevoie cel ce are pe Duhul Sfânt, Care ştie şi lucrează şi împlineşte după voia Sa. Când Eu M-am înălţat la Tatăl, apostolii Mei dădeau să Mă întrebe de împărăţia cea ruinată a lui Israel. Iar Eu le spuneam: «Veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus. Va veni Duhul Sfânt peste voi, şi Acela vă va învăţa toate, căci din al Meu va lua şi vă va vesti vouă, şi vă va învăţa pe voi de la Mine voia Mea şi împlinirea ei».

Iată de ce M-am înălţat Eu de pe pământ la cer, de la om la Tatăl. De pe pământ nu pot să fiu cu omul pe voia Mea, căci omul Mă întreabă, Mă ispiteşte şi este neliniştit să ştie. Dar din cer, îi dau Eu omului, şi îl deprind să fie umilit şi liniştit şi să creadă că de sus Domnul are grijă de toate. Omul care vrea cu Mine nu are nimic de făcut decât să facă voia Mea, voia cea din cer, iar Eu îi dau lui înţelepciune şi pâine şi apă şi sare şi haină şi pace şi viaţă din cer. Ce-ar mai avea de întrebat omul? N-ar mai avea, că el ar trăi în Mine, şi Eu în el, şi i-aş da Eu ce ar fi să poarte şi să ştie mai mult. I-aş da după planul Meu, nu după planul lui.

O, ce frumos te învăţ Eu pe tine, poporul Meu! O, de ar lua tot omul învăţătura Mea pe care o pun peste tine, poporul Meu! O, de s-ar înălţa omul până la voia Mea ca s-o facă aşa cum o faci tu la cererea Mea şi la cuvântul Meu, poporul Meu! Grija ta una este: să împlineşti voia Mea şi lucrul pe care ţi-l dau Eu. Unde mai este pe pământ aşa ca şi la tine? Unde mai e popor care ascultă pe Domnul, care are şi face cuvântul Domnului? Iată, aceasta înseamnă să fiu Eu cu omul şi prin om. Amin. O, ce-ar mai fi să am Eu mai multe feluri de voinţe peste pământ şi nu numai una, aşa cum este la Dumnezeu? Omul însă nu înţelege aceasta, şi ar vrea să fiu Eu la îndemâna oricui, căci omului îi place să se dea mare chiar cu Dumnezeu, şi îi place întâietatea între el şi ceilalţi ca el, şi îi place să fie mărit, şi îi place să Mă împartă el la oameni. O, poporul Meu, Eu ştiu să Mă împart. Omul însă nu ştie să Mă împartă aşa cum Mă împart Eu, căci omul când Mă împarte pe Mine, îşi face parte ca unul care împarte, şi iată, nu ştie omul să Mă împartă, nu ştie, şi nu vrea să audă că nu ştie. Să ia omul cuvântul Meu şi să-l pună peste el şi să-l vadă cei din jur îmbrăcat cu Dumnezeu şi cu înţelepciunea Duhului Sfânt, că omul trebuie să facă, nu să spună, şi omul trebuie să se jertfească, nu să se mărească pe sine, nu să caute mărire de la Mine sau de la oameni, nu, ci să se jertfească pentru cuvântul Meu punându-l peste el şi împlinindu-l. Amin. Aceasta îl înalţă pe om la Mine. Aceasta este înţelepciunea care-l ţine pe om în Mine, şi pe Mine în om, iar omul este plin de slava Mea şi nu de a lui, şi acela nu mai are nimic să Mă întrebe. Amin.

O, poporul Meu, când M-am înălţat întru slavă de lângă ucenici, M-am aşezat întru cele nevăzute ca să-l ajut pe om să nu rămână în duhul ispitirii de Dumnezeu, dar le-am spus lor: «Voi fi cu voi până la sfârşitul timpului». Aşa le-am spus ucenicilor Mei care dădeau să Mă întrebe despre vremea împărăţiei lui Israel. Dacă împărăţia lui Israel ar fi fost împărăţia lui Dumnezeu, nu i-ar mai fi trebuit lui împărăţie peste pământ aşa cum voia el şi aşa cum şi azi voieşte şi crede. Eu am spus lor că împărăţia Mea nu e din lumea aceasta, dar aceasta nu i-a plăcut lui Israel. Lui i-a plăcut să fie împărat prin Mine, şi aşa vrea şi azi. Numai că împărat nu poate fi decât cel care are împărăţia lui Dumnezeu cu cuvântul şi cu fapta, împărăţia nestricăciunii, împărăţia sfinţeniei. Aceasta înseamnă împărăţie, şi numai aceasta. Amin.

împărăţia Mea este cu tine şi peste tine, poporul Meu. Să se uite lumea la tine şi peste tine şi peste lucrul tău şi peste taina pe care o porţi tu, şi să vadă şi să înţeleagă tot omul ce înseamnă împărăţia lui Dumnezeu, împărăţia lui Israel. împărăţia ta este în Mine, nu este în lumea aceasta, poporul Meu. Şi se va dezlipi lumea de împărăţia cea stricăcioasă şi va veni să ia împărăţia nestricăciunii, şi în ea omul se va da la facere şi va intra în taina nestricăciunii, în taina fericirii cea care se jertfeşte pentru Dumnezeu.

înalţă-te, poporul Meu, cu împărăţia Mea, de pe pământ şi până în cer, căci îngerii şi sfinţii asta aşteaptă, fiule mic. Ei îi aşteaptă pe cei mai mici care împart de la Mine împărăţia peste toţi moştenitorii ei. Cei mici au mult de trudit, au mult de lucrat pentru calea Mea spre om. Cei mici sunt cei ce ostenesc mult pentru cei din cer. Cei mici sunt averea cerului pe pământ, şi cu ei îşi întinde Mirele ceresc masa de nuntă ca să cineze pe pământ cu sfinţii. Amin.

Acest râu de cuvânt este în mâna Mea şi Eu îl lucrez, şi Eu îl dau. Cine vrea să aibă din el, să vină să-l ia de aici, că Eu aici Mă vărs peste pământ cu cuvântul. Aici este gura Mea, şi mult am lucrat şi mult am pregătit Eu ce am aici. Cuvântul Meu e mare lucrare, şi el trebuie să stea în mâna Mea, nu în mâna omului, şi vai celui ce dă să facă el cuvântul Meu fără ca Eu să aşez! Iată, am aşezat, şi sunt cuvânt peste pământ. Cine vrea să aibă cuvântul Meu curat, să vină să-l ia, să vină să bea. Acesta este râul vieţii care curge din tronul lui Dumnezeu peste pământ. Amin. Iar tu, popor aşezat de Mine în taina şi în lucrul cuvântului Meu, să fii voia Mea şi să nu fii ostenit cu această fericire. Curând, curând, împărăţia Mea din mijlocul tău va fi iubită mult şi tot mai mult, că Eu ţi-am spus să fii frumos, poporul Meu, şi ţi-am spus să fii, ca să rămâi tu nădejdea cea pentru tot omul care-şi va pierde în curând toată agoniseala lui şi va căuta la tine ca să te aibă şi să te asculte pentru Mine şi să te pună peste el din partea Mea, poporul Meu. Dar tu să stai întru înţelepciunea Mea, căci omul îngâmfat şi cel nepocăit nu va găsi intrarea, şi va bâjbâi în gol, fiindcă Eu sunt Dumnezeul tău, Dumnezeul Cel adevărat, şi Mă dau numai celui ce învaţă, şi apoi să fie, căci fără învăţătură de la Mine şi fără fapta ei nimeni nu va putea să-şi facă intrarea în împărăţia Mea care vine pe pământ. Amin.

înalţă-te, poporul Meu, ca să Mă vadă lumea pe înălţimea ta, că Eu îţi spun aceasta. Amin. Ridică-te în numele Meu deasupra tuturor înălţimilor pământeşti, ca să Mă vadă omul pe Mine peste tine, că Eu îţi spun aceasta. Amin. Tu eşti poporul care ascultă pe Domnul. Nu este nimeni pe pământ care să-ţi poată lua slava aceasta, slava celor ce ascultă pe Dumnezeu. Amin. Cei ce nu M-au ascultat au pierdut slava pe care o ai tu, iar tu M-ai ascultat şi M-ai mângâiat şi L-ai făcut pe Dumnezeu tată, căci tată este cel ce are fii. Amin, amin, amin.

Poporul Meu, pregăteşte-Mi, fiule, foişoare, că am în braţe cină mare, cină bogată, masă de nuntă între Mine şi tine, şi nuntaşi şi doinaşi la nunta Mea cu tine, poporule mireasă. O, pune masa, că am de pus pe ea hrană ca să chem la masă.

Şi zic: veniţi la masă, voi, fii ai oamenilor! Vă cheamă Fiul Tatălui la masa Lui de nuntă. Veniţi şi vă îndeletniciţi cu tainele împărăţiei care nu trece! Veniţi să vă bucuraţi adevărat, să vă mângâiaţi adevărat şi să înviaţi adevărat! Veniţi, că Eu, Fiul Tatălui ceresc, vă voi hrăni pe voi. Amin, amin, amin.

24-05-2001