Cuvântul lui Dumnezeu la Praznicul Pogorârii Duhului SfântSună îngerii din trâmbițe și vestesc în cer și pe pământ slava Duhului Sfânt în sărbătoarea Sa.

Mai înainte de zorii praznicului de Rusalii cetele cerești s-au strâns de venirea cu Mine în cetatea cuvântului Meu și intrăm, căci Ni se deschide, iar cartea Mea cu voi primește azi în ea mărturia acestei întâlniri, fiilor, cerul cu pământul laolaltă cu praznic de Rusalii, fiilor din cetatea cuvântului Meu, și pace vouă, pace vouă, o, fiilor!

Am cu Mine pe ucenicii Mei cei de atunci, iar voi îi aveți lângă voi pe cei de azi, care-Mi cred și Îmi înțeleg venirea Mea cuvânt pe pământ la voi și la ei, fiilor. Acest măreț dar, cuvântul lui Dumnezeu cu voi, cu oamenii pe pământ, nu-i place oricui să-l aibă și să-l împărtășească, dar celor ce Tatăl voiește să le descopere venirea Mea cuvânt spre oameni, aceia sunt cei ce vă înțeleg pe voi ca slugi ale lui Dumnezeu în vremea aceasta, ca vase în care toarnă și Se desăvârșește Dumnezeu împotriva necredinței de pe pământ înaintea Celui ce vine, precum este scris despre credința celor ce cred și Îl cheamă pe Hristos spunându-I: Vino, Doamne!

O, pace vouă, vouă, și celor ce s-au adunat lângă voi aici pentru întâmpinarea Mea în zi de praznic de Rusalii, că am venit cu ucenicii Mei la praznic, fiilor, și suntem în cete cerești așezați deasupra și privim la voi!

O, pace vouă! Vă deslușesc Scripturile, măi fiilor. De ce lucrez Eu aici așa cu voi și peste voi? O, este scris în Scripturi să nu fie pecetluită cartea venirii Mele cuvânt peste pământ, cartea Apocalipsei, pe care n-a voit biserica Mea de pe pământ s-o țină deasupra, pe masă, să nu fie pecetluită această carte, ci să fie cercetată și crezută, pentru ca omul să se pregătească pentru Domnul, Care vine, vine Domnul iar!

O, deschideți-vă mintea și inima, voi, cei de pe pământ, care nu voiți să stați cu cartea aceasta deschisă ca să știți cuvintele din ea și să le vedeți împlinirea, căci se împlinesc iotă cu iotă, și nu se poate altfel!

Și iată sărbătoarea cea pentru praznicul Sfântului Duh, a treia Persoană a Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh! În vremea aceasta de slavă a Mea peste pământ prin cuvântul gurii Mele se împlinește Evanghelia lucrării Duhului Sfânt trimis de Mine după înălțarea Mea din răstignire spre Tatăl, căci am spus când M-am înălțat la cer că Duhul Sfânt va lua de la Dumnezeu și Se va vesti cu ele, cu cele ce vin să se împlinească între cer și pământ, că nu se putea să stea Domnul în cer fără de lucru după înălțarea Sa la Tatăl, o, nu, ci Tatăl lucrează și Fiul lucrează, și iată, Duhul Sfânt lucrează și va lucra. Amin.

O, pace vouă în zi serbare de Duh Sfânt, fiilor strânși sub slava cuvântului Meu, sub Duhul Sfânt Mângâietorul, Care ia de la Mine ca să vă dea, ca să Se dea vouă! O, fiilor, lăudați pe Domnul și bucurați-vă și bateți din palme, și aceasta înseamnă tot o laudă adusă Domnului prin cântare și prin bucuria de a cânta slăvind pe Domnul! Bucuria cea mărturisită prin cântare izbucnește, și bate din palme cel ce se bucură de Domnul, și este laudă adusă Domnului, ca David când juca și cânta Domnului, ca poporul Israel când în vremi de serbări sfinte lăuda pe Domnul sărind și cântând, bătând tobele și palmele, totul cu veselie și cu dragoste între popor și Dumnezeu, că iată, lumea cea păgână se bucură în bucuriile ei, dar creștinii cum să nu se bucure de bucuria lor cu Domnul și cu sfinții Lui?

Cântă păsărelele cerului și se umple văzduhul și pământul și omul de dragostea lor de Dumnezeu, de slava adusă Domnului lor din gurițele lor mici ziua și noaptea, în zori și pe înserat când se duc spre odihnă. O, ar fi să se audă peste tot și creștinii cântând, așa ar fi să cânte și ei tot timpul, slăvind pe Domnul lor, pentru ca să-L atragă pe Domnul lângă ei și cu ei în sărbători și în zile de lucru, căci fără Mine nu poate omul nimic, nimic pentru el, chiar dacă el crede că poate. Poate, o, poate, dar pentru cele trecătoare, nu pentru cele cu care el rămâne din toată truda vieții lui, căci numai cele cu Dumnezeu lucrate, numai acelea pot pentru creștin, pentru om.

O, ce frumos aici, așternutul cel pentru oaspeți din cer și de pe pământ, ca în toate sărbătorile când voi gătiți așternutul pentru zile mărețe ale slavei Domnului cu voi, fiilor! Mângâieri Ne pregătiți când venim să fim cu voi. Mângâieri vă aducem și Noi, și duhul mângâierii îl împărțim de la unii la alții, de sus și de jos, fiilor. Iată cât lucru are Domnul de lucrat pe pământ cu cei din cer!

O, ce să fac, ce să lucrez cu cei ce Mă închid în Scripturi și în cer ca să nu vin, ca să nu mai vin și să lucrez pe pământ ca și acum două mii de ani, ba și mai mult ca atunci, precum este scris încă de pe atunci că voi lucra, nu că nu voi lucra? O, cum să nu lucrez, când este scris să împlinesc lucrare mare la sfârșit de timp? Și cum să nu vină timpul acesta când este scris să vină și să arate sfârșitul de timp și începutul înnoirii a toate?

O, deșteptați-vă înțelepciunea prin cele de sus venite peste turma creștină, peste biserica lui Hristos! Duhul Sfânt Mângâietorul aduce de la Mine pe pământ la voi ca să dați voi bisericii păstorite de voi, o, dar nu mai împărțiți rătăcire peste cei de sub voi dacă le sunteți păstori. O, nu le mai spuneți că totul e doar în Scripturile pe care le aveți la altar! O, nu așa, fiilor slujitori ai celor sfinte, nu le mai spuneți așa, și spuneți-le și voi ca și Mine, că Eu le-am spus ucenicilor că vor fi îmbrăcați în Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine și va aduce lor de știre toate câte Eu, Domnul, lucrez cu ei și cu urmașii lor din unii în alții. Este scris în Scripturi pentru cei ce au minte ca să priceapă cu ea, este scris că Scripturile lui Dumnezeu se vor face mai groase, căci Duhul Sfânt va lucra aceasta. Eu așa am spus, că din al Meu va lua și va aduce de veste peste pământ.

Am spus că voi trimite pe Duhul Sfânt, așa am spus, și aș voi ca biserica Mea să fie gazda de primire a vestirilor de sus, care vin pe pământ de la Dumnezeu ca să le știe oamenii și să le împlinească ascultând de Dumnezeu, așa cum ucenicii Mei au ascultat și au împlinit, căci le-am spus: «Mergeți în toată lumea și faceți-vă ucenici de un lucru cu voi, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și aceștia în numele Meu vor scoate demoni din oameni, din locuri robite, și vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, de vor bea ceva de moarte vor rămâne vii, își vor pune mâinile pe bolnavi și se vor însănătoși aceștia».

N-aveam nici atunci mai mulți decât am acum, când vin iar și lucrez cu ucenici așa cum lucram atunci și Mă descopeream. O, tot așa lucrez și azi, tot cu puțini Îmi port crucea și venirea și cuvântul peste pământ, căci trebuie să fiu cuvânt peste pământ, că așa este scris.

O, nu vă mai tot ascundeți voi, cei ce păstoriți în nume de păstori ai bisericii Mele, nu mai pitiți cartea de care vă tot spălați pe mâini, și în care este scrisă slava cu care Mă voi întoarce de la Tatăl în cuvânt cu toată lucrarea Mea cea de la sfârșit de timp, căci cartea aceasta are scris în ea un cuvânt care spune să nu se adauge și să nu se scoată nimic din ea, ca să nu fie blestem pentru călcare de cuvânt, și să fie crezută și primită ca de la Dumnezeu cartea aceasta, și iată, ea se împlinește, o, și nu este minte care să vrea să înțeleagă cele scrise în cartea aceasta, de care voi vă ascundeți, căci duhului potrivnic nu-i convine să știe omul rostul acestei cărți, în care este scris să nu-i fie pecetluite cuvintele din ea, că vremea se apropie, dar iată cine se găsește să pună capac venirii Mele scrise în cartea aceasta nepecetluită, căci în ea este vestire dată de știre, nu este pecetluire, o, nu, ci este Domnul cu slava cu care vine să dea fiecăruia după cum este fapta sa. Amin.

O, dacă n-ar fi fost ținută de voi sub pecete această carte, ar fi fost mare minune pe pământ, ar fi Domnul cu oamenii mai mult, ar fi oamenii mai sfinți, dar satana și omul antichrist aduc peste oameni nepăsare de suflet și de Dumnezeu, de cele scrise în cartea aceasta că vor veni spre împlinire, precum sunt scrise. O, și dacă nu mai vrea omul de pe pământ să deschidă această carte și să creadă cele scrise în ea, va fi luat pe neștire de tot ce este scris să vină, o, că nu este minciună, ci este adevăr în cuvântul lui Dumnezeu din cartea aceasta, numită cartea lui Ioan, cartea Apocalipsei.

O, păstori ai bisericii lui Hristos, primiți și voi pe Domnul, Care păstorește cu blândețe turma. Eu nu vă iau turma, ci doar voiesc s-o păstoresc din cer cu hrană caldă, proaspătă mereu, ca un Păstor Care are grijă să aibă turma hrană. O, nu vă iau turma. Eu sunt Păstorul Cel de sus al turmei, Păstorul Cel cu crucea, și voiesc ca voi să aveți turmă frumoasă, miei și mioare de soi, oi grase, pline de iubire și blândețe, de sfințenie, și ca să am de ce să vă răsplătesc pentru rodul adus înaintea Mea, căci vă trebuie rod, și vi-l voi cere vouă dacă v-ați așezat păstori peste turmă.

O, toate, toate suferă de la om, și apa, și pământul și iarba de pe el, și soarele și luna și clipa, căci apa spală necurăția omului, iarba stă sub păcatul săvârșit de om pe pământ; soarele, luna, clipa, sunt martori care văd omul păcătuind fără milă acestor faceri ale lui Dumnezeu, nu ale omului, iar omul le întinează cu toată necurăția din el, cu umbletul lui cel spre păcat, cu lucrul mâinilor lui pentru păcat, și pentru care Eu, Domnul, am stat cu mâinile bătute în cuie pe cruce de către omul lui satana, și cu picioarele la fel, pe cruce bătute, căci omul nu-și cumințește trupul, ci, din contra, și-l stârnește spre păcat și spre nesănătate, cu mult mai mult decât orice animal, o, cu mult mai mult, căci tot timpul face omul păcatul cel despărțitor de Dumnezeu și iubit de satana, și iată, perdeaua de despărțitură dintre om și Dumnezeu este păcatul, prin care omul disprețuiește toată facerea lui Dumnezeu pentru păcatul săvârșit de el sub ochii lui Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului și al omului.

O, e mare și slăvită plata ucenicilor Mei, a celor de un lucru cu Mine și nu în alt fel lucru. Le-am spus ucenicilor când ei Mi-au spus: «Noi am lăsat totul și Ți-am urmat, Doamne», și le-am spus lor: «Pentru că M-ați urmat, la nașterea din nou a lumii, voi veni pe scaunul de judecată a faptelor, iar voi veți sta lângă Mine, pe scaune, și veți judeca de lângă Mine pe poporul Israel, din care suntem după trup».

O, așa este plata unui ucenic, și iată ce înseamnă ucenic: cel ce este lângă Dumnezeu, nu cu ai săi, nu lângă ai săi, dacă ai săi nu sunt de partea Mea și sunt în lume, o, că mulți au tot venit spre acest izvor de cuvânt, și au venit, au crezut, au împlinit și ei câte ceva sau mai mult de atât, și apoi s-au crezut ei fii ai acestui popor, dar ei nu erau pregătiți pentru mers cu această lucrare de cuvânt, și apoi pic cu pic s-au făcut îndărătnici, trufași, cârtitori, nemulțumiți, judecători, pretențioși, și așa cum erau nu-și dădeau seama că lovesc în obrazul Meu cu nestatura lor, iar Eu, Domnul, pe acest fel de creștini nu-i numesc fii ai poporului Meu, n-am cum să-i numesc cu Mine pe cale câtă vreme ei nu știu bine ce înseamnă Dumnezeu cu omul pe pământ și ce îndatoriri are omul, și apoi ce îndatoriri are și Dumnezeu față de el, căci Eu nu-s dator nimănui, chiar dacă sunt plin de îndurare, dar iată, în numele frăției, vezi Doamne, ei s-ar vrea purtați în spate ca niște meritoși. Iar Eu le spun unora ca aceștia așa: O, pocăiți-vă de toată depărtarea voastră de Mine prin păcat, și nu vă mai dați acestei morți. Vegheați cu slujire pentru Dumnezeu ca să aveți minte bună în voi, căci fără lucrarea minții întru Hristos vă trage spre el păcatul, vine să vă doboare iar și iar, o, fiilor fără de lucru sfânt pentru Domnul, și-Mi faceți răni grele pe obraz și nu mai am cum să-l rușinez pe satana, care vă pătează când vă găsește fără de lucru sfânt, fără de Hristos în voi.

Aceasta am avut de adus de știre celor ce dau să vină cumva după Mine fără să-i ajute mintea pentru taina lucrării de ucenic, și care duce crucea Mea și nu se lasă greu pe ea cu ale lui poveri culese din păcat, și pentru care îi trebuie umilință, nu drepturi, o, nu, căci Eu am stat bătut în cuie pe cruce pentru păcatul fiecărui om, și care n-a dat și nu dă să se oprească cu păcatul.

Sunt Păstor cu milă și păstoresc cu milă. Acest așezământ, această cetate cu nume mare și sfânt, și peste care Eu, Domnul, Îmi rostesc cuvântul facerii omului nou, acest vârf de pământ este muntele Domnului, căci aici grăiește Dumnezeu peste cei de pe pământ, iar cel ce se apropie să audă trebuie să rămână sfânt apoi, ca Moise coborât de pe Horeb, după ce a stat de vorbă cu Domnul, din pară de foc rostindu-Și Dumnezeu cuvântul.

Duhul Sfânt Mângâietorul vine din cer peste pământ și păstorește pe cel ce Îl iubește pe Domnul, nu și pe cel ce nu iubește pe Domnul și ca Domnul, căci cum ar iubi pe Domnul cel ce nu este păstorit de un păstor sfânt?

Stau deasupra cu cetele cerești și avem în priveliște toată gătirea pusă înainte și masa cea de pomenire pentru cei adormiți, și iată-i mângâiați de Duhul Sfânt și de slava sărbătorii, o, și ce mângâiere le-ar mai trebui celor mângâiați de Duhul Sfânt Mângâietorul?

Cei adormiți nu sunt de plâns dacă biserica lui Hristos strigă la Domnul pentru ei. Cei morți sunt cei de plâns, nu cei ce așteaptă pe Domnul chiar și în mormintele lor. Așadar, nu este moarte, ci este mângâiere sau judecată, căci scris este: «Moarte nu va mai fi», nu va mai fi păcat, ci mângâiere sau plată pentru păcat, adică păreri de rău, o, și ce bine este să ai cât ești cu trupul păreri de rău, măi fiule creștin, iar acolo să ai mângâiere pentru umilința ta cea pentru păcatul tău, ca să-ți vadă Domnul învierea ta spre El și să rămâi viu apoi pentru El.

Și astăzi vă mângâi, și mâine vă mângâi, fiilor, și iată, petrecem cu Duhul Sfânt Mângâietorul, Cel plin de povețe și de cuvânt mângâietor. Iau de la voi toată bucuria cu care ați întâmpinat venirea Noastră la praznic de Rusalii și împart la cei din cer. O, lăsați-vă plini de Duhul Sfânt, de suflet plin, fiilor! Veseliți-vă, cântați, jucați, slăviți pe Domnul bucurându-vă de El, și bateți din palme de bucurie, fiilor, că e zi de praznic sfânt, și toate să slujească slavei Domnului cu voi și cu cei adunați lângă voi pentru bucurii sfinte, fiilor, și apoi pentru multă sfințenie de duh și de trup pe calea cea spre Dumnezeu, spre muntele Domnului în sărbători, când Eu, Domnul, vin cu sfinții să stau cu voi.

Ucenicii Mei stau uimiți mai mult decât cuvintele duhului lor, și se hrănesc cu slava Mea cea dintre voi și cu multa împlinire a tainei venirii Mele pe pământ cu sfinții, fiilor. O, și azi stau cu voi, și mâine stau cu voi, iar voi fiți de același lucru cu Mine în fața celor ce vin să vadă și să știe că bun este Domnul cu cei mari cu iubirea din ei, cu cei ce cred prin acest cuvânt în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu Dumnezeu sărbătorit întru Treimea Sa în aceste zile de praznic de Rusalii.

Pace vouă, pace vouă, fiilor! În casa Tatălui Meu sunt multe locașuri, iar Eu sunt acolo unde sunteți voi ca să fiu cu voi, în loc pregătit pentru Mine și pentru voi ca să fiți voi voia Mea, o, fiilor. Amin, amin, amin.

12-06-2022