Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a treia a Postului Mare‚ a sfintei Cruci

Copilaşi de la iesle, faceţi-Mi intrarea la voi. Amin. Cartea Mea cu voi e mângâierea Mea peste voi, e cuvântul puterii Mele peste toate neputinţele voastre. Am zis prin prooroci: «Eu dau tărie celui obosit, şi celui slab îi dau putere mare». Am zis: «Cei ce nădăjduiesc în Mine, voi întări puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului, vor alerga şi nu-şi vor slăbi puterea, vor merge şi nu vor obosi». Amin.

Fiilor copii, nădăjduiţi în cuvintele Mele şi daţi-vă putere unul altuia şi aveţi grijă de voi, fiilor. Nu numai Eu să am. Şi voi să aveţi, că Eu am nevoie de voi ca să hrănesc cu Duhul Meu Cel Sfânt pe omul de pe pământ de care se lipeşte şoapta Duhului Sfânt, că voiesc să nu mai stea nepăsător omul pentru păcatul său, şi voiesc să se scoale şi să strige după iertare ca să-l văd că se îngrijeşte de suflet, şi apoi să-l îngrijesc şi Eu pe om. Eu voiesc să aduc pe pământ veşnicia, dar mai întâi trebuie să-l fac pe om să lepede tot răul din el, ca să nu păţesc iar cum am păţit cu Israel, care păcătuia în omul cel dinăuntru. îi făcusem nestricăcioase şi haina şi hrana, dar el Mă dărâma dinăuntrul lui, din omul cel dinăuntru. O, de ce, oare, n-a vrut să se facă nestricăcios şi el ca să-l fi avut pe veci popor?

Iată, fiilor copii, e greu omul la minte. Greu mai înţelege omul taina împărăţiei cerurilor. Eu i-am spus omului că împărăţia cerurilor nu este pe văzute, nu vine în chip văzut. Dacă ea nu împărăţeşte în om, nu poate omul s-o vadă şi s-o pipăie altfel. Toate cele cereşti nu se fac văzute, dar se fac, şi sunt, şi se fac.

Voiesc să am popor sfânt, şi să se hrănească unul pe altul cu sfinţenie fiul poporului Meu, şi să fie sănătos poporul Meu, că scris este în profeţi: «Cei ce locuiesc în Sion nu vor zice „Sunt bolnav”, căci poporul acesta va dobândi iertarea păcatelor, şi veselia cea veşnică va încununa capul lor, iar lauda şi bucuria îi vor ajunge pe ei, şi vor fugi de la ei durerea, întristarea şi suspinarea».

Vă hrănesc cu nădejde, fiilor copii. Daţi poporului putere de la Mine, daţi Duh Sfânt Ierusalimului, căci Ierusalim înseamnă fii şi fiice sub mângâierea Duhului Sfânt. E calea grea, dar Eu sunt sub greu cu voi. Duhul rău are supărare mare pe voi, dar fiţi atenţi şi aveţi grijă de voi, ca să vă am cale a cuvântului Meu peste oameni. Cuvântul Meu linişteşte zbuciumul Meu din om şi îl călăuzeşte pe om la vreme de greu, dar vreau să-l fac pe om să nu mai păcătuiască în omul cel dinăuntru, şi să fie el cel ce Mă iubeşte, să fie curat cu trupul, şi cu sufletul nespurcat de cele din afară, că Eu am venit cu împărăţia cerurilor ca s-o ia omul înăuntrul său şi s-o verse în lături. Amin.

Mare înţelepciune îi trebuie omului care caută să împlinească în el împărăţia cerurilor. El nu trebuie să înceapă cu cele din afara lui, ci cu cele dinăuntrul lui, ca să poată apoi avea pe deasupra acestora pe cele de slujire a vieţii cea de toate zilele. O, nu am povăţuitori pe pământ ca să-i povăţuiască pe oameni. Am lipsă de om cu înţelepciune pentru împărăţia cerurilor, care este sfinţenia şi iubirea de Dumnezeu şi viaţa lui Dumnezeu înăuntrul omului. Eu am atâta de lucru la zidirea împărăţiei cerurilor, şi nu este om descurcat de sinele lui şi de cele legate de el, căci omul este rob pentru cele ce şi-a dobândit în viaţă. Mulţi vor da să alerge după această fericire în care Eu v-am aşezat pe voi, dar vor fi pândiţi şi vor fi vânaţi ca să nu fugă. Eu am spus prin cartea Mea cu voi că vine o vânătoare de creştini, şi, iat-o, fiilor. Creştini cu dor de cer şi de fericire dacă dau să vină după cuvântul Meu, sunt opriţi de păstorii lor, sunt ameninţaţi, sunt vânaţi înapoi, aşa cum s-a întâmplat cu mulţi care au venit până la Mine, şi apoi s-au întors de unde au venit. Dar cine este creştin după adevăr, aceluia Eu îi pun calea sub picioare, şi el umblă pe ea, şi nimeni nu mai poate să-l smulgă de pe ea, căci cei de pe ea nu smulg pe nimeni spre înapoi.

Iată, povăţuitorii oamenilor nu-i lasă pe oameni să vină după această fericire în care Eu v-am aşezat pe voi. Dar Eu vă spun azi mare taină: Duhul Sfânt Se va îndulci în cuvântul Meu din zi în zi mai dulce şi mai cu dor, şi va încălzi toată inima rece şi va umple de fericirea Mea sufletul omului, de cuvântul fericirii care-l cheamă pe om la Mine. Pe pământ e numai greu, e numai durere, dar Eu Mă voi mări tot mai mult, chemând omul la Mine ca să-i dau mângâiere, ca să-i dau putere să poată cu Mine şi pentru Mine şi pentru tainica lui fericire, pe care n-o va găsi omul pe nicăieri decât numai cu Mine. Amin.

Vă dau, fiilor copii, vă dau putere, că aţi slăbit cu trupul şi cu sufletul, dar să nu slăbiţi cu duhul, că Eu sunt mereu cu voi şi vă fac să puteţi. Vă vindec neputinţele toate, că scris este: «Eu celui slab îi dau putere mare», căci cei tari nu vin la Mine, nu stau cu Mine, că aceia se păstrează pe ei într-ale lor şi nu se pot da Mie cei tari. Aveţi grijă de trupurile voastre, că ele sunt temple ale Mele şi ale Duhului Sfânt. Aveţi grijă de voi, fiilor copii, că şi Eu am. Şi aveţi grijă de tot Ierusalimul Meu pe care l-am sfinţit cu cuvântul şi cu Trupul Meu, spre iertarea păcatelor, că Eu am zis de cei ce se sfinţesc că vor dobândi iertarea păcatelor. Amin. întăriţi-vă cu totul, ca să pot veni prin voi şi să-l înviu pe om suflând cu cuvântul Meu peste el.

Aşez peste voi sănătate întru toate. Luaţi, ca să aveţi, fiilor copii. Luaţi, că Eu sunt viaţa cea din voi, dar lucraţi şi daţi putere Ierusalimului, căci Ierusalimul înseamnă fii şi fiice, ceruri noi pentru venirea Mea pe nori, precum este scris despre venirea Mea. Amin, amin, amin.

18-03-2001